ผลการค้นหาเจ้าของโครงการ
พบ 6,756 รายการ จาก 6,756 รายการ
ที่ ชื่อเจ้าของโครงการ จำนวนโครงการที่
ที่ได้รับความเห็นชอบ
หมายเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี
เจ้าของโครงการอยู่ที่จังหวัด
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ 1 0733523000037 นครปฐม
2 บริษัท ไทยแกรนิต จำกัด 1 0105528035219 กรุงเทพมหานคร
3 บริษัท แซ็กซอน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105529007871 กรุงเทพมหานคร
4 บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด 1 0105505000761 กรุงเทพมหานคร
5 ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์เบิลเซนเตอร์ 1 0103526013712 กรุงเทพมหานคร
6 บริษัท ซัมเมอร์ การ์เดนลอดจ์ จำกัด 1 0205533000117 ชลบุรี
7 บริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด 1 0105529043568 กรุงเทพมหานคร
8 บริษัท หินอ่อนมวกเหล็กกลางดง จำกัด 1 -
9 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด 3 0105512000020 ปทุมธานี
10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 1 0105456000015 กรุงเทพมหานคร
11 บริษัท พานิชภักดี จำกัด 0 0105517008916 กรุงเทพมหานคร
12 บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด 6 0105528035561 กรุงเทพมหานคร
13 บริษัท ไทยพงศ์พร จำกัด 1 0105524000496 กรุงเทพมหานคร
14 บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) 1 0107536001249 กรุงเทพมหานคร
15 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด 0 0105499001030 กรุงเทพมหานคร
16 บริษัท กะตะธานี จำกัด 2 0835527000032 ภูเก็ต
17 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด 1 0105532078202 กรุงเทพมหานคร
18 บริษัท เอฟ ดี เอช (ประเทศไทย) จำกัด 3 0105532065071 กรุงเทพมหานคร
19 บริษัท นาสารยิบซั่ม จำกัด 0 0845534000034 สุราษฎร์ธานี
20 บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด 0 0105528034565 กรุงเทพมหานคร
21 บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด 0 0105527041231 กรุงเทพมหานคร
22 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด 3 0105515008927 กรุงเทพมหานคร
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียฮะฮวด 3 0203510000330 ระยอง
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล 4 0803519000299 นครศรีธรรมราช
25 นางกิติมา โฆษิตานนท์ และนางสาวอรนิธย์ โฆษิตานนท์ 1 -
26 บริษัท ทรอปิคอล ซีแอร์ จำกัด 0 0105530005984 กรุงเทพมหานคร
27 บริษัท ยูเนียนคาร์ไบต์ ไทยแลนด์ จำกัด 1 -
28 บริษัท ศรีศุภรัตน์ จำกัด 1 0715534000060
29 บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด 4 0835493000078 กรุงเทพมหานคร
30 บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด 1 0195517000079 สระบุรี
31 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 0 0105512002022 กรุงเทพมหานคร
32 บริษัท วิษณุซีเมนต์ จำกัด 0 0105532057817 กรุงเทพมหานคร
33 นางหยาดชล มนต์เสรีนุสรณ์ 1 -
34 บริษัท สยามสหพันธ์ทรัพยากร จำกัด 1 0105515003429 ลำปาง
35 บริษัท หาดใหญ่ยิบซั่ม จำกัด 2 0905526000216 สงขลา
36 นายกำธร พิริยานสรณ์ 1 -
37 นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ 1 -
38 บริษัท ซี.พี. เหมืองแร่ไทย จำกัด 1 0105533017568 กรุงเทพมหานคร
39 นายโสพันธ์ สินธุบดี 1 -
40 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 0 -
41 นายแดง รังสิมาการ 1 -
42 บริษัท ทุ่งใหญ่ยิบซั่ม จำกัด 1 0845530000102 สุราษฎร์ธานี
43 นายวิชัย นำไพศาล 1 -
44 บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด 5 0105512004475 สุราษฎร์ธานี
45 นายถาวร สินสมุทร 1 -
46 บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 0 0105533108954
47 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 5 0195522000022 ลพบุรี
48 บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด 0 0105532091241 กรุงเทพมหานคร
49 บริษัท ลากูน่า บีชคลับ จำกัด 1 0105531093968 ภูเก็ต
50 บริษัท วิเศษนุกูลกิจ จำกัด 1 0835503000041 ภูเก็ต
51 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 0 -
52 บริษัท ธรรมปรีดา จำกัด 0 0105525022027 กรุงเทพมหานคร
53 นางละมูล ศิริมงคล 0 -
54 บริษัท พญาเย็นหินอ่อน จำกัด 1 0105534070101 กรุงเทพมหานคร
55 นายจำปี บ่อไทย 1 -
56 นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 0 -
57 บริษัท ชัยกฤชอินดัสทรีส์ จำกัด 0 0105523021244 กรุงเทพมหานคร
58 นายธวัช เตชะสนธิชัย 0 -
59 นายยงยุทธ สันติกาญจน์ 0 -
60 นายไพบูลย์ วราชิต 1 -
61 นายวงศ์ธรณ์ สันติกาญจน์ 0 -
62 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 11 0107537000114 กรุงเทพมหานคร
63 นางนงลักษณ์ ขันธิราช 2 -
64 บริษัท ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง แลตเทอไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
65 นายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์ 0 -
66 นายเสมอ รัตนแปสละ 0 -
67 นายวิบูลย์ คชภูมิ 0 -
68 นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์ 3 -
69 บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด 4 0645531000027 กรุงเทพมหานคร
70 บริษัท อุตสาหกรรมวิคตอรี่แกรนนิต จำกัด 2 0105527014315 กรุงเทพมหานคร
71 นางปราณี ทองชื่น 0 -
72 บริษัท นิวยอร์คหินอ่อนและแกรนิต จำกัด 0 0105526046892 กรุงเทพมหานคร
73 นายศิริ รักขพันธ์ 0 -
74 บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด 1 0105531063953 กรุงเทพมหานคร
75 บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด 1 0105516000750 พระนครศรีอยุธยา
76 นายดัง สุทธารมย์ 0 -
77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา 1 0193525000242 สระบุรี
78 บริษัท ไทยหัตถกรรมหินอ่อนและแกรนิต จำกัด 2 0105533005519 สระบุรี
79 บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จำกัด 1 0105531059531 กรุงเทพมหานคร
80 บริษัท บ้านฉาง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105556172713 กรุงเทพมหานคร
81 บริษัท พีซี สงขลาปิโตรเลียม จำกัด 1 0845533000065 สุราษฎร์ธานี
82 นายวิจิตร เย็นใจ 0 -
83 บริษัท สยามสหบริการ จำกัด 1 0105520013607 กรุงเทพมหานคร
84 บริษัท พิกุลทองหินอ่อน จำกัด 0 0125534001495 นนทบุรี
85 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด 15 0105530048667 กรุงเทพมหานคร
86 นางวราภรณ์ สว่างพิบูลย์พงศ์ 1 -
87 บริษัท ศรีไพศาลการแร่ จำกัด 1 0105527007556 กรุงเทพมหานคร
88 บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด 1 0105526019569 กรุงเทพมหานคร
89 บริษัท เบญจคีรี จำกัด 1 0125534002173 กรุงเทพมหานคร
90 บริษัท แร่พายัพ จำกัด 0 0503511000047 เชียงใหม่
91 นางสาวอัจฉรา สุทธารมย์ 0 -
92 บริษัท ที.ไอ.ซี 1991 จำกัด 2 0105534086415 นนทบุรี
93 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยหินอ่อน 1 0103526036542 เชียงใหม่
94 บริษัท ซีบรีส รีสอร์ท จำกัด 1 -
95 บริษัท เหมืองแร่ท่อสูง จำกัด 0 0835524000155 ภูเก็ต
96 บริษัท ปิยาลัย โฮลดิ้งส์ จำกัด 0 0105532090466 กรุงเทพมหานคร
97 บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด 6 0835524000163 ภูเก็ต
98 บริษัท พี.อาร์.เอ.ที จำกัด 2 0535533000041 อุตรดิตถ์
99 นายธีระ เตชะสนธิชัย 1 -
100 นางนภารัตน์ ศิลาแสงรุ้ง 1 -
101 บริษัท สินธนันต์ จำกัด 5 0105523018308 กรุงเทพมหานคร
102 ห้างหุ้นส้วนจำกัด ดินขาวนคร จำกัด 1 0803531000040 นครศรีธรรมราช
103 บริษัท ศิลาผาสองห้อง จำกัด 0 0415533000271 อุดรธานี
104 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนิตเอเซีย 0 0103528030088 กรุงเทพมหานคร
105 นายเด่นพงษ์ ขันธิราช 2 -
106 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด 0 0105481000023 กรุงเทพมหานคร
107 นางนฤมล จิตพุทธิ 1 -
108 บริษัท ชัยเสริมสตีล จำกัด 1 0105533037861 กรุงเทพมหานคร
109 นายปานจิตร์ เที่ยงธรรม 1 -
110 บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด 7 0105529027490 สมุทรปราการ
111 นายสีทา สีหะวงศ์ 1 -
112 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด 3 0105521013112 กรุงเทพมหานคร
113 บริษัท ถ่านหินตรัง จำกัด 0 0105532011591 กรุงเทพมหานคร
114 บริษัท เหมืองแร่ห้วยใหญ่ จำกัด 0 0105494001058 กรุงเทพมหานคร
115 บริษัท ยับเทียนเซ็งต๋อง จำกัด 0 0105492000445 กรุงเทพมหานคร
116 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ศรีราชา 2 -
117 บริษัท พี.วี หินอ่อนและแกรนิต จำกัด 0 0105529042740 กรุงเทพมหานคร
118 นางสาวนงคราญ จันทรเสนา 1 -
119 นางศิริพร ชวพันธ์ 0 -
120 นางสุนันทา ชมธวัช 1 -
121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิมันต์สถาปัตย์ 0 0703513000093 กรุงเทพมหานคร
122 นายบรรจบ เกตุชู 0 -
123 บริษัท ไทยไมเนอรัล จำกัด 0 0105516006529 กรุงเทพมหานคร
124 บริษัท ทองไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0105526004324
125 บริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จำกัด 1 0725533000155
126 นางมันทนา นุชแม้น 1 -
127 นายสมศักดิ์ สว่างวิบูลย์พงศ์ 1 -
128 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย 3 0523503000025 ลำปาง
129 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด 0 0105532020069 กรุงเทพมหานคร
130 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด 1 0105507002923 กรุงเทพมหานคร
131 บริษัท ไทย-คามิ จำกัด 0 0105527002589 กรุงเทพมหานคร
132 นายชวน จิระนคร 0 -
133 นายอดิพล จันทรประณีต 0 -
134 นางสาวนงพงา เตชะสนธิชัย 0 -
135 บริษัท ทิปโก้โฮเต็ล จำกัด 1 0105531085922 กรุงเทพมหานคร
136 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 20 0107536001346 กรุงเทพมหานคร
137 บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด 0 0105504000440 กรุงเทพมหานคร
138 บริษัท ภาณุอินเตอร์เนชั่นแนลเมนเนชเม้นท์ จำกัด 0 0105528004461 กรุงเทพมหานคร
139 บริษัท ประมงวิชิต จำกัด 0 0835517000030 ภูเก็ต
140 บริษัท ผาแดง พุงซาน เมททัลส์ จำกัด 0 0105533057331 กรุงเทพมหานคร
141 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด 0 0105535155917 ระยอง
142 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 15 0107537000564 กรุงเทพมหานคร
143 บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด 2 0105526009539 กรุงเทพมหานคร
144 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 1 0105516000709 กรุงเทพมหานคร
145 นางนิตยา เลขะกุล 1 -
146 บริษัท แม่โขง รอยัล จำกัด 1 0435532000090 หนองคาย
147 บริษัท เอช เอ็ม ที โพลีสไตรีน จำกัด 0 0105532060893 กรุงเทพมหานคร
148 บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105503000136 กรุงเทพมหานคร
149 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด 1 0105527007831 กรุงเทพมหานคร
150 นายธนวัฒน์ ศิลปศาสตร์ 0 -
151 นายสมชาย อุ่นทรัพย์ 0 -
152 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด 0 0105522018576 กรุงเทพมหานคร
153 บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด 1 0115531002644 สมุทรปราการ
154 บริษัท เซาท์ซีรีสอร์ท จำกัด 2 -
155 นายประจวบ เพ็ชร์กุล 0 -
156 นางสมพร ปิดกวงษ์ 0 -
157 บริษัท ฮอลิเดย์วิลเลจเจส (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
158 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 10 0105556176239 กรุงเทพมหานคร
159 บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด 1 0105552033999 กรุงเทพมหานคร
160 บริษัท เจ เค ธุรกิจ จำกัด 1 0835531000904 ภูเก็ต
161 บริษัท บุงเตยหินอ่อน จำกัด 0 0305533000710 นครราชสีมา
162 บริษัท เหมืองแร่ภูเก็ต จำกัด 2 0835496000028 ภูเก็ต
163 บริษัท แก้วกาญจน์เรียลเอสเตทส์ จำกัด 1 0105533077111 กรุงเทพมหานคร
164 บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อีเลคโตรเคมีคอล จำกัด 0 -
165 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 0 0105518002687 กรุงเทพมหานคร
166 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์เนอรี่ เวนเจอร์ จำกัด 1 0105535155941 ระยอง
167 บริษัท ซินโฮเปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
168 บริษัท เมธาวลัย จำกัด 1 0705529000073
169 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด 0 0105522011687 กรุงเทพมหานคร
170 นายหมื่นชัย พานิชภักดี 1 -
171 บริษัท มิตซุยโทอัสซุ จำกัด 1 0105532104751 กรุงเทพมหานคร
172 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด 1 0105504001187 กรุงเทพมหานคร
173 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด 0 0105527039911 กรุงเทพมหานคร
174 บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 2 0105532052033 กรุงเทพมหานคร
175 บริษัท อาร์ เค นิจิโกะ จำกัด 1 0105532027152
176 บริษัท เอกไพลินรีสอร์ท จำกัด 1 0105533050808 สมุทรปราการ
177 นางสาวกชกร อาคม 1 -
178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นิสารัตน์ 0 0503530000359 เชียงใหม่
179 บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด 1 0105533071163 ปราจีนบุรี
180 บริษัท โรงแรมทรัพย์สินรุ่งเรือง จำกัด 1 0195525000015 สระบุรี
181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีรณานนท์ 0 0103532023830 กรุงเทพมหานคร
182 นายสำรวย ภู่พานิช 1 -
183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิไมนิ่ง 0 0843530000151 สุราษฎร์ธานี
184 บริษัท ทิพย์สุข จำกัด 1 0105513004282 กรุงเทพมหานคร
185 นายพิชิต สว่างวิบูลย์พงศ์ 1 -
186 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซานต้าไมนิ่ง 1 0103533024392 กรุงเทพมหานคร
187 บริษัท Siam Lodge Group of Hotels จำกัด 0 -
188 บริษัท สยามกรีนแกรนิต จำกัด 1 0105534070993 นครปฐม
189 นายบัณฑูร วีระประจักษ์ 0 -
190 นายสุภรณ์ สระตันติ์ 0 -
191 บริษัท ป่าตองลอดจ์ โฮเต็ล จำกัด 1 -
192 บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัด 1 0105530020002 สมุทรปราการ
193 บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด 1 0105508002838 กรุงเทพมหานคร
194 นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ 1 -
195 นายชัชพล พิทยาธิคุณ 0 -
196 นายธรานินทร์ ขีดขิน 0 -
197 นายพิทักษ์ ปั้นทอง 0 -
198 นายปัญจะ เหมือนสังข์ 1 -
199 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยาง 1 0103528022859 กรุงเทพมหานคร
200 บริษัท เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำกัด 2 0105531006534 กรุงเทพมหานคร
201 นายชัยยะ มีชัย 0 -
202 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด 7 0845518000033 สุราษฎร์ธานี
203 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด 6 0105501001160 กรุงเทพมหานคร
204 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา 1 -
205 นายประสาน ชาลาอาดิศัย 1 -
206 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนชัยหินอ่อน 1 -
207 นายบาง สินแสนสุข 1 -
208 บริษัท แกรนิโต้ จำกัด 1 0105534114362 กรุงเทพมหานคร
209 บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด 7 0105515007947 กรุงเทพมหานคร
210 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด 0 0105511001049 กรุงเทพมหานคร
211 บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด 2 0745532000097 สมุทรสาคร
212 บริษัท แปซิฟิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
213 นายประดิษฐ์ วิชาพานิชย์ 0 -
214 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด 1 0105533030076 กรุงเทพมหานคร
215 บริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 -
216 นายวิรัตน์ ธนาบริบูรณ์ 1 -
217 นางไพวรรณ โชดกวัชร์ 1 -
218 บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 2 0105532106800 กรุงเทพมหานคร
219 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด 0 0105522018134 กรุงเทพมหานคร
220 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 15 0107539000197 กรุงเทพมหานคร
221 นางพวงพิศ อินพรวิจิตร 1 -
222 นายจุมพล ไลยโฆษิต 0 -
223 นายสุทิศ อันทานนท์ 1 -
224 บริษัท เอส.เอ.พี เหมืองแร่ จำกัด 1 0105528035057
225 บริษัท ไทยเซลลูโลส โปรดักส์ จำกัด 1 0105534027371 ระยอง
226 บริษัท ไฮเทคเปเปอร์ จำกัด 1 0105533112579
227 นายธวัช ธรรมสโรช 1 -
228 นายสุรชิต มานะจิตต์ 2 -
229 บริษัท ยูเนียนมิทอล จำกัด 0 0105511005788 กรุงเทพมหานคร
230 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจะพัฒนาวิศวกรรม 1 0843522000121 สุราษฎร์ธานี
231 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด 1 0105533032656 กรุงเทพมหานคร
232 นายบุญมี สุวรรณคำมูล 0 -
233 นายธิเบศร์ เมฆวิชัย 0 -
234 บริษัท ลิกไนท์สยาม จำกัด 0 0105533037186 กรุงเทพมหานคร
235 นางอรวรรณ อุโฆษกิจ 1 -
236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอม แกรนิต (92) 1 0603535000721
237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ซี มอเตอร์ 0 0103532028467 กรุงเทพมหานคร
238 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5 0105526014109 กรุงเทพมหานคร
239 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์หล่อวัฒนา 1 0533526000196 อุตรดิตถ์
240 นายพรชัย สินสมุทร์ 0 -
241 นายสุทธิ์ อิทธิฤทธิชัย 0 -
242 นางสาวอินทิรา อินนั่งแท่น 1 -
243 นายศรีศักดิ์ วัฒนสมบัติ 0 -
244 นายไพทัน เครือแก้ว ณ ลำพูน 0 -
245 บริษัท พ.ไมนิ่ง จำกัด 2 0535518000010 อุตรดิตถ์
246 บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด 1 0105506001613 กรุงเทพมหานคร
247 บริษัท บางเทา รอยัล ปาร์ค บีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105531096894 กรุงเทพมหานคร
248 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 3 0105535155941 ระยอง
249 บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด 1 0105528010259 กรุงเทพมหานคร
250 บริษัท โกลเด้นมาร์เบิ้ล จำกัด 1 -
251 บริษัท รวมทองหินอ่อน จำกัด 1 0775535000098
252 นางบุษบา คชาชีวะ 0 -
253 นายอำนวย สินธุบดี 1 -
254 บริษัท สามชัยอุตสาหกรรมเหมืองแร่แกรนิต จำกัด 1 0105534109059 กรุงเทพมหานคร
255 ห้างหุ้งส่วนจำกัด สำราญทรัพย์ไมนิ่ง 1 0533534000264 อุตรดิตถ์
256 นางสาววิรัช ปรุงกลิ่น 1 -
257 บริษัท ไทยลิกไนท์ จำกัด 0 0105522011164 กรุงเทพมหานคร
258 นายบุญมี ทัฬหธีรวัฒน์ 0 -
259 บริษัท เซอมาส จำกัด 2 0105519009057 กรุงเทพมหานคร
260 บริษัท ศิลามณี จำกัด 1 0105533145582 กรุงเทพมหานคร
261 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 18 0105536046046 กรุงเทพมหานคร
262 บริษัท ไทย พะทาลิค จำกัด 0 0105535163651 กรุงเทพมหานคร
263 บริษัท กู๊ดเอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0965534000041 นราธิวาส
264 บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) 2 -
265 บริษัท สหซีเมนต์ จำกัด 1 0105532082374 กรุงเทพมหานคร
266 บริษัท พิธา(1986) จำกัด 0 0105529005453 กรุงเทพมหานคร
267 บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด 0 0105524007946 กรุงเทพมหานคร
268 บริษัท ที.เจ.ที เซอร์วิส จำกัด 1 0105523011656 กรุงเทพมหานคร
269 บริษัท นวโลหะไทย จำกัด 2 0105520017441 สระบุรี
270 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 -
271 บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
272 นายหาญ กาญจนเมธากุล 0 -
273 นายธีระ วรวงศ์จิตติ 1 -
274 นายปรีดา พัฒนถาบุตร 0 -
275 นางศรีวรรณ ศิริภัทร 0 -
276 นายอำไพ โกษาคาร 2 -
277 นายชูชาติ จิตร์ประเสริฐ 0 -
278 นายนาคม ธีรสุวรรณจักร 1 -
279 บริษัท เวิลด์เทรดวิลล่า จำกัด 1 0105533094066 กรุงเทพมหานคร
280 บริษัท พรีเมียร์ลอด์จ จำกัด 0 -
281 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 1 -
282 นางสาวรัชนี เจริญสว่างๆ 0 -
283 นางสาวปนัดดา ตระกูลดิษฐ์ 4 3120200357518
284 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกวลินคอนสตรัคชั่น 1 0663530000048
285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย 1 0713531000172
286 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนพรรณทักษ์ 0 0603536000406
287 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลยแกรนิต 0 -
288 บริษัท ไทยยิบซั่ม จำกัด 1 0105499001544 กรุงเทพมหานคร
289 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 4 0105509004109 กรุงเทพมหานคร
290 บริษัท ยูนิเวอซัล เอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด 1 0105505001300 กรุงเทพมหานคร
291 บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 -
292 ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด 1 -
293 บริษัท เฉลิมนคร จำกัด 1 0105534098626 กรุงเทพมหานคร
294 บริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น จำกัด 1 0105536113606 กรุงเทพมหานคร
295 บริษัท จิโรภาส เอนเตอร์ไพรส จำกัด 1 -
296 บริษัท สยาม ดีเอสวี จำกัด 1 -
297 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11 0105553079178 กรุงเทพมหานคร
298 บริษัท เลิศอุบล จำกัด 1 0105530056970 กรุงเทพมหานคร
299 นางสาวสิริอร มุสิกบุตร 1 -
300 บริษัท มาสเตอร์ทาวน์ จำกัด 1 0105536096132 กรุงเทพมหานคร
301 บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105527036360 กรุงเทพมหานคร
302 บริษัท พรอนันต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105532052581 กรุงเทพมหานคร
303 บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 0 0105529007324 กรุงเทพมหานคร
304 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน (1993) จำกัด 1 0105536057358 กรุงเทพมหานคร
305 กรมโยธาธิการ 2 -
306 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105532124409 กรุงเทพมหานคร
307 นายชวาลา ปริยานนท์ 1 -
308 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 55 0994000244843
309 บริษัท กรีนพาร์ค จำกัด 1 0115532001587 สมุทรปราการ
310 นายคณิศ ทศวัฒน์ 1 -
311 บริษัท ภูเก็ตเรียลตี้ จำกัด 1 0835535002316 ภูเก็ต
312 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว 1 -
313 บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด(มหาชน) 2 0105528034565 กรุงเทพมหานคร
314 นายสมบรูณ์ ทรงไพบูลย์ 0 -
315 นางประไพภรณ์ แก้วรากมุข 0 -
316 บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด 3 0215534000862 ระยอง
317 นายสมศักดิ์ ใจใส 1 -
318 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 3 0105535060339 กรุงเทพมหานคร
319 บริษัท ซี.ที. อุตสาหกรรมหินอ่อน จำกัด 1 0105536057919 นนทบุรี
320 บริษัท อินทร์ธิดาหินอ่อน จำกัด 0 -
321 นายภิรมย์ ศรีอ่อน 0 -
322 บริษัท ตะวันออกพัฒนา จำกัด 2 0205512000045 ระยอง
323 บริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด 0 0105508002200 สมุทรปราการ
324 บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด 1 0105532120870 สมุทรปราการ
325 นางสาวมาลัย สังขะทรัพย์ 1 -
326 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 0994000164980
327 บริษัท หินประดับไทย จำกัด 0 0105535004960 กรุงเทพมหานคร
328 บริษัท เอส.ที.เอส. อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด 1 0105532083770 ตาก
329 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีรักพิจิตร 1 0663524000040
330 นายเลอชัย เล้าประเสริฐ 0 -
331 บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด 1 0105544085276 กรุงเทพมหานคร
332 บริษัท วีนิไทย จำกัด 0 0105531101545 กรุงเทพมหานคร
333 นายบัญชา ธรรมผุสนา 0 -
334 บริษัท ไทยวิศวการแกรนิต จำกัด 0 0105501000279 กรุงเทพมหานคร
335 บริษัท โรงแรมริมเพระยอง จำกัด 2 -
336 บริษัท ริเวอร์แคว จำกัด 1 -
337 บริษัท โดโลไมท์วิเชียรบุรี จำกัด 0 0105536004408 กรุงเทพมหานคร
338 นายดำริห์ บุญญาวิจักสน์ 1 -
339 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 15 -
340 นายกฤษณะ สุวรรณไพรพัฒนะ 0 -
341 บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด 1 -
342 บริษัท รังสิตโฮลดิ้ง จำกัด 1 0105537006706 ปทุมธานี
343 บริษัท กมล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105530044246 ภูเก็ต
344 บริษัท ธนายง จำกัด 1 0105511001839 กรุงเทพมหานคร
345 บริษัท ไทยแอโรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 1 -
346 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2 0107535000044 กรุงเทพมหานคร
347 บริษัท ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105534111100 กรุงเทพมหานคร
348 บริษัท สุเจลิกไนท์ จำกัด 0 0635527000077 ตาก
349 บริษัท พงศ์เอราวัณ จำกัด 0 0105516000547 กรุงเทพมหานคร
350 บริษัท สินสยามสหพัฒนา จำกัด 1 0835531000386 ภูเก็ต
351 บริษัท ชัยพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105533140947 ปทุมธานี
352 บริษัท สุขเจริญวงศ์ จำกัด 1 0105536019278 กรุงเทพมหานคร
353 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด 0 0105509004575 กรุงเทพมหานคร
354 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด 11 0105528028344 กรุงเทพมหานคร
355 บริษัท รุ่งบุญ จำกัด 1 0125534003366 นนทบุรี
356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมฤทัย เลคพาร์ค 1 0103531008411 กรุงเทพมหานคร
357 บริษัท เอส พานิช จำกัด 1 0105531041151 กรุงเทพมหานคร
358 นางอัศร์ศริพร ณ เชียงตุง 1 -
359 นางวิมล เย็นใจ 0 -
360 บริษัท ไทยเหอเฉิน จำกัด 0 -
361 บริษัท แก้วทิพย์ จำกัด 0 0105536141219 กรุงเทพมหานคร
362 นางสาวยอดใจ สังข์สุวรรณ 1 -
363 บริษัท หาดทรายสวนตาล จำกัด 1 0105530064689 ชลบุรี
364 นายอนันต์ วังราษฏร์ 1 -
365 บริษัท ทองเติม จำกัด 1 0605535000285
366 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 10 0107547000711 กรุงเทพมหานคร
367 บริษัท บ้านมโนรมย์ จำกัด 1 0105536099638 กรุงเทพมหานคร
368 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 -
369 บริษัท ราชาเรียลเอสเตท จำกัด 1 0405536000060 ขอนแก่น
370 บริษัท ทรัพย์ทอง จำกัด 1 0105528011808 นนทบุรี
371 บริษัท มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105536001336 กรุงเทพมหานคร
372 บริษัท คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
373 โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี 1 -
374 บริษัท พรธิสาร จำกัด 1 0135535002444 ปทุมธานี
375 บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด 2 0105532028485 กรุงเทพมหานคร
376 นายประดิษฐ์ แก้วโชติช่วงกูล 1 -
377 นายประสิทธิ์ ทวนดำ 0 -
378 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 2 0105535113769 ปราจีนบุรี
379 บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105533001521 สระบุรี
380 บริษัท ตากหินงาม จำกัด 0 0105530008665 กรุงเทพมหานคร
381 บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด 0 0105533085806 กรุงเทพมหานคร
382 บริษัท พันเทพบ้านและที่ดิน จำกัด 1 0835526000250 ภูเก็ต
383 บริษัท เคียงมอคอนโดมิเนียม จำกัด 1 0505536004226 เชียงใหม่
384 บริษัท ที แอนด์ เค เคาน์เตอร์เทรด จำกัด 1 0105532010977 ปทุมธานี
385 บริษัท วังจุฬาเรียลเอสเตท จำกัด 1 0145536000585 พระนครศรีอยุธยา
386 บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด 2 -
387 บริษัท หยี่เต้งคอมเพล็กซ์ จำกัด 1 0835532001025 ภูเก็ต
388 บริษัท ทรัพย์บนดิน จำกัด 2 0745537000141 สมุทรสาคร
389 บริษัท ภาคยภูมิเชียงราย จำกัด 1 0575519000021 เชียงราย
390 บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด 1 0195535000450 สระบุรี
391 บริษัท วงศ์วิวิ จำกัด 0 0845534000395 สุราษฎร์ธานี
392 นายสำราญ รัตนนาคะ 1 -
393 บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด 1 0105536019910 กรุงเทพมหานคร
394 บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด 0 0105537001631 กรุงเทพมหานคร
395 บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด 2 0105536057277 กรุงเทพมหานคร
396 บริษัท กรณ์บุรี จำกัด 1 0575533000106 เชียงราย
397 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด 1 0105525001194 กรุงเทพมหานคร
398 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด 1 0105530046591 กรุงเทพมหานคร
399 นายสมชาย ศุภทนต์ 1 -
400 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 2 0835537000485 ภูเก็ต
401 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105532056357 กรุงเทพมหานคร
402 บริษัท จุฑาภัทร แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105537005254 ปทุมธานี
403 บริษัท ธนาทรัพย์สิน จำกัด 1 0105532116384 พระนครศรีอยุธยา
404 บริษัท กรุงเทพที่ดินตะวันออก จำกัด 1 0105537032464 กรุงเทพมหานคร
405 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) 2 0107537000491 กรุงเทพมหานคร
406 นางนิศากร ศิริวัฒนกูล 0 -
407 บริษัท เอสทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
408 บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด 1 0105535092320 กรุงเทพมหานคร
409 บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด 0 0105524006770 กรุงเทพมหานคร
410 บริษัท เพรสิเดนท์ พาร์ค เฮาซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
411 บริษัท แลนเดเซีย คอนสทรัคชั่น จำกัด 3 0505537000411 เชียงใหม่
412 บริษัท มหาชัย เมืองทอง บ้านและที่ดิน จำกัด 1 0745537000389 สมุทรสาคร
413 บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด 1 0105532030196 กรุงเทพมหานคร
414 บริษัท เทวราชธารริน จำกัด 1 0145535000395 พระนครศรีอยุธยา
415 บริษัท มอนซานโต้ พรีเมียร์ คาไซ จำกัด 1 -
416 บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด 0 -
417 บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด 2 0105521018009 กรุงเทพมหานคร
418 บริษัท พงษ์ศิริชัยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0745532000313 สมุทรสาคร
419 บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอล จำกัด 1 0805537000272 นครศรีธรรมราช
420 บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 1 0105511000549 กรุงเทพมหานคร
421 นายระวี อารยวัฒนเวช 0 -
422 นางรัชนี เกตุชัยมงคล 0 -
423 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล 0 -
424 บริษัท แพร่ลิกไนท์ จำกัด 1 -
425 บริษัท ว.ราชบุรีแกรนิต จำกัด 0 0705535000357 ปทุมธานี
426 บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 0105512003169 กรุงเทพมหานคร
427 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2 0107536000595 กรุงเทพมหานคร
428 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5 0107536000781 กรุงเทพมหานคร
429 นายสุพร เหลี่ยมมกราเจริญ 1 -
430 บริษัท สิงห์แลนด์ จำกัด 1 0105531077075 กรุงเทพมหานคร
431 บริษัท สิริธวัช จำกัด 1 0105537064811 นนทบุรี
432 บริษัท แลนด์ อินสเป็คท์ จำกัด 1 0135535000930 นครปฐม
433 บริษัท เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 1 0105534116195 กรุงเทพมหานคร
434 บริษัท ว.บัญชา คอนกรีต จำกัด 0 0775536000245
435 บริษัท ยู.ดี.เอส.ไมนิ่ง จำกัด 1 0105533017576 กรุงเทพมหานคร
436 นางประภารัตน์ วรคุตตานนท์ 1 -
437 นายบวร พงษ์มะลิ 0 -
438 นางธาริณี กฤดากร 1 -
439 บริษัท เควายเอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105532084318 ขอนแก่น
440 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 6 0100515042462
441 บริษัท พี.แอล.93 จำกัด 1 0105536009787 พระนครศรีอยุธยา
442 บริษัท ร่วมเกื้อหนุน จำกัด 1 0105524024565 นนทบุรี
443 บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 1 0105535046379 กรุงเทพมหานคร
444 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ที่ดิน 1 0103526011035 กรุงเทพมหานคร
445 บริษัท สงขลาซัพพลาย เบส จำกัด 1 0105537100796 สงขลา
446 บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด 2 0105536061215 กรุงเทพมหานคร
447 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่น้ำหินอ่อนและแกรนิต 0 0303523000669 นครราชสีมา
448 บริษัท กรีนวิว จำกัด 1 0105537003189 นครราชสีมา
449 บริษัท มนธนา จำกัด 1 0745530000243 กรุงเทพมหานคร
450 บริษัท ไทยนราเคลย์ จำกัด 1 0965537000115 นราธิวาส
451 บริษัท โอจีซี เรียลเอสเตท จำกัด 2 0105531004329 กรุงเทพมหานคร
452 นายวิสุทธิ์ ผลรัตนไพบูลย์ 0 -
453 บริษัท แสงสยามเซรามิค จำกัด 1 -
454 บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด 1 0205525000197 ชลบุรี
455 นายไพฑูรย์ วิริยะกูรี 1 -
456 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่จำรัสขนส่ง 1 0503518000212 เชียงใหม่
457 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินอู่ทอง 0 0703537000450
458 บริษัท ท็อป คอมพิวเทค จำกัด 1 0505536001227 เชียงใหม่
459 บริษัท สยาม เค-มาย จำกัด 1 0505536003041 เชียงใหม่
460 บริษัท ไทยออร์แกนิคเคมิคอล จำกัด 1 -
461 บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม จำกัด 2 0205537003081 ชลบุรี
462 บริษัท เจ ดี เอส จำกัด 1 -
463 บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด 3 0105531043260 กรุงเทพมหานคร
464 บริษัท จิตรเจริญฟาร์ม จำกัด 1 0105536126058 กรุงเทพมหานคร
465 บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด 2 0105533129471 กรุงเทพมหานคร
466 บริษัท จตุรมิตรแลนด์ จำกัด 1 0105532098424 สมุทรปราการ
467 นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์ 1 -
468 นายชาญวิทย์ ลาภเปรม 0 -
469 นางไพรินทร์ ศิริเพ็ญพงศ์ 1 -
470 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญพานิชอุตสาหกรรมทุ่งสง 1 0803530000143 นครศรีธรรมราช
471 บริษัท รังสิยาอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2 0105530004082 กรุงเทพมหานคร
472 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทอง ทุ่งสง 3 0802519000026 นครศรีธรรมราช
473 บริษัท สระบุรีซีเมนต์ จำกัด 0 -
474 บริษัท ลลิล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105531087801 กรุงเทพมหานคร
475 นายกนก เหวียนระวี 1 -
476 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน 1 0643527000121
477 บริษัท โรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ จำกัด 1 -
478 บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด 5 0105525041226 กรุงเทพมหานคร
479 บริษัท เพชรกรุ๊ป จำกัด 1 0675536000190
480 บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด 4 0105509004435 กรุงเทพมหานคร
481 บริษัท ณัฐวดี จำกัด 1 0105536096400 ปทุมธานี
482 บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 0105537101776 กรุงเทพมหานคร
483 บริษัท ไทยอีพอกซี่ แอนด์ อัลลายด์ โปรดักส์ จำกัด 1 0105533078541 กรุงเทพมหานคร
484 บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด 1 0215551001880 ระยอง
485 บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด 2 0115535006482 สมุทรปราการ
486 บริษัท ทีโอเอ ยูนิ เคมิคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1 -
487 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจไพศาล 1 0103536044629 ปทุมธานี
488 บริษัท ฟาร์ม คีรีขันธ์ จำกัด 1 0105502000949 กรุงเทพมหานคร
489 บริษัท พาราไดซ์ปาล์ม จำกัด 1 0105532073847 กรุงเทพมหานคร
490 บริษัท บี-สแปนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0425531000037 ชลบุรี
491 นายสกล โสภณ 0 -
492 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด 1 0105531046340 กรุงเทพมหานคร
493 นายอำนวย ฤทธิ์เพ็ชร 1 -
494 บริษัท สยามนิสสัน คาสติ้ง จำกัด 0 -
495 นายบุญเลิศ พุทธานนท์ 1 -
496 กรมทรัพยากรธรณี 0 -
497 บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด 1 0765536000024
498 บริษัท หาดใหญ่เคหะการ จำกัด 1 0105538060526 กรุงเทพมหานคร
499 บริษัท เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105532054702 กรุงเทพมหานคร
500 กรมทางหลวง 39 0994000160542 กรุงเทพมหานคร
501 บริษัท ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไทย จำกัด 1 -
502 โรงพยาบาล ศรีสะเกษ 1 -
503 บริษัท สยามส่งเสริมการเคหะ จำกัด 1 0115536006371 สมุทรปราการ
504 บริษัท บ้านเรือนทอง จำกัด 1 0135537001054 ปทุมธานี
505 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 4 0107537000602
506 บริษัท วันธงชัยกรุ๊ป จำกัด 1 0105537036206 กรุงเทพมหานคร
507 กรมเจ้าท่า 16 0994000162316
508 บริษัท อัลฟา เพาเวอร์ จำกัด 1 -
509 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 0 0105522018576 กรุงเทพมหานคร
510 นายอุดม จันทร์จิเรศรัศมี 1 -
511 บริษัท เกาะน้ำค้างรีสอร์ท จำกัด 1 0225536000126 จันทบุรี
512 บริษัท สมใจพัฒนา จำกัด 1 0255526000069
513 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1 -
514 บริษัท เนตรพร จำกัด 1 0125537007346 นนทบุรี
515 บริษัท เพชรบุรีเทอร์มินัล จำกัด 1 -
516 บริษัท อมตะ-เอกโก เพาเวอร์ จำกัด 0 -
517 บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด 0 0105538088749 ระยอง
518 นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช 1 -
519 โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด 1 -
520 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังศิลาภัณฑ์ 0 0923529000037 ตรัง
521 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด 1 0905538002006 สงขลา
522 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด 0 0105537134763 กรุงเทพมหานคร
523 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มเขาขาวหินใหญ่ 1 0193538001323 สระบุรี
524 บริษัท ดอยโตนก้าวหน้า จำกัด 1 0105537106328 กรุงเทพมหานคร
525 นางกาญจณาพร ศีลแดนจันทร์ 0 -
526 บริษัท สวีทโฮมเรียลเอสเตท จำกัด 1 0105536121170 นนทบุรี
527 บริษัท ผึ้งหวาน-กาญจน์ จำกัด 1 0105532108624
528 บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด 0 0105538130061 กรุงเทพมหานคร
529 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด 0 0105539103296 กรุงเทพมหานคร
530 บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด 2 0105535055807 ระยอง
531 บริษัท เอ็น.เค.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด 1 -
532 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จำกัด 1 0305537002288 นครราชสีมา
533 บริษัท เวสท์ไลน์ เดคคอเรชั่น จำกัด 1 0105534072091 นนทบุรี
534 บริษัท บ้านบางปะอิน จำกัด 1 0105535023999 กรุงเทพมหานคร
535 บริษัท มีจิต จำกัด 1 0485537000195 นครพนม
536 บริษัท เกษมอุตสาหกรรม จำกัด 1 0305535000733 นครราชสีมา
537 นายเศรษฐสันต เมืองรอด 1 -
538 นางแอ้ว สันติพนารักษ์ 1 -
539 การรถไฟแห่งประเทศไทย 20 0994000166001
540 บริษัท บางนาธานี จำกัด 1 -
541 บริษัท ภูเก็ตโกลเด้นแลนด์ จำกัด 1 0835532000797 ภูเก็ต
542 บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0125537001976 นนทบุรี
543 บริษัท พาราเมาท์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
544 โรงพยาบาลสระบุรี 1 -
545 โรงพยาบาลมะการักษ์ 1 -
546 บริษัท พีทีอาร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด 1 0105537134429 กรุงเทพมหานคร
547 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 2 -
548 บริษัท พาร์รอทไมนิ่ง จำกัด 1 0775537000397
549 บริษัท ซันไซ แอนซ์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด 0 -
550 บริษัท อาร์.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105530019985 นนทบุรี
551 นางสีดา เรือนคำ 0 -
552 บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด 0 0105530052974 กรุงเทพมหานคร
553 บริษัท ทีพีซี-อ๊อกซี่ จำกัด 1 -
554 บริษัท เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท จำกัด 1 0205538003033 ชลบุรี
555 บริษัท NEW BUNNAG INTERNATIONAL จำกัด 1 -
556 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 2 0105533119468 กรุงเทพมหานคร
557 บริษัท ธนบุรีคลังสินค้า จำกัด 1 -
558 บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 0105537127546 กรุงเทพมหานคร
559 บริษัท นิคเคไทยอลูมิเนียม จำกัด 1 -
560 บริษัท ทองไทย เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105536136924 กรุงเทพมหานคร
561 บริษัท นิรันดร์รัตน์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105536133836 กรุงเทพมหานคร
562 บริษัท อักษราราชธานี จำกัด 1 0105534124775 นนทบุรี
563 บริษัท เกียรตินภาธุรกิจ จำกัด 1 0505536003521 เชียงใหม่
564 การเคหะแห่งชาติ 210 0994000159056 กรุงเทพมหานคร
565 บริษัท แจนคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0125536000445 นนทบุรี
566 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 9 0107537001676 กรุงเทพมหานคร
567 บริษัท ศรีวิชัยพร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด 1 0505537001565 เชียงใหม่
568 บริษัท สินสุขสวัสดิ์ จำกัด 1 0105534003439 กรุงเทพมหานคร
569 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยชัย 1 0253513000136
570 นายจรูญ โอบโคกสูง 1 -
571 บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง (1979) จำกัด 2 0415522000071 อุดรธานี
572 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 3 0105539049607 กรุงเทพมหานคร
573 บริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด 0 -
574 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด 0 0105537034581 กรุงเทพมหานคร
575 บริษัท วี.เอส.กรุ๊ป 93 จำกัด 1 0105537117621 สมุทรสาคร
576 โรงพยาบาลกระบี่ 1 -
577 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด 2 0105538045896 กรุงเทพมหานคร
578 บริษัท ไดมอนด์ ฟิลด์ จำกัด 1 0105535009783 นนทบุรี
579 บริษัท สุขสะเรียงนิเวศน์ จำกัด 1 0105537034092 พระนครศรีอยุธยา
580 บริษัท เวียงสระศิลา จำกัด 1 0805545000472 สุราษฎร์ธานี
581 นายวิชา ศรีพุธสมบูรณ์ 0 -
582 บริษัท ภัทรศรีพัฒน์ จำกัด 1 0105538048968 กรุงเทพมหานคร
583 บริษัท จันทบุรีหินสวย จำกัด 0 -
584 บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 2 0105532103118 กรุงเทพมหานคร
585 นายประสานต์ บุญมี 1 -
586 บริษัท อีควอโทเรียล คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105527008293 ยะลา
587 นายสมชาย รัตนจามร 1 -
588 บริษัท ล๊อกซเลย์ ซี เอส อาร์ อินซูเลชั่น จำกัด 0 -
589 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด 3 0105531069897 กรุงเทพมหานคร
590 บริษัท โปรเอ็น คอนซัลแทนท์ส จำกัด 0 -
591 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายพัฒนาก่อสร้าง 1 0103516001266 กรุงเทพมหานคร
592 นายสิทธิพงศ์ ตุลาธรรมธร 1 -
593 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยะทรัพย์ทราขนส่ง 0 -
594 บริษัท โนโวเทล ภูเก็ต หยี่เต้ง จำกัด 0 -
595 บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด 1 0105524029036 สระบุรี
596 บริษัท ศุภาลัย จำกัด 21 0105532058198 กรุงเทพมหานคร
597 บริษัท แม่จันฟาร์ท จำกัด 1 -
598 บริษทั บี.โอ.ภูเก็ตไวท์บีช จำกัด 1 0835538001914 ภูเก็ต
599 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด 2 0105538135631 กรุงเทพมหานคร
600 นายชาติชาย ศรีกุลเรืองโรจน์ 1 -
601 บริษัท ทักษิณสหการ จำกัด 1 0845511000011 สุราษฎร์ธานี
602 บริษัท สถาปนิกสริน จำกัด 0 0105529012662 กรุงเทพมหานคร
603 บริษัท เฮิกซ์ เคมีคัล อินดัสตรีส์ จำกัด 0 -
604 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองหินอ่อน 1 0183538000301
605 นางสาวรุ่งเรือง ธนาสิริวงศ์ 1 -
606 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล 2 0193536000338 สระบุรี
607 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 0107536000269 กรุงเทพมหานคร
608 บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 1 0575533000718 เชียงราย
609 บริษัท ทริพเพิล พี พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด 1 0105535069328 กรุงเทพมหานคร
610 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด 1 0105532094348 กรุงเทพมหานคร
611 บริษัท ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จำกัด 0 -
612 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 3 0105501001232 กรุงเทพมหานคร
613 บริษัท สวนเกษตรศิริ จำกัด 1 0105506002032 กรุงเทพมหานคร
614 บริษัท เจตภาคย์การเกษตร จำกัด 1 -
615 บริษัท โมเดอร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105530028062 กรุงเทพมหานคร
616 บริษัท นวโลหะบางปะกง จำกัด 0 0105538120049 กรุงเทพมหานคร
617 บริษัท บ้านเมืองไทย จำกัด 1 0105534070195 สมุทรปราการ
618 บริษัท เอส.เอ.ที.แอนด์ คอมพานี คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 0105526029068 กรุงเทพมหานคร
619 บริษัท เอเชีย แล็บ จำกัด 1 0103528029306 กรุงเทพมหานคร
620 บริษัท ศรีวรา เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด 1 0105532073855 กรุงเทพมหานคร
621 บริษัท โอฬารสรรพกิจ จำกัด 1 0105536029770 กรุงเทพมหานคร
622 บริษัท โคลัมบัสแลนด์ จำกัด 1 0105537106450 กรุงเทพมหานคร
623 บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีส จำกัด 3 0305537002288
624 บริษัท นครหลวงแกรนิต จำกัด 1 0735537000681 นครปฐม
625 บริษัท บี เอส ไอ เหล็กก่อสร้าง จำกัด 0 -
626 บริษัท ปราจีนเพาเวอร์ จำกัด 1 0105539083881 กรุงเทพมหานคร
627 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด 1 0105538029882 กรุงเทพมหานคร
628 บริษัท นิรันดร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1994 จำกัด 1 0705537000575
629 นายสมนึก พันธุ์พฤกษ์ 1 -
630 บริษัท เจริญชนะ (1986) จำกัด 1 0835529000528 ภูเก็ต
631 บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด 0 0105539017900 กรุงเทพมหานคร
632 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 3 0205539007172 ชลบุรี
633 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 14 0107536001231 กรุงเทพมหานคร
634 บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด 2 0835538001787 ภูเก็ต
635 บริษัท บ้านใหม่ ทวีวัฒนา จำกัด 1 0105536126741 นครปฐม
636 บริษัท ศรานันท์ จำกัด 1 0125535003394 กรุงเทพมหานคร
637 บริษัท ปัญจทรัพย์ จำกัด 1 0105535155321 กรุงเทพมหานคร
638 บริษัท เอ.เอ.พัลพ์มิลล์ 2 จำกัด 1 0105539077261
639 นางวรรณภา ทองปากน้ำ 2 0645540000166
640 นายโกวิทย์ จองสกุล 1 -
641 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2 0105539088882 สระบุรี
642 บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105528013096 กรุงเทพมหานคร
643 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด 2 0955529000071 ยะลา
644 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 0105538115088 สมุทรปราการ
645 บริษัท สยามซีพอร์ต เทอร์มิเนิ้ล และคลังสินค้า จำกัด 1 -
646 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เกตุคำร็อกกี้สโตน 0 0652537000018
647 บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด 2 0195537000945 สระบุรี
648 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีเขาใหญ่ 1 0193538001480 สระบุรี
649 บริษัท ตราดเวชกิจ จำกัด 1 -
650 บริษัท สุรินทร์สินชัย จำกัด 1 0325539000045 สุรินทร์
651 บริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105531063783 กรุงเทพมหานคร
652 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด 0 -
653 บริษัท เดอะ ยอช์ท เฮเว่น จำกัด 1 0105537001542 เชียงใหม่
654 บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด 1 0105536080783 ชุมพร
655 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง 1 0503533000228 เชียงใหม่
656 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 1 0105531036107 กรุงเทพมหานคร
657 บริษัท คงสุข จำกัด 2 0105531050690 กรุงเทพมหานคร
658 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 2 0105538041891 ระยอง
659 บริษัท ฟาร์มคีรีขันธ์ จำกัด 1 0105502000949 กรุงเทพมหานคร
660 บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จำกัด 2 0505533002362 เชียงใหม่
661 บริษัท ริมธาร-บ้านและสวน จำกัด 1 0105533012981 กรุงเทพมหานคร
662 บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน (1994) จำกัด 1 0105537114070 กรุงเทพมหานคร
663 บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105532041112 กรุงเทพมหานคร
664 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 0107555000155 ระยอง
665 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 14 0107536000579 กรุงเทพมหานคร
666 บริษัท ทิพย์เจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0745538002156 สมุทรสาคร
667 บริษัท ฮัลล่า พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
668 นายอนันต์ สมศักดิ์ 1 -
669 นายบุญมี มณีรัตน 0 -
670 บริษัท สุรินทร์ศิลาทรัพย์ จำกัด 3 0325539000061 สุรินทร์
671 บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน) 1 0107539000081 กรุงเทพมหานคร
672 บริษัท เอส.พี.1993 จำกัด 1 0105536026347
673 บริษัท ยูโนแคลปิโตรเลียม จำกัด 1 -
674 บริษัท ศิลาเสาเอก จำกัด 1 0325539000011 สุรินทร์
675 นางรำเพย พวงพรศรี 1 -
676 บริษัท เพชรสยามศิลาตราด จำกัด 1 0235536000045 ตราด
677 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด 3 0105507001757 กรุงเทพมหานคร
678 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 1 0343530000288 อุบลราชธานี
679 บริษัท กรีน แมนชั่น จำกัด 1 0115533003346 สมุทรปราการ
680 บริษัท ลานนานครเรียลเอสเตท จำกัด 1 0505538000210 เชียงใหม่
681 บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด 1 0505537002391 เชียงใหม่
682 บริษัท อิสเทิร์น ซีบอร์ด เอสเตท (ระยอง) จำกัด 0 -
683 บริษัท ทราเวล แอนด์ คอนเฟอเรนซ์ จำกัด 1 0505538003201 เชียงใหม่
684 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวศุภกิจ 2 0623524000091
685 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาคำคอนสตรัคชั่น 1 0643536000074
686 บริษัท เลียบเจ้าพระยา จำกัด 1 0105539047736 กรุงเทพมหานคร
687 นายเฉลิมโชค อุทัยวงศ์ศักดิ์ 1 -
688 บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำหน่ายก๊าซะรรมชาติ จำกัด 1 -
689 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินก่อสร้าง 1 0413519000195 อุดรธานี
690 นางสาวอาภาภรณ์ แสงไชย 1 -
691 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ต 2 จำกัด (มหาชน) 0 0105532020069 กรุงเทพมหานคร
692 นายชาญวิทย์ ชาวงษ์ 2 -
693 บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัด 1 0905538003029 สงขลา
694 บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด 2 0105530016978 กรุงเทพมหานคร
695 บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด 3 0335539000088 ศรีสะเกษ
696 นายอรัญ จิตติถาวร 1 -
697 บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด 3 0325539000177 สุรินทร์
698 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวัลย์กลกิจ 1 0303534000835 นครราชสีมา
699 นายธนากร ไพศาลโรจน์ 0 -
700 บริษัท ผลเพิ่มพูน จำกัด 1 0255538000085
701 บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด 3 0105538143260 กรุงเทพมหานคร
702 บริษัท เมืองเลยการศิลา 1996 จำกัด 1 0425539000184 เลย
703 บริษัท โอ.จี.ซี. เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105531004329 กรุงเทพมหานคร
704 บริษัท สันตาเพีย จำกัด 1 0675531000035
705 บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด 2 0105539103288 ชลบุรี
706 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 0107538000304 กรุงเทพมหานคร
707 บริษัท เอเซีย รีซอร์สเซส แอนด์ เอ็นเนอร์ไจเซอร์ จำกัด 1 0105536012460 กรุงเทพมหานคร
708 บริษัท เอ็น.พี.ที. เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105536115439 ปทุมธานี
709 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายพัฒนนันท์ 1 0573527000106 เชียงราย
710 บริษัท รุ่งเรืองศิลาทิพย์ จำกัด 1 0205535002036 ชลบุรี
711 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง 4 0923536000152 ตรัง
712 นายเด่นพงษ์ ดาบธรรม 0 -
713 บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด 1 0425535000147 เลย
714 บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด 0 0105534021984 กรุงเทพมหานคร
715 บริษัท ทรัพย์ศิริมงคล จำกัด 1 0105537115602 สมุทรสาคร
716 บริษัท ตากทำไม้ จำกัด 1 0645514000073 ตาก
717 นายสุเทพ เหมือนวาจา 1 -
718 นายสาธิต โชคสกุลวัฒนา 1 -
719 นางพจมาน หรูมิ่งมงคล 1 -
720 บริษัท บ่อทองศิลา จำกัด 2 0105535024740 อุตรดิตถ์
721 บริษัท อิทธิรา คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 1 0105539121651 นนทบุรี
722 บริษัท ศิลาอำพล จำกัด 2 0635538000154 ตาก
723 บริษัท ไม้ขาว วิลเลจ จำกัด 1 0105534108940 กรุงเทพมหานคร
724 บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด 3 0105531050118 ปทุมธานี
725 บริษัท คาซาวดี จำกัด 1 0105536033211 กรุงเทพมหานคร
726 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4 0107539000073 กรุงเทพมหานคร
727 บริษัท หาดทอง (หาดใหญ่) จำกัด 1 0905530000870 สงขลา
728 บริษัท ศรีราชาเพลซ จำกัด 1 0205537000707 ชลบุรี
729 บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 0105538053724 กรุงเทพมหานคร
730 บริษัท แหลมฉบังเพาเวอร์ จำกัด 0 -
731 บริษัท โรงโม่หินชัยพัฒน์ จำกัด 3 0775536000423
732 บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 1 0107538000703 กรุงเทพมหานคร
733 บริษัท Kerr-McGee (Thailand) Ltd. 1 -
734 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 1 0105528021510 กรุงเทพมหานคร
735 นายอำพล จารุโกศล 1 -
736 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด 0 -
737 บริษัท บัวทองธานี กรุ๊ป จำกัด 1 0125537004908 นนทบุรี
738 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาพิชัย 2 0533534000248 อุตรดิตถ์
739 บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด 2 0675537000282
740 บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด 1 -
741 บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮมวิลเล็จ จำกัด 1 0105533059902 นนทบุรี
742 บริษัท เมืองแก้วมณี จำกัด 1 0105538015261 ปทุมธานี
743 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2 0105540070509 สระบุรี
744 บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด 1 0735533000406 นครปฐม
745 บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด 1 0105525016175 กรุงเทพมหานคร
746 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 1 0105487000122 กรุงเทพมหานคร
747 บริษัท ยิ่งรวยธานี จำกัด 1 0835533000855 กรุงเทพมหานคร
748 บริษัท พี แอนด์ เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ (1994) จำกัด 1 0105537076917 กรุงเทพมหานคร
749 บริษัท หยุ่นศิลา เชียงใหม่ จำกัด 1 0505534003681 เชียงใหม่
750 บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด 0 0105510001754
751 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นไวรอนเมนทัล โปรเทคชั่น จำกัด 1 0105535157341 กรุงเทพมหานคร
752 บริษัท ไทยโคเจเนเรชั่น จำกัด 2 -
753 บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด 1 0105537086262 กรุงเทพมหานคร
754 บริษัท จิตรณรงค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105538091235 กรุงเทพมหานคร
755 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 3 -
756 บริษัท ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0545523000022 น่าน
757 นายศุภชัย ปราณวิริยะ 1 -
758 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด 3 0105539113593 กรุงเทพมหานคร
759 บริษัท ตะวัน เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 110.84 เมกกะวัตต์) 0 -
760 บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด 1 -
761 บริษัท ธนรุ่งคอมเมอร์เชียล จำกัด 1 0505535001681 เชียงใหม่
762 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทิพย์ 0 0313536000115 บุรีรัมย์
763 บริษัท ศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด 1 0405540000583 ขอนแก่น
764 บริษัท วรพงษ์ ริเวอร์ พาร์ค จำกัด 1 0345538000289 อุบลราชธานี
765 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 3 0105534004419 ระยอง
766 นายฟื้น นาคสาทา 1 -
767 บริษัท ศิลาสินลำปาง (2522) จำกัด 1 0525522000045 ลำปาง
768 นายสรีรัตน์ โพติ๊ดพันธุ์ 0 -
769 บริษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรีน จำกัด 0 0105532060893 กรุงเทพมหานคร
770 นางสมใจ เลิศลักษณ์พันธุ์ 0 3229800033087
771 นายลำพูน กองศาสนะ 1 -
772 บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด 1 0105533002170 กรุงเทพมหานคร
773 บริษัท เฉลิมขวัญบ้านและที่ดิน จำกัด 0 0163537000889 ลพบุรี
774 บริษัท เอเวอร์กรีน วิลล์ จำกัด 1 0105532115582 กรุงเทพมหานคร
775 บริษัท นิรันดร์ ซิตี้ จำกัด 1 0105540018469 กรุงเทพมหานคร
776 บริษัท เวลรีสอร์ท จำกัด 0 -
777 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด 1 0105539006231 ชลบุรี
778 มูลนิธิถ้ำเขาอีโก้ 1 -
779 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 3 0107537000467 กรุงเทพมหานคร
780 บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2 0215533000532 ระยอง
781 นางสุธิดา วิชชุไตรภพ 1 -
782 นายวุฒิชัย ชาญเชี่ยว 1 -
783 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริชมีชัย 1 0313538001127 บุรีรัมย์
784 บริษัท ดิ แอคคิวมิวเลชั่น จำกัด 1 -
785 กรมควบคุมโรคติดต่อ 1 -
786 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด 1 0105516013754 กรุงเทพมหานคร
787 บริษัท ท่าเรือพาณิชย์แม่กลอง จำกัด 0 0755538000129 สมุทรสงคราม
788 บริษัท น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ จำกัด 1 0105539093398 กรุงเทพมหานคร
789 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด 1 0105538013072 กรุงเทพมหานคร
790 บริษัท ยุพาศิลาทอง จำกัด 2 0105537073462
791 นายสว่าง รัตน์นราทร 1 -
792 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม 2 0543513000133 แพร่
793 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ธชากร คอนสตรัคชั่น 1 0503535002180 เชียงใหม่
794 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกูล 1 0843512000137 สุราษฎร์ธานี
795 บริษัท แร่สยามสากล จำกัด 1 0105538122971 กรุงเทพมหานคร
796 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินคุณอนันต์ 1 0323517000091 สุรินทร์
797 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินมุ่งเจริญ 0 -
798 บริษัท ไดมอนด์ คลิฟ จำกัด 1 0835530000242 ภูเก็ต
799 บริษัท เอเซีย ลิกไนท์ จำกัด 1 0103540030386 กรุงเทพมหานคร
800 บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด 2 0105525041668 กรุงเทพมหานคร
801 บริษัท ยูเนียนพาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 -
802 บริษัท ไทยสตีล คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0205539000216 ชลบุรี
803 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 0 0107537001625 กรุงเทพมหานคร
804 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกมลประนอมบริการ 3 0213531000291 ระยอง
805 บริษัท ซี.แอนด์.ซี. แพร่สหกิจ จำกัด 1 0545538000147 แพร่
806 บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105536121293 พระนครศรีอยุธยา
807 บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105541031647 พระนครศรีอยุธยา
808 บริษัท สหกิจภักดี จำกัด 1 0835518000041 พังงา
809 บริษัท หินลาด จำกัด 0 -
810 บริษัท ไทยโป จำกัด 1 -
811 บริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2 0425530000050 เลย
812 บริษัท บี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล จำกัด 1 0905538000178 สงขลา
813 บริษัท พระราม 3 แลนด์ จำกัด 1 0105534110014 กรุงเทพมหานคร
814 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลามาลัย 1 0533534000183 อุตรดิตถ์
815 บริษัท สุดมิน จำกัด 1 0105534014678 กรุงเทพมหานคร
816 บริษัท บี เอช พี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
817 บริษัท โรงโม่หินศิลาทอง จำกัด 1 0105531021347 กรุงเทพมหานคร
818 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 9 0994000165421 กรุงเทพมหานคร
819 บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด 1 0105516013941 กรุงเทพมหานคร
820 บริษัท ชนัสม์การเคหะ จำกัด 0 0105535102228 กรุงเทพมหานคร
821 นายดุสิต ตรีวัฒน์สุวรรณ 0 -
822 บริษัท สหชัยศิลาทอง จำกัด 2 0315538000416 บุรีรัมย์
823 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 2 0313533000238 บุรีรัมย์
824 นางสำราญ วรปัญญา 0 -
825 บริษัท อิตาเลี่ยนดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด 0 -
826 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด 0 0105519000220 กรุงเทพมหานคร
827 บริษัท เฮคเก็ตต์ มัลติเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
828 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังพาศิลา 1 0903529000827 สงขลา
829 ห้างห้นส่วนจำกัด ศิลาปราณ 2 0763513000034
830 บริษัท เพชรภูผา จำกัด 1 0105538150096
831 บริษัท ศักดาพร จำกัด 2 0545524000026 แพร่
832 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 2 0105540003089 กรุงเทพมหานคร
833 นายชาติชาย วงศ์อารีย์สันติ 1 -
834 บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จำกัด 1 0105531059531
835 นางภัทรพร จูภาวัง 1 -
836 บริษัท สุโขทัย เฮอริเทจ จำกัด 1 0105539063618 กรุงเทพมหานคร
837 บริษัท เซ็นทรัลธนบุรี จำกัด 1 0105532071615 กรุงเทพมหานคร
838 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 0 0107537000203 กรุงเทพมหานคร
839 บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด 0 0105534071361 กรุงเทพมหานคร
840 บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด 2 0105540100441 กรุงเทพมหานคร
841 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 2 0673530000048
842 บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 0 -
843 นายชาญชัย สุพานิชวรภาชน์ 1 -
844 บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 0105538015059 กรุงเทพมหานคร
845 บริษัท แทร็คโก้ จำกัด 1 0545532000170 แพร่
846 บริษัท ที เอ แอนด์ อี คอนซัลแตนส์ จำกัด 1 -
847 บริษัท ภูเก็ต ยรรยง จำกัด 1 0835528000176 ภูเก็ต
848 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 1 -
849 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง 1 0852527000013 ระนอง
850 บริษัท ทุ่งคำ จำกัด 1 0105534104022 เลย
851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน 1 0193538001102 สระบุรี
852 บริษัท บลูซีรีสอร์ท จำกัด 1 -
853 บริษัท แมคคอย (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105532009669 กรุงเทพมหานคร
854 บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด 1 0325537000102 สุรินทร์
855 นายสมภูมิ ไวคกุล 1 -
856 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา 2 0953539000561 ยะลา
857 นายธรรมศักดิ์ นิธโยทัย 0 -
858 บริษัท ทิพย์เนตร จำกัด 1 0505522000274 เชียงราย
859 บริษัท ธนกรวราโฮม จำกัด 1 0105539132563 กรุงเทพมหานคร
860 บริษัท มหาสุข จำกัด 1 0445529000025 กรุงเทพมหานคร
861 นายสมพร เรืองกูล 0 -
862 บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จำกัด 2 -
863 นายเสรี รักษมาตา 1 -
864 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ 1 0203496000013 ชลบุรี
865 บริษัท โรงแรมซีวินต์ จำกัด 1 0105549063386 กรุงเทพมหานคร
866 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด 2 0555523000031 น่าน
867 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม (บริษัท ศิลาชัยสระบุรี จำกัด รับช่วงฯ) 1 0193538001501 สระบุรี
868 บริษัท เจริญวิเศษสุข จำกัด 1 0105532120187 กรุงเทพมหานคร
869 บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด 1 0105515004611 กรุงเทพมหานคร
870 นายนิคม สังฆรักษ์ 1 -
871 บริษัท นำเกียรติ จำกัด 2 0105508002323 กรุงเทพมหานคร
872 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนบำรุงไทย 1 0903508000089 พัทลุง
873 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 2 0105539051679 กรุงเทพมหานคร
874 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงสหกิจ 1 0933537000661 พัทลุง
875 บริษัท อัสพรรณ จำกัด 1 0105526040070 กรุงเทพมหานคร
876 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง 2 0613528000079
877 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง 1 0523519000020 ลำปาง
878 นายราม สุภา 1 -
879 บริษัท ศิลารวมโชค จำกัด 2 0645539000191
880 บริษัท ศรีวรา เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 0107537002222 กรุงเทพมหานคร
881 บริษัท ที ซี สีมา จำกัด 1 0305539001572 นครราชสีมา
882 บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 5 0107537001242 กรุงเทพมหานคร
883 บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด 0 -
884 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) 2 -
885 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส. อินเตอร์ ซัพพลาย 1 0193539001319 สระบุรี
886 บริษัท ซาซูตาควอรี่ จำกัด 1 0105539043579 ปัตตานี
887 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์โชควัฒนาชุมพร 0 0863534000393 ชุมพร
888 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงเพชรบูรณ์ 1 0673536000651
889 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล 1 0723532000206 สุพรรณบุรี
890 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0505537005838 เชียงใหม่
891 บริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด 1 0105539085611 กรุงเทพมหานคร
892 บริษัท นิยมชัย (1994) จำกัด 2 0195537000171 สระบุรี
893 นายมนู เลขะกุล 1 -
894 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา 2 0903519000182 ยะลา
895 บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด 0 -
896 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 -
897 บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด 3 0255535000114 สระแก้ว
898 บริษัท ก.นราพัฒน์ จำกัด 1 0105527033387 กรุงเทพมหานคร
899 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง 1 0523537000516 ลำปาง
900 นางสมจิตตรา พนมขวัญ 0 -
901 บริษัท วรรัตน์-คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0105537139382 กรุงเทพมหานคร
902 บริษัท ไทยน๊อคซ์ สตีล จำกัด 1 0105533088848 กรุงเทพมหานคร
903 บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด 1 0105514001911 กรุงเทพมหานคร
904 บริษัท สังข์กระจายท่าพระคอนโดทาวน์ จำกัด 1 0105537098899 กรุงเทพมหานคร
905 นายสันต์ บุญยัง 1 -
906 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวร วิศวโยธา 0 0213521000018 ระยอง
907 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโรงโม่หิน 1 0963529000207 นราธิวาส
908 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 2 0105540032437 ฉะเชิงเทรา
909 บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัด 1 0505517000059 เชียงใหม่
910 บริษัท ตงซัน จำกัด 1 0815542000056 กระบี่
911 บริษัท โรเบิร์ตส์ ภูเก็ต แอลแอลซี จำกัด 2 0835542000935 ภูเก็ต
912 บริษัท ที.เอส. ไมนิ่ง จำกัด 3 0845537001490 สุราษฎร์ธานี
913 บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด 0 0105531059701 พระนครศรีอยุธยา
914 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินบ่อน้ำร้อน 1 0953532000174 ยะลา
915 บริษัท เกษมกิจ จำกัด 13 0105509001118 กรุงเทพมหานคร
916 บริษัท แปซิฟิค กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
917 บริษัท ไพโอเนียร์ แอ็กกริเกทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 -
918 นายณรงค์ จำปาศักดิ์ 4 3710600430055
919 บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105539099736 ระยอง
920 บริษัท ไบเออร์ โพลีเมอร์ จำกัด 2 0105535089825 ระยอง
921 นายเจตไพบูลย์ เหมือนวาจา 1 -
922 บริษัท ทรัพย์ลำพูนอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105539043633 กรุงเทพมหานคร
923 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เลย) 1 0423526000065 เลย
924 นายสรีรัตน์ โพติ๊ดพันธุ์ 0 -
925 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ 0 0843516000328 สงขลา
926 บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จำกัด 2 0105508000061 บุรีรัมย์
927 บริษัท ระยองเฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 1 0215538001014 ระยอง
928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะรุ่งเรือง 0 0733525000239
929 บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัด 2 0565537000046 เชียงราย
930 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินนันทวัฒน์ 1 0703530000365
931 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อเคเค-เจทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
932 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนาการโยธา 2 0803519000272 นครศรีธรรมราช
933 นายชุมพล นนทกนก 1 -
934 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม 1 0543535000411 แพร่
935 นายชำนาญ ตันกูล 2 -
936 บริษัท บางกอกน้อย วอเตอร์ไซด์ จำกัด 1 0105529034411 กรุงเทพมหานคร
937 นายเกรียงศักดิ์ วีระญาณนนท์ 0 -
938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ยู คอนสตรัคชั่น 1 0763521000048
939 บริษัท โรจน์รภี จำกัด 1 0105531092007 กรุงเทพมหานคร
940 บริษัท ศิลาดอนตาเพชร (1991) จำกัด 1 0715534000167
941 บริษัท มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม จำกัด 1 0105541016648 กรุงเทพมหานคร
942 บริษัท เคอร์-แม็คจี (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
943 บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 1 0205540005684 ชลบุรี
944 บริษัท พี.เค.พี.โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด 1 0125531000960 นนทบุรี
945 บริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 1 0205534000421 ชลบุรี
946 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด 1 0105540026119 กรุงเทพมหานคร
947 บริษัท แปซิฟิค ไทเกอร์ เอ็นเนอยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2 -
948 บริษัท แบล็คซี 1994 จำกัด 2 0305532000325 บุรีรัมย์
949 บริษัท เกียรติผล จำกัด 2 0105530023311 กรุงเทพมหานคร
950 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจรุจ 1 0403536001498 ขอนแก่น
951 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด 2 -
952 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด 0 0105531098021 กรุงเทพมหานคร
953 บริษัท รวมทุนทรายแก้ว จำกัด 1 -
954 บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด 1 0845536000911 สุราษฎร์ธานี
955 บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด 1 0565535000090 พะเยา
956 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์ 2 0563534000191 พะเยา
957 บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด 2 0565531000061 เชียงราย
958 บริษัท แอนชูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
959 บริษัท เชียงใหม่ณัฐพล จำกัด 1 0505524000042 เชียงใหม่
960 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 0205540002685 ชลบุรี
961 บริษัท เมอร์ลินบีช จำกัด 1 0835540000695 ภูเก็ต
962 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ 2 0203525001043 ชลบุรี
963 บริษัท โรงโม่ เค.เอส.ศิลา (1996) จำกัด 0 0305539002137 นครราชสีมา
964 บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด 1 0203548003522 ชลบุรี
965 บริษัท ลพบุรี อินน์กรุ๊ป จำกัด 1 0165533000011 ลพบุรี
966 บริษัท แฮร์รอดส์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 3 -
967 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลโรจน์ 0 0843537001251 สุราษฎร์ธานี
968 บริษัท ศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 1 0335536000052 ศรีสะเกษ
969 บริษัท แอสแพค พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 1 0505538002077 นนทบุรี
970 บริษัท ซี.พี.เอ็น. เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105532114268 กรุงเทพมหานคร
971 บริษัท แปซิฟิคคริมกรุ๊ป จำกัด 1 -
972 บริษัท สะกอมพรอน จำกัด 1 0105537123281 นนทบุรี
973 บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด 2 0105526004138 กรุงเทพมหานคร
974 บริษัท โอเรียนตัล ฟาหรั่ง เซอร์วิส จำกัด 1 0835541002161 ภูเก็ต
975 บริษัท ภูเก็ตเอ็น.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 1 0835533001151 ภูเก็ต
976 บริษัท ภูเก็ต โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0105533003010 ภูเก็ต
977 บริษัท รวมชัยใบหยกฮอนเนอร์กาเด้นท์ จำกัด 1 0245536000304
978 บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด 1 0105533048854 ปทุมธานี
979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร 2 0953528000203 ยะลา
980 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา 1 0923515000102 กระบี่
981 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น 2 0603534000042
982 บริษัท เจ้าพระยาเหมืองแร่ จำกัด 1 0105535116563 กรุงเทพมหานคร
983 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี 2 0403510000109 ขอนแก่น
984 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเหมืองแร่ 1 0333539000124 ศรีสะเกษ
985 บริษัท ชินวงศ์ เรียลเอ็สเตท จำกัด 0 0105534022328 กรุงเทพมหานคร
986 บริษัท ธนกร อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0125538000337 นนทบุรี
987 บริษัท กฤษสกนธ์ วิลล์ จำกัด 0 0105537075554 กรุงเทพมหานคร
988 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินโยธาการ 1 0333523000049 ศรีสะเกษ
989 บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105539054171 ระยอง
990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบฮงล้งการช่างบุรีรัมย์ 0 0323515000108 บุรีรัมย์
991 บริษัท หินเพชร จำกัด 3 0315536000214 บุรีรัมย์
992 บริษัท นิยมพานิช เรียลเอสเตท จำกัด 1 0505530000687 เชียงใหม่
993 บริษัท พงษ์ทอง ทาวเวอร์ จำกัด 0 0105537000309 กรุงเทพมหานคร
994 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินสามแยกยะลา 1 0953515000081 ยะลา
995 บริษัท นีรนาท กรุ๊ป จำกัด 1 0105535165572 กรุงเทพมหานคร
996 บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด 1 0105536092269 กรุงเทพมหานคร
997 บริษัท ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่ โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน) 1 0107537000815 สมุทรปราการ
998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดี บังกะโล 1 0833542000852 ภูเก็ต
999 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานครสวรรค์ 2 0603508000189
1000 บริษัท เค.ซี.ไมนิ่ง โปรดักส์ จำกัด 1 0715533000201
1001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีจิตต์ประเสริฐ 0 0203514000059 ชลบุรี
1002 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 1 0403523000081 ขอนแก่น
1003 บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำกัด 2 0825540000032 พังงา
1004 บริษัท รุ่งพิทยะ จำกัด 0 -
1005 บริษัท ลากูน่า บันยันทรี จำกัด 2 0105534002581 ภูเก็ต
1006 บริษัท โกร์จิริโน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 -
1007 บริษัท พาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์ จำกัด 1 0815542000188 กระบี่
1008 บริษัท ระยองลาภ จำกัด 0 -
1009 บริษัท ธนสารทวี จำกัด 1 0105524002642 กรุงเทพมหานคร
1010 บริษัท แกรนนีย์ กูส จำกัด 1 0835529000234 ภูเก็ต
1011 บริษัท รัตนาและบุตร จำกัด 1 0835535001565 ภูเก็ต
1012 บริษัท เต็มธนา จำกัด 1 0835542000820 ภูเก็ต
1013 บริษัท กาญจนาลัย จำกัด 1 -
1014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงลานศิลา 0 0333538000937 ขอนแก่น
1015 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด 4 0105529024270 อุบลราชธานี
1016 บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด 3 0255530000035
1017 บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด 1 0105500001140 กรุงเทพมหานคร
1018 บริษัท เคมดัล เอเชีย จำกัด 0 0105541020416 ระยอง
1019 บริษัท โรงโม่หินด่านช้าง จำกัด 1 0735532000194 สุพรรณบุรี
1020 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด 1 0105514007005
1021 บริษัท กระบี่ เนชั่นแนล พาร์ค รีสอร์ท จำกัด 1 0815543000041 กระบี่
1022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะรนเวลรีสอร์ท 1 0833542001255 ภูเก็ต
1023 บริษัท บ่อวิน เพาเวอร์ จำกัด 0 -
1024 บริษัท นันทศิลา จำกัด 1 0215526000051 ระยอง
1025 บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) 4 0107539000154 ชลบุรี
1026 บริษัท ภูเก็ตสินชัย จำกัด 1 0835530001044 ภูเก็ต
1027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิวป่าตองโฮเต็ล 4 0833529000062 ภูเก็ต
1028 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ 1 0543513000052 แพร่
1029 บริษัท ศิลาศุภกิจ จำกัด 1 0625540000034 เลย
1030 บริษัท ประภาวรรณพร็อพเพอร์ตี้ (1993) จำกัด 2 0105532008298 กรุงเทพมหานคร
1031 บริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัด 1 0725537000435 สุพรรณบุรี
1032 บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด 3 0205538000395 ชลบุรี
1033 บริษัท เอ็ม.เจ.บี. จำกัด 1 0835542002911 กรุงเทพมหานคร
1034 บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด 3 0305540000657 นครราชสีมา
1035 บริษัท ศักดิ์ชาย จำกัด 1 0845539000539 สุราษฎร์ธานี
1036 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี 0 0203521000662 ชลบุรี
1037 บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105525011157 สมุทรสาคร
1038 บริษัท หัวหินวิลเลจ จำกัด 1 0105530015734 กรุงเทพมหานคร
1039 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0107536000633 กรุงเทพมหานคร
1040 บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 3 0107537001340
1041 บริษัท บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จำกัด 1 0135543001117 ปทุมธานี
1042 บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด 2 0105516006251 ชลบุรี
1043 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลวิศวก่อสร้าง 1 -
1044 บริษัท เหมืองแร่ดินขาวหินเพิงระนอง จำกัด 1 0855535000071 ระนอง
1045 บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด 2 0205540001832 ชลบุรี
1046 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 3 0107537000866 กรุงเทพมหานคร
1047 บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด 1 0545517000016 แพร่
1048 บริษัท ภิรมย์เนอสซิ่งโฮม จำกัด 1 0105539094262 กรุงเทพมหานคร
1049 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด 5 0105537097221 กรุงเทพมหานคร
1050 บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105527034316 กรุงเทพมหานคร
1051 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 3 0105540085310 ระยอง
1052 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 1 0105527011880 กรุงเทพมหานคร
1053 บริษัท ซานตาเฟ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1054 บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด 0 0105539056042 กรุงเทพมหานคร
1055 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0105536092641 กรุงเทพมหานคร
1056 บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด 1 -
1057 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินแม่ป่าไผ่ 1 0513535000594 ลำพูน
1058 บริษัท โมเดอร์น เอเซีย เอนไวรอนเมนทอล จำกัด 1 0105542072860 กรุงเทพมหานคร
1059 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 7 0105541068621 สระบุรี
1060 บริษัท หลานหลวงกรุ๊ป จำกัด 1 0105537056461 กรุงเทพมหานคร
1061 บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105542014789 กรุงเทพมหานคร
1062 บริษัท พีพีซี เอนเตอร์ไพร้ส จำกัด 0 -
1063 บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด 1 0455533000051 ร้อยเอ็ด
1064 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต 0 0103534004255 กรุงเทพมหานคร
1065 บริษัทปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด 1 0505532000137
1066 บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด 1 0105543047443 กรุงเทพมหานคร
1067 บริษัท ชุมพรคาบาน่า จำกัด 1 0105525024321 ชุมพร
1068 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 1 0107537000688 กรุงเทพมหานคร
1069 บริษัท เบญจพรอุตสาหกรรม จำกัด 1 0845541000346 สงขลา
1070 บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด 0 -
1071 บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง จำกัด 1 0105527000403 กรุงเทพมหานคร
1072 บริษัท เอเซียอินดัสเตรียลพาร์ค (มาบตะพุด) จำกัด 1 -
1073 บริษัท ไลยมาศ จำกัด 1 0845542000153 สุราษฎร์ธานี
1074 บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด 1 0105526024589 ปทุมธานี
1075 บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด 2 0115521000428 กรุงเทพมหานคร
1076 บริษัท ทิพาพงศ์ จำกัด 2 0815542000021 กระบี่
1077 บริษัท ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ จำกัด 1 0115534003994 กรุงเทพมหานคร
1078 บริษัท เจดส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105538035106 กรุงเทพมหานคร
1079 บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด 4 0345540000231 อุบลราชธานี
1080 บริษัท ต้นตระกูล จำกัด 1 0115533001858 กรุงเทพมหานคร
1081 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 7 0107537000840 กรุงเทพมหานคร
1082 บริษัท ศิริไทยรวมทุน จำกัด 1 0105526010448 กรุงเทพมหานคร
1083 บริษัท ทรีดอลฟินซ จำกัด 1 0105528009382 กรุงเทพมหานคร
1084 บริษัท ธาราป่าตอง จำกัด 1 0835524000091 ภูเก็ต
1085 บริษัท ไทยน็อคซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0105539104764 กรุงเทพมหานคร
1086 บริษัท พัทยา เอ้าท์เล็ท มอลล์ จำกัด 1 -
1087 บริษัท เยนเนอรัล ไมนิ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 0 0845543001269 สุราษฎร์ธานี
1088 บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด 1 0105538079324 กรุงเทพมหานคร
1089 บริษัท เค.เอ็ม.เอ็ม.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105554030431 กรุงเทพมหานคร
1090 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม 2 0203523000325 ชลบุรี
1091 บริษัท โกลเด้น แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205554007749 ชลบุรี
1092 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด 1 0105532053625 กรุงเทพมหานคร
1093 บริษัท ป่าตองเบย์ชอร์ จำกัด 1 0835529000404 ภูเก็ต
1094 บริษัท อาร์ เค โปรเฟสชั่นนัล จำกัด 1 0105538066532 กรุงเทพมหานคร
1095 บริษัท ชีวา กะตะ รีสอร์ท จำกัด 1 0835541000885 ภูเก็ต
1096 บริษัท แปซิฟิคไทเกอร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1097 บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 0105534001550 กรุงเทพมหานคร
1098 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105540022407 กรุงเทพมหานคร
1099 บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด 1 0105535135509 ปทุมธานี
1100 บริษัท สหทรัพย์ภัทรกิจ จำกัด 1 0105525000155 ชลบุรี
1101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยน รีสอร์ท 1 0833532000108 ภูเก็ต
1102 บริษัท กะตะลากูน จำกัด 1 0835544000428 ภูเก็ต
1103 บริษัท ทรานส์-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1104 บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำกัด 0 0255556000156
1105 บริษัท ก๋องไทหล่ง อินดัสตรี จำกัด 1 0105533090940 ชลบุรี
1106 บริษัท พี.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105537113570 เชียงใหม่
1107 บริษัท เอ.พี.ซิตี้ปาร์ค จำกัด 1 0125535000441 นนทบุรี
1108 บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด 1 0105538022772 ปทุมธานี
1109 บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด 2 0105512002693 กรุงเทพมหานคร
1110 บริษัท นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105538042099 กรุงเทพมหานคร
1111 บริษัท ซีไซด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105543089693 กรุงเทพมหานคร
1112 บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด 2 0105543012950 สงขลา
1113 บริษัท ห้วยแก้ว เรียลเอสเตท จำกัด 1 -
1114 บริษัท อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา 1 0105543099516 ชลบุรี
1115 บริษัท หยี่เต้ง กรุ๊ป จำกัด 2 0105544019249 ภูเก็ต
1116 บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0145541000164 พระนครศรีอยุธยา
1117 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด 8 0105539048783 กรุงเทพมหานคร
1118 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด 2 0105542066592 กรุงเทพมหานคร
1119 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด 1 0955544000079 ยะลา
1120 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด 1 0105537134488 กรุงเทพมหานคร
1121 บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด 8 0845539001446 สุราษฎร์ธานี
1122 บริษัท รัชธานีวิลล์ 1995 จำกัด 1 0105537096161 กรุงเทพมหานคร
1123 บริษัท เอ็มทีเอส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
1124 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.อาร์.พรอพเพอร์ตี้ 1 0103538009782 พระนครศรีอยุธยา
1125 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 3 0107540000111 นนทบุรี
1126 บริษัท รัตน์นราทรและบุตร จำกัด 1 0865493000027 ระยอง
1127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจทรัพย์พานิช 2 0103502003890 กรุงเทพมหานคร
1128 บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด 1 0745534001066 สมุทรสาคร
1129 บริษัท เควายสินทรัพย์ จำกัด 1 0835523000011 ภูเก็ต
1130 ห้งหุ้นส่วนจำกัด เลขวิสุทธิ์ 1 0423520000021 กรุงเทพมหานคร
1131 บริษัท BLCP POWER LIMITED 0 -
1132 บริษัท ราษฏร์ยินดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
1133 บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105537055693
1134 บริษัท อุบลชาติ จำกัด 1 0105538069752 กรุงเทพมหานคร
1135 บริษัท พี แอนด์ พี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0105536078142 กรุงเทพมหานคร
1136 บริษัท ปทุมทอง กรุ๊ป จำกัด 1 0655539000581
1137 บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 1 0205544005808 ชลบุรี
1138 บริษัท สุวลี จำกัด 1 0205522000307 ชลบุรี
1139 บริษัท สาทร พาร์ค จำกัด 1 -
1140 บริษัท เก็สท์ อินน์ มินิอ๊อฟฟิส บิลดิล จำกัด 1 -
1141 บริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด 0 0105544078385 กรุงเทพมหานคร
1142 บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด 1 0215530000051 ระยอง
1143 บริษัท ห้วยแก้ว เรียล เอสเตท จำกัด 0 -
1144 บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด 1 0105532027098 กรุงเทพมหานคร
1145 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองพัฒนา 1 0953538000214 ยะลา
1146 บริษัท พาวงศ์วัฒนา จำกัด 1 0305536001113 นครราชสีมา
1147 บริษัท ประสานมิตร เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 1 -
1148 บริษัท เพชรบุญมา จำกัด 1 0105537036826 กรุงเทพมหานคร
1149 บริษัท ทรายมณี จำกัด 3 0205544003139 ชลบุรี
1150 บริษัท โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน จำกัด 1 0105534006560
1151 บริษัท สิมิลาน่า ปาร์ค รีสอร์ท จำกัด 1 0835542002369 พังงา
1152 บริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด 1 0675538000065
1153 บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) 3 0107537000432 กรุงเทพมหานคร
1154 บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟนิ่ง จำกัด 0 0215542000710 ระยอง
1155 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 5 0525537000518 ลำปาง
1156 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) 2 0107539000057 กรุงเทพมหานคร
1157 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 5 0105544114560 ชลบุรี
1158 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105534016981 กรุงเทพมหานคร
1159 บริษัท กระบี่ คอทเทจ จำกัด 0 0105535021856 กระบี่
1160 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 0 0105527004727 กรุงเทพมหานคร
1161 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 7 0105541068613 นครศรีธรรมราช
1162 บริษัท ลากูนา บีชคลับ จำกัด 0 -
1163 บริษัท โคราชรวมมิตร 99 จำกัด 1 0305538001315 นครราชสีมา
1164 บริษัท โรงแรมการิน จำกัด 1 0415539000117 อุดรธานี
1165 บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด 1 0105517005330 กรุงเทพมหานคร
1166 บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 2 0105542054365 กรุงเทพมหานคร
1167 บริษัท สินดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105526014192 กรุงเทพมหานคร
1168 บริษัท เตียกุ่ยฮวด ลิฟวิ่งเพลส จำกัด 1 0115544006953 สมุทรปราการ
1169 บริษัท ศรีกมล เทรดดิ้ง จำกัด 1 -
1170 บริษัท ไม้ขาว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105543116003 ภูเก็ต
1171 บริษัท โบตานี่ ลอดจ์ จำกัด 1 0205539002201 ชลบุรี
1172 บริษัท สแกนดิเนเวียน วิลเลจ จำกัด 1 0105544012520 ชลบุรี
1173 บริษัท บางแคซิตี้ จำกัด 0 0105538088234 กรุงเทพมหานคร
1174 บริษัท ลอมป้า เมททอลส์ จำกัด 1 0205542005011 ชลบุรี
1175 บริษัท อุโตคุมปู ฮิตาชิ คอปเปอร์ ทูบ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1176 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 2 0105505000451 กรุงเทพมหานคร
1177 บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด 2 0105538113808 กรุงเทพมหานคร
1178 บริษัท อยุธยาการแพทน์ จำกัด 0 0135538004928 พระนครศรีอยุธยา
1179 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 2 0107538000584 กรุงเทพมหานคร
1180 บริษัท วี.ที.แมนชั่น จำกัด 1 0105545026923 กรุงเทพมหานคร
1181 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด 1 0105532113601
1182 บริษัท เซ็นต์ปอล จำกัด 1 0105538091073 กรุงเทพมหานคร
1183 บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 15 0105539069501 กรุงเทพมหานคร
1184 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด 3 0105542021211 กรุงเทพมหานคร
1185 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุรินทร์ 93 1 0803536000803 นครศรีธรรมราช
1186 บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด 1 -
1187 บริษัท สุพรรณภูมิบ้านและที่ดิน จำกัด 1 0105533036473 กรุงเทพมหานคร
1188 บริษัท ต.วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด 1 0105537114665 กรุงเทพมหานคร
1189 บริษัท เซ็น คาร์ จำกัด 1 0105537065095 กรุงเทพมหานคร
1190 บริษัท กลอรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 2 0105541031914 กรุงเทพมหานคร
1191 บริษัท ภัทรบีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105542066584 ภูเก็ต
1192 บริษัท ทีไอจีไฮโค จำกัด 0 -
1193 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล๊กซ์ จำกัด 0 0105543007107 ชลบุรี
1194 บริษัท ลานนาดาตากรุ๊ป จำกัด 1 0515537000267 ลำพูน
1195 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมบึงอินน์ 1 0403538002599 ขอนแก่น
1196 บริษัท กมลกิจอินเตอร์เฮ้าส์ จำกัด 1 0125537003316 นนทบุรี
1197 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 1 0107548000161 กรุงเทพมหานคร
1198 บริษัท วันชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105531057261 กรุงเทพมหานคร
1199 บริษัทคฤหาสน์สราสินี จำกัด 2 0105533073638 กรุงเทพมหานคร
1200 บรัท ทรัพย์บุญมา จำกัด 1 0105531097611 กรุงเทพมหานคร
1201 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 2 0105538080471
1202 บริษัท ไรมอน ทาวเวอร์ จำกัด 0 -
1203 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 1 0107536001362 กรุงเทพมหานคร
1204 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด 1 0105544092361 กรุงเทพมหานคร
1205 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค อพาร์เมนท์ 1 0503544005455 เชียงใหม่
1206 บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 0 0105542069044 กรุงเทพมหานคร
1207 บริษัท อมตะนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 -
1208 บริษัท กฤษดานคร จำกัด 2 0105530017249 กรุงเทพมหานคร
1209 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด 1 0105532020051 กรุงเทพมหานคร
1210 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 2 0105532040264 ชลบุรี
1211 บริษัท โชคนาบุญ จำกัด 1 0145544000173 พระนครศรีอยุธยา
1212 บริษัท เบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0845550000400 สุราษฎร์ธานี
1213 บริษัท ไทยโพลีนเอสเตอร์ จำกัด 1 -
1214 บริษัท ราม 65 เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0105532079021 กรุงเทพมหานคร
1215 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด 1 0105532113890 กรุงเทพมหานคร
1216 บริษัท ไทยโพลีนคาร์บอเนต จำกัด 0 -
1217 บริษัท อโศก เคมีคอล จำกัด 0 0103518001859 กรุงเทพมหานคร
1218 บริษัท มหาวิศว์ จำกัด 0 0105522016549 กรุงเทพมหานคร
1219 บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด 2 0105544110998 ระยอง
1220 บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด 1 0105535087377 กรุงเทพมหานคร
1221 บริษัท แพมไทย บ้านและที่ดิน จำกัด 0 0105524005714 กรุงเทพมหานคร
1222 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด 3 0905531001250 สงขลา
1223 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 3 0125543002288 ราชบุรี
1224 บริษัท พราพลาซ่า จำกัด 1 -
1225 บริษัท ซี.เจ.แลนด์ จำกัด 1 0105534123574 กรุงเทพมหานคร
1226 บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105552018965 กรุงเทพมหานคร
1227 บริษัท เดวอน เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 -
1228 บริษัท สุรัตน์การศิลา จำกัด 2 0425534000160 เลย
1229 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 3 0105518011759 กรุงเทพมหานคร
1230 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 0 0107537000688 กรุงเทพมหานคร
1231 บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด 1 0105545131891 กรุงเทพมหานคร
1232 บริษัท วังเกษม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105537091177 กรุงเทพมหานคร
1233 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชฐพัฒนา 0 0103519001241 กรุงเทพมหานคร
1234 บริษัท เวลโกรว์ อินดัวทรีส์ จำกัด 1 0105530048462
1235 บริษัท ประภาวรรณ เอสเตท จำกัด 1 0105539015311 กรุงเทพมหานคร
1236 บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด 7 0135544004349 กรุงเทพมหานคร
1237 บริษัท ชิงเสียง-อมตะ เคมีคอล อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105545044221 กรุงเทพมหานคร
1238 พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด 1 0993000025873
1239 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 1 0105523022992 กรุงเทพมหานคร
1240 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด 3 0105533075444 กรุงเทพมหานคร
1241 บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105539101951 ระยอง
1242 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด 1 0605546000044 นครสวรรค์
1243 บริษัท เทพธัญญาภา จำกัด 1 0105543078250 กรุงเทพมหานคร
1244 บริษัท บลู วอเตอร์ แอร์ จำกัด 0 0835546001677 ภูเก็ต
1245 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 3 0105533144501 กรุงเทพมหานคร
1246 บริษัท โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง จำกัด 1 0955545000242 ยะลา
1247 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 0107538000169 กรุงเทพมหานคร
1248 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1249 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0105517005330 กรุงเทพมหานคร
1250 บริษัท เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105545129625 กรุงเทพมหานคร
1251 บริษัท ราชา โอเวอร์ชีส์ เทรดดิ้ง จำกัด 1 0105528033402 กรุงเทพมหานคร
1252 บริษัท วิชญเวช จำกัด 1 0125546000936 นนทบุรี
1253 บริษัท ซิตี้ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105531071069 กรุงเทพมหานคร
1254 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 59 0107538000665 กรุงเทพมหานคร
1255 บริษัท กัลฟ์ ยะลากรีน จำกัด 2 0105540087886 ยะลา
1256 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 0 0107545000306 ชลบุรี
1257 บริษัท อาร์.พี.บี.กรุ๊ป จำกัด 1 0655538000146
1258 บริษัท เอ.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด 1 0835529000111 ภูเก็ต
1259 บริษัท รวมชัย ประชารักษ์ จำกัด 1 0115538010090 สมุทรปราการ
1260 บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 2 0105536140387 กรุงเทพมหานคร
1261 บริษัท เวิลด์ เลชเชอร์ คลับ จำกัด 1 0105535006644 กรุงเทพมหานคร
1262 บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 3 0105546143745 กรุงเทพมหานคร
1263 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 2 0105530032434 ชลบุรี
1264 บริษัท สวนธารประภา จำกัด 0 -
1265 บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) 4 0107537002419 กรุงเทพมหานคร
1266 บริษัท โอ เอ็ม เทคโนส จำกัด 1 0105544020573 พระนครศรีอยุธยา
1267 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคลดดิ้ง จำกัด 0 0105537003782 กรุงเทพมหานคร
1268 บริษัท แกรนด์เดียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 0125542002845 ปทุมธานี
1269 บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด 0 0105543047443 กรุงเทพมหานคร
1270 บริษัท ราชาวดี บูติก โฮเต็ล จำกัด 1 -
1271 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด 1 0105546057211 กรุงเทพมหานคร
1272 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 3 0715520000011 ชัยภูมิ
1273 บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 1 0105511005125 กรุงเทพมหานคร
1274 บริษัท ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด 1 0835543000181 ภูเก็ต
1275 บริษัท กรองทอง อพาร์ทเม้นท์(บางกะปิ) จำกัด 2 0105544055415 กรุงเทพมหานคร
1276 บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 3 0105546060009 กรุงเทพมหานคร
1277 บริษัท เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 4 0105543079078 กรุงเทพมหานคร
1278 บริษัท ฮาริสัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105546031882
1279 บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด 1 0103512005453 กรุงเทพมหานคร
1280 บริษัท สินแพทย์ จำกัด 1 0105535086559 กรุงเทพมหานคร
1281 บริษัท ไทยรับเบอร์แคร์ จำกัด 0 -
1282 บริษัท บุญโรจน์ก่อสร้าง จำกัด 1 0105524005765 ชลบุรี
1283 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 3 0105538022080 กรุงเทพมหานคร
1284 บริษัท เซนเตอร์ พอยท์ ทาวเวอร์ จำกัด 1 0105545019544 กรุงเทพมหานคร
1285 บริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 -
1286 บริษัท เจริญสินธานี จำกัด 5 0115549012439 สมุทรปราการ
1287 บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียมบีช (2002) จำกัด 3 0205545005658 ชลบุรี
1288 บริษัท เพบเพิล เบ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105544071402 กรุงเทพมหานคร
1289 บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105523005788 กรุงเทพมหานคร
1290 บริษัท เพชรพิทักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105532107989 กรุงเทพมหานคร
1291 บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด 1 0105532108462 นนทบุรี
1292 บริษัท สยาม เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105552095692 กรุงเทพมหานคร
1293 บริษัท สยามคลิฟฟ์ จำกัด 1 -
1294 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต้ล จำกัด (มหาชน) 2 0107537001773 กรุงเทพมหานคร
1295 บริษัท สาทร เจ้าพระยา อาเคเดีย จำกัด 1 0105546090498 กรุงเทพมหานคร
1296 บริษัท วงศ์พิพัฒน์ จำกัด 1 0105528026040 กรุงเทพมหานคร
1297 บริษัท กอล์ฟลิงค์ จำกัด 1 0105545027385 กรุงเทพมหานคร
1298 บริษัท ยูไนเต็ด โฮมแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105538002275 กรุงเทพมหานคร
1299 บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด 1 0105527006266 กรุงเทพมหานคร
1300 บริษัท เหมราช สระบุรีที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 3 0105531070445 กรุงเทพมหานคร
1301 บริษัท ปฐพากาศ จำกัด 1 0105546046880 กรุงเทพมหานคร
1302 บริษัท วิเกอร์ ซีสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105533036490 กรุงเทพมหานคร
1303 บริษัท กังวาล โฮลดิ้ง จำกัด 1 0705545000481 กรุงเทพมหานคร
1304 บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด 0 0115545003397 สมุทรปราการ
1305 บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด 0 0105547041903 กรุงเทพมหานคร
1306 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด 2 0245554001317 ฉะเชิงเทรา
1307 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนาวา 1 0103510004034 สมุทรปราการ
1308 บริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จำกัด 1 0745533000813 สมุทรสาคร
1309 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรัตน์มงคล 1 0743545001001 กรุงเทพมหานคร
1310 บริษัท บางกอก แฟรนไชส์ จำกัด 1 - กรุงเทพมหานคร
1311 บริษัท สวอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0115546010630 สมุทรปราการ
1312 บริษัท ที.เอส.ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105534069791 กรุงเทพมหานคร
1313 บริษัท หอพักบ้านอินทร จำกัด 1 0515546000363 ลำพูน
1314 บริษัท ชนชัย จำกัด 5 0105533045588 กรุงเทพมหานคร
1315 บริษัท ไขทัศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105522014198 กรุงเทพมหานคร
1316 บริษัท ส.มีนชัยนันท์ จำกัด 1 0105531085272 เชียงใหม่
1317 บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 3 0105531028180 กรุงเทพมหานคร
1318 บริษัท อัมบูรายา รีสอร์ท จำกัด 1 0105545051910 กรุงเทพมหานคร
1319 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) 0 0105538013072 กรุงเทพมหานคร
1320 บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด 2 -
1321 บริษัท ประเสริฐทัศน์ จำกัด 1 0105547018723 สมุทรปราการ
1322 บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105546135688 กรุงเทพมหานคร
1323 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 2 0105545082831 ระยอง
1324 บริษัท ศุภราช สวีท เพลส จำกัด 1 0105546101023 กรุงเทพมหานคร
1325 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด 2 0105537143932 กรุงเทพมหานคร
1326 บริษัท ฮาริสัน แลนด์ จำกัด 1 0105546031874 กรุงเทพมหานคร
1327 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 7 0107545000292 กรุงเทพมหานคร
1328 บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด 1 0105535082430
1329 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 10 0107536000307 กรุงเทพมหานคร
1330 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานแพรวอาภาทนายความและธุรกิจ 1 0703542000918
1331 บริษัท ตระกูลโฆษิต จำกัด 1 0775543000441
1332 บริษัท สยามซีพอร์ต เทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า จำกัด 1 -
1333 บริษัท เอกชัย การแพทย์ จำกัด 1 0 0745546002780 สมุทรสาคร
1334 บริษัท ตราฉัตร จำกัด 2 0105532007763 กรุงเทพมหานคร
1335 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค จำกัด 1 0105541076837 ภูเก็ต
1336 บริษัท ฝู๋ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0105539133772 นราธิวาส
1337 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไดเนีย กระบี่ จำกัด) 2 0835545001347 สงขลา
1338 บริษัท รุ่งพัฒนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105535105839 กรุงเทพมหานคร
1339 บริษัท บี.พี.แมนชั่น จำกัด 1 0135536002251 ปทุมธานี
1340 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 11 0107538000312 กรุงเทพมหานคร
1341 บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด 5 0105546122047 กรุงเทพมหานคร
1342 บริษัท ไดกิ นิคเกอิไทย จำกัด 0 -
1343 บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด 1 0105534057857 กรุงเทพมหานคร
1344 บริษัท ศรีเมือง เรียลเอสเตท จำกัด 1 0215539000119 ระยอง
1345 บริษัท บางเทา แกรนด์ จำกัด 3 0105536135260 ภูเก็ต
1346 บริษัท พรูเด้นเชียล อเวนิว จำกัด 1 0105533053637 กรุงเทพมหานคร
1347 บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด 1 0105546100141 ระยอง
1348 บริษัท กลางกรุง รีสอร์ท จำกัด 1 0105546071370 กรุงเทพมหานคร
1349 บริษัท เอส.อี.อินทาเนีย จำกัด 1 0125533003559 นนทบุรี
1350 บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด 2 0105534071361 กรุงเทพมหานคร
1351 บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด 1 0105546120125 กรุงเทพมหานคร
1352 บริษัท นีโอ แคปปิตอล จำกัด 1 0105546080107 กรุงเทพมหานคร
1353 บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105534076312 กรุงเทพมหานคร
1354 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 2 0105546041365 สมุทรปราการ
1355 บริษัท เอฟ.ที.เอ็น.จำกัด 1 0115556007771 สมุทรปราการ
1356 บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด 1 0255537000235
1357 บริษัท โกลแมนแลนด์ จำกัด 1 0105546148909 กรุงเทพมหานคร
1358 บริษัท ที.เอส.แกรนิต จำกัด 1 0105532080517
1359 บริษัท ทุ่งใหญ่เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 1 0805541000249 ปทุมธานี
1360 บริษัท สิงห์ไทย อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 2 -
1361 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 20 0994000697023
1362 บริษัท โรงพยาบาลศีครินทร์ จำกัด (มหาชน) 1 0105536125531 สงขลา
1363 บริษัท ฮั่วกี่ เปเปอร์ จำกัด 1 0105518008723 กรุงเทพมหานคร
1364 บริษัท การ์เด้น คริฟพาร์ค จำกัด 1 0105532005116 ชลบุรี
1365 บริษัท บ้านสวนฝรั่งเศส จำกัด 1 0105546130627 กรุงเทพมหานคร
1366 บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด 1 0835546003122 กรุงเทพมหานคร
1367 บริษัท ฮอสพิทอล เน็ทเวิร์ค จำกัด 1 -
1368 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด 1 0105530048993 กรุงเทพมหานคร
1369 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 4 0107545000322 ปทุมธานี
1370 บริษัท ซี.เอ.เอส พริ้นติ้ง ซิตี้ จำกัด 1 -
1371 บริษัท ก่อเลิศลักษณ์ จำกัด 1 0225542000078 ตราด
1372 บริษัท แอดวานซ์ พี.อี.ซี. จำกัด 1 0105540077741 กรุงเทพมหานคร
1373 บริษัท มุกดาราบีช รีสอร์ท จำกัด 1 0825545000227 พังงา
1374 บริษัท ลัดดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205547000122 น่าน
1375 บริษัท สยาม แอ็ท สยาม จำกัด 1 0105546103034 กรุงเทพมหานคร
1376 บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 5 0105532050162 กรุงเทพมหานคร
1377 บริษัท ไทรอัมพ์เรียลตี้ จำกัด 1 0105533037852 กรุงเทพมหานคร
1378 บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด 1 -
1379 บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด 2 0105521006841 สมุทรปราการ
1380 บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด 1 0105546137125 ภูเก็ต
1381 บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105538014524 กรุงเทพมหานคร
1382 บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด 0 -
1383 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 57 0107535000303 กรุงเทพมหานคร
1384 บริษัท จงรวยดี จำกัด 1 0125545010857 นนทบุรี
1385 บริษัท ภูเก็ตหาดกะตะ จำกัด 2 0835529000269 ภูเก็ต
1386 บริษัท นิรมนมั่นคง จำกัด 1 -
1387 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด 1 0105544104203 กรุงเทพมหานคร
1388 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด 5 0105547001596 กรุงเทพมหานคร
1389 บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 2 0105531060181 กรุงเทพมหานคร
1390 บริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด 1 0105541052067 กรุงเทพมหานคร
1391 บริษัท สุขุมวิทคราวน์ จำกัด 1 0105526001252 ชลบุรี
1392 บริษัท ณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด จำกัด 1 0105547044431 กรุงเทพมหานคร
1393 บริษัท เอกมัย แลนด์ จำกัด 1 0105546147015 กรุงเทพมหานคร
1394 ณัฐชนันท์ นพคุณสวัสดิ์ 1 0105521004334 กรุงเทพมหานคร
1395 บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด 2 0105519007453 กรุงเทพมหานคร
1396 บริษัท เมซอง เดอวิลล์ จำกัด 1 -
1397 บริษัท ธีร์เอก จำกัด 1 0105547042012 กรุงเทพมหานคร
1398 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะขนส่งอุทัยธานี 1 0603515000211
1399 บริษัท พงษ์พรรณ แมนชั่น จำกัด 1 0105540025635 กรุงเทพมหานคร
1400 บริษัท สุขุมวิท เซ็นเตอร์ พอยท์ จำกัด 1 0105545127070 กรุงเทพมหานคร
1401 บริษัท กะตะปาล์ม รีสอร์ท จำกัด 1 0835543005639 ภูเก็ต
1402 บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด 1 0105532046912 ภูเก็ต
1403 บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด 1 0105532100151 กรุงเทพมหานคร
1404 บริษัท สรัญญาพร็อพเพอร์ตี้ (2002) จำกัด 0 0125545006540 กรุงเทพมหานคร
1405 บริษัท ศรีศุวดี จำกัด 1 0105532066620 กรุงเทพมหานคร
1406 บริษัท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด 1 0105547081166 กรุงเทพมหานคร
1407 บริษัท สินสยาม เคหะพัฒนา จำกัด 1 0835542001346 ภูเก็ต
1408 บริษัท ดวงจุลชาติ จำกัด (มหาชน) 1 0105544093279 กรุงเทพมหานคร
1409 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 0105540080521 กรุงเทพมหานคร
1410 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 3 0105541070740 กรุงเทพมหานคร
1411 บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด 1 0105543070500 กรุงเทพมหานคร
1412 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 4 0105538054836 ชลบุรี
1413 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด 1 0105530036952 กรุงเทพมหานคร
1414 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105538146625 ระยอง
1415 บริษัท แอล เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เล้งกี่) 1 0205544003180 ชลบุรี
1416 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105546047142 กรุงเทพมหานคร
1417 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 23 0105533109209 กรุงเทพมหานคร
1418 บริษัท อมตะ ควอลิตี้วอเตอร์ จำกัด 0 -
1419 บริษัท ฟีน่า เอ็ซเทท จำกัด 1 0105546065345 กรุงเทพมหานคร
1420 บริษัท เค.วี.แมนชั่น จำกัด 1 0105537100052 กรุงเทพมหานคร
1421 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด 1 0835492000023 ภูเก็ต
1422 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 1 0105521021522 ชลบุรี
1423 บริษัท เวิลด์เบสท์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1424 บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด 1 0705530000065
1425 บริษัท ไชยภาคย์การแร่ จำกัด 2 0715543000379 นครปฐม
1426 บริษัท วันชัยพัฒนสิน จำกัด 1 0105547006679 กรุงเทพมหานคร
1427 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 1 0105539081349 กรุงเทพมหานคร
1428 บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 1 0105534024754 กรุงเทพมหานคร
1429 บริษัท เพาเวอร์ทีม โปรเกรส จำกัด 0 0125547008159 นนทบุรี
1430 บริษัท ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
1431 บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จำกัด 1 0365538000131 ชัยภูมิ
1432 บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและอิฐ จำกัด 0 0105506002580 ปทุมธานี
1433 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล 1 0193537002156 สระบุรี
1434 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด 1 0105530034232 กรุงเทพมหานคร
1435 บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) 0 0107546000105 กรุงเทพมหานคร
1436 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด 0 0105547094390 กรุงเทพมหานคร
1437 บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด 1 0105538131521 กรุงเทพมหานคร
1438 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105547008388 กรุงเทพมหานคร
1439 บริษัท ภาคย์พร จำกัด 1 0505547002203 เชียงใหม่
1440 บริษัทหงษ์ทองแลนด์ จำกัด 1 0105537070617 กรุงเทพมหานคร
1441 บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม (1999) จำกัด 3 0205542007251 ชลบุรี
1442 บริษัท อมารี จำกัด 0 0105512004653 กรุงเทพมหานคร
1443 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 8 0107547000320 กรุงเทพมหานคร
1444 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 2 0107537002761 กรุงเทพมหานคร
1445 บริษัท เคเอสซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105546116161 กรุงเทพมหานคร
1446 บริษัท ลันตา รีเจ้นท์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105540081322 กรุงเทพมหานคร
1447 บริษัท แปซิฟิค พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105518003241 กรุงเทพมหานคร
1448 บริษัท แมคเคนนาแลนด์ จำกัด 2 0105546135831 กรุงเทพมหานคร
1449 บริษัท ไทยโดโน-เกน เกน จำกัด 0 0105537009136 ระยอง
1450 บริษัท อัญชลีวัน จำกัด 2 0205545003035 ชลบุรี
1451 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 2 0105547075484 กรุงเทพมหานคร
1452 บริษัท แนเชอรัล เพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 0105546094850 กรุงเทพมหานคร
1453 บริษัท วาสนา แอนด์ บุญ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 2 0105546065655 กรุงเทพมหานคร
1454 บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด 1 0105547092125 กรุงเทพมหานคร
1455 บริษัท อมตะแมนชั่น จำกัด 1 0205547024765 ชลบุรี
1456 บริษัท เหล่าธงสิงห์ พลาซ่า จำกัด 1 0105547123721 กรุงเทพมหานคร
1457 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) 1 0107540000073 กรุงเทพมหานคร
1458 บริษัท เอส.เอ็ม.เพลส จำกัด 1 0105544065585 กรุงเทพมหานคร
1459 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด 6 0105529046753 กรุงเทพมหานคร
1460 บริษัท กบินทร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0255546000081
1461 บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล จำกัด 0 0105546106947 กรุงเทพมหานคร
1462 บริษัท กู๊ดวิวเพลส จำกัด 1 0105546133804 สมุทรปราการ
1463 บริษัท วี.เค.เจ.จำกัด 1 0105532045088 กรุงเทพมหานคร
1464 บริษัท แม่รำพึงการ์เด้น บีช จำกัด 1 0105532110203 กรุงเทพมหานคร
1465 บริษัท ฟ้าละไม จำกัด 1 0105542057976 กรุงเทพมหานคร
1466 บริษัท พรรณาปยุกต์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105547095884 กรุงเทพมหานคร
1467 บริษัท โกลเด้นแลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 0 0105544119359 กรุงเทพมหานคร
1468 บริษัท แพน เอเชีย เปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1469 บริษัท ภาวภัทร จำกัด 1 0105530029981 นนทบุรี
1470 บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด 2 0105539018841 กรุงเทพมหานคร
1471 บริษัท ไฮ-ไรซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 -
1472 บริษัท ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 1 0165544000203 ลพบุรี
1473 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105545033636 กรุงเทพมหานคร
1474 บริษัท ไวส์ พาวเวอร์ แลนด์ จำกัด 1 0105544104068 กรุงเทพมหานคร
1475 บริษัท สัจจพูนผล จำกัด 1 0105546148241 กรุงเทพมหานคร
1476 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด และ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 0 0105535155917 ระยอง
1477 บริษัท รัชฏา คอนคอร์ด จำกัด 1 -
1478 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1 0107536000528 กรุงเทพมหานคร
1479 บริษัท เหมืองหินราช จำกัด 3 0315534000152 บุรีรัมย์
1480 บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด 1 0315534000071 บุรีรัมย์
1481 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 1 0105547015716 กรุงเทพมหานคร
1482 บริษัท ศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 0 0165536000488 อุบลราชธานี
1483 บริษัท โนวา มิราจ จำกัด 1 0205546016637 ชลบุรี
1484 บริษัท ยิปซั่มเวลธ จำกัด 1 0845546003220 สุราษฎร์ธานี
1485 บริษัท ไดร์ฟ อิน คอร์ท จำกัด 1 -
1486 บริษัท ดี.เค.เจ.จำกัด 1 0105534060386 กรุงเทพมหานคร
1487 บริษัท เจบีบี จำกัด 1 0115542003736 กรุงเทพมหานคร
1488 บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด 2 0205544001403 ชลบุรี
1489 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น 1 -
1490 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด 3 0835531001391 ภูเก็ต
1491 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 1 0105546127391 สมุทรปราการ
1492 บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด 1 0105518012712 กรุงเทพมหานคร
1493 บริษัท ดาราใต้เหมืองแร่ จำกัด 0 0105546052251 สุราษฎร์ธานี
1494 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด 3 0105530017141 ปทุมธานี
1495 บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด 1 0105532062276 กรุงเทพมหานคร
1496 บริษัท พี.เค.โกลบอล จำกัด 1 0105546016409 ปทุมธานี
1497 บริษัท พานทองนคร จำกัด 1 0105543048237 สมุทรปราการ
1498 บริษัท เศรษฐีวรรณการเคหะ จำกัด 2 0105544078041 กรุงเทพมหานคร
1499 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 1 0107538000711 กรุงเทพมหานคร
1500 บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105526003476 กรุงเทพมหานคร
1501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง 1 0103515010709 กรุงเทพมหานคร
1502 บริษัท สหเรือง จำกัด 2 0345506000011 มุกดาหาร
1503 บริษัท เฮอริเทจ แอสเซท จำกัด 2 0105543069374 ภูเก็ต
1504 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด 1 0105537046864 กรุงเทพมหานคร
1505 บริษัท พัทยา ซิตี้ จำกัด 1 0205534001974 ชลบุรี
1506 บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด 1 0105546127740 กรุงเทพมหานคร
1507 บริษัท วิลล่าพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0835538001043 ภูเก็ต
1508 บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด 1 0105526049077 กรุงเทพมหานคร
1509 บริษัท ศรีชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0155538000078 กรุงเทพมหานคร
1510 บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด 1 0115547010161 ชลบุรี
1511 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 0107536001273 กรุงเทพมหานคร
1512 บริษัท ธรรมนำสุข จำกัด 1 0105536073965 กรุงเทพมหานคร
1513 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด 1 0105547030227 กรุงเทพมหานคร
1514 บริษัท อนันต์ศักดิ์เจริญวิเศษสุข จำกัด 0 -
1515 บริษัท อินสไตล์ เอสเตท เอกมัย จำกัด 1 0105546145403 ปทุมธานี
1516 บริษัท ยูนานิมมิตี้ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0105546088868 กรุงเทพมหานคร
1517 บริษัท จตุรักษ์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105536087443 กรุงเทพมหานคร
1518 บริษัท เอกไอยรา เฮ้าส์ จำกัด 1 0105547059110 กรุงเทพมหานคร
1519 บริษัท โฮบิส จำกัด 1 0105547136246 กรุงเทพมหานคร
1520 บริษัท บี รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด 1 0105548046828 ภูเก็ต
1521 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด 1 0105548034668 กรุงเทพมหานคร
1522 บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอล จำกัด 1 0835533000952 ภูเก็ต
1523 บริษัท โคลินาส โฮลดิ้ง จำกัด 1 0835538001035 ภูเก็ต
1524 บริษัท วิศวพล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105539073320 ปทุมธานี
1525 บริษัท ทีซีซีซีแอล นราธิวาส จำกัด 2 0105547108552 กรุงเทพมหานคร
1526 บริษัท ปึกเตียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0765548000407
1527 บริษัท พระยาภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
1528 บริษัท ศรีสหคาม จำกัด 1 0105547048592 กรุงเทพมหานคร
1529 บริษัท ไดกินิคเกอิไทย จำกัด 0 -
1530 บริษัท ไทม์ เอเจนซี่ จำกัด 0 0103539038042 กรุงเทพมหานคร
1531 บริษัท นานา บ้านและที่ดิน จำกัด 2 0105546004702 กรุงเทพมหานคร
1532 บริษัท ณ วิมาน จำกัด 1 0105547006555 กรุงเทพมหานคร
1533 บริษัท เดวิดสัน จำกัด 2 0105548022813 กรุงเทพมหานคร
1534 บริษัท ลีลาวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0105547068828 ภูเก็ต
1535 บริษัท เพิ่มทรัพย์วิลล่า จำกัด 1 0835548003456 ภูเก็ต
1536 บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 5 0105546141645 กรุงเทพมหานคร
1537 บริษัท ไทยอาศาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 0 -
1538 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) 1 0107548000277 ระยอง
1539 บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด 1 0715518000034 กรุงเทพมหานคร
1540 บริษัท อัลทิเมท เพซ จำกัด 0 0205555000730 ชลบุรี
1541 บริษัท ภูเก็ต แลนด์ โอนเนอร์ จำกัด 1 0105548119876 ภูเก็ต
1542 บริษัท สุขุมวิท โฮเต็ล จำกัด 1 0105516012723 กรุงเทพมหานคร
1543 บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 0105531082991 นนทบุรี
1544 บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด 2 0105548055851 กรุงเทพมหานคร
1545 บริษัท โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 0107547000729 กรุงเทพมหานคร
1546 บริษัท ธนภูมิ เอสเตท จำกัด 2 0105524000186 กรุงเทพมหานคร
1547 บริษัท แกรนด์ศาลาแดงแอสเซท จำกัด 1 0105548022520 กรุงเทพมหานคร
1548 บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 4 0835531000033 ภูเก็ต
1549 บริษัท ท๊อปโก้ แลนด์ จำกัด 1 -
1550 บริษัท ฟีนาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105549145447 กรุงเทพมหานคร
1551 บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) 1 -
1552 บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 4 0105534096488 กรุงเทพมหานคร
1553 บรัท พูนภัทรสมบัติ จำกัด 1 0105535047626 กรุงเทพมหานคร
1554 บริษัท เปรมสิริ จำกัด 1 0105547119759 กรุงเทพมหานคร
1555 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) 0 0105521002749 กรุงเทพมหานคร
1556 บริษัท เอช ซี สตาร์ค จำกัด 1 0835522000255 ระยอง
1557 บริษัท สาธร ทรัพย์สิน จำกัด 1 0105537069481 กรุงเทพมหานคร
1558 บริษัท สตาร์พลัส เคมีคอล จำกัด 1 0105545012493 กรุงเทพมหานคร
1559 บริษัท นายารา เอสเตท จำกัด 1 0125548007130 นนทบุรี
1560 บริษัท สมหรรษา จำกัด 1 0105544063876 กรุงเทพมหานคร
1561 บริษัท สิรยศ จำกัด 2 0105548065202 กรุงเทพมหานคร
1562 บริษัท พีทีที โพลีนเอทิลีน จำกัด 1 0105547155119 กรุงเทพมหานคร
1563 บริษัท เดอะ พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105547090327
1564 บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105547095230 กรุงเทพมหานคร
1565 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด 2 0105530038734 กรุงเทพมหานคร
1566 บริษัท ทีซีซีซีแอล สุขุมวิท 24 จำกัด 0 0105547108561 กรุงเทพมหานคร
1567 บริษัท รีแคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105530048951 กรุงเทพมหานคร
1568 บริษัท ลองบีช ชะอำ รีสอร์ท จำกัด 1 0765536000024
1569 บริษัท เมทัลลิค เซคชั่น สตีล จำกัด 1 0105548017879 สมุทรปราการ
1570 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) 2 0107536000242
1571 บริษัท สยามฟิวเจอร์เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2 0107545000187 กรุงเทพมหานคร
1572 บริษัท เกื้อวัฒนา จำกัด 1 0105530029476 กรุงเทพมหานคร
1573 บริษัทนายารา จำกัด 1 0125547007420 นนทบุรี
1574 บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด 2 0105548087176 กรุงเทพมหานคร
1575 บริษัท เคอาร์ แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2 0105533024131 กรุงเทพมหานคร
1576 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด 1 0105526001155 กรุงเทพมหานคร
1577 บริษัท อู่เงิน จำกัด 1 0105533107621 กรุงเทพมหานคร
1578 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด 1 0105533013546 กรุงเทพมหานคร
1579 บริษัท ทรีดอลฟินซ จำกัด 0 0105528009382 กรุงเทพมหานคร
1580 บริษัท ไทยออแกนิก เคมีคัลส์ จำกัด 0 0105546046596 เชียงใหม่
1581 บริษัท เอสที เฮนรี่ จำกัด 1 0105539025210 กรุงเทพมหานคร
1582 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด 3 0105548138366 กรุงเทพมหานคร
1583 บริษัท เดอะ เรนทรี โฮเท็ล จำกัด 1 0575545000726 เชียงราย
1584 บริษัท สยามแบลคมายนิ่ง จำกัด 1 0655546000290
1585 บริษัท โรงพยาบาลชัยปราการ จำกัด 1 0115536007270 สมุทรปราการ
1586 บริษัท ไทยโพลีนอะซีทัล จำกัด 0 -
1587 บริษัท เค.เอ็ม. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105543095031 กรุงเทพมหานคร
1588 บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 21 0105544065534 กรุงเทพมหานคร
1589 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร แมนชั่น 1 0203548004944 ชลบุรี
1590 บริษัท ชะอำ บีช 2004 จำกัด 1 0765547000233
1591 บริษัท วิทูรธนากร จำกัด 0 0105534116390 กรุงเทพมหานคร
1592 บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) 0 0105537001631 กรุงเทพมหานคร
1593 บริษัท ซิตี้เรซิเดนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105543067576 กรุงเทพมหานคร
1594 บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด 2 0105548119892 กรุงเทพมหานคร
1595 บริษัท พี.พี.แมนชั่น เพลส จำกัด 1 0105548089896 กรุงเทพมหานคร
1596 บริษัท ฮาร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด 0 -
1597 บริษัท สถิตกิตติวงศ์สถาพร จำกัด 1 -
1598 บริษัท เขาหลัก ลากูน่า จำกัด 1 0825538000187 พังงา
1599 บริษัท คริสตัล ซิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 1 0105533084711 กรุงเทพมหานคร
1600 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0107544000043 นนทบุรี
1601 บริษัท โอ.พี. แมนชั่น จำกัด 1 0105538037460 กรุงเทพมหานคร
1602 บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด 1 0325546000322 สุรินทร์
1603 บริษัท ครัยโอไทย จำกัด 1 0135546005105 ปทุมธานี
1604 บริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด 1 0105544079187 กรุงเทพมหานคร
1605 บริษัท ไซม์ แอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 0 -
1606 บริษัท เอ็ม.แอล.อพาร์เม้นท์ จำกัด 1 0105548074392 ปทุมธานี
1607 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด 4 0105546126859 กรุงเทพมหานคร
1608 บริษัท กรองทอง เพลส จำกัด 1 0105548148493 กรุงเทพมหานคร
1609 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นเรศนครา 1 0103548039099
1610 บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105530057879 กรุงเทพมหานคร
1611 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาชัยหาดใหญ่ (1997) 1 0903540000013 สงขลา
1612 บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด 1 0835548012846 ภูเก็ต
1613 บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด 1 0105544090695 กรุงเทพมหานคร
1614 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด 11 0105548005901 กรุงเทพมหานคร
1615 บริษัท เนอวานา พาราไดซ์ จำกัด 1 0105547101213 กรุงเทพมหานคร
1616 บริษัท วงศ์ชมสิน กรุ๊ป จำกัด 1 0775548002582
1617 บริษัท มหาราชนคร จำกัด 1 0105548044973 กรุงเทพมหานคร
1618 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีติกานต์ 1 0763549000425
1619 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดดวงใจ 1 0763546000238
1620 บริษัท พีเอสบี แลนด์ โครงการห้า จำกัด 1 0105546039743
1621 บริษัท ศรีสราญ จำกัด 1 0105548068988 กรุงเทพมหานคร
1622 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 3 0107537002354 กรุงเทพมหานคร
1623 บริษัท นิวจามจุรีกรุ๊ป จำกัด 2 0775534000205 ประจวบคีรีขันธ์
1624 บริษัท หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 -
1625 บริษท ณ หัวหิน จำกัด 1 0775548001535
1626 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด 3 0105531070496 กรุงเทพมหานคร
1627 บริษัท มิ่งเมือง จำกัด 1 0105495002457 กรุงเทพมหานคร
1628 บริษัท บูทิค บูเลอวาร์ด จำกัด 1 0105549036982 กรุงเทพมหานคร
1629 บริษัท อัญชลีพัฒนา จำกัด 1 0205547015715 ชลบุรี
1630 บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด 1 0105526001279 กรุงเทพมหานคร
1631 บริษัท แชลเลนจ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105533004741 กรุงเทพมหานคร
1632 บริษัท แอล เอช แอสเซท จำกัด 1 0105532108390 กรุงเทพมหานคร
1633 บริษัท สันทัดคอร์ท จำกัด 1 0105546106262 กรุงเทพมหานคร
1634 บริษัท อินสไตร์ เอสเตท เรสซิเดนท์ จำกัด 1 -
1635 บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด 1 0105529036821 กรุงเทพมหานคร
1636 บริษัท นภันต์ก่อสร้าง จำกัด 1 0835544004318 ภูเก็ต
1637 บริษัท กรีนฟิลด์ ปาร์ค จำกัด 0 -
1638 บริษัท พรรณสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105548160515 กรุงเทพมหานคร
1639 บริษัท เดือนเจ็ด จำกัด 1 0105546153856 กรุงเทพมหานคร
1640 บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด 1 0105542082911 กรุงเทพมหานคร
1641 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3 0107537000025 กรุงเทพมหานคร
1642 บริษัท สิรีน คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0105548150285 กรุงเทพมหานคร
1643 บริษัท ธารารมณ์ เอสเตท จำกัด 3 0105549053810 กรุงเทพมหานคร
1644 บริษัท ไชยยศ แลนด์ จำกัด 1 0105547078483 กรุงเทพมหานคร
1645 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด 2 0105538091529 กรุงเทพมหานคร
1646 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาพระราม 2 จำกัด 0 0105538019496 กรุงเทพมหานคร
1647 บริษัท พรธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105548005498 กรุงเทพมหานคร
1648 บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 0107546000385 ปทุมธานี
1649 บริษัท นันทวัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105545086918 กรุงเทพมหานคร
1650 บริษัท สนท.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105538067377 กรุงเทพมหานคร
1651 บริษัท พรทวีปาล์ม จำกัด 1 0845526000098 สุราษฎร์ธานี
1652 บริษัท แมกซ์ไพพ์ จำกัด 1 0835541000265 ภูเก็ต
1653 บริษัท กู๊ดวิลล์ แลนด์ จำกัด 2 0105548066241 นนทบุรี
1654 บริษัท เนเซลรัล วีล จำกัด 1 -
1655 บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำกัด 1 0105549063386 กรุงเทพมหานคร
1656 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด 1 0105548097694 กรุงเทพมหานคร
1657 บริษัท กะรนวิว จำกัด 1 0105540070592 กรุงเทพมหานคร
1658 บริษัท เบตงซิตี้ พลาซ่า จำกัด 1 0955539000040 ยะลา
1659 บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด 1 0835544003842 ภูเก็ต
1660 บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด 0 0125545008500 นนทบุรี
1661 บริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์ จำกัด 1 0105538131571 กรุงเทพมหานคร
1662 บริษัท หัวหิน อาเคเดีย จำกัด 1 0105548126457 กรุงเทพมหานคร
1663 บริษัท พัทยากลางเซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด 1 0205548002609 ชลบุรี
1664 บริษัท เบล แอร์ พันวา จำกัด 1 0835546001782 ภูเก็ต
1665 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 3 0105547111537 กรุงเทพมหานคร
1666 บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด 4 0105548014250
1667 บริษัท ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จำกัด 1 0105549031026 กรุงเทพมหานคร
1668 บริษัท ภูเก็ตอยู่เจริญ จำกัด 1 0835546007039 ภูเก็ต
1669 บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0105548069054 กรุงเทพมหานคร
1670 บริษัท วัฒนเวช จำกัด 1 0225526000085 จันทบุรี
1671 บริษัท เดอะ เมจิก ลากูน จำกัด 1 -
1672 บริษัท หรรษาธานี จำกัด 1 0105548126244 กรุงเทพมหานคร
1673 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล จอมเทียน จำกัด 1 0205548005519 ชลบุรี
1674 บริษัท แปซิฟิค แมนชั่น จำกัด 2 0105532101212 กรุงเทพมหานคร
1675 บริษัท รักสกุล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105549097931 กรุงเทพมหานคร
1676 บริษัท ราชดำริ เรสซิเด็นซ์ จำกัด 1 0105543034431 กรุงเทพมหานคร
1677 บริษัท บานไม่รู้โรย สุวรรณภูมิ จำกัด 1 0115549001470 สมุทรปราการ
1678 บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105546060009 กรุงเทพมหานคร
1679 บริษัท บูทิค เรียลตี้ จำกัด 1 0105549003707 กรุงเทพมหานคร
1680 บริษัท ต.หิรัณย์จารึก จำกัด 1 0125541002621 นนทบุรี
1681 บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด 1 0105547024260 กรุงเทพมหานคร
1682 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด 2 0105549014377 ระยอง
1683 บริษัท ยิ่งร่ำรวย จำกัด 1 0105538138398
1684 บริษัท ไทวา พล่าซ่า จำกัด 1 -
1685 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 0107537001943 กรุงเทพมหานคร
1686 บริษัท สุราษฎร์ พอร์ท แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด 1 0845548002441
1687 บริษัท พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105547163065 กรุงเทพมหานคร
1688 บริษัท ร่วมบุญ โฮมเพลส จำกัด 1 0105546012756 กรุงเทพมหานคร
1689 บริษัท วรชุม จำกัด 1 0775549006387
1690 บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด 0 0105536092269 กรุงเทพมหานคร
1691 บริษัท เค.ดี.แอสเซท จำกัด 1 0105549052589 กรุงเทพมหานคร
1692 บริษัท ยูดีแลนด์ จำกัด 1 0415546000771 อุดรธานี
1693 บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด 0 -
1694 บริษัท สินชัย 1992 จำกัด 2 0195532000271 สระบุรี
1695 บริษัท วรโชติปราณบุรี จำกัด 1 0775549006409
1696 บริษัท เค เค เวิลด์ เรียล เอสเตท จำกัด 1 -
1697 บริษัท โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 -
1698 บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด 0 0123523000270 นนทบุรี
1699 บริษัท กมลา เบย์ เทอร์เรซ รีสอร์ท จำกัด 0 0105540018990 ภูเก็ต
1700 บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด 1 0105549120274 กรุงเทพมหานคร
1701 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา 0 0103528005407 กรุงเทพมหานคร
1702 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำกัด 1 0105548162445 กรุงเทพมหานคร
1703 บริษัท กาล่า แพลน จำกัด 1 0105546136587 สมุทรปราการ
1704 บริษัท ศุภศิลาชัย จำกัด 1 0705539000211
1705 บริษัท เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพ็กซ์ จำกัด 1 0105530027660 กรุงเทพมหานคร
1706 บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด 3 0735532000232 นครปฐม
1707 บริษัท อ่าวปอพัฒนา จำกัด 1 0105547050708 กรุงเทพมหานคร
1708 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด 1 0105533113443 กรุงเทพมหานคร
1709 บริษัท ทรัพย์มงคล จำกัด 1 0103507002778 กรุงเทพมหานคร
1710 บริษัท อาร์ เอส โฮเต็ล จำกัด 1 0715538000714
1711 บริษัท บุญตวง จำกัด 1 0105525003707 กรุงเทพมหานคร
1712 บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0905542000641 สงขลา
1713 บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด 1 0105527022946 สมุทรปราการ
1714 บริษัท อินทสัมพันธ์ จำกัด 1 0105548018701 กรุงเทพมหานคร
1715 บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด 2 -
1716 บริษัท โรงแรมนครพิงค์ จำกัด 1 0105510005041 กรุงเทพมหานคร
1717 บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ศรีราชา) จำกัด 1 0105548013431 กรุงเทพมหานคร
1718 บริษัท สิริพัช แอส เซท จำกัด 1 0105544087970 กรุงเทพมหานคร
1719 บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0105545118852 กรุงเทพมหานคร
1720 บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด 1 0105549060271 กรุงเทพมหานคร
1721 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9 0105539108042 กรุงเทพมหานคร
1722 บริษัท สุริวงศ์ คอมเพล็กซ์ จำกัด 1 0105533068511 กรุงเทพมหานคร
1723 บริษัท วิจิตรไพศาล จำกัด 1 0123540003940 นนทบุรี
1724 บริษัท เดอะฮาเว่น รีสอร์ท จำกัด 1 0105549037458
1725 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์เนอร์ จำกัด 1 0103554052344 กรุงเทพมหานคร
1726 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองวิเชียร 1 0673527000024
1727 บริษัท เค.พี.เอ็น. เรียลเอสเตท จำกัด 1 -
1728 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกาลีน 1 0523509000035 ลำปาง
1729 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) 1 0107547000231 กรุงเทพมหานคร
1730 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด 4 0105551063258 กรุงเทพมหานคร
1731 บริษัท บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์ จำกัด 0 0105532123356 ชลบุรี
1732 บริษัท ยายย่า จำกัด 1 0765548000016
1733 บริษัท เหล่าอมรกิจ จำกัด 0 0105525031263 กรุงเทพมหานคร
1734 บริษัท สุวรรณ เรสสิเด้นซ สวีท จำกัด 1 0105545123210 กรุงเทพมหานคร
1735 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 5 0105547117241 กรุงเทพมหานคร
1736 บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด 0 0105548022279 จันทบุรี
1737 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 1 0107536001389 กรุงเทพมหานคร
1738 บริษัท นิว ดี.บี.กรุ๊พ จำกัด 1 0105532039321 กรุงเทพมหานคร
1739 บริษัท อาร์ ไอ แอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 -
1740 บริษัท ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท จำกัด 1 0835543004527 ภูเก็ต
1741 บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด 1 0115545001530 สมุทรปราการ
1742 บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 -
1743 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 4 0105538099635 กรุงเทพมหานคร
1744 บริษัท ศุภราช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105547148244 กรุงเทพมหานคร
1745 บริษัท สวนวิจิตร จำกัด 1 0105523003980 กรุงเทพมหานคร
1746 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 0 0107537002761 กรุงเทพมหานคร
1747 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2 0107538000746 กรุงเทพมหานคร
1748 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 1 0105496000431 กรุงเทพมหานคร
1749 บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0115543007174 กรุงเทพมหานคร
1750 บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด 1 0105548097686 กรุงเทพมหานคร
1751 บริษัท วิชดา จำกัด 1 0205533003434 ชลบุรี
1752 บริษัท ป่าตองลอดจ์ ฮอลิเดย์ จำกัด 1 0835548003278 ภูเก็ต
1753 บริษัท ตั้งจิตนบ จำกัด 1 0105515001477 กรุงเทพมหานคร
1754 บริษัท ทับทิมทร จำกัด 1 0105547150699 กรุงเทพมหานคร
1755 บริษัท รัตนฤกษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3 0205546006437 ชลบุรี
1756 บริษัท เอสดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105548161937 กรุงเทพมหานคร
1757 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด 1 0105530047130 กรุงเทพมหานคร
1758 บริษัท พัทยา ซิตี้ 2005 จำกัด 1 0205548034519 ชลบุรี
1759 บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105543061560 กรุงเทพมหานคร
1760 บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด 1 0105547078262 กรุงเทพมหานคร
1761 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 2 0105531064798 กรุงเทพมหานคร
1762 บริษัท ไกรสิน จำกัด 3 0105532082668 สระบุรี
1763 บริษัท ที.เค.ที. เพลส จำกัด 1 0105549016469 กรุงเทพมหานคร
1764 บริษัท ศราธร จำกัด 1 0105549097949 กรุงเทพมหานคร
1765 บริษัท บ้านแสนสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105547085111 กรุงเทพมหานคร
1766 บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จำกัด 1 0415528000048 อุดรธานี
1767 บริษัท ซามิราโน (ทองหล่อ 10) จำกัด 1 0105550039191 กรุงเทพมหานคร
1768 บริษัท เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จำกัด 2 -
1769 บริษัท ช.นิยม จำกัด 1 0415543000461 อุดรธานี
1770 บริษัท ลาวาณา บีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105551040070 กรุงเทพมหานคร
1771 บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 0107546000172 ระยอง
1772 บริษัท ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา จำกัด 1 0835550004201 ภูเก็ต
1773 บริษัท ชญาแมนชั่น จำกัด 1 0115548006231
1774 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 1 0105535150478 กรุงเทพมหานคร
1775 บริษัท หินหนึ่ง จำกัด 2 0345533000167 อุบลราชธานี
1776 บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105530010520 สมุทรปราการ
1777 บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรคเตอร์ จำกัด 2 0105545067093 กรุงเทพมหานคร
1778 บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5 0105543085710 กรุงเทพมหานคร
1779 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 2 0105539076655
1780 บริษัท แสงทิพย์ เคหะกิจ จำกัด 1 0105532101581 กรุงเทพมหานคร
1781 บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0345546000471 อุบลราชธานี
1782 บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด 2 0205546011635 ชลบุรี
1783 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด 6 0105536123351 กรุงเทพมหานคร
1784 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 85 0107548000307 กรุงเทพมหานคร
1785 บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด 7 0205548021379 ชลบุรี
1786 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง 0 0843538002137 สุราษฎร์ธานี
1787 บริษัท โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0105546067224 กรุงเทพมหานคร
1788 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่บดหินมุ่งเจริญ 4 0323509000070
1789 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 3 0105549092084 ระยอง
1790 บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด 3 0805537000256 นครศรีธรรมราช
1791 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2 0107536001371 กรุงเทพมหานคร
1792 บริษัท เกรส ไอวอรี่ จำกัด 1 0105541042088 กรุงเทพมหานคร
1793 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 0 0107535000371 กรุงเทพมหานคร
1794 บริษัท ไทย แวลู แคร์ จำกัด 1 0745550000702 สมุทรสาคร
1795 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 1 0105538145319 กรุงเทพมหานคร
1796 บริษัท สยาม โฮม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105548162003 กรุงเทพมหานคร
1797 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 8 0107546000431 กรุงเทพมหานคร
1798 บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด 2 0105549107014 กรุงเทพมหานคร
1799 บริษัท ชบาญา แกรนด์ 1 ภูเก็ต จำกัด 1 -
1800 บริษัท สิทธิ์พรชัย จำกัด 1 0105548136584 กรุงเทพมหานคร
1801 บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105537086335 ปทุมธานี
1802 บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด 2 0105544030277 สมุทรปราการ
1803 บริษัท ภูเก็ต พี. อาร์. ดี. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0835549004367 ภูเก็ต
1804 บริษัท ทีซีซีซีแอล กรุงธน จำกัด 0 0105548162909 กรุงเทพมหานคร
1805 บริษัท เดอร์ม โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105548159118 กรุงเทพมหานคร
1806 บริษัท วี.พี.แอสเซ็ทส์ จำกัด 1 0105541060035 กรุงเทพมหานคร
1807 บริษัท เคเอส รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 2 0765547000471
1808 บริษัท วินโปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด 5 0835544004261 ภูเก็ต
1809 บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1810 บริษัท วันดารา จำกัด 0 0105546145446 กรุงเทพมหานคร
1811 บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด 1 0835532002064 ภูเก็ต
1812 บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 2 0107548000668 กรุงเทพมหานคร
1813 บริษัท ซีคอน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105548164014 กรุงเทพมหานคร
1814 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 1 0105533135161 กรุงเทพมหานคร
1815 บริษัท เรียลเอสเตทเพลส จำกัด 1 0115550002581 สมุทรปราการ
1816 บริษัท พีซฟุลล์ เรสซิเด้นส์คอร์ป จำกัด 1 0835549002895 ภูเก็ต
1817 บริษัท เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 10 0107548000684 กรุงเทพมหานคร
1818 บริษัท ร่วมฤดี เอสเตท จำกัด 1 0105532122538 กรุงเทพมหานคร
1819 บริษัท สยามเบสท์เอ็นเตอร์ไพน์ จำกัด 1 0205544005662 ชลบุรี
1820 บริษัท โนวาพลาซ่า จำกัด 1 0105546109130 ชลบุรี
1821 บริษัท อพิโก แอล แอล ซี จำกัด 3 -
1822 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 0107537002168 สมุทรปราการ
1823 บริษัท พารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105534076312 กรุงเทพมหานคร
1824 บริษัท ทีซีซีซี แอล นอร์ธ พาร์ค จำกัด 0 0105548116001 กรุงเทพมหานคร
1825 บริษัท ณุศาศิริกรุ๊ป จำกัด 1 -
1826 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด 0 0105538052728 กรุงเทพมหานคร
1827 บริษัท โซ้วกิมฮวด ดิซโพส เวซท์ (1999) จำกัด 0 -
1828 บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด 0 0105537063211 กรุงเทพมหานคร
1829 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 14 0107546000253 กรุงเทพมหานคร
1830 บริษัท เฟรเกรนท์ เรียลเอสเตล ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105554030695 กรุงเทพมหานคร
1831 บริษัท เจ เอส เอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105534006250 กรุงเทพมหานคร
1832 บริษัท จำปาและผูก จำกัด 1 0105546120320 กรุงเทพมหานคร
1833 บริษัท หินอ่อน จำกัด 3 0105499000459 กรุงเทพมหานคร
1834 บริษัท ฟลอราวิลล์ สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0105532044669 กรุงเทพมหานคร
1835 บริษัท ลีชัวร์ ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด 1 -
1836 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำกัด 3 0105551015385 กรุงเทพมหานคร
1837 บริษัท อมตะ สตีม ซัพพลาย จำกัด 0 -
1838 บริษัท อนันดา ดีเวลล็อปเม้นท์ ทู จำกัด 10 0115550001917 สมุทรปราการ
1839 บริษัท เพชรพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 -
1840 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105548017097 กรุงเทพมหานคร
1841 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) 0 0107537001854 สมุทรปราการ
1842 บริษัท ยูเรเซีย โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105529039277 กรุงเทพมหานคร
1843 บริษัท อินซาฟ เอสเตจ จำกัด 1 0105548135812 กรุงเทพมหานคร
1844 บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จำกัด 2 0305545001295 นครราชสีมา
1845 บริษัท อิตัลไทยเรียลเอ็ชเทท จำกัด 4 0105524027718 กรุงเทพมหานคร
1846 บริษัท วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 0 0835548002808 ภูเก็ต
1847 บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด 1 0105531025148 กรุงเทพมหานคร
1848 บริษัท ดี.เค.กู๊ดวิลส์ ทาว์เวอร์ จำกัด 1 0105547151245 กรุงเทพมหานคร
1849 บริษัท พีเอ็น เรียล พร็อพเพอร์ทริ จำกัด 1 0105548091050 กรุงเทพมหานคร
1850 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 0107537000475 ฉะเชิงเทรา
1851 บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0105542060128 กรุงเทพมหานคร
1852 บริษัท ศิราภา เรสซิเด้นท์ จำกัด 1 0245550000707
1853 บริษัท จินตวิศว์การโยธา จำกัด 1 0105542019471 ปทุมธานี
1854 บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2 0105543025547 กรุงเทพมหานคร
1855 บริษัท ไศลรุ่งเรือง จำกัด 1 0905540001224 สงขลา
1856 บริษัท กรุ๊ปวันพัฒนา จำกัด 1 0105548096248 กรุงเทพมหานคร
1857 บริษัท โกลบ แอสซอร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0105540007661 ชลบุรี
1858 บริษัท วันพลัสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105545091717
1859 บริษัท ทรัพย์สมนามพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0835546004609 ภูเก็ต
1860 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 18 จำกัด 0 0105542029964
1861 บริษัท ไอริสกรุ๊ป จำกัด 4 0105549022418 กรุงเทพมหานคร
1862 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด 3 0105534075481 กรุงเทพมหานคร
1863 บริษัท บูลล์โลตัส หัวหิน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0775548002957
1864 บริษัท เอชเอ็มซี โปรรีเมอรส์ จำกัด 0 -
1865 บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด 1 0105524017780 กรุงเทพมหานคร
1866 บริษัท เอเซียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105544061679 กรุงเทพมหานคร
1867 บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด 2 0105550046031 ระยอง
1868 บริษัท มะขามบีช จำกัด 1 0835550002208 ภูเก็ต
1869 บริษัท เอ็มทะเล จำกัด 1 0105550021691 กรุงเทพมหานคร
1870 บริษัท วิวทะเลมารีน่า บีช คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0205548033563 ชลบุรี
1871 บริษัท อำมาด๊าส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105544100682 กรุงเทพมหานคร
1872 บริษัท ศิลาธร จำกัด 1 0103523003741 กรุงเทพมหานคร
1873 บริษัท สิมิลันแมนชั่น จำกัด 1 0205550017863 ชลบุรี
1874 บริษัท สยามนุวัตร จำกัด 4 0105548126881 กรุงเทพมหานคร
1875 บริษัท เวอร์ติคอลเอสเตท จำกัด 0 0105547063486 กรุงเทพมหานคร
1876 บริษัท บาลีฮาย จำกัด 1 0205550005075 ชลบุรี
1877 บริษัท เอสแอนด์เอส สุขุมวิท จำกัด 1 0105548127194 กรุงเทพมหานคร
1878 บริษัท ซิตี้พลัสเรียลเอสเตท จำกัด 1 0105550045965 กรุงเทพมหานคร
1879 บริษัท ไดมอนด์ รัชดา จำกัด 2 0105550045949 กรุงเทพมหานคร
1880 บริษัท นิวแอนด์ดี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105550085100 กรุงเทพมหานคร
1881 บริษัท บูทิค เอสเอ2 จำกัด 1 0105550026685 กรุงเทพมหานคร
1882 บริษัท ปาร์คฟิโก้ จำกัด 1 0105550078634 กรุงเทพมหานคร
1883 หจก.ซิวเวอร์แซนด์ ชะอำ 1 -
1884 บริษัท วัชระสินทรัพย์ จำกัด 1 0105538068896 กรุงเทพมหานคร
1885 บริษัท ราฟเฟิลส์ วิลล่าพังงา จำกัด 1 0105550078481 กรุงเทพมหานคร
1886 บริษัท เขาหลักโอเรียนทอล จำกัด 1 0825549000213 พังงา
1887 บริษัท สิริพัชพัฒนา จำกัด 1 0105549097272 กรุงเทพมหานคร
1888 บริษัท เพริล์ ออย (อมตะ) จำกัด 1 -
1889 บริษัท โอ๊คทรี จำกัด 1 0105548045937 กรุงเทพมหานคร
1890 บริษัท เพริล์ ออย ออฟซอร์ จำกัด 1 -
1891 บริษัท บี เอส อิลาสโตเมอร์ส จำกัด 0 -
1892 บริษัท เพิร์ล ออย (อ่าวไทย) จำกัด 1 -
1893 บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด 2 0115550002999 สมุทรปราการ
1894 บริษัท นนทารมย์ จำกัด 1 0105549111429 กรุงเทพมหานคร
1895 บริษัท กรีนีโอ จำกัด 0 0105546118848 กรุงเทพมหานคร
1896 บริษัท ภูเก็ตโอเชี่ยนรีสอร์ท จำกัด 1 0835541003442 ภูเก็ต
1897 บริษัท จิสประพัจน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105550085568
1898 บริษัท กะตะ ซี บรีช รีสอร์ท จำกัด 1 0835544001173 ภูเก็ต
1899 บริษัท ลักกี้โกลบอลเรียลเอสเตท จำกัด 2 -
1900 บริษัท ไอแมคแอสเซท จำกัด 1 0105549137525 กรุงเทพมหานคร
1901 บริษัท ดีเวลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0925552000112 ตรัง
1902 บริษัท กะรน รอยัล โฮมบิลดิ้ง จำกัด 1 0835549011487 ภูเก็ต
1903 บริษัท รวยล้านล้าน จำกัด1 1 0105545091903 กรุงเทพมหานคร
1904 บริษัท แมนเนอร์พาร์ควัน จำกัด 1 0775550001261
1905 บริษัท เอส.เค.มิเนอรัลส์ จำกัด 1 0105515008579 กรุงเทพมหานคร
1906 บริษัท รสาพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1 -
1907 บริษัท กะตะ คาซ่าดิล จำกัด 1 -
1908 บริษัท พงษ์นเรศร์เรียลเอสเตท จำกัด 0 -
1909 บริษัท เฟริส์เอกมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105549075074 กรุงเทพมหานคร
1910 บริษัท คามินดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105549075074 กรุงเทพมหานคร
1911 บริษัท เคเอสเอเอส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 3 0105550008903 กรุงเทพมหานคร
1912 บริษัท สันติตรานนท์ จำกัด 2 0505543003949 ลำปาง
1913 บริษัท แกรนด์แฮปปี้โฮม จำกัด 0 0105548105280 กรุงเทพมหานคร
1914 บริษัท เจนคระพัฒนาที่ดิน จำกัด 0 0105549128348 กรุงเทพมหานคร
1915 บริษัท วายแอลพี จำกัด 2 0105550118130 กรุงเทพมหานคร
1916 บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) 1 -
1917 บริษัท ไรมอนด์แลนด์ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 -
1918 บริษัท พาร์ครอยัล จำกัด 1 0105548038175 กรุงเทพมหานคร
1919 บริษัท เอกทวี อินดัสทรี จำกัด 1 0105538015776 พังงา
1920 บริษัท พุธผาศิลาละงู จำกัด 1 0915540000015 สตูล
1921 บริษัท 88 นาโนคอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105549097701 กรุงเทพมหานคร
1922 บริษัท พลัสพร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด 5 0105550051663 กรุงเทพมหานคร
1923 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105533016278 ชลบุรี
1924 บริษัท วิดสเต็น จำกัด 1 0205548031153 กรุงเทพมหานคร
1925 บริษัท นิรันดร์คาซ่า จำกัด 1 0105547067376 กรุงเทพมหานคร
1926 บริษัท เขาหลัก โกลด์เด็น เพลส จำกัด 1 0105550108584 พังงา
1927 บริษัท ศิลาไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด 1 0725547000179 สุพรรณบุรี
1928 บริษัท ซีซีดี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2 0835549002020 ภูเก็ต
1929 บริษัท ปากน้ำ เอ็สเตท จำกัด 1 0105531032284 กรุงเทพมหานคร
1930 บริษัท ยูไนเต็ดพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105531084667 กรุงเทพมหานคร
1931 บริษัท เอพี แปซิฟิก สตาร์ (รัชดา) จำกัด 1 -
1932 บริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด 2 0105541038277 กรุงเทพมหานคร
1933 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด 0 0105546136170 กรุงเทพมหานคร
1934 บริษัท ประภาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105554103307 กรุงเทพมหานคร
1935 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด 1 0105550087447 กรุงเทพมหานคร
1936 บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105537076950 กรุงเทพมหานคร
1937 บริษัท เค.พี.พี.สตรีม จำกัด 0 -
1938 บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด 0 0105546095210 กรุงเทพมหานคร
1939 บริษัท สเตชั่นแลนด์ จำกัด 0 0105538054721 กรุงเทพมหานคร
1940 บริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด 0 0745557000937 สกลนคร
1941 บริษัท บ้านอังสนา จำกัด 1 0105546078188 กรุงเทพมหานคร
1942 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0715550000133
1943 บริษัท อูเบะไนลอน (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105538067962 กรุงเทพมหานคร
1944 บริษัท คริสตัลเพลสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0735550000044 นครปฐม
1945 บริษัท แอทวารด์อะโกร จำกัด (มหาชน) 0 -
1946 บริษัท เดซติเนชั่นพร็อพเพอร์ตี้ (ทรอปิคาน่า) จำกัด 1 0105550001305 ภูเก็ต
1947 บริษัท เกตเวย์เพาเวอร์ จำกัด 1 0105543056639 กรุงเทพมหานคร
1948 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 0 0105526001015 กรุงเทพมหานคร
1949 บริษัท พีทีทียูทิลิตี้ จำกัด 0 0105547094390 กรุงเทพมหานคร
1950 บริษัท พีทีทีโพรีเอทิลีนคอนซัลแทนท์ จำกัด 0 -
1951 บริษัท ซาลามาเดอร์เอ็นเนียยี่ (อีแอนด์พี) จำกัด 0 0105539117378 กรุงเทพมหานคร
1952 บริษัท พัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105540103598 กรุงเทพมหานคร
1953 บริษัท เควิลล์เอ็นเตอร์ไพน์ จำกัด 0 0105546025114 กรุงเทพมหานคร
1954 บริษัท เอสซีแอสเสจคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0105532072841 กรุงเทพมหานคร
1955 บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 1 0105517003795 สมุทรปราการ
1956 บริษัท พริ้นเซสซีวิวรีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 0 0835550005452 ภูเก็ต
1957 บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด 3 0105549079126 กรุงเทพมหานคร
1958 บริษัท เอ็ม.เอ.ซี.ทูร์ จำกัด 1 0103540015824 กรุงเทพมหานคร
1959 บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด 1 0105533011853 กรุงเทพมหานคร
1960 บริษัท ภูเขียว ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด 1 -
1961 บริษัท ศูนย์การศึกษาและการบริหารสหเทคโนโลยี จำกัด 1 0105534024193 กรุงเทพมหานคร
1962 หจก.พี เอ็น ที่ดิน 1 0833531000473 ภูเก็ต
1963 บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 0105550131624 กรุงเทพมหานคร
1964 บริษัท ป่าตองเมอร์ลิน จำกัด 1 0835528000141 ภูเก็ต
1965 บริษัท เอกเรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0205550019874 ชลบุรี
1966 บริษัท อดานิ เวลสปัน เอ็กซ์พลอเรชั่น ลิมิเต็ด 3 -
1967 บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ จำกัด 1 0105532064368 กรุงเทพมหานคร
1968 บริษัท เทรคอน จำกัด 0 0105542008665 กรุงเทพมหานคร
1969 โมนาลิซ่า 0 0103511010470 กรุงเทพมหานคร
1970 บริษัท บางกอก ทาวเวอร์ส เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0105526026972 กรุงเทพมหานคร
1971 ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด 2 0105552012266 กรุงเทพมหานคร
1972 บริษัท กรีน พอยท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551045331 กรุงเทพมหานคร
1973 บริษัท โอริน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105552108263 กรุงเทพมหานคร
1974 บริษัท มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105550004789 กรุงเทพมหานคร
1975 บริษัท จิตเลิศ จำกัด 0 -
1976 บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จอมเทียน รีสอร์ท จำกัด 1 0205548015484 ชลบุรี
1977 บริษัท วิวทะเล ปาร์ค จำกัด 1 0205550017588 ชลบุรี
1978 บริษัท เชียร์ แอสเซท จำกัด 0 -
1979 บริษัท เดวารายา จำกัด 1 0105547023310 กรุงเทพมหานคร
1980 บริษัท เลควิว เทอเรส คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0835552001314 ภูเก็ต
1981 บริษัท พรปวีณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105547151571 กรุงเทพมหานคร
1982 บริษัท เฮส (ไทยแลนด์) จำกัด 2 -
1983 บริษัท มากอตโต จำกัด 3 0105533138861 สระบุรี
1984 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด 1 0115544000033 ฉะเชิงเทรา
1985 บริษัท ไอ พี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0115537003600 สมุทรปราการ
1986 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 1 0105513001194 กรุงเทพมหานคร
1987 บริษัท วี.อาร์.เอ็ม.พัฒนา จำกัด 0 0105549107774 กรุงเทพมหานคร
1988 บริษัท ทุนเท็กซ์ อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด 0 0105539060066 กรุงเทพมหานคร
1989 บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จำกัด 1 0325553000138 สุรินทร์
1990 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย),(สาขาวังสะพุง) 2 0105546135971 กรุงเทพมหานคร
1991 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด 1 0105535050244 กรุงเทพมหานคร
1992 บริษัท หัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว จำกัด 1 0765549001458
1993 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 1 0105550094052 กรุงเทพมหานคร
1994 บริษัท กรองทอง สุขุมวิท 85 จำกัด 1 0105552053248 กรุงเทพมหานคร
1995 บริษัท ปราณบุรีเทรดดิ้ง จำกัด 0 0105537020741 กรุงเทพมหานคร
1996 บริษัท เอ็น เอส แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ 0 -
1997 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลารัตน์หล่มสัก 1 0673523000038
1998 บริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จำกัด 0 -
1999 บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105545099092 นนทบุรี
2000 บริษัท ทรัพย์มงคล พัฒนา จำกัด 0 0105552051601 กรุงเทพมหานคร
2001 บริษัท สิริพัช เรียล เอสเตท จำกัด 1 0105552084950 กรุงเทพมหานคร
2002 บริษัท พูล แอสเสท จำกัด 0 0105551111198 กรุงเทพมหานคร
2003 บริษัท ลอฟท์ คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0205548017231 ชลบุรี
2004 บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105549107499 กรุงเทพมหานคร
2005 บริษัท ออริจิ้น เพลส จำกัด 0 0105548010891 สมุทรปราการ
2006 บริษัท คูณผลโฮลดิ้ง จำกัด 1 0505536000778 กรุงเทพมหานคร
2007 บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0105549011823 กรุงเทพมหานคร
2008 บริษัท ซิตี้โฮม เพลส จำกัด 1 0125550042885 นนทบุรี
2009 บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 0105547143692 กรุงเทพมหานคร
2010 บริษัท เจริญนคร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105552114247 กรุงเทพมหานคร
2011 บริษัท บรรจงธานี จำกัด 1 0845547004840 สุราษฎร์ธานี
2012 บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด 1 0105528010089 กรุงเทพมหานคร
2013 บริษัท ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 0 0105553039982 ชลบุรี
2014 บริษัท ฟานารี รีสอร์ท เขาหลัก จำกัด 0 0105552062107 กรุงเทพมหานคร
2015 บริษัท รีสอร์ท จำกัด 0 -
2016 บริษัท สาธุประดิษฐ์ จำกัด 0 -
2017 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
2018 บริษัท อี จี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
2019 บริษัท คริสตัล ฟู้ด จำกัด 1 0105545084249 กรุงเทพมหานคร
2020 บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จำกัด 2 0125550046236 กรุงเทพมหานคร
2021 บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105546041390 กรุงเทพมหานคร
2022 บริษัท ทรอปิคอล เฮอริเทจ จำกัด 0 0105551096466 กรุงเทพมหานคร
2023 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105537091533 กรุงเทพมหานคร
2024 บริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด 0 0705535000748
2025 บริษัท ฉางเถ่พัฒนาการแร่ จำกัด 1 0105547054681 เลย
2026 บริษัท เขาหินสวย จำกัด 1 0705551000391
2027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินเลิศสุด 2 0703531000211
2028 บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แซนด์ ซัพพลาย จำกัด 2 0215535000301 ระยอง
2029 บริษัท ฝู่ไทยคอนสตัคชั่น จำกัด 0 0745551000129 สมุทรสาคร
2030 บริษัท เพิร์ลออย (ปิโตรเลียม) จำกัด 0 -
2031 บริษัท เพิร์ล ออย บางกอก จำกัด 0 -
2032 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม 5 0103498000577 กรุงเทพมหานคร
2033 บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 2 0505532001460 เชียงใหม่
2034 บริษัท เอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 -
2035 ของบริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด 1 0905538003100 สงขลา
2036 บริษัท ตากกลกิจ (1996) จำกัด 1 0635539000131 ตาก
2037 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว 0 0193534001264 สระบุรี
2038 บริษัท ภูเก็ตเก็บทรัพย์ธุรกิจ จำกัด 1 0835535001026 ภูเก็ต
2039 บริษัท พนาสนธิ์ กรีนเพลส จำกัด 1 0835546005338 กรุงเทพมหานคร
2040 บริษัท ดับเบิ้ลยู ลองบีช จำกัด 0 -
2041 บริษัท มอร์แกน ชาเลย์ จำกัด 1 0105552041240 กรุงเทพมหานคร
2042 บริษัท ไม้ขาว ดรีม จำกัด 2 0835551002520 ภูเก็ต
2043 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด 1 0105547128782 กรุงเทพมหานคร
2044 บริษัท สมุย โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105550061600 กรุงเทพมหานคร
2045 บริษัท เวนิชธุรกิจ จำกัด 1 0105537138769 กรุงเทพมหานคร
2046 บริษัท วา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551123765 กรุงเทพมหานคร
2047 บริษัท สตาร์เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105550034980 กรุงเทพมหานคร
2048 บริษัท ซิตี้ รีสอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551085553 กรุงเทพมหานคร
2049 บริษัท เอกธง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0115550003944 สมุทรปราการ
2050 บริษัท บาห์รัต โฮเต็ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105551050547 กรุงเทพมหานคร
2051 บริษัท นายารา เรสซิเด้นส์ จำกัด 0 0125549013796 นนทบุรี
2052 บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด 0 0107535000290 กรุงเทพมหานคร
2053 บริษัท ปาร์ค โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 1 0105531063333 กรุงเทพมหานคร
2054 บริษัท ฟีน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551010138 กรุงเทพมหานคร
2055 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด 1 0105540017641 กรุงเทพมหานคร
2056 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 1 0107551000258 กรุงเทพมหานคร
2057 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 3 0107548000650 กรุงเทพมหานคร
2058 บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด 0 0505532001460 เชียงใหม่
2059 บริษัท เพิร์ล ออย (ปิโตรเลียม) จำกัด 0 0105548077731 กรุงเทพมหานคร
2060 บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด 9 0100553000330
2061 บริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ แอลแอลซี 1 0505528000357 กรุงเทพมหานคร
2062 บริษัท คาร์นาร์วอน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด 1 -
2063 บริษัท ปตท.สผ.โครงการไทย จำกัด 0 0105550003669 กรุงเทพมหานคร
2064 บริษัท บิลเลี่ยนคอนโด จำกัด 1 0905545001991 สงขลา
2065 บริษัท อนันตศิลาเขาสามง่าม จำกัด 1 0705535000021
2066 บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด 1 0705534000213
2067 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเกาลีน 1 0523516000169 ลำปาง
2068 บริษัท พงศ์สุภากร จำกัด 1 0505550004203 ตาก
2069 บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด 0 0105548126350 เชียงใหม่
2070 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภูมิวัฒนา 0 0523522000132 ลำปาง
2071 บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด 1 0105529029298 สระบุรี
2072 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนกลำปาง 3 0523538000315 ลำปาง
2073 บริษัท สหศิลาภัณฑ์ราชบุรี จำกัด 1 0735521000112 นครปฐม
2074 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานพรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ 1 0193523000121 สระบุรี
2075 บริษัท ซัมทอง ไมนิ่ง จำกัด 0 0325551000173 สุรินทร์
2076 บริษัท ปราจีนบุรี เหมืองหิน จำกัด 1 0105548094938
2077 บริษัท ชลิดา แกลลอรี สโตน จำกัด 1 0105537065559 นครราชสีมา
2078 บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด 2 0105551040398 กรุงเทพมหานคร
2079 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด 0 -
2080 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105551119601 กรุงเทพมหานคร
2081 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) 0 0107537001854 สมุทรปราการ
2082 บริษัท ทัช เอเซีย จำกัด 0 0105552032348 กรุงเทพมหานคร
2083 บริษัท ปาล์ม บีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105530043398 กรุงเทพมหานคร
2084 บริษัท รุ่งสิริชัย ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 0 -
2085 บริษัท วิทยา ทวีวงศ์ทรัพย์ จำกัด 0 0835547002146 ภูเก็ต
2086 บริษัท ภูเก็ต ลีฟวิ่ง จำกัด 0 0835552003775 ภูเก็ต
2087 บริษัท ไทยซาน ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 0 0105545045634 ชลบุรี
2088 บริษัท เทวาศรม พัฒนา จำกัด 0 0105551075141 กรุงเทพมหานคร
2089 บริษัท พังงาวัสดุก่อสร้าง จำกัด 0 0835538002287 ภูเก็ต
2090 บริษัท แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) จำกัด 1 -
2091 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 3 0105533055079 กรุงเทพมหานคร
2092 บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด 1 0105544067243 ชลบุรี
2093 บริษัท เหล็กทรัพย์ตะวันออก จำกัด 0 0745551003489 สมุทรสาคร
2094 บริษัท เซเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด 0 0105533098096 กรุงเทพมหานคร
2095 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด 1 0105537003987 กรุงเทพมหานคร
2096 บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด 1 0105537091339 กรุงเทพมหานคร
2097 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด 1 0105550062126 กรุงเทพมหานคร
2098 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด 1 0105550048727 กรุงเทพมหานคร
2099 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด 1 0105553104041 นครสวรรค์
2100 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาร์ไอแอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด) 2 0105550087617 กรุงเทพมหานคร
2101 บริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 0105552127462 กรุงเทพมหานคร
2102 บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0 0105541042436 กรุงเทพมหานคร
2103 บริษัท พัฒนรัฐ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0745553001599 ปทุมธานี
2104 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0107544000043 นนทบุรี
2105 บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 12 0105550003227 กรุงเทพมหานคร
2106 บริษัท บุณสิตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105545113249 กรุงเทพมหานคร
2107 บริษัท เดอะ คริสตัล ป่าตอง จำกัด 1 0105552052144 สมุทรปราการ
2108 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) 0 0107547000419 กรุงเทพมหานคร
2109 บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด 1 0105549145005 กรุงเทพมหานคร
2110 บริษัท เซนส์ เอสเตท จำกัด 1 0105550094567 กรุงเทพมหานคร
2111 บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด 2 -
2112 บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด 2 0105551047031 กรุงเทพมหานคร
2113 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 1 0107538000509 พระนครศรีอยุธยา
2114 บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 10 0105545118836 กรุงเทพมหานคร
2115 บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 3 0105531005163 กรุงเทพมหานคร
2116 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด 2 0105547135207 สระบุรี
2117 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด 1 0105550053836 กรุงเทพมหานคร
2118 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด 2 0105553109000 กรุงเทพมหานคร
2119 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2 0105552021486 กรุงเทพมหานคร
2120 บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 1 0105550053861 กรุงเทพมหานคร
2121 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด 1 0105553104407
2122 บริษัท สหรัตนนคร จำกัด 1 0105531088981 กรุงเทพมหานคร
2123 บริษัท เครือเกรซ จำกัด 1 0105548155554 กรุงเทพมหานคร
2124 บริษัท สิทธารมย์ เรสสิเดนส์ จำกัด 0 0105554056694 กรุงเทพมหานคร
2125 บริษัท สหการ โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105541022460 กรุงเทพมหานคร
2126 บริษัท เพชร พัทยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105552084551 กรุงเทพมหานคร
2127 บริษัท พี เอ แอล เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 -
2128 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด 2 0105546004851 ระยอง
2129 บริษัท เบลลา รอยัล จำกัด 1 0205549000634 ชลบุรี
2130 บริษัท แบงค์คอค ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 0105546089473 กรุงเทพมหานคร
2131 บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด 0 0105552124111 ระยอง
2132 บริษัท ลูกาโน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105553147254 กรุงเทพมหานคร
2133 บริษัท เดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0835550008079 ภูเก็ต
2134 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11 0105552133918 สมุทรปราการ
2135 บริษัท เมล่า แกรนด์ จำกัด 1 0105550131071 กรุงเทพมหานคร
2136 บริษัท สมบัติเหลืองสุวรรณ จำกัด 0 0105514004103 กรุงเทพมหานคร
2137 บริษัท ทองหล่อสิบเจ็ด จำกัด 0 0105553084091 กรุงเทพมหานคร
2138 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 3 0107538000088 ชลบุรี
2139 บริษัท ศิลาผาสุข จำกัด 1 0765548000881
2140 บริษัท โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105553083426 กรุงเทพมหานคร
2141 บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด 1 0195547000701 สระบุรี
2142 บริษัท พรพลาซ่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105554011771 กรุงเทพมหานคร
2143 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4 0107554000119 สมุทรปราการ
2144 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 18 0105539104535 กรุงเทพมหานคร
2145 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 2 0105545093574 ชัยภูมิ
2146 บริษัท สมุยทาวเออร์ จำกัด 1 0105546148771 กรุงเทพมหานคร
2147 บริษัท เหมืองธารไศล จำกัด 1 0535538000112 อุตรดิตถ์
2148 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด 3 0105551074993 นครราชสีมา
2149 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 14 0107554000267 กรุงเทพมหานคร
2150 บริษัท อัลทิเมท เรียลเอสเตท จำกัด 0 0215552001239 ระยอง
2151 บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด 7 0105553035677 กรุงเทพมหานคร
2152 บริษัท อัจฉวัฒน์ พาร์ค จำกัด 1 0125554006140 กรุงเทพมหานคร
2153 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105532091519 กรุงเทพมหานคร
2154 บริษัท สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0125553014815 นนทบุรี
2155 บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด 1 0105554035221 กรุงเทพมหานคร
2156 บริษัท โลมามา จำกัด 1 0105554037401 กรุงเทพมหานคร
2157 บริษัท หัวหิน ซี สกาย โฮเต็ล จำกัด 1 0825554000196 พังงา
2158 บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105534119364 ชลบุรี
2159 บริษัท ที.เค.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105553062453 กรุงเทพมหานคร
2160 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 0105552116967 ราชบุรี
2161 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด 2 0105548089187 กรุงเทพมหานคร
2162 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 2 0105544067391 สมุทรปราการ
2163 บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด 2 0105502000663 ชลบุรี
2164 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด 1 0105552137611 กรุงเทพมหานคร
2165 บริษัท อุทัยธานีไบโอ เอเนอยี่ จำกัด 1 0105554040518
2166 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105516004925 กรุงเทพมหานคร
2167 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด 3 0105553039664 กรุงเทพมหานคร
2168 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด 2 0105553104431 กรุงเทพมหานคร
2169 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 1 0245552001310 ฉะเชิงเทรา
2170 บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) 0 0105528011875 กรุงเทพมหานคร
2171 บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) 6 0103525023196 กรุงเทพมหานคร
2172 Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co.,Ltd 0 -
2173 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร 1 0603509000174
2174 บริษัท ฐาวิตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2 0105539084208 สระบุรี
2175 บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จำกัด 2 0345553000634 อุบลราชธานี
2176 บริษัท เชียงใหม่ทิน-ทังสเตน จำกัด 2 0505522000355 เชียงใหม่
2177 บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0205551009929 ระยอง
2178 บริษัท จี-วัน แลนด์ จำกัด 1 0105550021799 นนทบุรี
2179 บริษัท บลูสกาย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 0105554079121 กรุงเทพมหานคร
2180 บริษัท สกุณา หงษีร์ จำกัด 1 0205554001716 ชลบุรี
2181 บริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105552041533 กรุงเทพมหานคร
2182 บริษัท เอเซีย ไทยหยวน คอนสตั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105553152550 สมุทรสาคร
2183 บริษัท รพีวิชญ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105548112669 กรุงเทพมหานคร
2184 บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี. เอสเตท จำกัด 0 0105550115548 กรุงเทพมหานคร
2185 บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 8 0105549005441 กรุงเทพมหานคร
2186 บริษัท ภคพล คอน-ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205552018115 ชลบุรี
2187 บริษัท กระบี่นครินทร์ จำกัด 1 0805552000202 กระบี่
2188 บริษัท ประจวบแกรนด์โฮเต็ล จำกัด 1 0775537000427
2189 บริษัท เดอะ เอสเตท จำกัด 1 0105550028041 กรุงเทพมหานคร
2190 บริษัท พัทยา มารินา โฮเต็ล จำกัด 1 0105516000695 ชลบุรี
2191 บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105541063051 กรุงเทพมหานคร
2192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทอง 3 0313551000074 บุรีรัมย์
2193 บริษัท ธารีน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0505550001212 เชียงใหม่
2194 บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จำกัด 1 0105555029747 กรุงเทพมหานคร
2195 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด 1 0105490000456 กรุงเทพมหานคร
2196 บริษัท ไพร์ด พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิวิลอปเมนท์ จำกัด 1 -
2197 บริษัท สยาม โอเรียลทัล ฮิลล์ จำกัด 2 0205555009826 ชลบุรี
2198 บริษัท บูรณสิทธิ์ จำกัด 1 0105549016655 กรุงเทพมหานคร
2199 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเสฎฐ์ชนะ 1 0773554000578
2200 บริษัท เชียงใหม่คอนเนอร์ จำกัด 1 0505553002767 เชียงใหม่
2201 บริษัท สุดทางรัก แลนด์ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205554022683 ชลบุรี
2202 บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด 1 0105522016247 กรุงเทพมหานคร
2203 บริษัท เบลาจิโอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205549020619 ชลบุรี
2204 บริษัท สตาร์ บรี โอ พลัส จำกัด 1 0205555006819 ชลบุรี
2205 บริษัท 12 คาแนล จำกัด 1 0205553006102 ชลบุรี
2206 บริษัท อิสเทิร์นแลนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0275550000260 ปทุมธานี
2207 บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0205537004851 ชลบุรี
2208 บริษัท ซาซ่า โฮเต็ล จำกัด 1 0115553007827 สมุทรปราการ
2209 บริษัท เอ-วัน พัทยา จำกัด 2 0205555008501 ชลบุรี
2210 บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด 0 0205553012587 ชลบุรี
2211 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 6 0105519001072 กรุงเทพมหานคร
2212 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำกัด 1 0105555003110 กรุงเทพมหานคร
2213 บริษัท แอล เค โนเบิ้ล จำกัด 1 0205552016775 ชลบุรี
2214 บริษัท พลาซ่า แลนด์ จำกัด 1 0205555000055 ชลบุรี
2215 บริษัท โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จำกัด 1 0905554001159 สงขลา
2216 บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 11 0105546144865 กรุงเทพมหานคร
2217 บริษัท วรรณี เพลส จำกัด 1 0205548034934 ชลบุรี
2218 บริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด 1 0105554133923 ระยอง
2219 บริษัท ไฮฮีโร่ จำกัด 1 0105538110043 กรุงเทพมหานคร
2220 บริษัท ธนวรรณ ครองทรัพย์ พัทยา จำกัด 3 0205550014171 ชลบุรี
2221 บริษัท แผ่นดินทอง พัฒนาที่ดิน จำกัด 1 0105551078921 ชลบุรี
2222 บริษัท ริชมอนด์ เอสเตท จำกัด 1 0105554150496 นนทบุรี
2223 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 0105555031491 นนทบุรี
2224 บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด 1 0835550004871 ภูเก็ต
2225 บริษัท เอ.เค.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105551085723 กรุงเทพมหานคร
2226 บริษัท อูเบอะ จำกัด 1 -
2227 บริษัท เดอะ สยาม โอเรียนทัล เทรดดิ้ง จำกัด 1 0205548000011 ชลบุรี
2228 บริษัท รุ่งเจริญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0215554001228 ระยอง
2229 บริษัท โนวา รอยัล บีช จำกัด 1 0205551024456 ชลบุรี
2230 บริษัท วัน บิวด์ พร็อพเพอตี้ จำกัด 1 -
2231 บริษัท จอมเทียน 9 คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0205554017892 ชลบุรี
2232 บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) 3 0107557000454 กรุงเทพมหานคร
2233 บริษัท วินซัม จำกัด 1 0105511004846 นนทบุรี
2234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลอปเม้นท์ 1 0503552001293 เชียงใหม่
2235 บริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 -
2236 บริษัท อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด 1 0105535068551 ขอนแก่น
2237 บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 1 0105555112822 กรุงเทพมหานคร
2238 บริษัท หลักบ้านธารา จำกัด 1 0835552002043 ภูเก็ต
2239 บริษัท บ้านสนามกอล์ฟ จำกัด 1 0765555000085
2240 บริษัท พรพลาซ่า จำกัด 1 0105531033663 กรุงเทพมหานคร
2241 บริษัท นุชินทร์พร จำกัด 2 0105548126201 กรุงเทพมหานคร
2242 บริษัท เชาว์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0105532040361 กรุงเทพมหานคร
2243 บริษัท ไอ คอนโด โฮลดิ้ง จำกัด 1 0835553007081 สระบุรี
2244 บริษัท รดาดาว ปาร์ค วิลล์ จำกัด 1 0775553001157
2245 บริษัท ซิลเวอร์ คอยน์ จำกัด 1 0125548011552 นนทบุรี
2246 บริษัท โคราช แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0305538000378 นครราชสีมา
2247 บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด 1 0105537017279 กรุงเทพมหานคร
2248 บริษัท อวิสต้า รีสอร์ท แอนด์สปา กะรน ภูเก็ต จำกัด 1 0835554005953 ภูเก็ต
2249 บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคิรีขันธ์ 2554) จำกัด 1 0105554079112 กรุงเทพมหานคร
2250 บริษัท ทรูสโตน จำกัด 3 0135547011087 สระบุรี
2251 บริษัท วีพีซี แมนชั่น จำกัด 1 0105555075994 กรุงเทพมหานคร
2252 บริษัท เชลซี วิลล่า จำกัด 1 0815552000865 กระบี่
2253 บริษัท ซีทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0105555039262 กรุงเทพมหานคร
2254 บริษัท เอส. อาร์. ซี. เชียงใหม่ จำกัด 1 0505554007185 เชียงใหม่
2255 บริษัท ฮวน ไทย ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 2 -
2256 บริษัท ตันบุญ จำกัด 1 0105552003127 กรุงเทพมหานคร
2257 บริษัท พาโซ เพลส จำกัด 1 0105555079094 กรุงเทพมหานคร
2258 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 30 0107537002567 ระยอง
2259 บริษัท โกลด์เด้น พาเลซ พัทยา จำกัด 3 0205555005006 ชลบุรี
2260 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 2 0105532003032 กรุงเทพมหานคร
2261 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1 0107536001001 กรุงเทพมหานคร
2262 บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0715554000481 กาญจนบุรี
2263 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาสิทธิ์ 1 0523503000068 เชียงใหม่
2264 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 2 0105535079005 พิษณุโลก
2265 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4 0107536001117 กรุงเทพมหานคร
2266 บริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ III, แอลแอลซี 1 0505528000357 กรุงเทพมหานคร
2267 บริษัท สิงห์บุรี จำกัด 1 0105549101016 นนทบุรี
2268 บริษัท มีสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105550112433 กรุงเทพมหานคร
2269 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 2 0105556020301 กรุงเทพมหานคร
2270 บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด 1 0105554018539 กรุงเทพมหานคร
2271 บริษัท สกายแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105539063341 กรุงเทพมหานคร
2272 บริษัท มิราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด 1 0105550051311 กรุงเทพมหานคร
2273 บริษัท เอ็ม จี พลัส จำกัด 1 0205554029912 ชลบุรี
2274 บริษัท พรรุ่งเรือง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105555086767 กรุงเทพมหานคร
2275 บริษัท ทรัพย์ในดินสินในน้ำนำโชค จำกัด 0 0105548008829 กรุงเทพมหานคร
2276 บริษัท ยูนิเวอร์เซล พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205555005871 ชลบุรี
2277 บริษัท ทวินช่า ออยล์ ลิมิเต็ด 1 -
2278 บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด 1 0105523002983 กรุงเทพมหานคร
2279 บริษัท สิราลัย จำกัด 2 -
2280 บริษัท ภูเก็ตวิลล่า โฮเต็ล จำกัด 1 0835553005828 ภูเก็ต
2281 บริษัท ปภานัน จำกัด 2 0105546110791 กรุงเทพมหานคร
2282 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำกัด 1 0105554149013 กรุงเทพมหานคร
2283 บริษัท อ่องเอี่ยม เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105554146677 กรุงเทพมหานคร
2284 บริษัท อีสเทิร์นซัน (2011) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0105554126455 กรุงเทพมหานคร
2285 บริษัท มีสไตล์ แลนด์ จำกัด 1 0105554057089 กรุงเทพมหานคร
2286 บริษัท บ้านรับลม จำกัด 1 0105554057933 นครราชสีมา
2287 บริษัท เรสซิเดนซ์เอเชีย จำกัด 1 0105554053962 กรุงเทพมหานคร
2288 บริษัท อธิพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0735553002650 นครปฐม
2289 บริษัท โอเชี่ยน อีเลฟเว่น จำกัด 1 0105553128179 กรุงเทพมหานคร
2290 บริษัท เขาหลัก บีช วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0835553003728 ภูเก็ต
2291 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด 1 0105485000109 กรุงเทพมหานคร
2292 บริษัท สยามสินธร จำกัด 6 0105530058476 กรุงเทพมหานคร
2293 บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105549023333 กรุงเทพมหานคร
2294 บริษัท ปุรณาการ จำกัด 1 0835553001610 ภูเก็ต
2295 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด 1 0105550087561 กรุงเทพมหานคร
2296 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด 1 0105553104423 กรุงเทพมหานคร
2297 บริษัท บุรีรัมย์นวรัตน์ จำกัด 2 0105535041954 บุรีรัมย์
2298 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด 3 0105550054140 กรุงเทพมหานคร
2299 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์(กาฬสินธุ์) จำกัด 2 0105553001357 กรุงเทพมหานคร
2300 บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด 0 -
2301 บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด 2 0105516007860 สิงห์บุรี
2302 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) 3 0107553000191 กรุงเทพมหานคร
2303 บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด 1 0305531000500 นครราชสีมา
2304 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด 1 0105549129891 ตาก
2305 บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด 2 0395549000081 หนองบัวลำภู
2306 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด 0 0105512000020 ปทุมธานี
2307 บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2 0635533000016 ตาก
2308 บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด 1 0105555074149 กรุงเทพมหานคร
2309 บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด 1 0255555000969
2310 บริษัท บางกอก เค.เค. จำกัด 1 0105538001759 นนทบุรี
2311 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด 1 0105540102435 กาฬสินธุ์
2312 บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟ้ฟ้า จำกัด 2 0105551006009 กรุงเทพมหานคร
2313 บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0107538000061 ชลบุรี
2314 บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด 0 -
2315 บริษัท เคอร์-แม็คจี (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
2316 บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 4 0105553132257 กรุงเทพมหานคร
2317 บริษัท แอลไนน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105550057971 กรุงเทพมหานคร
2318 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 0 0105556004811 กรุงเทพมหานคร
2319 บริษัท มาบุญยง เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105534085923 กรุงเทพมหานคร
2320 บริษัท ฟ้าใสค้าวัสดุ จำกัด 1 0105544069866 กรุงเทพมหานคร
2321 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 1 0107537002451 กรุงเทพมหานคร
2322 บริษัท สเวน คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 0105548161317 สมุทรปราการ
2323 บริษัท สิชล รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด 1 0105550118512 กรุงเทพมหานคร
2324 บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0107545000331 กรุงเทพมหานคร
2325 บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105553071185 กรุงเทพมหานคร
2326 บริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0125547009597 กรุงเทพมหานคร
2327 บริษัท ชลธนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205554018058 ชลบุรี
2328 บริษัท เค.ที.พร๊อพเพอร์ตี้ พิษณุโลก จำกัด 1 0655554000015
2329 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด 1 0105552135325 กรุงเทพมหานคร
2330 บริษัท มาเจสติค แมนเนจเม้นท์ จำกัด 1 0205551011869 ชลบุรี
2331 บริษัท เดอะ ลิฟวิ่ง ควอร์เทอส์ จำกัด 1 0105553132834 กรุงเทพมหานคร
2332 บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด 1 0105545098321 กรุงเทพมหานคร
2333 บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด 4 0105543065824 กรุงเทพมหานคร
2334 บริษัท จักรัตน์ 54 จำกัด 1 0105555018273 กรุงเทพมหานคร
2335 บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด 2 0115554014533 สมุทรปราการ
2336 บริษัท วี.เอส.เอ็น.พัฒนา จำกัด 1 0105552094785 กรุงเทพมหานคร
2337 บริษัท บลู สกาย ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 1 0105555066588 กรุงเทพมหานคร
2338 บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด 1 0105535026858 สมุทรปราการ
2339 บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด 8 0105547067741 กรุงเทพมหานคร
2340 บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด 2 0105542032558 กรุงเทพมหานคร
2341 บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105551053953 ปทุมธานี
2342 บริษัท อินซาฟดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0105533009883 กรุงเทพมหานคร
2343 บริษัท ศศิสมบัติ จำกัด 0 0105555051149 กรุงเทพมหานคร
2344 บริษัท อรดา จำกัด 2 0105532038952 กรุงเทพมหานคร
2345 บริษัท ไซมิส สุรวงศ์ จำกัด 1 0105555032951 กรุงเทพมหานคร
2346 บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด 1 0105543046803 กรุงเทพมหานคร
2347 บริษัท ซัน เซ็ท เรสซิเดนซ์ จำกัด 2 0205555006355 ชลบุรี
2348 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3 0205548001572 กรุงเทพมหานคร
2349 บริษัท โกลเด้น ซิตี้ เวอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 -
2350 บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 1 0107537001595 กรุงเทพมหานคร
2351 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด 2 0135553000881 ปทุมธานี
2352 บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553004614 ชลบุรี
2353 บริษัท สยาม รอยัล ฮิลล์ จำกัด 1 0205555011006 ชลบุรี
2354 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 1 0107554000062 สมุทรสาคร
2355 บริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0835555008212 ภูเก็ต
2356 บริษัท บี อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0 0405527000231 ขอนแก่น
2357 บริษัท บ้านทัพพระยา จำกัด 1 0105555060571 กรุงเทพมหานคร
2358 บริษัท พริ้ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205555023136 ชลบุรี
2359 บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105554005216 กรุงเทพมหานคร
2360 บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด 0 0835533000952 ภูเก็ต
2361 บริษัท อวตาร์ เรสซิเดนซ์ 0 0105554138267 กรุงเทพมหานคร
2362 บริษัท พี.เอส.เอเซีย โปรเกรส จำกัด 3 0205546014227 ชลบุรี
2363 บริษัท สันติโชค จำกัด 0 0105532107431 กรุงเทพมหานคร
2364 บริษัท ซิตี้ เซ็นเตอร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0205554023671 ชลบุรี
2365 บริษัท ดี.อาร์.อุตตมะ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0205554030571 ชลบุรี
2366 บริษัท ไนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105531053206 กรุงเทพมหานคร
2367 บริษัท เซเว่นฮอลิเดย์โฮเต็ล จำกัด 1 0105526006998 กรุงเทพมหานคร
2368 บริษัท พรีม(ประเทศไทย) จำกัด 1 0105554143538 กรุงเทพมหานคร
2369 บริษัท กิตญาดา พาวิลเลี่ยน จำกัด 1 0205554020761 ชลบุรี
2370 บริษัท บ้านพัทยา (2553) จำกัด 1 0205553009373 ชลบุรี
2371 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0245553001194
2372 บริษัท รีฟ เอสเตท จำกัด 1 0105552020668 กรุงเทพมหานคร
2373 บริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0405554001960 ขอนแก่น
2374 บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24 0205552011153 ชลบุรี
2375 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จำกัด 1 0105535052964 กรุงเทพมหานคร
2376 บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด 2 0505552001287 เชียงใหม่
2377 บริษัท เอ.บี.เดคคอร์เรท จำกัด1 3 0105551086681 กรุงเทพมหานคร
2378 บริษัท บลู สกาย แอสเสท จำกัด 1 0105556018935 กรุงเทพมหานคร
2379 บริษัท โนวัส เฮเว่น จำกัด 1 0105555057287 กรุงเทพมหานคร
2380 บริษัท เอส.พี วิลล์ จำกัด 1 0105550091924 กรุงเทพมหานคร
2381 บริษัท คนบ้านเรา จำกัด 5 0835542003977 ภูเก็ต
2382 โนวัส ไลฟ์ จำกัด 1 0105555057261 กรุงเทพมหานคร
2383 บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด 2 0105556001871 กรุงเทพมหานคร
2384 บริษัท นิวสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0835553001342 ภูเก็ต
2385 บริษัท ภูเก็ตมหาทรัพย์ จำกัด 1 0835555009839 ภูเก็ต
2386 บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จำกัด 1 0135553009994 ปทุมธานี
2387 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105550024054 กรุงเทพมหานคร
2388 บริษัท วีเอส เอสเตท จำกัด 2 0905554003771 สงขลา
2389 บริษัท ทองธรรมจักร เอสเตท จำกัด 2 0205554009377 ชลบุรี
2390 บริษัท ทวาสินสิเหร่ จำกัด 1 0835551003259 ภูเก็ต
2391 บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด 2 0105553039923 กรุงเทพมหานคร
2392 บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด 2 0105533060595 กรุงเทพมหานคร
2393 บริษัท เอชบีวาย โฮม จำกัด 2 0205552022864 ชลบุรี
2394 บริษัท พีเอ็ม แฟมิลี่ จำกัด 2 0105556043123 กรุงเทพมหานคร
2395 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2 0107546000164 กรุงเทพมหานคร
2396 บริษัท สินทรัพย์ ดิงโก้ จำกัด 2 0125540001752 นนทบุรี
2397 บริษัท บี.ที. แอซเซ็ท จำกัด 2 0105555048989 กรุงเทพมหานคร
2398 บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด 3 0105554059413 กรุงเทพมหานคร
2399 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซกา กรวดทราย 1 0433552001278 บึงกาฬ
2400 บริษัท ยิปซั่มเฮ้าส์ จำกัด 2 0845541001181 สุราษฎร์ธานี
2401 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด 3 0105539100131 กรุงเทพมหานคร
2402 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด 1 0105553004488 กรุงเทพมหานคร
2403 บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 0115537009021 สมุทรปราการ
2404 บริษัท เอส.เอ็น.พัทยา กรุ๊ป จำกัด 1 0205555020692 ชลบุรี
2405 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105555019792 กรุงเทพมหานคร
2406 บริษัท บีแอล โฟร์ จำกัด 0 0105555098668 กรุงเทพมหานคร
2407 บริษัท เข็มแสด จำกัด 1 0105534002394 สมุทรสาคร
2408 บริษัท นารายา พร๊อพเพอตี้ จำกัด 2 -
2409 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด 4 0105545088759 กรุงเทพมหานคร
2410 บริษัท เดอะ เนเจอร์ บลู จำกัด 1 0835556005128 ภูเก็ต
2411 บริษัท กอลรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 2 -
2412 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำใส จำกัด 5 0105538077445
2413 บริษัท ไพศาลีพารวย สตีล จำกัด 1 0105552014846 กรุงเทพมหานคร
2414 บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด 2 0195526000043 สระบุรี
2415 บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด 3 0105533024696 กรุงเทพมหานคร
2416 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด 2 0105534002696 ปทุมธานี
2417 บริษัท บางสัก วิลลา จำกัด 1 0105552038621 กรุงเทพมหานคร
2418 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 2 0105528044137 กรุงเทพมหานคร
2419 บริษัท ซานต้า ครูซ กรุ๊ป จำกัด 2 0835550001562 ภูเก็ต
2420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยาพรรณ 3 0203550005537 ชลบุรี
2421 บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด 2 0105549003987 กาฬสินธุ์
2422 บริษัท อิมเพเรี่ยม จำกัด 2 0205553022680 ชลบุรี
2423 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 1 0105516003937 กรุงเทพมหานคร
2424 บริษัท เฟรเกรนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105554030695 กรุงเทพมหานคร
2425 บริษัท ทาราวดี รีเจ้นท์ บีช จำกัด 2 0105550076739 กรุงเทพมหานคร
2426 บริษัท ภูธนรัตน์ จำกัด 2 0105550027959 นครราชสีมา
2427 บริษัท อีลิท แลนด์ จำกัด 1 0205554007234 ชลบุรี
2428 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด 4 0195535000174 สระบุรี
2429 บริษัท กรีน ไมนิ่ง อินตัสตรี้ จำกัด 2 0715555000077
2430 บริษัท แร่มงคล จำกัด 2 0845532000177 สุราษฎร์ธานี
2431 บริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105554105776 กรุงเทพมหานคร
2432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา 2 0503513000141 ลำพูน
2433 บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จำกัด 2 0105523012423 กรุงเทพมหานคร
2434 บริษัท เจ.พี.แอสเสท จำกัด 2 0105545121055 กรุงเทพมหานคร
2435 บริษัท เปรมสุขเรียลเอสเตท จำกัด 2 0205552017020 ชลบุรี
2436 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 4 0105534124325 กรุงเทพมหานคร
2437 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด 1 0105532074428 กรุงเทพมหานคร
2438 บริษัท บาซิส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 2 -
2439 บริษัท ซิตี้ การ์เด้น บี พระตำหนัก จำกัด 3 0205555030604 ชลบุรี
2440 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 0 0105532072972 กรุงเทพมหานคร
2441 บริษัท พัทยา โฮมทาวน์ แอนด์ บิสซิเนส ทู จำกัด 1 0205555027549 ชลบุรี
2442 บริษัท ธาราสุราลัย จำกัด 1 0835549006050 ภูเก็ต
2443 บริษัท ภูบุรี จำกัด 2 0835555003865 ภูเก็ต
2444 บริษัท ซันซิตี้โฮเต็ล พัทยา จำกัด 1 0205554008583 ชลบุรี
2445 บริษัท ศรีจำรูญ จำกัด 1 0835555003041 ภูเก็ต
2446 บริษัท ป่าตองไทยโฮเต็ล จำกัด 2 0835536000287 ภูเก็ต
2447 บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 9 0835552005077 ภูเก็ต
2448 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 2 0105555021215 สมุทรปราการ
2449 บริษัท เอสซีพี โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 0205551013357 ชลบุรี
2450 บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 1 0105546017804 กรุงเทพมหานคร
2451 บริษัท ฌาณิ จำกัด 1 0105555004949 กรุงเทพมหานคร
2452 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด 1 0105553089408 กรุงเทพมหานคร
2453 บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105544044316 สมุทรปราการ
2454 บริษัท ตะวันจันทรา จำกัด 2 0205547025443 ชลบุรี
2455 บริษัท ซิตี้ การ์เด้น เอ พระตำหนัก จำกัด 1 0205555030591 ชลบุรี
2456 บริษัท นายารา พร็อพเพอตี้ จำกัด 0 0125549013788 นนทบุรี
2457 บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 8 0105553041481 สมุทรสาคร
2458 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จำกัด 2 0105556096057 กรุงเทพมหานคร
2459 บริษัท ทักรานา ดิเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 2 0835548009527 ภูเก็ต
2460 บริษัท วัชรพล จำกัด1 1 0105518003594 กรุงเทพมหานคร
2461 บริษัท สมวงศ์ จำกัด 2 0105527026755 กรุงเทพมหานคร
2462 บริษัท พร้อม เรียลเอสเตท จำกัด 2 0105551055662 กรุงเทพมหานคร
2463 บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จำกัด 1 0845553005275 สุราษฎร์ธานี
2464 บริษัท บ้านพร้อมพันธ์ จำกัด 3 0835549001066 ภูเก็ต
2465 บริษัท แกรนด์ทาวน์ โฮเต็ล จำกัด 1 0835555002516 ภูเก็ต
2466 บริษัท เจแอล ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 1 0835556000142 ภูเก็ต
2467 บริษัท บางเสร่ บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205556001039 ชลบุรี
2468 บริษัท โกลเบกซ์ ไทย จำกัด 2 0125556011540 นนทบุรี
2469 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 1 0255551000751 ปราจีนบุรี
2470 บริษัท แพนภูรีย์ จำกัด 2 0125556001242 นนทบุรี
2471 บริษัท บูทิค พรีเมียร์ อินน์ ซอย 11 จำกัด 2 0105555139674 กรุงเทพมหานคร
2472 บริษัท อิสยาภรณ์ จำกัด 0 0835553005861 ภูเก็ต
2473 บริษัท จีรภัทร์ เพรสทิจ จำกัด 2 0205556027763 ชลบุรี
2474 บริษัท เอกพัฒนกิจ กำจัด 3 0105548155741
2475 บริษัท กรีน สิริมา จำกัด 2 0835556011365 ภูเก็ต
2476 บริษัท แสงสุข เอสเตท จำกัด 3 0205556019400 ชลบุรี
2477 บริษัท ดีเวลแกรนด์ แอสเสท จำกัด 2 0105553122383 กรุงเทพมหานคร
2478 บริษัท วี เค เค เรียลเอสเตท จำกัด 2 0205554006629 ชลบุรี
2479 บริษัท สินทรัพย์ช่างเหมาไทย จำกัด 0 -
2480 บริษัท ไพร์เวท พาราไดซ์ จำกัด 1 0105545120083 นนทบุรี
2481 บริษัท ภูผาธารา จำกัด 2 0135549004886 ปทุมธานี
2482 บริษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด 1 0105545129633 กรุงเทพมหานคร
2483 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด 2 0105525028351 สุราษฎร์ธานี
2484 บริษัท เอช เอช จี จำกัด 0 0775549001229 กรุงเทพมหานคร
2485 บริษัท นครทรัพย์ธานี จำกัด 1 0105533009123 กรุงเทพมหานคร
2486 บริษัท ปัญจศรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0125551006297 นนทบุรี
2487 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0715550000133
2488 บริษัท ฮวนไทย ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 1 -
2489 บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด 0 0105549060182 กรุงเทพมหานคร
2490 บริษัท อีเด็น พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0835556014810 ภูเก็ต
2491 บริษัท กูร์เมซเซ่ เวิลด์ จำกัด 0 0105548004785 กระบี่
2492 บริษัท เอไอเอ จำกัด 2 0100544007629 กรุงเทพมหานคร
2493 บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ สี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105554019926 กรุงเทพมหานคร
2494 บริษัท นิวมัลตี้ไมน์ จำกัด 1 0105527043021 กรุงเทพมหานคร
2495 บริษัท เดอะ แกรนด์ พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105553093863 กรุงเทพมหานคร
2496 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวนมะลิ 1 -
2497 บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 0 0105547032866 กรุงเทพมหานคร
2498 บริษัท โนวา ลักส์ชัวรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 0 0205553026944 ชลบุรี
2499 บริษัท ออร่า ดรีม จำกัด 1 0735552001846 กรุงเทพมหานคร
2500 บริษัท เจแอล พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด 1 0835554002202 ภูเก็ต
2501 บริษัท ทูบี คาซ่า จำกัด 1 0105553064146 ปทุมธานี
2502 บริษัท แกรนด์ โอเชี่ยน ล็อดจ์จิ้ง จำกัด 1 0825552000491 พังงา
2503 บริษัท เอส. ที. พี กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 0835550005576 ภูเก็ต
2504 บริษัท ลาลูน่า หัวหิน จำกัด 1 0205553010312 ชลบุรี
2505 บริษัท ลีฟวิ่ง แมทเธอร์ จำกัด 1 0105554068552 กรุงเทพมหานคร
2506 บริษัท เก้าเชือก จำกัด 1 0105535095094 กรุงเทพมหานคร
2507 บริษัท ภูเก็ตเสิร์ช แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 3 0835549014303 ภูเก็ต
2508 บริษัท พีจี แลนด์ จำกัด 1 0105553035880 กรุงเทพมหานคร
2509 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0107544000043 นนทบุรี
2510 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 21 0105544087228 กรุงเทพมหานคร
2511 บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด 6 0105535094136 กรุงเทพมหานคร
2512 บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด 2 0105544047170 กรุงเทพมหานคร
2513 บริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์(ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105552090666 กรุงเทพมหานคร
2514 บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด 4 0105529040933 กรุงเทพมหานคร
2515 บริษัท เจ.ยู. อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0245553000716
2516 บริษัท กรองทอง วิลล่า จำกัด 2 0105551101150 กรุงเทพมหานคร
2517 บริษัท คลาสสิคคอลเซอร์วิส จำกัด 1 0105539130111 นนทบุรี
2518 บริษัท เมย์แฟร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0205549010761 ชลบุรี
2519 บริษัท โนวา เดอะ เลเจนด์ จำกัด 1 0205553006293 ชลบุรี
2520 บริษัท เกษม คอนโดเทล จำกัด 0 0835553001369 ภูเก็ต
2521 บริษัท สายัณห์มณี เพลช จำกัด 1 0115550010754 สมุทรปราการ
2522 บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด 2 0105553081695 กรุงเทพมหานคร
2523 บริษัท ยูเนี่ยน พัทยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105539101439 กรุงเทพมหานคร
2524 บริษัท แบงค์คอค ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105546089473 กรุงเทพมหานคร
2525 บริษัท โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำกัด 2 0105545111637 กรุงเทพมหานคร
2526 บริษัท ลูกาโน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 0 0105553147254 กรุงเทพมหานคร
2527 บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 3 0505549004521 เชียงใหม่
2528 บริษัท รวี-วารี เรสซิเด้นท์ จำกัด 0 0505553004310 เชียงใหม่
2529 บริษัท เกษรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105539112392 กรุงเทพมหานคร
2530 บริษัท เดอะ คลิฟ เรสซิเดนท์ จำกัด 2 0205551014043 ชลบุรี
2531 บริษัท สา-ลา-ป้ า กรุ๊ป จา กัด 1 0775551001966
2532 บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด 0 0125552003411 นนทบุรี
2533 บริษัท ปราณีต แอนด์ ซัน 95 จำกัด 0 0305538001854 นครราชสีมา
2534 บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด 1 0105541030853 กรุงเทพมหานคร
2535 บริษัท เดอะ มาเร็ต จำกัด 1 0205552019162 ชลบุรี
2536 บริษัท รีเจนท์ กรีนเพราเวอร์ จำกัด 1 -
2537 บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0 -
2538 บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด 0 0205519000075 ชลบุรี
2539 บริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 0 -
2540 บริษัท สิทธิรินทร์ จำกัด 0 0105537068124 กรุงเทพมหานคร
2541 บริษัท รอแย็ลบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 0 0775546000124 สมุทรสาคร
2542 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เรสซิเดนท์ 1 -
2543 บริษัท ชาร์เตอร์-จินต จำกัด 1 0105553093791 กรุงเทพมหานคร
2544 บริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ จำกัด 6 0105552025538 กรุงเทพมหานคร
2545 บริษัท วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105554000320 กรุงเทพมหานคร
2546 บริษัท มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จำกัด 1 0105532075394 กรุงเทพมหานคร
2547 บริษัท จอมเทียน ฮอลิเดย์ จำกัด 4 0105532070678 กรุงเทพมหานคร
2548 บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด 2 0105529019861 กรุงเทพมหานคร
2549 บริษัท กรีนสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105553007681 กรุงเทพมหานคร
2550 บริษัท ที เอส ที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105532032466 กรุงเทพมหานคร
2551 บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด 3 0205539006613 ชลบุรี
2552 บริษัท เดลวี เพลส จำกัด 1 0105551078549 กรุงเทพมหานคร
2553 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮติ้ง จำกัด 0 0125543001877 นนทบุรี
2554 บริษัท วิสตาส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0205553007010 ชลบุรี
2555 บริษัท ริชซี่ ริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
2556 บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด 3 0105530039315 กรุงเทพมหานคร
2557 บริษัท บ้านไทยร่มเกล้า จำกัด 1 0835550004545 ภูเก็ต
2558 บริษัท โฟล์ว ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 1 0495547000121 มุกดาหาร
2559 บริษัท วี ซี เขาหลัก จำกัด 1 0835553005470 ภูเก็ต
2560 บริษัท แทมมารินด์ ระยอง จำกัด 1 0215553002336 ระยอง
2561 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5 0107545000233 กรุงเทพมหานคร
2562 บริษัท โนวา เอ็กเพรส จำกัด 1 0205553005912 ชลบุรี
2563 บริษัท พี แอล อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0135551009903 ปทุมธานี
2564 บริษัท ธรรมชาติลิขิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0825552000181 พังงา
2565 บริษัท บ้านร่มรื่น เพลส จำกัด 1 0205553015683 ชลบุรี
2566 บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 0105517013570 กรุงเทพมหานคร
2567 บริษัท โอ สวีทส์ จำกัด 1 0105548141821 กรุงเทพมหานคร
2568 บริษัท ทรงชัยเฉลิม จำกัด 1 0835551004590 ภูเก็ต
2569 บริษัท ช. ชัชพงษ์ จำกัด 1 0105552004263 สมุทรปราการ
2570 บริษัท อินทิรา รีสอร์ท จำกัด 2 0105548027343 กรุงเทพมหานคร
2571 บริษัท เซาท์เทิร์น ลากูน จำกัด 1 0825552000512 พังงา
2572 บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด 4 0105547083703 กรุงเทพมหานคร
2573 บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 2 0105536067213 กรุงเทพมหานคร
2574 บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)2 2 -
2575 บริษัท อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 2 -
2576 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 1 0107538000118 กรุงเทพมหานคร
2577 บริษัท ดูดี แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553023007 ชลบุรี
2578 บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท จำกัด 1 0105548122907 กรุงเทพมหานคร
2579 บริษัท คลิฟไซด์ เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด 1 0205548025790 ชลบุรี
2580 บริษัท ซิตี้ รีสอร์ท แลนด์ จำกัด 1 0105552076876 กรุงเทพมหานคร
2581 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เนเชอรัล รีสอร์ท 1 0833546000270 ภูเก็ต
2582 บริษัท วีเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0103536037096 กรุงเทพมหานคร
2583 บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 1 0505549004521 เชียงใหม่
2584 บริษัท แอล เอส เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0125545010849 นนทบุรี
2585 บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ สอง (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105554007065 กรุงเทพมหานคร
2586 บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด 0 0205553005858 ชลบุรี
2587 บริษัท เบดร็อก ดีเวลลอปเม้นทส์ จำกัด 1 0105550117630 กรุงเทพมหานคร
2588 บริษัท พัทยา พาวิลเลียน แกรนด์ คอนโดเทล จำกัด 0 0205550009143 กรุงเทพมหานคร
2589 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด 1 0205548026371 ชลบุรี
2590 บริษัท ปิยะชาติ จำกัด 1 0105534029390 ปทุมธานี
2591 บริษัท ศิริมายา จำกัด 1 0105550073756 กรุงเทพมหานคร
2592 บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด 1 0105546125852 กรุงเทพมหานคร
2593 บริษัท เอ็มทะเล จำกัด 0 0105550021691 กรุงเทพมหานคร
2594 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอลิเดย์ วิลล่า 1 0923544000077 ตรัง
2595 บริษัท บูลล์โลตัส คอนโดมิเนียมส์ จำกัด 1 0775552001242
2596 บริษัท เพอรี่ แอนด์ ซัน จำกัด 1 0105543032233 กรุงเทพมหานคร
2597 บริษัท ทรี พ้อยท์ส วอเตอร์วิว จำกัด 1 0825552000474 พังงา
2598 บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด 2 0505560013205 เชียงใหม่
2599 บริษัท ซินยอร์แรนพาราดิส จำกัด 1 0105550040122
2600 บริษัท แอล.พี.คอนเนคชั่น จำกัด 0 0835554004655 ภูเก็ต
2601 บริษัทไทยเทรสเชอร์ จำกัด 0 0835536002514 กระบี่
2602 บริษัท แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105554116581 กรุงเทพมหานคร
2603 บริษัท ศรีเจริญ พร็อพเพอตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0105538003522 กรุงเทพมหานคร
2604 บริษัท พี.เอ.แอล เรสซิเดนซ์ จำกัด 0 -
2605 บริษัท สี่หุ่น จำกัด 1 0205544002558 ชลบุรี
2606 บริษัท เลควูดแลนด์ จำกัด 1 0115532000157 สมุทรปราการ
2607 บริษัท กลาสเฮาส์ รัชดา จำกัด 0 0105533035019 กรุงเทพมหานคร
2608 บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จำกัด 1 0105554088821 กรุงเทพมหานคร
2609 บริษัท เวลตี้แลนด์ จำกัด 1 0105550011394 กรุงเทพมหานคร
2610 บริษัท เวสท์ อัดามัน จำกัด 1 0825552000482 พังงา
2611 บริษัทพริ้นเซส เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0835554002300 ภูเก็ต
2612 บริษัท เก็บทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด 2 0835553004198 ภูเก็ต
2613 บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด 2 0105548069836 กรุงเทพมหานคร
2614 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชามหานคร จำกัด(มหาชน) 0 -
2615 บริษัทเดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0835550008079 ภูเก็ต
2616 บริษัท ณัฏฐณิชา เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0205553022469 ชลบุรี
2617 บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด 1 0205539001204 ชลบุรี
2618 บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0835551010964 ภูเก็ต
2619 บริษัท จีรภัทร์ แคปปิตอล จากัด 0 0205553009853 ชลบุรี
2620 บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด 1 0835544005055 ภูเก็ต
2621 บริษัท วินโปรเอ็นจิเนียร์ จำกัด 0 0835544004261 ภูเก็ต
2622 บริษัท พนาสนธิ์ เรสซิเด้นท์ จำกัด 2 0105550101725 กรุงเทพมหานคร
2623 บริษัท บี.พี.จี. เรียลตี้ จำกัด 1 0105551062294 กรุงเทพมหานคร
2624 บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด 1 0835553002926 ภูเก็ต
2625 บริษัท ภูเก็ต โมเดิร์น เพลส จำกัด 1 -
2626 บริษัท อัญรัตน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553012200 ชลบุรี
2627 บริษัท เดอะแกรนด์พัฒนา จำกัด 0 0105553059045 กรุงเทพมหานคร
2628 บริษัท อควาเรียส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105552099086 กรุงเทพมหานคร
2629 บริษัท เกษมทรัพย์ คอนโดเทล จำกัด 1 0105530023486 กรุงเทพมหานคร
2630 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0715550000133
2631 บริษัท เดอะเบย์คลิฟ จำกัด 1 0105550095288 ภูเก็ต
2632 บริษัท คิว ไลฟ์สไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 0 0105553009854 สุราษฎร์ธานี
2633 บริษัท บ้านเคียงหาด จำกัด 2 0775553001289
2634 บริษัท ยรรยง พัฒนา ด่านนอก จำกัด 1 0905551001573 สงขลา
2635 บริษัท รวี - วารี เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0505553004310 เชียงใหม่
2636 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7 0107548000692 กรุงเทพมหานคร
2637 บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 2 0105553128934 กรุงเทพมหานคร
2638 บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด 1 0105544048061 กรุงเทพมหานคร
2639 บริษัท ไอ - เซน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 0105553074940 กรุงเทพมหานคร
2640 บริษัท เอ - สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0125553004275 ปทุมธานี
2641 บริษัท ปราณีต แอนด์ ซัน 95 จำกัด 1 0305538001854 นครศรีธรรมราช
2642 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 0 0115551008753 กรุงเทพมหานคร
2643 บริษัท บางแสนบีซ รีสอร์ท จำกัด 1 0205519000075 ชลบุรี
2644 บริษัท เอส.เออาร์. แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 -
2645 บริษัท เจริญศิริ ทรัพย์สิน จำกัด 2 0205553005301 ชลบุรี
2646 บริษัท เดอะทรี พร็อพเพอร์ตี้ คอลเลคชั่น จำกัด 1 0105552115944 กรุงเทพมหานคร
2647 บริษัท สิทธิรินทร์ พัฒนา จำกัด 1 0105546107498 กรุงเทพมหานคร
2648 บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด 3 0105553071860 กรุงเทพมหานคร
2649 บริษัท รอแย็ลบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0775546000124 สมุทรสาคร
2650 บริษัท สนิทวงศ์ จำกัด 1 0105521009786
2651 บริษัท ดิเอมไพร์ เชียงใหม่ (2552) จำกัด 0 0505546003630 เชียงใหม่
2652 บริษัท หงส์นครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105546092911 กรุงเทพมหานคร
2653 บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด 1 0105551094269 กรุงเทพมหานคร
2654 บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัด 1 0105549124202 กรุงเทพมหานคร
2655 บริษัท ทริบเปิล เอท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105549142910 กรุงเทพมหานคร
2656 บริษัท ป่าตองบีชโฮเต็ล (ภูเก็ต) จำกัด 1 0835518000025 ภูเก็ต
2657 บริษัท เอ็น แอล เอสเซ็ท จำกัด 0 -
2658 บริษัท แพ็ททริโมนี พร็อพเพอตี้ จำกัด 1 0105553040484 กรุงเทพมหานคร
2659 บริษัท ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105550073314 กรุงเทพมหานคร
2660 บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5 0105552089803 กรุงเทพมหานคร
2661 บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105553086255 กรุงเทพมหานคร
2662 บริษัท โปรลีฟวิ่ง จำกัด 1 0835552010143 ภูเก็ต
2663 บริษัท เอ็ม - โฮม เอสพีวี 2 จำกัด 1 0105544107849 ปทุมธานี
2664 บริษัท เวโลเช่ กรุ๊ป จำกัด 2 0835549016080 ภูเก็ต
2665 บริษัท โนวา ลักส์ชัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205553026944 ชลบุรี
2666 บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด 1 0105533034896 กรุงเทพมหานคร
2667 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเมนท์ส์ จำกัด 0 0105552117955 กรุงเทพมหานคร
2668 บริษัท แอล พี คอนเนคชั่น จำกัด 1 0835554004655 ภูเก็ต
2669 บริษัท พลัส เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105553045494 สมุทรสาคร
2670 บริษัท บ้านนำวงศ์ จำกัด 1 0105554036651 กรุงเทพมหานคร
2671 บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด 0 0105548014250
2672 บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด 1 0105533131638 กรุงเทพมหานคร
2673 บริษัท หาดสำราญ จำกัด 1 0765553000479
2674 บริษัท สิทธารมย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด 1 0105554056694 กรุงเทพมหานคร
2675 บริษัท โชคพลัส จำกัด 1 0105547005095 กรุงเทพมหานคร
2676 บริษัท แอสดีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105532113610 กรุงเทพมหานคร
2677 บริษัท วี เค เค เรียลเอสเตท จำกัด 1 0205554006629 ชลบุรี
2678 บริษัท แมรี่แลนด์ จำกัด 1 0105526015598 กรุงเทพมหานคร
2679 บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด 1 0805535000054 นครศรีธรรมราช
2680 บริษัท ไทยเทรสเซอร์ จำกัด 1 0835536002514 กระบี่
2681 บริษัท พัทยา แซงซ์ชัวอารี่ คอนโด จำกัด 1 0205552003771 ชลบุรี
2682 บริษัท ซันวิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553019379 ชลบุรี
2683 บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดาจำกัด 0 0305533000418 กรุงเทพมหานคร
2684 บริษัท ฟ้าประทาน แมนชั่น จำกัด 2 0205542003115 ชลบุรี
2685 บริษัท แพด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0205554010120 ชลบุรี
2686 บริษัท เอเชียแกรนด์ จำกัด 1 0105552067648 กรุงเทพมหานคร
2687 บริษัท ซิลเวอร์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด 0 0105544047170 กรุงเทพมหานคร
2688 บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) 0 0107536001567 กรุงเทพมหานคร
2689 บริษัท เจ้าฟ้าบุรี จำกัด 1 -
2690 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 0107543000031 นนทบุรี
2691 บริษัท ริชชี่ ริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105549055413 กรุงเทพมหานคร
2692 บริษัท พัทยา พาวิลเลี่ยน แกรนด์ คอนโดเทล จำกัด 1 0205550009143 กรุงเทพมหานคร
2693 บริษัท เซาท์ซี เขาหลัก จำกัด 1 0825553000397 พังงา
2694 บริษัท พัทยา บลูสกาย จำกัด 1 0105553134420 ชลบุรี
2695 บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105553087707 กรุงเทพมหานคร
2696 บริษัท ซีนิคอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105553087707 กรุงเทพมหานคร
2697 บริษัท จีรภัทร์ แคปปิตอล จำกีด 1 0205553009853 ชลบุรี
2698 บริษัท จีรภัทร์ แคปปิตอล จำกัด 1 0205553009853 ชลบุรี
2699 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 0105535140197 กรุงเทพมหานคร
2700 บริษัท บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ 2จำกัด 1 0105553125994 กรุงเทพมหานคร
2701 บริษัท พี.พรชัย เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105553020149 กรุงเทพมหานคร
2702 บริษัท พี พรชัย เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105553020149 กรุงเทพมหานคร
2703 บริษัท เจแอล พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 0 0835554002202 ภูเก็ต
2704 บริษัท พี เอส โอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0505548003017 เชียงใหม่
2705 บริษัท วรโชติ ปราณบุรี จำกัด 1 0775549006409
2706 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0 0835551001558 ภูเก็ต
2707 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 3 0107536001222 นนทบุรี
2708 บริษัท ออล ซีซัน โฮเตล จำกัด 1 0905527000422 สงขลา
2709 บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จำกัด 0 0905527000422 สงขลา
2710 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 1 0105517003019 กรุงเทพมหานคร
2711 บริษัท โนวา เดอะเลเจนด์ จำกัด 0 0205553006293 ชลบุรี
2712 บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 1 0105554078647 กรุงเทพมหานคร
2713 บริษัท ชลสุธา จำกัด 1 0205547000611 ชลบุรี
2714 บริษัม สมุย บีชคลับ โอนเนอร์ จำกัด 3 0105550045485 กรุงเทพมหานคร
2715 บริษัท อาร์แดน ตุรกี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0205553021691 ชลบุรี
2716 บริษัท กรปภาโฮม แลนด์ จำกัด 1 0105552018914 กรุงเทพมหานคร
2717 บริษัท เอส.พี.ซี.หัวหิน จำกัด 1 0105550045051 กรุงเทพมหานคร
2718 บริษัท เชียงใหม่ใกล้หมอ จำกัด 1 0505538003910 เชียงใหม่
2719 บริษัท ป่าตอง ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด 1 0835553002900 ภูเก็ต
2720 บริษัท เบล แอร์ ป่าตองคอนโด จำกัด 1 0835553008177 ภูเก็ต
2721 บริษัท ซีรีน ภูเก็ต จำกัด 2 0835551009117 ภูเก็ต
2722 บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด 1 0665551000073
2723 บริษัท สไตล์ แอ็ด ซิกตี้วัน จำกัด 1 0105554023150 กรุงเทพมหานคร
2724 บริษัท ทรัพย์ธารี จำกัด 1 0775550002241
2725 บริษัท ซิลเวอร์ทรี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 1 0105554049337 กรุงเทพมหานคร
2726 บริษัท อมตะ แมนชั่น จำกัด 1 0205547024765 ชลบุรี
2727 บริษัท พังงา แลนด์ แอนด์ ทัวริสติค จำกัด 1 0835539000725 พังงา
2728 บริษัท ภูเก็ต วิลล่า โฮเต็ล จำกัด 0 0835553005828 ภูเก็ต
2729 บริษัท เหิง ย่วย อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจ จำกัด 1 0505554003244 เชียงใหม่
2730 บริษัท พรชลีวรรณจำกัด 3 0205553010096 ชลบุรี
2731 บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 3 จำกัด 1 0105554070841 กรุงเทพมหานคร
2732 บริษัท แสนสิริ จำกัด 1 0105527035509 กรุงเทพมหานคร
2733 บริษัท เคพีเอ็น แอนด์ ทีดับบลิว แอสเซ็ท ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 0105554070581 กรุงเทพมหานคร
2734 บริษัท แหลมหงาดีเวลลอปเท้นท์จำกัด 1 0105551032026 กรุงเทพมหานคร
2735 บริษัท แบงค์ค็อก ไนท์บาซาร์ จำกัด 2 0105550098350 กรุงเทพมหานคร
2736 บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด 2 0105539047078 กรุงเทพมหานคร
2737 บริษัท ซี เครสวิว จำกัด 0 0205548032150 ชลบุรี
2738 บริษัท เธียรสิน พร็อพเพอร์ตี้ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0835551009206 ภูเก็ต
2739 บริษัท บี ที วาย แอสเซทส์ จำกัด 3 0105554140938 กรุงเทพมหานคร
2740 บริษัท ชัยยุทธ เรียล เอสเตท จำกัด 1 0105534038747 กรุงเทพมหานคร
2741 บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด 0 0105551070491 กรุงเทพมหานคร
2742 บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรตดิ้ง จำกัด 1 0105553062381 กรุงเทพมหานคร
2743 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 9 0107552000162 กรุงเทพมหานคร
2744 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) 0 0107535000273 กรุงเทพมหานคร
2745 บริษัท รุ่งพิทยะ จำกัด 0 -
2746 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดินขาว 1 0963538000451 นราธิวาส
2747 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมมังกร 1 0103539028365 เลย
2748 บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด 1 0105503001523 กรุงเทพมหานคร
2749 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาสามง่ามแสงศิลา 1 0703531000172
2750 บริษัท ร็อคส์ ไมน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 6 0105543036115 กรุงเทพมหานคร
2751 บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2 0735537002233 นครปฐม
2752 บริษัท ทรัพย์ยากร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2 0425547000201
2753 บริษัท ศิลาอารี จำกัด 3 0805527000067 นครศรีธรรมราช
2754 บริษัท โปรไมน์นิ่ง จำกัด 0 0105549130555 กรุงเทพมหานคร
2755 บริษัท ศิลาบุญเจริญพัฒนา จำกัด 1 0705533000236
2756 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา 2 0703531000181
2757 บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 0105533098096 กรุงเทพมหานคร
2758 บริษัท สินแร่ศรีวิชัย จำกัด 2 0805538000578 นครศรีธรรมราช
2759 บริษัท ซัมทอง ไมนิ่ง จำกัด 1 0325551000173 สุรินทร์
2760 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด 3 0925533000188 ตรัง
2761 บริษัท เอ็นนีโก้ ซัพลลาย จำกัด 0 0105524011587 กรุงเทพมหานคร
2762 บริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด 1 0115542003451 นนทบุรี
2763 บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด 1 0735553000266 นครปฐม
2764 บริษัท หนองแคเคลย์ จำกัด 1 0105540013238 สระบุรี
2765 บริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด 1 0705535000098
2766 ห้างหุุ้นส่วนจำากัด มณีวรรณ์ (นครสวรรค์) 0 0603552000890
2767 บริษัท ทรัพย์หลวง จำกัด 1 0805550000523 นครศรีธรรมราช
2768 บริษัท อาเชี่ยน จำกัด 2 0505524000573 เชียงใหม่
2769 บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด 1 0195550000309 สระบุรี
2770 บริษัท เหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัด 2 0835552006723 ภูเก็ต
2771 บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทสไทย) จำกัด 1 0105529040097 ปทุมธานี
2772 บริษัท พาลิน จำกัด 1 0105537018160 เลย
2773 บริษัท พี.อาร์.เอส.โลจิสติค จำกัด 1 0105549094303 กรุงเทพมหานคร
2774 บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด 2 0515534000070 ลำพูน
2775 บริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด 1 0705544000071
2776 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง 2 0923548000241 ตรัง
2777 บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) 0 0105528011875 กรุงเทพมหานคร
2778 บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อีเลคโตรเคมีคอล จำกัด 1 -
2779 บริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด 1 0105508002200 สมุทรปราการ
2780 บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 1 0105535046379 กรุงเทพมหานคร
2781 บริษัท ชลบุรีสตีลมิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105538071048 กรุงเทพมหานคร
2782 บริษัท สยามสตีลมิลล์เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105538064491 กรุงเทพมหานคร
2783 บริษัท ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จำกัด 0 -
2784 บริษัท บี เอส ไอ เหล็กก่อสร้าง จำกัด 0 -
2785 บริษัท พี.เอ็ม.สตีล จำกัด 0 0105537126507 สมุทรปราการ
2786 บริษัท ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105538069680 กรุงเทพมหานคร
2787 บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด 1 0105531059701 พระนครศรีอยุธยา
2788 บริษัท ระยองลาภ จำกัด 1 -
2789 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอเซียอินดั