Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256510-20
ชื่อโครงการ :
HYCONDO (ไฮคอนโด)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
ซอยบุญรักษา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
โครงการประกอบด้วยอาคารชุด 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A (ส่วนเดิม) และอาคาร B (ส่วนขยาย) โดยอาคาร A (ส่วนเดิม) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 64/2562 ให้ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารพักอาศัยรวม จำนวน 79 ห้อง พื้นที่อาคารรวม 3,972.00 ตารางเมตร ที่จอดรถยนต์ 17 คัน จากนั้นโครงการมีวัตถุประสงค์เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นอาคารชุด จำนวนห้องชุด 77 ห้อง พื้นที่อาคารรวม 3,989.00 ตารางเมตร ที่จอดรถยนต์ 16 คัน โดยได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารใบอนุญาต (แบบ อ.1) เลขที่ 003/2565 ปัจจุบันก่อสร้างอาคาร A แล้วเสร็จแล้ว และได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 4/2565 ออกให้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำหรับอาคาร B (ส่วนขยาย) ยังไม่ได้ก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...