Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256504-67
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงแรม กะตะ ทูเก็ตเตอร์
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ - ซอย- ถนนถนนเกศขวัญ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
มีอาคารเดิมอยู่แล้ว จำนวน 9 อาคาร ได้แก่ อาคาร A (14 ห้องพัก), อาคาร B (12 ห้องพัก), อาคาร C1-C4 (8 ห้องพัก), อาคาร E (สระว่ายน้ำ) อาคาร F (ร้านอาหาร) และอาคาร G (ห้องปั้ม) และก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ จำนวน 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร D (24 ห้องพัก)
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...