Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256601-45
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 7)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
05/07/2565
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
-
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นขอบ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 6) ของบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด 14833 24/09/2563
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Purified Terephtha (PTA) ครั้งที่ 5 10839 08/09/2557
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ครั้งที่ 4 6222 22/05/2555
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ครั้งที่ 3 6199 02/08/2554
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิธีการจัดการ PTA และ CTA ของโครงการผลิต พีทีเอ สายการผลิตที่ 3 (กำลังการผลิตรวมภายหลังขยายกำลังการผลิตเท่ากับ 1,460,000 ตัน/ปี) 3561 08/10/2551
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Purified Terepthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 2867 04/10/2549
7 โครงการขยายกำลังการผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) สายการผลิตที่ 3 2042 27/01/2547
8 โครงการเพิ่มสายการผลิตโรงงานผลิต Purified Terepthalic Acid (PTA) 1899 23/09/2545
9 โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของบริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด 1213 14/05/2541


Loading...