ผลการค้นหาเจ้าของโครงการ
พบ 7,100 รายการ จาก 7,100 รายการ
ที่ ชื่อเจ้าของโครงการ จำนวนโครงการที่
ที่ได้รับความเห็นชอบ
หมายเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี
เจ้าของโครงการอยู่ที่จังหวัด
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ 1 0733523000037 นครปฐม
2 บริษัท ไทยแกรนิต จำกัด 1 0105528035219 กรุงเทพมหานคร
3 บริษัท แซ็กซอน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105529007871 กรุงเทพมหานคร
4 บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด 1 0105505000761 กรุงเทพมหานคร
5 ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์เบิลเซนเตอร์ 1 0103526013712 กรุงเทพมหานคร
6 บริษัท ซัมเมอร์ การ์เดนลอดจ์ จำกัด 1 0205533000117 ชลบุรี
7 บริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด 1 0105529043568 กรุงเทพมหานคร
8 บริษัท หินอ่อนมวกเหล็กกลางดง จำกัด 1 -
9 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด 3 0105512000020 ปทุมธานี
10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 1 0105456000015 กรุงเทพมหานคร
11 บริษัท พานิชภักดี จำกัด 0 0105517008916 กรุงเทพมหานคร
12 บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด 6 0105528035561 กรุงเทพมหานคร
13 บริษัท ไทยพงศ์พร จำกัด 1 0105524000496 กรุงเทพมหานคร
14 บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) 1 0107536001249 กรุงเทพมหานคร
15 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด 0 0105499001030 กรุงเทพมหานคร
16 บริษัท กะตะธานี จำกัด 2 0835527000032 ภูเก็ต
17 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด 1 0105532078202 กรุงเทพมหานคร
18 บริษัท เอฟ ดี เอช (ประเทศไทย) จำกัด 3 0105532065071 กรุงเทพมหานคร
19 บริษัท นาสารยิบซั่ม จำกัด 0 0845534000034 สุราษฎร์ธานี
20 บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด 0 0105528034565 กรุงเทพมหานคร
21 บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด 0 0105527041231 กรุงเทพมหานคร
22 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด 3 0105515008927 กรุงเทพมหานคร
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียฮะฮวด 3 0203510000330 ระยอง
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล 4 0803519000299 นครศรีธรรมราช
25 นางกิติมา โฆษิตานนท์ และนางสาวอรนิธย์ โฆษิตานนท์ 1 -
26 บริษัท ทรอปิคอล ซีแอร์ จำกัด 0 0105530005984 กรุงเทพมหานคร
27 บริษัท ยูเนียนคาร์ไบต์ ไทยแลนด์ จำกัด 1 -
28 บริษัท ศรีศุภรัตน์ จำกัด 1 0715534000060
29 บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด 4 0835493000078 กรุงเทพมหานคร
30 บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด 1 0195517000079 สระบุรี
31 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 0 0105512002022 กรุงเทพมหานคร
32 บริษัท วิษณุซีเมนต์ จำกัด 0 0105532057817 กรุงเทพมหานคร
33 นางหยาดชล มนต์เสรีนุสรณ์ 1 -
34 บริษัท สยามสหพันธ์ทรัพยากร จำกัด 1 0105515003429 ลำปาง
35 บริษัท หาดใหญ่ยิบซั่ม จำกัด 2 0905526000216 สงขลา
36 นายกำธร พิริยานสรณ์ 1 -
37 นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ 1 -
38 บริษัท ซี.พี. เหมืองแร่ไทย จำกัด 1 0105533017568 กรุงเทพมหานคร
39 นายโสพันธ์ สินธุบดี 1 -
40 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 0 -
41 นายแดง รังสิมาการ 1 -
42 บริษัท ทุ่งใหญ่ยิบซั่ม จำกัด 1 0845530000102 สุราษฎร์ธานี
43 นายวิชัย นำไพศาล 1 -
44 บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด 5 0105512004475 สุราษฎร์ธานี
45 นายถาวร สินสมุทร 1 -
46 บริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด 0 0105533108954
47 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 5 0195522000022 ลพบุรี
48 บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด 0 0105532091241 กรุงเทพมหานคร
49 บริษัท ลากูน่า บีชคลับ จำกัด 1 0105531093968 ภูเก็ต
50 บริษัท วิเศษนุกูลกิจ จำกัด 1 0835503000041 ภูเก็ต
51 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 0 -
52 บริษัท ธรรมปรีดา จำกัด 0 0105525022027 กรุงเทพมหานคร
53 นางละมูล ศิริมงคล 0 -
54 บริษัท พญาเย็นหินอ่อน จำกัด 1 0105534070101 กรุงเทพมหานคร
55 นายจำปี บ่อไทย 1 -
56 นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 0 -
57 บริษัท ชัยกฤชอินดัสทรีส์ จำกัด 0 0105523021244 กรุงเทพมหานคร
58 นายธวัช เตชะสนธิชัย 0 -
59 นายยงยุทธ สันติกาญจน์ 0 -
60 นายไพบูลย์ วราชิต 1 -
61 นายวงศ์ธรณ์ สันติกาญจน์ 0 -
62 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 11 0107537000114 กรุงเทพมหานคร
63 นางนงลักษณ์ ขันธิราช 2 -
64 บริษัท ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง แลตเทอไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
65 นายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์ 0 -
66 นายเสมอ รัตนแปสละ 0 -
67 นายวิบูลย์ คชภูมิ 0 -
68 นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์ 3 -
69 บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด 4 0645531000027 กรุงเทพมหานคร
70 บริษัท อุตสาหกรรมวิคตอรี่แกรนนิต จำกัด 2 0105527014315 กรุงเทพมหานคร
71 นางปราณี ทองชื่น 0 -
72 บริษัท นิวยอร์คหินอ่อนและแกรนิต จำกัด 0 0105526046892 กรุงเทพมหานคร
73 นายศิริ รักขพันธ์ 0 -
74 บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด 1 0105531063953 กรุงเทพมหานคร
75 บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด 1 0105516000750 พระนครศรีอยุธยา
76 นายดัง สุทธารมย์ 0 -
77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา 1 0193525000242 สระบุรี
78 บริษัท ไทยหัตถกรรมหินอ่อนและแกรนิต จำกัด 2 0105533005519 สระบุรี
79 บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จำกัด 1 0105531059531 กรุงเทพมหานคร
80 บริษัท บ้านฉาง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105556172713 กรุงเทพมหานคร
81 บริษัท พีซี สงขลาปิโตรเลียม จำกัด 1 0845533000065 สุราษฎร์ธานี
82 นายวิจิตร เย็นใจ 0 -
83 บริษัท สยามสหบริการ จำกัด 1 0105520013607 กรุงเทพมหานคร
84 บริษัท พิกุลทองหินอ่อน จำกัด 0 0125534001495 นนทบุรี
85 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด 15 0105530048667 กรุงเทพมหานคร
86 นางวราภรณ์ สว่างพิบูลย์พงศ์ 1 -
87 บริษัท ศรีไพศาลการแร่ จำกัด 1 0105527007556 กรุงเทพมหานคร
88 บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด 1 0105526019569 กรุงเทพมหานคร
89 บริษัท เบญจคีรี จำกัด 1 0125534002173 กรุงเทพมหานคร
90 บริษัท แร่พายัพ จำกัด 0 0503511000047 เชียงใหม่
91 นางสาวอัจฉรา สุทธารมย์ 0 -
92 บริษัท ที.ไอ.ซี 1991 จำกัด 2 0105534086415 นนทบุรี
93 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยหินอ่อน 1 0103526036542 เชียงใหม่
94 บริษัท ซีบรีส รีสอร์ท จำกัด 1 -
95 บริษัท เหมืองแร่ท่อสูง จำกัด 0 0835524000155 ภูเก็ต
96 บริษัท ปิยาลัย โฮลดิ้งส์ จำกัด 0 0105532090466 กรุงเทพมหานคร
97 บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด 6 0835524000163 ภูเก็ต
98 บริษัท พี.อาร์.เอ.ที จำกัด 2 0535533000041 อุตรดิตถ์
99 นายธีระ เตชะสนธิชัย 1 -
100 นางนภารัตน์ ศิลาแสงรุ้ง 1 -
101 บริษัท สินธนันต์ จำกัด 5 0105523018308 กรุงเทพมหานคร
102 ห้างหุ้นส้วนจำกัด ดินขาวนคร จำกัด 1 0803531000040 นครศรีธรรมราช
103 บริษัท ศิลาผาสองห้อง จำกัด 0 0415533000271 อุดรธานี
104 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนิตเอเซีย 0 0103528030088 กรุงเทพมหานคร
105 นายเด่นพงษ์ ขันธิราช 2 -
106 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด 0 0105481000023 กรุงเทพมหานคร
107 นางนฤมล จิตพุทธิ 1 -
108 บริษัท ชัยเสริมสตีล จำกัด 1 0105533037861 กรุงเทพมหานคร
109 นายปานจิตร์ เที่ยงธรรม 1 -
110 บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด 7 0105529027490 สมุทรปราการ
111 นายสีทา สีหะวงศ์ 1 -
112 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด 3 0105521013112 กรุงเทพมหานคร
113 บริษัท ถ่านหินตรัง จำกัด 0 0105532011591 กรุงเทพมหานคร
114 บริษัท เหมืองแร่ห้วยใหญ่ จำกัด 0 0105494001058 กรุงเทพมหานคร
115 บริษัท ยับเทียนเซ็งต๋อง จำกัด 0 0105492000445 กรุงเทพมหานคร
116 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ศรีราชา 2 -
117 บริษัท พี.วี หินอ่อนและแกรนิต จำกัด 0 0105529042740 กรุงเทพมหานคร
118 นางสาวนงคราญ จันทรเสนา 1 -
119 นางศิริพร ชวพันธ์ 0 -
120 นางสุนันทา ชมธวัช 1 -
121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิมันต์สถาปัตย์ 0 0703513000093 กรุงเทพมหานคร
122 นายบรรจบ เกตุชู 0 -
123 บริษัท ไทยไมเนอรัล จำกัด 0 0105516006529 กรุงเทพมหานคร
124 บริษัท ทองไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0105526004324
125 บริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จำกัด 1 0725533000155
126 นางมันทนา นุชแม้น 1 -
127 นายสมศักดิ์ สว่างวิบูลย์พงศ์ 1 -
128 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย 3 0523503000025 ลำปาง
129 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด 0 0105532020069 กรุงเทพมหานคร
130 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด 1 0105507002923 กรุงเทพมหานคร
131 บริษัท ไทย-คามิ จำกัด 0 0105527002589 กรุงเทพมหานคร
132 นายชวน จิระนคร 0 -
133 นายอดิพล จันทรประณีต 0 -
134 นางสาวนงพงา เตชะสนธิชัย 0 -
135 บริษัท ทิปโก้โฮเต็ล จำกัด 1 0105531085922 กรุงเทพมหานคร
136 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 20 0107536001346 กรุงเทพมหานคร
137 บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด 0 0105504000440 กรุงเทพมหานคร
138 บริษัท ภาณุอินเตอร์เนชั่นแนลเมนเนชเม้นท์ จำกัด 0 0105528004461 กรุงเทพมหานคร
139 บริษัท ประมงวิชิต จำกัด 0 0835517000030 ภูเก็ต
140 บริษัท ผาแดง พุงซาน เมททัลส์ จำกัด 0 0105533057331 กรุงเทพมหานคร
141 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด 0 0105535155917 ระยอง
142 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 15 0107537000564 กรุงเทพมหานคร
143 บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด 2 0105526009539 กรุงเทพมหานคร
144 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 1 0105516000709 กรุงเทพมหานคร
145 นางนิตยา เลขะกุล 1 -
146 บริษัท แม่โขง รอยัล จำกัด 1 0435532000090 หนองคาย
147 บริษัท เอช เอ็ม ที โพลีสไตรีน จำกัด 0 0105532060893 กรุงเทพมหานคร
148 บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105503000136 กรุงเทพมหานคร
149 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด 1 0105527007831 กรุงเทพมหานคร
150 นายธนวัฒน์ ศิลปศาสตร์ 0 -
151 นายสมชาย อุ่นทรัพย์ 0 -
152 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด 0 0105522018576 กรุงเทพมหานคร
153 บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด 1 0115531002644 สมุทรปราการ
154 บริษัท เซาท์ซีรีสอร์ท จำกัด 2 -
155 นายประจวบ เพ็ชร์กุล 0 -
156 นางสมพร ปิดกวงษ์ 0 -
157 บริษัท ฮอลิเดย์วิลเลจเจส (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
158 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 11 0105556176239 กรุงเทพมหานคร
159 บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด 1 0105552033999 กรุงเทพมหานคร
160 บริษัท เจ เค ธุรกิจ จำกัด 1 0835531000904 ภูเก็ต
161 บริษัท บุงเตยหินอ่อน จำกัด 0 0305533000710 นครราชสีมา
162 บริษัท เหมืองแร่ภูเก็ต จำกัด 2 0835496000028 ภูเก็ต
163 บริษัท แก้วกาญจน์เรียลเอสเตทส์ จำกัด 1 0105533077111 กรุงเทพมหานคร
164 บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อีเลคโตรเคมีคอล จำกัด 0 -
165 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 0 0105518002687 กรุงเทพมหานคร
166 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์เนอรี่ เวนเจอร์ จำกัด 1 0105535155941 ระยอง
167 บริษัท ซินโฮเปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
168 บริษัท เมธาวลัย จำกัด 1 0705529000073
169 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด 0 0105522011687 กรุงเทพมหานคร
170 นายหมื่นชัย พานิชภักดี 1 -
171 บริษัท มิตซุยโทอัสซุ จำกัด 1 0105532104751 กรุงเทพมหานคร
172 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด 1 0105504001187 กรุงเทพมหานคร
173 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด 0 0105527039911 กรุงเทพมหานคร
174 บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 2 0105532052033 กรุงเทพมหานคร
175 บริษัท อาร์ เค นิจิโกะ จำกัด 1 0105532027152
176 บริษัท เอกไพลินรีสอร์ท จำกัด 1 0105533050808 สมุทรปราการ
177 นางสาวกชกร อาคม 1 -
178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นิสารัตน์ 0 0503530000359 เชียงใหม่
179 บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด 1 0105533071163 ปราจีนบุรี
180 บริษัท โรงแรมทรัพย์สินรุ่งเรือง จำกัด 1 0195525000015 สระบุรี
181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีรณานนท์ 0 0103532023830 กรุงเทพมหานคร
182 นายสำรวย ภู่พานิช 1 -
183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิไมนิ่ง 0 0843530000151 สุราษฎร์ธานี
184 บริษัท ทิพย์สุข จำกัด 1 0105513004282 กรุงเทพมหานคร
185 นายพิชิต สว่างวิบูลย์พงศ์ 1 -
186 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซานต้าไมนิ่ง 1 0103533024392 กรุงเทพมหานคร
187 บริษัท Siam Lodge Group of Hotels จำกัด 0 -
188 บริษัท สยามกรีนแกรนิต จำกัด 1 0105534070993 นครปฐม
189 นายบัณฑูร วีระประจักษ์ 0 -
190 นายสุภรณ์ สระตันติ์ 0 -
191 บริษัท ป่าตองลอดจ์ โฮเต็ล จำกัด 1 -
192 บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัด 1 0105530020002 สมุทรปราการ
193 บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด 1 0105508002838 กรุงเทพมหานคร
194 นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ 1 -
195 นายชัชพล พิทยาธิคุณ 0 -
196 นายธรานินทร์ ขีดขิน 0 -
197 นายพิทักษ์ ปั้นทอง 0 -
198 นายปัญจะ เหมือนสังข์ 1 -
199 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยาง 1 0103528022859 กรุงเทพมหานคร
200 บริษัท เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำกัด 2 0105531006534 กรุงเทพมหานคร
201 นายชัยยะ มีชัย 0 -
202 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด 7 0845518000033 สุราษฎร์ธานี
203 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด 6 0105501001160 กรุงเทพมหานคร
204 นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา 1 -
205 นายประสาน ชาลาอาดิศัย 1 -
206 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนชัยหินอ่อน 1 -
207 นายบาง สินแสนสุข 1 -
208 บริษัท แกรนิโต้ จำกัด 1 0105534114362 กรุงเทพมหานคร
209 บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด 7 0105515007947 กรุงเทพมหานคร
210 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด 0 0105511001049 กรุงเทพมหานคร
211 บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด 2 0745532000097 สมุทรสาคร
212 บริษัท แปซิฟิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
213 นายประดิษฐ์ วิชาพานิชย์ 0 -
214 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด 1 0105533030076 กรุงเทพมหานคร
215 บริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 -
216 นายวิรัตน์ ธนาบริบูรณ์ 1 -
217 นางไพวรรณ โชดกวัชร์ 1 -
218 บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 2 0105532106800 กรุงเทพมหานคร
219 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด 0 0105522018134 กรุงเทพมหานคร
220 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) 15 0107539000197 กรุงเทพมหานคร
221 นางพวงพิศ อินพรวิจิตร 1 -
222 นายจุมพล ไลยโฆษิต 0 -
223 นายสุทิศ อันทานนท์ 1 -
224 บริษัท เอส.เอ.พี เหมืองแร่ จำกัด 1 0105528035057
225 บริษัท ไทยเซลลูโลส โปรดักส์ จำกัด 1 0105534027371 ระยอง
226 บริษัท ไฮเทคเปเปอร์ จำกัด 1 0105533112579
227 นายธวัช ธรรมสโรช 1 -
228 นายสุรชิต มานะจิตต์ 2 -
229 บริษัท ยูเนียนมิทอล จำกัด 0 0105511005788 กรุงเทพมหานคร
230 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจะพัฒนาวิศวกรรม 1 0843522000121 สุราษฎร์ธานี
231 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด 1 0105533032656 กรุงเทพมหานคร
232 นายบุญมี สุวรรณคำมูล 0 -
233 นายธิเบศร์ เมฆวิชัย 0 -
234 บริษัท ลิกไนท์สยาม จำกัด 0 0105533037186 กรุงเทพมหานคร
235 นางอรวรรณ อุโฆษกิจ 1 -
236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยน้ำหอม แกรนิต (92) 1 0603535000721
237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล ซี มอเตอร์ 0 0103532028467 กรุงเทพมหานคร
238 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5 0105526014109 กรุงเทพมหานคร
239 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์หล่อวัฒนา 1 0533526000196 อุตรดิตถ์
240 นายพรชัย สินสมุทร์ 0 -
241 นายสุทธิ์ อิทธิฤทธิชัย 0 -
242 นางสาวอินทิรา อินนั่งแท่น 1 -
243 นายศรีศักดิ์ วัฒนสมบัติ 0 -
244 นายไพทัน เครือแก้ว ณ ลำพูน 0 -
245 บริษัท พ.ไมนิ่ง จำกัด 2 0535518000010 อุตรดิตถ์
246 บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด 1 0105506001613 กรุงเทพมหานคร
247 บริษัท บางเทา รอยัล ปาร์ค บีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105531096894 กรุงเทพมหานคร
248 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 3 0105535155941 ระยอง
249 บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด 1 0105528010259 กรุงเทพมหานคร
250 บริษัท โกลเด้นมาร์เบิ้ล จำกัด 1 -
251 บริษัท รวมทองหินอ่อน จำกัด 1 0775535000098
252 นางบุษบา คชาชีวะ 0 -
253 นายอำนวย สินธุบดี 1 -
254 บริษัท สามชัยอุตสาหกรรมเหมืองแร่แกรนิต จำกัด 1 0105534109059 กรุงเทพมหานคร
255 ห้างหุ้งส่วนจำกัด สำราญทรัพย์ไมนิ่ง 1 0533534000264 อุตรดิตถ์
256 นางสาววิรัช ปรุงกลิ่น 1 -
257 บริษัท ไทยลิกไนท์ จำกัด 0 0105522011164 กรุงเทพมหานคร
258 นายบุญมี ทัฬหธีรวัฒน์ 0 -
259 บริษัท เซอมาส จำกัด 2 0105519009057 กรุงเทพมหานคร
260 บริษัท ศิลามณี จำกัด 1 0105533145582 กรุงเทพมหานคร
261 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 16 0105536046046 กรุงเทพมหานคร
262 บริษัท ไทย พะทาลิค จำกัด 0 0105535163651 กรุงเทพมหานคร
263 บริษัท กู๊ดเอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0965534000041 นราธิวาส
264 บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) 2 -
265 บริษัท สหซีเมนต์ จำกัด 1 0105532082374 กรุงเทพมหานคร
266 บริษัท พิธา(1986) จำกัด 0 0105529005453 กรุงเทพมหานคร
267 บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด 0 0105524007946 กรุงเทพมหานคร
268 บริษัท ที.เจ.ที เซอร์วิส จำกัด 1 0105523011656 กรุงเทพมหานคร
269 บริษัท นวโลหะไทย จำกัด 2 0105520017441 สระบุรี
270 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 -
271 บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
272 นายหาญ กาญจนเมธากุล 0 -
273 นายธีระ วรวงศ์จิตติ 1 -
274 นายปรีดา พัฒนถาบุตร 0 -
275 นางศรีวรรณ ศิริภัทร 0 -
276 นายอำไพ โกษาคาร 2 -
277 นายชูชาติ จิตร์ประเสริฐ 0 -
278 นายนาคม ธีรสุวรรณจักร 1 -
279 บริษัท เวิลด์เทรดวิลล่า จำกัด 1 0105533094066 กรุงเทพมหานคร
280 บริษัท พรีเมียร์ลอด์จ จำกัด 0 -
281 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 1 -
282 นางสาวรัชนี เจริญสว่างๆ 0 -
283 นางสาวปนัดดา ตระกูลดิษฐ์ 4 3120200357518
284 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกวลินคอนสตรัคชั่น 1 0663530000048
285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย 1 0713531000172
286 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนพรรณทักษ์ 0 0603536000406
287 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลยแกรนิต 0 -
288 บริษัท ไทยยิบซั่ม จำกัด 1 0105499001544 กรุงเทพมหานคร
289 บริษัท เฉลิมนคร จำกัด 1 0105534098626 กรุงเทพมหานคร
290 บริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น จำกัด 1 0105536113606 กรุงเทพมหานคร
291 บริษัท จิโรภาส เอนเตอร์ไพรส จำกัด 1 -
292 บริษัท สยาม ดีเอสวี จำกัด 1 -
293 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11 0105553079178 กรุงเทพมหานคร
294 บริษัท เลิศอุบล จำกัด 1 0105530056970 กรุงเทพมหานคร
295 นางสาวสิริอร มุสิกบุตร 1 -
296 บริษัท มาสเตอร์ทาวน์ จำกัด 1 0105536096132 กรุงเทพมหานคร
297 บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105527036360 กรุงเทพมหานคร
298 บริษัท พรอนันต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105532052581 กรุงเทพมหานคร
299 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน (1993) จำกัด 1 0105536057358 กรุงเทพมหานคร
300 กรมโยธาธิการ 2 -
301 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105532124409 กรุงเทพมหานคร
302 นายชวาลา ปริยานนท์ 1 -
303 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 56 0994000244843
304 บริษัท กรีนพาร์ค จำกัด 1 0115532001587 สมุทรปราการ
305 นายคณิศ ทศวัฒน์ 1 -
306 บริษัท ภูเก็ตเรียลตี้ จำกัด 1 0835535002316 ภูเก็ต
307 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว 1 -
308 บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด(มหาชน) 2 0105528034565 กรุงเทพมหานคร
309 นายสมบรูณ์ ทรงไพบูลย์ 0 -
310 นางประไพภรณ์ แก้วรากมุข 0 -
311 บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด 3 0215534000862 ระยอง
312 นายสมศักดิ์ ใจใส 1 -
313 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 2 0105535060339 กรุงเทพมหานคร
314 บริษัท ซี.ที. อุตสาหกรรมหินอ่อน จำกัด 1 0105536057919 นนทบุรี
315 บริษัท อินทร์ธิดาหินอ่อน จำกัด 0 -
316 นายภิรมย์ ศรีอ่อน 0 -
317 บริษัท ตะวันออกพัฒนา จำกัด 2 0205512000045 ระยอง
318 บริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด 0 0105508002200 สมุทรปราการ
319 บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด 1 0105532120870 สมุทรปราการ
320 นางสาวมาลัย สังขะทรัพย์ 1 -
321 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 24 0994000164980
322 บริษัท หินประดับไทย จำกัด 0 0105535004960 กรุงเทพมหานคร
323 บริษัท เอส.ที.เอส. อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด 1 0105532083770 ตาก
324 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีรักพิจิตร 1 0663524000040
325 นายเลอชัย เล้าประเสริฐ 0 -
326 บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด 1 0105544085276 กรุงเทพมหานคร
327 บริษัท วีนิไทย จำกัด 0 0105531101545 กรุงเทพมหานคร
328 นายบัญชา ธรรมผุสนา 0 -
329 บริษัท ไทยวิศวการแกรนิต จำกัด 0 0105501000279 กรุงเทพมหานคร
330 บริษัท โรงแรมริมเพระยอง จำกัด 2 -
331 บริษัท ริเวอร์แคว จำกัด 1 -
332 บริษัท โดโลไมท์วิเชียรบุรี จำกัด 0 0105536004408 กรุงเทพมหานคร
333 นายดำริห์ บุญญาวิจักสน์ 1 -
334 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 15 -
335 นายกฤษณะ สุวรรณไพรพัฒนะ 0 -
336 บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด 1 -
337 บริษัท รังสิตโฮลดิ้ง จำกัด 1 0105537006706 ปทุมธานี
338 บริษัท กมล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105530044246 ภูเก็ต
339 บริษัท ธนายง จำกัด 1 0105511001839 กรุงเทพมหานคร
340 บริษัท ไทยแอโรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 1 -
341 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2 0107535000044 กรุงเทพมหานคร
342 บริษัท ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105534111100 กรุงเทพมหานคร
343 บริษัท สุเจลิกไนท์ จำกัด 0 0635527000077 ตาก
344 บริษัท พงศ์เอราวัณ จำกัด 0 0105516000547 กรุงเทพมหานคร
345 บริษัท สินสยามสหพัฒนา จำกัด 1 0835531000386 ภูเก็ต
346 บริษัท ชัยพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105533140947 ปทุมธานี
347 บริษัท สุขเจริญวงศ์ จำกัด 1 0105536019278 กรุงเทพมหานคร
348 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด 0 0105509004575 กรุงเทพมหานคร
349 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด 11 0105528028344 กรุงเทพมหานคร
350 บริษัท รุ่งบุญ จำกัด 1 0125534003366 นนทบุรี
351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมฤทัย เลคพาร์ค 1 0103531008411 กรุงเทพมหานคร
352 บริษัท เอส พานิช จำกัด 1 0105531041151 กรุงเทพมหานคร
353 นางอัศร์ศริพร ณ เชียงตุง 1 -
354 นางวิมล เย็นใจ 0 -
355 บริษัท ไทยเหอเฉิน จำกัด 0 -
356 บริษัท แก้วทิพย์ จำกัด 0 0105536141219 กรุงเทพมหานคร
357 นางสาวยอดใจ สังข์สุวรรณ 1 -
358 บริษัท หาดทรายสวนตาล จำกัด 1 0105530064689 ชลบุรี
359 นายอนันต์ วังราษฏร์ 1 -
360 บริษัท ทองเติม จำกัด 1 0605535000285
361 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 10 0107547000711 กรุงเทพมหานคร
362 บริษัท บ้านมโนรมย์ จำกัด 1 0105536099638 กรุงเทพมหานคร
363 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 -
364 บริษัท ราชาเรียลเอสเตท จำกัด 1 0405536000060 ขอนแก่น
365 บริษัท ทรัพย์ทอง จำกัด 1 0105528011808 นนทบุรี
366 บริษัท มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105536001336 กรุงเทพมหานคร
367 บริษัท คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
368 โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี 1 -
369 บริษัท พรธิสาร จำกัด 1 0135535002444 ปทุมธานี
370 บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด 2 0105532028485 กรุงเทพมหานคร
371 นายประดิษฐ์ แก้วโชติช่วงกูล 1 -
372 นายประสิทธิ์ ทวนดำ 0 -
373 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 2 0105535113769 ปราจีนบุรี
374 บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105533001521 สระบุรี
375 บริษัท ตากหินงาม จำกัด 0 0105530008665 กรุงเทพมหานคร
376 บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด 0 0105533085806 กรุงเทพมหานคร
377 บริษัท พันเทพบ้านและที่ดิน จำกัด 1 0835526000250 ภูเก็ต
378 บริษัท เคียงมอคอนโดมิเนียม จำกัด 1 0505536004226 เชียงใหม่
379 บริษัท ที แอนด์ เค เคาน์เตอร์เทรด จำกัด 1 0105532010977 ปทุมธานี
380 บริษัท วังจุฬาเรียลเอสเตท จำกัด 1 0145536000585 พระนครศรีอยุธยา
381 บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด 2 -
382 บริษัท หยี่เต้งคอมเพล็กซ์ จำกัด 1 0835532001025 ภูเก็ต
383 บริษัท ทรัพย์บนดิน จำกัด 2 0745537000141 สมุทรสาคร
384 บริษัท ภาคยภูมิเชียงราย จำกัด 1 0575519000021 เชียงราย
385 บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด 1 0195535000450 สระบุรี
386 บริษัท วงศ์วิวิ จำกัด 0 0845534000395 สุราษฎร์ธานี
387 นายสำราญ รัตนนาคะ 1 -
388 บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด 1 0105536019910 กรุงเทพมหานคร
389 บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด 0 0105537001631 กรุงเทพมหานคร
390 บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด 2 0105536057277 กรุงเทพมหานคร
391 บริษัท กรณ์บุรี จำกัด 1 0575533000106 เชียงราย
392 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด 1 0105525001194 กรุงเทพมหานคร
393 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด 1 0105530046591 กรุงเทพมหานคร
394 นายสมชาย ศุภทนต์ 1 -
395 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 2 0835537000485 ภูเก็ต
396 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105532056357 กรุงเทพมหานคร
397 บริษัท จุฑาภัทร แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105537005254 ปทุมธานี
398 บริษัท ธนาทรัพย์สิน จำกัด 1 0105532116384 พระนครศรีอยุธยา
399 บริษัท กรุงเทพที่ดินตะวันออก จำกัด 1 0105537032464 กรุงเทพมหานคร
400 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) 2 0107537000491 กรุงเทพมหานคร
401 นางนิศากร ศิริวัฒนกูล 0 -
402 บริษัท เอสทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
403 บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด 1 0105535092320 กรุงเทพมหานคร
404 บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด 0 0105524006770 กรุงเทพมหานคร
405 บริษัท เพรสิเดนท์ พาร์ค เฮาซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
406 บริษัท แลนเดเซีย คอนสทรัคชั่น จำกัด 3 0505537000411 เชียงใหม่
407 บริษัท มหาชัย เมืองทอง บ้านและที่ดิน จำกัด 1 0745537000389 สมุทรสาคร
408 บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด 1 0105532030196 กรุงเทพมหานคร
409 บริษัท เทวราชธารริน จำกัด 1 0145535000395 พระนครศรีอยุธยา
410 บริษัท มอนซานโต้ พรีเมียร์ คาไซ จำกัด 1 -
411 บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด 0 -
412 บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด 2 0105521018009 กรุงเทพมหานคร
413 บริษัท พงษ์ศิริชัยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0745532000313 สมุทรสาคร
414 บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอล จำกัด 1 0805537000272 นครศรีธรรมราช
415 บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 1 0105511000549 กรุงเทพมหานคร
416 นายระวี อารยวัฒนเวช 0 -
417 นางรัชนี เกตุชัยมงคล 0 -
418 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล 0 -
419 บริษัท แพร่ลิกไนท์ จำกัด 1 -
420 บริษัท ว.ราชบุรีแกรนิต จำกัด 0 0705535000357 ปทุมธานี
421 บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 0105512003169 กรุงเทพมหานคร
422 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2 0107536000595 กรุงเทพมหานคร
423 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 5 0107536000781 กรุงเทพมหานคร
424 นายสุพร เหลี่ยมมกราเจริญ 1 -
425 บริษัท สิงห์แลนด์ จำกัด 1 0105531077075 กรุงเทพมหานคร
426 บริษัท สิริธวัช จำกัด 1 0105537064811 นนทบุรี
427 บริษัท แลนด์ อินสเป็คท์ จำกัด 1 0135535000930 นครปฐม
428 บริษัท เอส.เอ.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 1 0105534116195 กรุงเทพมหานคร
429 บริษัท ว.บัญชา คอนกรีต จำกัด 0 0775536000245
430 บริษัท ยู.ดี.เอส.ไมนิ่ง จำกัด 1 0105533017576 กรุงเทพมหานคร
431 นางประภารัตน์ วรคุตตานนท์ 1 -
432 นายบวร พงษ์มะลิ 0 -
433 นางธาริณี กฤดากร 1 -
434 บริษัท เควายเอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105532084318 ขอนแก่น
435 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 6 0100515042462
436 บริษัท พี.แอล.93 จำกัด 1 0105536009787 พระนครศรีอยุธยา
437 บริษัท ร่วมเกื้อหนุน จำกัด 1 0105524024565 นนทบุรี
438 บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 1 0105535046379 กรุงเทพมหานคร
439 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ที่ดิน 1 0103526011035 กรุงเทพมหานคร
440 บริษัท สงขลาซัพพลาย เบส จำกัด 1 0105537100796 สงขลา
441 บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด 2 0105536061215 กรุงเทพมหานคร
442 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่น้ำหินอ่อนและแกรนิต 0 0303523000669 นครราชสีมา
443 บริษัท กรีนวิว จำกัด 1 0105537003189 นครราชสีมา
444 บริษัท มนธนา จำกัด 1 0745530000243 กรุงเทพมหานคร
445 บริษัท ไทยนราเคลย์ จำกัด 1 0965537000115 นราธิวาส
446 บริษัท โอจีซี เรียลเอสเตท จำกัด 2 0105531004329 กรุงเทพมหานคร
447 นายวิสุทธิ์ ผลรัตนไพบูลย์ 0 -
448 บริษัท แสงสยามเซรามิค จำกัด 1 -
449 บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด 1 0205525000197 ชลบุรี
450 นายไพฑูรย์ วิริยะกูรี 1 -
451 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่จำรัสขนส่ง 1 0503518000212 เชียงใหม่
452 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินอู่ทอง 0 0703537000450
453 บริษัท ท็อป คอมพิวเทค จำกัด 1 0505536001227 เชียงใหม่
454 บริษัท สยาม เค-มาย จำกัด 1 0505536003041 เชียงใหม่
455 บริษัท ไทยออร์แกนิคเคมิคอล จำกัด 1 -
456 บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม จำกัด 2 0205537003081 ชลบุรี
457 บริษัท เจ ดี เอส จำกัด 1 -
458 บริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด 3 0105531043260 กรุงเทพมหานคร
459 บริษัท จิตรเจริญฟาร์ม จำกัด 1 0105536126058 กรุงเทพมหานคร
460 บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด 2 0105533129471 กรุงเทพมหานคร
461 บริษัท จตุรมิตรแลนด์ จำกัด 1 0105532098424 สมุทรปราการ
462 นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์ 1 -
463 นายชาญวิทย์ ลาภเปรม 0 -
464 นางไพรินทร์ ศิริเพ็ญพงศ์ 1 -
465 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญพานิชอุตสาหกรรมทุ่งสง 1 0803530000143 นครศรีธรรมราช
466 บริษัท รังสิยาอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2 0105530004082 กรุงเทพมหานคร
467 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทอง ทุ่งสง 3 0802519000026 นครศรีธรรมราช
468 บริษัท สระบุรีซีเมนต์ จำกัด 0 -
469 บริษัท ลลิล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105531087801 กรุงเทพมหานคร
470 นายกนก เหวียนระวี 1 -
471 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน 1 0643527000121
472 บริษัท โรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ จำกัด 1 -
473 บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด 6 0105525041226 กรุงเทพมหานคร
474 บริษัท เพชรกรุ๊ป จำกัด 1 0675536000190
475 บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด 4 0105509004435 กรุงเทพมหานคร
476 บริษัท ณัฐวดี จำกัด 1 0105536096400 ปทุมธานี
477 บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 0105537101776 กรุงเทพมหานคร
478 บริษัท ไทยอีพอกซี่ แอนด์ อัลลายด์ โปรดักส์ จำกัด 1 0105533078541 กรุงเทพมหานคร
479 บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด 1 0215551001880 ระยอง
480 บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด 2 0115535006482 สมุทรปราการ
481 บริษัท ทีโอเอ ยูนิ เคมิคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1 -
482 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจไพศาล 1 0103536044629 ปทุมธานี
483 บริษัท ฟาร์ม คีรีขันธ์ จำกัด 1 0105502000949 กรุงเทพมหานคร
484 บริษัท พาราไดซ์ปาล์ม จำกัด 1 0105532073847 กรุงเทพมหานคร
485 บริษัท บี-สแปนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0425531000037 ชลบุรี
486 นายสกล โสภณ 0 -
487 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด 1 0105531046340 กรุงเทพมหานคร
488 นายอำนวย ฤทธิ์เพ็ชร 1 -
489 บริษัท สยามนิสสัน คาสติ้ง จำกัด 0 -
490 นายบุญเลิศ พุทธานนท์ 1 -
491 กรมทรัพยากรธรณี 0 -
492 บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด 1 0765536000024
493 บริษัท หาดใหญ่เคหะการ จำกัด 1 0105538060526 กรุงเทพมหานคร
494 บริษัท เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105532054702 กรุงเทพมหานคร
495 กรมทางหลวง 42 0994000160542 กรุงเทพมหานคร
496 บริษัท ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไทย จำกัด 1 -
497 โรงพยาบาล ศรีสะเกษ 1 -
498 บริษัท สยามส่งเสริมการเคหะ จำกัด 1 0115536006371 สมุทรปราการ
499 บริษัท บ้านเรือนทอง จำกัด 1 0135537001054 ปทุมธานี
500 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 4 0107537000602
501 บริษัท วันธงชัยกรุ๊ป จำกัด 1 0105537036206 กรุงเทพมหานคร
502 กรมเจ้าท่า 16 0994000162316
503 บริษัท อัลฟา เพาเวอร์ จำกัด 1 -
504 บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 0 0105522018576 กรุงเทพมหานคร
505 นายอุดม จันทร์จิเรศรัศมี 1 -
506 บริษัท เกาะน้ำค้างรีสอร์ท จำกัด 1 0225536000126 จันทบุรี
507 บริษัท สมใจพัฒนา จำกัด 1 0255526000069
508 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1 -
509 บริษัท เนตรพร จำกัด 1 0125537007346 นนทบุรี
510 บริษัท เพชรบุรีเทอร์มินัล จำกัด 0 -
511 บริษัท อมตะ-เอกโก เพาเวอร์ จำกัด 0 -
512 บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด 0 0105538088749 ระยอง
513 นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช 1 -
514 โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด 1 -
515 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังศิลาภัณฑ์ 0 0923529000037 ตรัง
516 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด 1 0905538002006 สงขลา
517 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด 0 0105537134763 กรุงเทพมหานคร
518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มเขาขาวหินใหญ่ 1 0193538001323 สระบุรี
519 บริษัท ดอยโตนก้าวหน้า จำกัด 1 0105537106328 กรุงเทพมหานคร
520 นางกาญจณาพร ศีลแดนจันทร์ 0 -
521 บริษัท สวีทโฮมเรียลเอสเตท จำกัด 1 0105536121170 นนทบุรี
522 บริษัท ผึ้งหวาน-กาญจน์ จำกัด 1 0105532108624
523 บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด 0 0105538130061 กรุงเทพมหานคร
524 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด 0 0105539103296 กรุงเทพมหานคร
525 บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด 2 0105535055807 ระยอง
526 บริษัท เอ็น.เค.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด 1 -
527 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จำกัด 1 0305537002288 นครราชสีมา
528 บริษัท เวสท์ไลน์ เดคคอเรชั่น จำกัด 1 0105534072091 นนทบุรี
529 บริษัท บ้านบางปะอิน จำกัด 1 0105535023999 กรุงเทพมหานคร
530 บริษัท มีจิต จำกัด 1 0485537000195 นครพนม
531 บริษัท เกษมอุตสาหกรรม จำกัด 1 0305535000733 นครราชสีมา
532 นายเศรษฐสันต เมืองรอด 1 -
533 นางแอ้ว สันติพนารักษ์ 1 -
534 การรถไฟแห่งประเทศไทย 22 0994000166001
535 บริษัท บางนาธานี จำกัด 1 -
536 บริษัท ภูเก็ตโกลเด้นแลนด์ จำกัด 1 0835532000797 ภูเก็ต
537 บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0125537001976 นนทบุรี
538 บริษัท พาราเมาท์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
539 โรงพยาบาลสระบุรี 1 -
540 โรงพยาบาลมะการักษ์ 1 -
541 บริษัท พีทีอาร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด 1 0105537134429 กรุงเทพมหานคร
542 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 2 -
543 บริษัท พาร์รอทไมนิ่ง จำกัด 1 0775537000397
544 บริษัท ซันไซ แอนซ์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด 0 -
545 บริษัท อาร์.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105530019985 นนทบุรี
546 นางสีดา เรือนคำ 0 -
547 บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด 0 0105530052974 กรุงเทพมหานคร
548 บริษัท ทีพีซี-อ๊อกซี่ จำกัด 1 -
549 บริษัท เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท จำกัด 1 0205538003033 ชลบุรี
550 บริษัท NEW BUNNAG INTERNATIONAL จำกัด 1 -
551 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 2 0105533119468 กรุงเทพมหานคร
552 บริษัท ธนบุรีคลังสินค้า จำกัด 1 -
553 บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5 0105537127546 กรุงเทพมหานคร
554 บริษัท นิคเคไทยอลูมิเนียม จำกัด 1 -
555 บริษัท ทองไทย เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105536136924 กรุงเทพมหานคร
556 บริษัท นิรันดร์รัตน์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105536133836 กรุงเทพมหานคร
557 บริษัท อักษราราชธานี จำกัด 1 0105534124775 นนทบุรี
558 บริษัท เกียรตินภาธุรกิจ จำกัด 1 0505536003521 เชียงใหม่
559 การเคหะแห่งชาติ 216 0994000159056 กรุงเทพมหานคร
560 บริษัท แจนคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0125536000445 นนทบุรี
561 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 9 0107537001676 กรุงเทพมหานคร
562 บริษัท ศรีวิชัยพร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด 1 0505537001565 เชียงใหม่
563 บริษัท สินสุขสวัสดิ์ จำกัด 1 0105534003439 กรุงเทพมหานคร
564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยชัย 1 0253513000136
565 นายจรูญ โอบโคกสูง 1 -
566 บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง (1979) จำกัด 2 0415522000071 อุดรธานี
567 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 3 0105539049607 กรุงเทพมหานคร
568 บริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด 0 -
569 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด 0 0105537034581 กรุงเทพมหานคร
570 บริษัท วี.เอส.กรุ๊ป 93 จำกัด 1 0105537117621 สมุทรสาคร
571 โรงพยาบาลกระบี่ 1 -
572 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด 2 0105538045896 กรุงเทพมหานคร
573 บริษัท ไดมอนด์ ฟิลด์ จำกัด 1 0105535009783 นนทบุรี
574 บริษัท สุขสะเรียงนิเวศน์ จำกัด 1 0105537034092 พระนครศรีอยุธยา
575 บริษัท เวียงสระศิลา จำกัด 1 0805545000472 สุราษฎร์ธานี
576 นายวิชา ศรีพุธสมบูรณ์ 0 -
577 บริษัท ภัทรศรีพัฒน์ จำกัด 1 0105538048968 กรุงเทพมหานคร
578 บริษัท จันทบุรีหินสวย จำกัด 0 -
579 บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด 2 0105532103118 กรุงเทพมหานคร
580 นายประสานต์ บุญมี 1 -
581 บริษัท อีควอโทเรียล คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105527008293 ยะลา
582 นายสมชาย รัตนจามร 1 -
583 บริษัท ล๊อกซเลย์ ซี เอส อาร์ อินซูเลชั่น จำกัด 0 -
584 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด 3 0105531069897 กรุงเทพมหานคร
585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายพัฒนาก่อสร้าง 1 0103516001266 กรุงเทพมหานคร
586 นายสิทธิพงศ์ ตุลาธรรมธร 1 -
587 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยะทรัพย์ทราขนส่ง 0 -
588 บริษัท โนโวเทล ภูเก็ต หยี่เต้ง จำกัด 0 -
589 บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด 1 0105524029036 สระบุรี
590 บริษัท ศุภาลัย จำกัด 20 0105532058198 กรุงเทพมหานคร
591 บริษัท แม่จันฟาร์ท จำกัด 1 -
592 บริษทั บี.โอ.ภูเก็ตไวท์บีช จำกัด 1 0835538001914 ภูเก็ต
593 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด 2 0105538135631 กรุงเทพมหานคร
594 นายชาติชาย ศรีกุลเรืองโรจน์ 1 -
595 บริษัท ทักษิณสหการ จำกัด 1 0845511000011 สุราษฎร์ธานี
596 บริษัท สถาปนิกสริน จำกัด 0 0105529012662 กรุงเทพมหานคร
597 บริษัท เฮิกซ์ เคมีคัล อินดัสตรีส์ จำกัด 0 -
598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองหินอ่อน 1 0183538000301
599 นางสาวรุ่งเรือง ธนาสิริวงศ์ 1 -
600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล 2 0193536000338 สระบุรี
601 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 0107536000269 กรุงเทพมหานคร
602 บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 1 0575533000718 เชียงราย
603 บริษัท ทริพเพิล พี พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด 1 0105535069328 กรุงเทพมหานคร
604 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด 1 0105532094348 กรุงเทพมหานคร
605 บริษัท ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จำกัด 0 -
606 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 3 0105501001232 กรุงเทพมหานคร
607 บริษัท สวนเกษตรศิริ จำกัด 1 0105506002032 กรุงเทพมหานคร
608 บริษัท เจตภาคย์การเกษตร จำกัด 1 -
609 บริษัท โมเดอร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105530028062 กรุงเทพมหานคร
610 บริษัท นวโลหะบางปะกง จำกัด 0 0105538120049 กรุงเทพมหานคร
611 บริษัท บ้านเมืองไทย จำกัด 1 0105534070195 สมุทรปราการ
612 บริษัท เอส.เอ.ที.แอนด์ คอมพานี คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 0105526029068 กรุงเทพมหานคร
613 บริษัท เอเชีย แล็บ จำกัด 1 0103528029306 กรุงเทพมหานคร
614 บริษัท ศรีวรา เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด 1 0105532073855 กรุงเทพมหานคร
615 บริษัท โอฬารสรรพกิจ จำกัด 1 0105536029770 กรุงเทพมหานคร
616 บริษัท โคลัมบัสแลนด์ จำกัด 1 0105537106450 กรุงเทพมหานคร
617 บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีส จำกัด 3 0305537002288
618 บริษัท นครหลวงแกรนิต จำกัด 1 0735537000681 นครปฐม
619 บริษัท บี เอส ไอ เหล็กก่อสร้าง จำกัด 0 -
620 บริษัท ปราจีนเพาเวอร์ จำกัด 1 0105539083881 กรุงเทพมหานคร
621 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด 1 0105538029882 กรุงเทพมหานคร
622 บริษัท นิรันดร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1994 จำกัด 1 0705537000575
623 นายสมนึก พันธุ์พฤกษ์ 1 -
624 บริษัท เจริญชนะ (1986) จำกัด 1 0835529000528 ภูเก็ต
625 บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด 0 0105539017900 กรุงเทพมหานคร
626 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 3 0205539007172 ชลบุรี
627 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 14 0107536001231 กรุงเทพมหานคร
628 บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม่ จำกัด 2 0835538001787 ภูเก็ต
629 บริษัท บ้านใหม่ ทวีวัฒนา จำกัด 1 0105536126741 นครปฐม
630 บริษัท ศรานันท์ จำกัด 1 0125535003394 กรุงเทพมหานคร
631 บริษัท ปัญจทรัพย์ จำกัด 2 0105535155321 กรุงเทพมหานคร
632 บริษัท เอ.เอ.พัลพ์มิลล์ 2 จำกัด 1 0105539077261
633 นางวรรณภา ทองปากน้ำ 2 0645540000166
634 นายโกวิทย์ จองสกุล 1 -
635 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2 0105539088882 สระบุรี
636 บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105528013096 กรุงเทพมหานคร
637 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด 2 0955529000071 ยะลา
638 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 0105538115088 สมุทรปราการ
639 บริษัท สยามซีพอร์ต เทอร์มิเนิ้ล และคลังสินค้า จำกัด 1 -
640 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เกตุคำร็อกกี้สโตน 0 0652537000018
641 บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด 2 0195537000945 สระบุรี
642 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีเขาใหญ่ 1 0193538001480 สระบุรี
643 บริษัท ตราดเวชกิจ จำกัด 1 -
644 บริษัท สุรินทร์สินชัย จำกัด 1 0325539000045 สุรินทร์
645 บริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105531063783 กรุงเทพมหานคร
646 บริษัท เดอะ ยอช์ท เฮเว่น จำกัด 1 0105537001542 เชียงใหม่
647 บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด 1 0105536080783 ชุมพร
648 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง 1 0503533000228 เชียงใหม่
649 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 1 0105531036107 กรุงเทพมหานคร
650 บริษัท คงสุข จำกัด 2 0105531050690 กรุงเทพมหานคร
651 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 3 0105538041891 ระยอง
652 บริษัท ฟาร์มคีรีขันธ์ จำกัด 1 0105502000949 กรุงเทพมหานคร
653 บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จำกัด 2 0505533002362 เชียงใหม่
654 บริษัท ริมธาร-บ้านและสวน จำกัด 1 0105533012981 กรุงเทพมหานคร
655 บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน (1994) จำกัด 1 0105537114070 กรุงเทพมหานคร
656 บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105532041112 กรุงเทพมหานคร
657 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 0107555000155 ระยอง
658 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13 0107536000579 กรุงเทพมหานคร
659 บริษัท ทิพย์เจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0745538002156 สมุทรสาคร
660 บริษัท ฮัลล่า พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
661 นายอนันต์ สมศักดิ์ 1 -
662 นายบุญมี มณีรัตน 0 -
663 บริษัท สุรินทร์ศิลาทรัพย์ จำกัด 3 0325539000061 สุรินทร์
664 บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน) 1 0107539000081 กรุงเทพมหานคร
665 บริษัท เอส.พี.1993 จำกัด 1 0105536026347
666 บริษัท ยูโนแคลปิโตรเลียม จำกัด 1 -
667 บริษัท ศิลาเสาเอก จำกัด 1 0325539000011 สุรินทร์
668 นางรำเพย พวงพรศรี 1 -
669 บริษัท เพชรสยามศิลาตราด จำกัด 1 0235536000045 ตราด
670 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด 3 0105507001757 กรุงเทพมหานคร
671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำยืนศิลาทอง 1 0343530000288 อุบลราชธานี
672 บริษัท กรีน แมนชั่น จำกัด 1 0115533003346 สมุทรปราการ
673 บริษัท ลานนานครเรียลเอสเตท จำกัด 1 0505538000210 เชียงใหม่
674 บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด 1 0505537002391 เชียงใหม่
675 บริษัท อิสเทิร์น ซีบอร์ด เอสเตท (ระยอง) จำกัด 0 -
676 บริษัท ทราเวล แอนด์ คอนเฟอเรนซ์ จำกัด 1 0505538003201 เชียงใหม่
677 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวศุภกิจ 2 0623524000091
678 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาคำคอนสตรัคชั่น 1 0643536000074
679 บริษัท เลียบเจ้าพระยา จำกัด 1 0105539047736 กรุงเทพมหานคร
680 นายเฉลิมโชค อุทัยวงศ์ศักดิ์ 1 -
681 บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำหน่ายก๊าซะรรมชาติ จำกัด 1 -
682 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินก่อสร้าง 1 0413519000195 อุดรธานี
683 นางสาวอาภาภรณ์ แสงไชย 1 -
684 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ต 2 จำกัด (มหาชน) 0 0105532020069 กรุงเทพมหานคร
685 นายชาญวิทย์ ชาวงษ์ 1 -
686 บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัด 1 0905538003029 สงขลา
687 บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด 2 0105530016978 กรุงเทพมหานคร
688 บริษัท ศิลาน้ำยืน จำกัด 3 0335539000088 ศรีสะเกษ
689 นายอรัญ จิตติถาวร 1 -
690 บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด 3 0325539000177 สุรินทร์
691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวัลย์กลกิจ 1 0303534000835 นครราชสีมา
692 นายธนากร ไพศาลโรจน์ 0 -
693 บริษัท ผลเพิ่มพูน จำกัด 1 0255538000085
694 บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด 3 0105538143260 กรุงเทพมหานคร
695 บริษัท เมืองเลยการศิลา 1996 จำกัด 1 0425539000184 เลย
696 บริษัท โอ.จี.ซี. เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105531004329 กรุงเทพมหานคร
697 บริษัท สันตาเพีย จำกัด 1 0675531000035
698 บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด 2 0105539103288 ชลบุรี
699 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 0107538000304 กรุงเทพมหานคร
700 บริษัท เอเซีย รีซอร์สเซส แอนด์ เอ็นเนอร์ไจเซอร์ จำกัด 1 0105536012460 กรุงเทพมหานคร
701 บริษัท เอ็น.พี.ที. เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105536115439 ปทุมธานี
702 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายพัฒนนันท์ 1 0573527000106 เชียงราย
703 บริษัท รุ่งเรืองศิลาทิพย์ จำกัด 1 0205535002036 ชลบุรี
704 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง 4 0923536000152 ตรัง
705 นายเด่นพงษ์ ดาบธรรม 0 -
706 บริษัท บำรุงเทพการศิลา จำกัด 1 0425535000147 เลย
707 บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด 0 0105534021984 กรุงเทพมหานคร
708 บริษัท ทรัพย์ศิริมงคล จำกัด 1 0105537115602 สมุทรสาคร
709 บริษัท ตากทำไม้ จำกัด 1 0645514000073 ตาก
710 นายสุเทพ เหมือนวาจา 1 -
711 นายสาธิต โชคสกุลวัฒนา 1 -
712 นางพจมาน หรูมิ่งมงคล 1 -
713 บริษัท บ่อทองศิลา จำกัด 2 0105535024740 อุตรดิตถ์
714 บริษัท อิทธิรา คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 1 0105539121651 นนทบุรี
715 บริษัท ศิลาอำพล จำกัด 2 0635538000154 ตาก
716 บริษัท ไม้ขาว วิลเลจ จำกัด 1 0105534108940 กรุงเทพมหานคร
717 บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด 3 0105531050118 ปทุมธานี
718 บริษัท คาซาวดี จำกัด 0 0105536033211 กรุงเทพมหานคร
719 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4 0107539000073 กรุงเทพมหานคร
720 บริษัท หาดทอง (หาดใหญ่) จำกัด 1 0905530000870 สงขลา
721 บริษัท ศรีราชาเพลซ จำกัด 1 0205537000707 ชลบุรี
722 บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 0105538053724 กรุงเทพมหานคร
723 บริษัท แหลมฉบังเพาเวอร์ จำกัด 0 -
724 บริษัท โรงโม่หินชัยพัฒน์ จำกัด 3 0775536000423
725 บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 1 0107538000703 กรุงเทพมหานคร
726 บริษัท Kerr-McGee (Thailand) Ltd. 1 -
727 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 1 0105528021510 กรุงเทพมหานคร
728 นายอำพล จารุโกศล 1 -
729 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี.คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด 0 -
730 บริษัท บัวทองธานี กรุ๊ป จำกัด 1 0125537004908 นนทบุรี
731 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาพิชัย 2 0533534000248 อุตรดิตถ์
732 บริษัท ศิลาทวีโชค จำกัด 2 0675537000282
733 บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด 1 -
734 บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮมวิลเล็จ จำกัด 1 0105533059902 นนทบุรี
735 บริษัท เมืองแก้วมณี จำกัด 1 0105538015261 ปทุมธานี
736 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2 0105540070509 สระบุรี
737 บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด 1 0735533000406 นครปฐม
738 บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด 1 0105525016175 กรุงเทพมหานคร
739 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 1 0105487000122 กรุงเทพมหานคร
740 บริษัท ยิ่งรวยธานี จำกัด 1 0835533000855 กรุงเทพมหานคร
741 บริษัท พี แอนด์ เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ (1994) จำกัด 1 0105537076917 กรุงเทพมหานคร
742 บริษัท หยุ่นศิลา เชียงใหม่ จำกัด 1 0505534003681 เชียงใหม่
743 บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด 0 0105510001754
744 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นไวรอนเมนทัล โปรเทคชั่น จำกัด 0 0105535157341 กรุงเทพมหานคร
745 บริษัท ไทยโคเจเนเรชั่น จำกัด 2 -
746 บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด 1 0105537086262 กรุงเทพมหานคร
747 บริษัท จิตรณรงค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105538091235 กรุงเทพมหานคร
748 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 3 -
749 บริษัท ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0545523000022 น่าน
750 นายศุภชัย ปราณวิริยะ 1 -
751 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด 3 0105539113593 กรุงเทพมหานคร
752 บริษัท ตะวัน เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด (ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 110.84 เมกกะวัตต์) 0 -
753 บริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด 1 -
754 บริษัท ธนรุ่งคอมเมอร์เชียล จำกัด 1 0505535001681 เชียงใหม่
755 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทิพย์ 0 0313536000115 บุรีรัมย์
756 บริษัท ศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด 1 0405540000583 ขอนแก่น
757 บริษัท วรพงษ์ ริเวอร์ พาร์ค จำกัด 1 0345538000289 อุบลราชธานี
758 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 3 0105534004419 ระยอง
759 นายฟื้น นาคสาทา 1 -
760 บริษัท ศิลาสินลำปาง (2522) จำกัด 1 0525522000045 ลำปาง
761 นายสรีรัตน์ โพติ๊ดพันธุ์ 0 -
762 บริษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรีน จำกัด 0 0105532060893 กรุงเทพมหานคร
763 นางสมใจ เลิศลักษณ์พันธุ์ 0 3229800033087
764 นายลำพูน กองศาสนะ 1 -
765 บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด 1 0105533002170 กรุงเทพมหานคร
766 บริษัท เฉลิมขวัญบ้านและที่ดิน จำกัด 0 0163537000889 ลพบุรี
767 บริษัท เอเวอร์กรีน วิลล์ จำกัด 1 0105532115582 กรุงเทพมหานคร
768 บริษัท นิรันดร์ ซิตี้ จำกัด 1 0105540018469 กรุงเทพมหานคร
769 บริษัท เวลรีสอร์ท จำกัด 0 -
770 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด 1 0105539006231 ชลบุรี
771 มูลนิธิถ้ำเขาอีโก้ 1 -
772 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 3 0107537000467 กรุงเทพมหานคร
773 บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด 2 0215533000532 ระยอง
774 นางสุธิดา วิชชุไตรภพ 1 -
775 นายวุฒิชัย ชาญเชี่ยว 1 -
776 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริชมีชัย 1 0313538001127 บุรีรัมย์
777 บริษัท ดิ แอคคิวมิวเลชั่น จำกัด 1 -
778 กรมควบคุมโรคติดต่อ 1 -
779 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด 1 0105516013754 กรุงเทพมหานคร
780 บริษัท ท่าเรือพาณิชย์แม่กลอง จำกัด 0 0755538000129 สมุทรสงคราม
781 บริษัท น้ำตาลวังเพชรบูรณ์ จำกัด 1 0105539093398 กรุงเทพมหานคร
782 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด 1 0105538013072 กรุงเทพมหานคร
783 บริษัท ยุพาศิลาทอง จำกัด 2 0105537073462
784 นายสว่าง รัตน์นราทร 1 -
785 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม 2 0543513000133 แพร่
786 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ธชากร คอนสตรัคชั่น 1 0503535002180 เชียงใหม่
787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีกูล 1 0843512000137 สุราษฎร์ธานี
788 บริษัท แร่สยามสากล จำกัด 1 0105538122971 กรุงเทพมหานคร
789 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินคุณอนันต์ 1 0323517000091 สุรินทร์
790 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินมุ่งเจริญ 0 -
791 บริษัท ไดมอนด์ คลิฟ จำกัด 1 0835530000242 ภูเก็ต
792 บริษัท เอเซีย ลิกไนท์ จำกัด 1 0103540030386 กรุงเทพมหานคร
793 บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด 2 0105525041668 กรุงเทพมหานคร
794 บริษัท ยูเนียนพาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 -
795 บริษัท ไทยสตีล คอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0205539000216 ชลบุรี
796 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 0 0107537001625 กรุงเทพมหานคร
797 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกมลประนอมบริการ 3 0213531000291 ระยอง
798 บริษัท ซี.แอนด์.ซี. แพร่สหกิจ จำกัด 1 0545538000147 แพร่
799 บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105536121293 พระนครศรีอยุธยา
800 บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105541031647 พระนครศรีอยุธยา
801 บริษัท สหกิจภักดี จำกัด 1 0835518000041 พังงา
802 บริษัท หินลาด จำกัด 0 -
803 บริษัท ไทยโป จำกัด 1 -
804 บริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2 0425530000050 เลย
805 บริษัท บี พี สมิหลาบีช โฮเต็ล จำกัด 1 0905538000178 สงขลา
806 บริษัท พระราม 3 แลนด์ จำกัด 1 0105534110014 กรุงเทพมหานคร
807 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลามาลัย 1 0533534000183 อุตรดิตถ์
808 บริษัท สุดมิน จำกัด 1 0105534014678 กรุงเทพมหานคร
809 บริษัท บี เอช พี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
810 บริษัท โรงโม่หินศิลาทอง จำกัด 1 0105531021347 กรุงเทพมหานคร
811 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 0994000165421 กรุงเทพมหานคร
812 บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด 1 0105516013941 กรุงเทพมหานคร
813 บริษัท ชนัสม์การเคหะ จำกัด 0 0105535102228 กรุงเทพมหานคร
814 นายดุสิต ตรีวัฒน์สุวรรณ 0 -
815 บริษัท สหชัยศิลาทอง จำกัด 2 0315538000416 บุรีรัมย์
816 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 2 0313533000238 บุรีรัมย์
817 นางสำราญ วรปัญญา 0 -
818 บริษัท อิตาเลี่ยนดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด 0 -
819 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด 0 0105519000220 กรุงเทพมหานคร
820 บริษัท เฮคเก็ตต์ มัลติเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
821 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังพาศิลา 1 0903529000827 สงขลา
822 ห้างห้นส่วนจำกัด ศิลาปราณ 2 0763513000034
823 บริษัท เพชรภูผา จำกัด 1 0105538150096
824 บริษัท ศักดาพร จำกัด 2 0545524000026 แพร่
825 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 2 0105540003089 กรุงเทพมหานคร
826 นายชาติชาย วงศ์อารีย์สันติ 1 -
827 บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จำกัด 1 0105531059531
828 นางภัทรพร จูภาวัง 1 -
829 บริษัท สุโขทัย เฮอริเทจ จำกัด 0 0105539063618 กรุงเทพมหานคร
830 บริษัท เซ็นทรัลธนบุรี จำกัด 1 0105532071615 กรุงเทพมหานคร
831 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 0 0107537000203 กรุงเทพมหานคร
832 บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด 0 0105534071361 กรุงเทพมหานคร
833 บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด 2 0105540100441 กรุงเทพมหานคร
834 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 2 0673530000048
835 บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 0 -
836 นายชาญชัย สุพานิชวรภาชน์ 1 -
837 บริษัท อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2 0105538015059 กรุงเทพมหานคร
838 บริษัท แทร็คโก้ จำกัด 1 0545532000170 แพร่
839 บริษัท ภูเก็ต ยรรยง จำกัด 1 0835528000176 ภูเก็ต
840 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 1 -
841 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เหมืองแร่ดินขาวทุ่งคาระนอง 1 0852527000013 ระนอง
842 บริษัท ทุ่งคำ จำกัด 1 0105534104022 เลย
843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน 1 0193538001102 สระบุรี
844 บริษัท บลูซีรีสอร์ท จำกัด 1 -
845 บริษัท แมคคอย (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105532009669 กรุงเทพมหานคร
846 บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด 1 0325537000102 สุรินทร์
847 นายสมภูมิ ไวคกุล 1 -
848 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา 2 0953539000561 ยะลา
849 นายธรรมศักดิ์ นิธโยทัย 0 -
850 บริษัท ทิพย์เนตร จำกัด 1 0505522000274 เชียงราย
851 บริษัท ธนกรวราโฮม จำกัด 1 0105539132563 กรุงเทพมหานคร
852 บริษัท มหาสุข จำกัด 1 0445529000025 กรุงเทพมหานคร
853 นายสมพร เรืองกูล 0 -
854 บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จำกัด 2 -
855 นายเสรี รักษมาตา 1 -
856 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ 1 0203496000013 ชลบุรี
857 บริษัท โรงแรมซีวินต์ จำกัด 1 0105549063386 กรุงเทพมหานคร
858 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด 2 0555523000031 น่าน
859 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม (บริษัท ศิลาชัยสระบุรี จำกัด รับช่วงฯ) 1 0193538001501 สระบุรี
860 บริษัท เจริญวิเศษสุข จำกัด 1 0105532120187 กรุงเทพมหานคร
861 บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด 1 0105515004611 กรุงเทพมหานคร
862 นายนิคม สังฆรักษ์ 1 -
863 บริษัท นำเกียรติ จำกัด 2 0105508002323 กรุงเทพมหานคร
864 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนบำรุงไทย 1 0903508000089 พัทลุง
865 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 2 0105539051679 กรุงเทพมหานคร
866 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงสหกิจ 1 0933537000661 พัทลุง
867 บริษัท อัสพรรณ จำกัด 1 0105526040070 กรุงเทพมหานคร
868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง 2 0613528000079
869 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง 1 0523519000020 ลำปาง
870 นายราม สุภา 1 -
871 บริษัท ศิลารวมโชค จำกัด 2 0645539000191
872 บริษัท ศรีวรา เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 0107537002222 กรุงเทพมหานคร
873 บริษัท ที ซี สีมา จำกัด 1 0305539001572 นครราชสีมา
874 บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 5 0107537001242 กรุงเทพมหานคร
875 บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด 0 -
876 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) 2 -
877 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส. อินเตอร์ ซัพพลาย 1 0193539001319 สระบุรี
878 บริษัท ซาซูตาควอรี่ จำกัด 1 0105539043579 ปัตตานี
879 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์โชควัฒนาชุมพร 0 0863534000393 ชุมพร
880 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงเพชรบูรณ์ 1 0673536000651
881 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล 1 0723532000206 สุพรรณบุรี
882 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0505537005838 เชียงใหม่
883 บริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด 1 0105539085611 กรุงเทพมหานคร
884 บริษัท นิยมชัย (1994) จำกัด 2 0195537000171 สระบุรี
885 นายมนู เลขะกุล 1 -
886 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา 2 0903519000182 ยะลา
887 บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด 0 -
888 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1 -
889 บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด 3 0255535000114 สระแก้ว
890 บริษัท ก.นราพัฒน์ จำกัด 1 0105527033387 กรุงเทพมหานคร
891 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง 1 0523537000516 ลำปาง
892 นางสมจิตตรา พนมขวัญ 0 -
893 บริษัท วรรัตน์-คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0105537139382 กรุงเทพมหานคร
894 บริษัท ไทยน๊อคซ์ สตีล จำกัด 1 0105533088848 กรุงเทพมหานคร
895 บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด 1 0105514001911 กรุงเทพมหานคร
896 บริษัท สังข์กระจายท่าพระคอนโดทาวน์ จำกัด 0 0105537098899 กรุงเทพมหานคร
897 นายสันต์ บุญยัง 0 -
898 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวร วิศวโยธา 0 0213521000018 ระยอง
899 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโรงโม่หิน 1 0963529000207 นราธิวาส
900 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 2 0105540032437 ฉะเชิงเทรา
901 บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัด 1 0505517000059 เชียงใหม่
902 บริษัท ตงซัน จำกัด 1 0815542000056 กระบี่
903 บริษัท โรเบิร์ตส์ ภูเก็ต แอลแอลซี จำกัด 2 0835542000935 ภูเก็ต
904 บริษัท ที.เอส. ไมนิ่ง จำกัด 3 0845537001490 สุราษฎร์ธานี
905 บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด 0 0105531059701 พระนครศรีอยุธยา
906 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินบ่อน้ำร้อน 1 0953532000174 ยะลา
907 บริษัท เกษมกิจ จำกัด 13 0105509001118 กรุงเทพมหานคร
908 บริษัท แปซิฟิค กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
909 บริษัท ไพโอเนียร์ แอ็กกริเกทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 -
910 นายณรงค์ จำปาศักดิ์ 4 3710600430055
911 บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105539099736 ระยอง
912 บริษัท ไบเออร์ โพลีเมอร์ จำกัด 2 0105535089825 ระยอง
913 นายเจตไพบูลย์ เหมือนวาจา 1 -
914 บริษัท ทรัพย์ลำพูนอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105539043633 กรุงเทพมหานคร
915 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เลย) 1 0423526000065 เลย
916 นายสรีรัตน์ โพติ๊ดพันธุ์ 0 -
917 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ 0 0843516000328 สงขลา
918 บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จำกัด 2 0105508000061 บุรีรัมย์
919 บริษัท ระยองเฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 1 0215538001014 ระยอง
920 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะรุ่งเรือง 0 0733525000239
921 บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัด 2 0565537000046 เชียงราย
922 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินนันทวัฒน์ 1 0703530000365
923 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อเคเค-เจทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
924 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนาการโยธา 1 0803519000272 นครศรีธรรมราช
925 นายชุมพล นนทกนก 1 -
926 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม 1 0543535000411 แพร่
927 นายชำนาญ ตันกูล 2 -
928 บริษัท บางกอกน้อย วอเตอร์ไซด์ จำกัด 1 0105529034411 กรุงเทพมหานคร
929 นายเกรียงศักดิ์ วีระญาณนนท์ 0 -
930 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ยู คอนสตรัคชั่น 1 0763521000048
931 บริษัท โรจน์รภี จำกัด 1 0105531092007 กรุงเทพมหานคร
932 บริษัท ศิลาดอนตาเพชร (1991) จำกัด 1 0715534000167
933 บริษัท มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม จำกัด 1 0105541016648 กรุงเทพมหานคร
934 บริษัท เคอร์-แม็คจี (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
935 บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 1 0205540005684 ชลบุรี
936 บริษัท พี.เค.พี.โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด 1 0125531000960 นนทบุรี
937 บริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 1 0205534000421 ชลบุรี
938 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด 1 0105540026119 กรุงเทพมหานคร
939 บริษัท แปซิฟิค ไทเกอร์ เอ็นเนอยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2 -
940 บริษัท แบล็คซี 1994 จำกัด 2 0305532000325 บุรีรัมย์
941 บริษัท เกียรติผล จำกัด 2 0105530023311 กรุงเทพมหานคร
942 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจรุจ 1 0403536001498 ขอนแก่น
943 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด 2 -
944 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด 0 0105531098021 กรุงเทพมหานคร
945 บริษัท รวมทุนทรายแก้ว จำกัด 1 -
946 บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด 1 0845536000911 สุราษฎร์ธานี
947 บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด 1 0565535000090 พะเยา
948 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์ 2 0563534000191 พะเยา
949 บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด 2 0565531000061 เชียงราย
950 บริษัท แอนชูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
951 บริษัท เชียงใหม่ณัฐพล จำกัด 1 0505524000042 เชียงใหม่
952 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 0205540002685 ชลบุรี
953 บริษัท เมอร์ลินบีช จำกัด 1 0835540000695 ภูเก็ต
954 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ 2 0203525001043 ชลบุรี
955 บริษัท โรงโม่ เค.เอส.ศิลา (1996) จำกัด 0 0305539002137 นครราชสีมา
956 บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด 1 0203548003522 ชลบุรี
957 บริษัท ลพบุรี อินน์กรุ๊ป จำกัด 1 0165533000011 ลพบุรี
958 บริษัท แฮร์รอดส์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 3 -
959 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลโรจน์ 0 0843537001251 สุราษฎร์ธานี
960 บริษัท ศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด 1 0335536000052 ศรีสะเกษ
961 บริษัท แอสแพค พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 1 0505538002077 นนทบุรี
962 บริษัท ซี.พี.เอ็น. เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105532114268 กรุงเทพมหานคร
963 บริษัท แปซิฟิคคริมกรุ๊ป จำกัด 1 -
964 บริษัท สะกอมพรอน จำกัด 1 0105537123281 นนทบุรี
965 บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด 2 0105526004138 กรุงเทพมหานคร
966 บริษัท โอเรียนตัล ฟาหรั่ง เซอร์วิส จำกัด 1 0835541002161 ภูเก็ต
967 บริษัท ภูเก็ตเอ็น.เอส.เทรดดิ้ง จำกัด 1 0835533001151 ภูเก็ต
968 บริษัท ภูเก็ต โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0105533003010 ภูเก็ต
969 บริษัท รวมชัยใบหยกฮอนเนอร์กาเด้นท์ จำกัด 1 0245536000304
970 บริษัท สินธานี เอสเตท จำกัด 1 0105533048854 ปทุมธานี
971 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร 2 0953528000203 ยะลา
972 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา 1 0923515000102 กระบี่
973 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น 2 0603534000042
974 บริษัท เจ้าพระยาเหมืองแร่ จำกัด 1 0105535116563 กรุงเทพมหานคร
975 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี 2 0403510000109 ขอนแก่น
976 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเหมืองแร่ 1 0333539000124 ศรีสะเกษ
977 บริษัท ชินวงศ์ เรียลเอ็สเตท จำกัด 0 0105534022328 กรุงเทพมหานคร
978 บริษัท ธนกร อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0125538000337 นนทบุรี
979 บริษัท กฤษสกนธ์ วิลล์ จำกัด 0 0105537075554 กรุงเทพมหานคร
980 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินโยธาการ 1 0333523000049 ศรีสะเกษ
981 บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105539054171 ระยอง
982 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบฮงล้งการช่างบุรีรัมย์ 0 0323515000108 บุรีรัมย์
983 บริษัท หินเพชร จำกัด 3 0315536000214 บุรีรัมย์
984 บริษัท นิยมพานิช เรียลเอสเตท จำกัด 1 0505530000687 เชียงใหม่
985 บริษัท พงษ์ทอง ทาวเวอร์ จำกัด 0 0105537000309 กรุงเทพมหานคร
986 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินสามแยกยะลา 1 0953515000081 ยะลา
987 บริษัท นีรนาท กรุ๊ป จำกัด 1 0105535165572 กรุงเทพมหานคร
988 บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด 1 0105536092269 กรุงเทพมหานคร
989 บริษัท ไทยแลนด์ฟิชเชอรี่ โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน) 1 0107537000815 สมุทรปราการ
990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดี บังกะโล 1 0833542000852 ภูเก็ต
991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานครสวรรค์ 2 0603508000189
992 บริษัท เค.ซี.ไมนิ่ง โปรดักส์ จำกัด 1 0715533000201
993 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีจิตต์ประเสริฐ 0 0203514000059 ชลบุรี
994 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 1 0403523000081 ขอนแก่น
995 บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำกัด 2 0825540000032 พังงา
996 บริษัท รุ่งพิทยะ จำกัด 0 -
997 บริษัท ลากูน่า บันยันทรี จำกัด 2 0105534002581 ภูเก็ต
998 บริษัท โกร์จิริโน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 -
999 บริษัท พาวิลเลี่ยน ควีนส์เบย์ จำกัด 1 0815542000188 กระบี่
1000 บริษัท ระยองลาภ จำกัด 0 -
1001 บริษัท ธนสารทวี จำกัด 1 0105524002642 กรุงเทพมหานคร
1002 บริษัท แกรนนีย์ กูส จำกัด 1 0835529000234 ภูเก็ต
1003 บริษัท รัตนาและบุตร จำกัด 1 0835535001565 ภูเก็ต
1004 บริษัท เต็มธนา จำกัด 1 0835542000820 ภูเก็ต
1005 บริษัท กาญจนาลัย จำกัด 1 -
1006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงลานศิลา 0 0333538000937 ขอนแก่น
1007 บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด 4 0105529024270 อุบลราชธานี
1008 บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด 3 0255530000035
1009 บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด 1 0105500001140 กรุงเทพมหานคร
1010 บริษัท เคมดัล เอเชีย จำกัด 0 0105541020416 ระยอง
1011 บริษัท โรงโม่หินด่านช้าง จำกัด 1 0735532000194 สุพรรณบุรี
1012 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด 1 0105514007005
1013 บริษัท กระบี่ เนชั่นแนล พาร์ค รีสอร์ท จำกัด 1 0815543000041 กระบี่
1014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะรนเวลรีสอร์ท 1 0833542001255 ภูเก็ต
1015 บริษัท บ่อวิน เพาเวอร์ จำกัด 0 -
1016 บริษัท นันทศิลา จำกัด 1 0215526000051 ระยอง
1017 บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) 4 0107539000154 ชลบุรี
1018 บริษัท ภูเก็ตสินชัย จำกัด 1 0835530001044 ภูเก็ต
1019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิวป่าตองโฮเต็ล 4 0833529000062 ภูเก็ต
1020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ธำรงวิทย์ 1 0543513000052 แพร่
1021 บริษัท ศิลาศุภกิจ จำกัด 1 0625540000034 เลย
1022 บริษัท ประภาวรรณพร็อพเพอร์ตี้ (1993) จำกัด 2 0105532008298 กรุงเทพมหานคร
1023 บริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัด 1 0725537000435 สุพรรณบุรี
1024 บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด 3 0205538000395 ชลบุรี
1025 บริษัท เอ็ม.เจ.บี. จำกัด 1 0835542002911 กรุงเทพมหานคร
1026 บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด 3 0305540000657 นครราชสีมา
1027 บริษัท ศักดิ์ชาย จำกัด 1 0845539000539 สุราษฎร์ธานี
1028 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนาชลบุรี 0 0203521000662 ชลบุรี
1029 บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105525011157 สมุทรสาคร
1030 บริษัท หัวหินวิลเลจ จำกัด 1 0105530015734 กรุงเทพมหานคร
1031 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0107536000633 กรุงเทพมหานคร
1032 บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 3 0107537001340
1033 บริษัท บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จำกัด 1 0135543001117 ปทุมธานี
1034 บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด 2 0105516006251 ชลบุรี
1035 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลวิศวก่อสร้าง 1 -
1036 บริษัท เหมืองแร่ดินขาวหินเพิงระนอง จำกัด 1 0855535000071 ระนอง
1037 บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด 2 0205540001832 ชลบุรี
1038 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 3 0107537000866 กรุงเทพมหานคร
1039 บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด 1 0545517000016 แพร่
1040 บริษัท ภิรมย์เนอสซิ่งโฮม จำกัด 1 0105539094262 กรุงเทพมหานคร
1041 บริษัท เกลือพิมาย จำกัด 5 0105537097221 กรุงเทพมหานคร
1042 บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105527034316 กรุงเทพมหานคร
1043 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 3 0105540085310 ระยอง
1044 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 1 0105527011880 กรุงเทพมหานคร
1045 บริษัท ซานตาเฟ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1046 บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด 0 0105539056042 กรุงเทพมหานคร
1047 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2 0105536092641 กรุงเทพมหานคร
1048 บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด 0 -
1049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินแม่ป่าไผ่ 1 0513535000594 ลำพูน
1050 บริษัท โมเดอร์น เอเซีย เอนไวรอนเมนทอล จำกัด 1 0105542072860 กรุงเทพมหานคร
1051 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 7 0105541068621 สระบุรี
1052 บริษัท หลานหลวงกรุ๊ป จำกัด 1 0105537056461 กรุงเทพมหานคร
1053 บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105542014789 กรุงเทพมหานคร
1054 บริษัท พีพีซี เอนเตอร์ไพร้ส จำกัด 0 -
1055 บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด 1 0455533000051 ร้อยเอ็ด
1056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต 0 0103534004255 กรุงเทพมหานคร
1057 บริษัทปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด 1 0505532000137
1058 บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด 1 0105543047443 กรุงเทพมหานคร
1059 บริษัท ชุมพรคาบาน่า จำกัด 1 0105525024321 ชุมพร
1060 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 1 0107537000688 กรุงเทพมหานคร
1061 บริษัท เบญจพรอุตสาหกรรม จำกัด 1 0845541000346 สงขลา
1062 บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด 0 -
1063 บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง จำกัด 1 0105527000403 กรุงเทพมหานคร
1064 บริษัท เอเซียอินดัสเตรียลพาร์ค (มาบตะพุด) จำกัด 1 -
1065 บริษัท ไลยมาศ จำกัด 1 0845542000153 สุราษฎร์ธานี
1066 บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด 1 0105526024589 ปทุมธานี
1067 บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด 2 0115521000428 กรุงเทพมหานคร
1068 บริษัท ทิพาพงศ์ จำกัด 2 0815542000021 กระบี่
1069 บริษัท ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ จำกัด 1 0115534003994 กรุงเทพมหานคร
1070 บริษัท เจดส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105538035106 กรุงเทพมหานคร
1071 บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด 4 0345540000231 อุบลราชธานี
1072 บริษัท ต้นตระกูล จำกัด 1 0115533001858 กรุงเทพมหานคร
1073 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 7 0107537000840 กรุงเทพมหานคร
1074 บริษัท ศิริไทยรวมทุน จำกัด 1 0105526010448 กรุงเทพมหานคร
1075 บริษัท ทรีดอลฟินซ จำกัด 1 0105528009382 กรุงเทพมหานคร
1076 บริษัท ธาราป่าตอง จำกัด 1 0835524000091 ภูเก็ต
1077 บริษัท ไทยน็อคซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0105539104764 กรุงเทพมหานคร
1078 บริษัท พัทยา เอ้าท์เล็ท มอลล์ จำกัด 1 -
1079 บริษัท เยนเนอรัล ไมนิ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 0 0845543001269 สุราษฎร์ธานี
1080 บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด 1 0105538079324 กรุงเทพมหานคร
1081 บริษัท เค.เอ็ม.เอ็ม.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105554030431 กรุงเทพมหานคร
1082 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม 2 0203523000325 ชลบุรี
1083 บริษัท โกลเด้น แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205554007749 ชลบุรี
1084 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด 1 0105532053625 กรุงเทพมหานคร
1085 บริษัท ป่าตองเบย์ชอร์ จำกัด 1 0835529000404 ภูเก็ต
1086 บริษัท อาร์ เค โปรเฟสชั่นนัล จำกัด 1 0105538066532 กรุงเทพมหานคร
1087 บริษัท ชีวา กะตะ รีสอร์ท จำกัด 1 0835541000885 ภูเก็ต
1088 บริษัท แปซิฟิคไทเกอร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1089 บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 0105534001550 กรุงเทพมหานคร
1090 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105540022407 กรุงเทพมหานคร
1091 บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด 1 0105535135509 ปทุมธานี
1092 บริษัท สหทรัพย์ภัทรกิจ จำกัด 1 0105525000155 ชลบุรี
1093 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยน รีสอร์ท 1 0833532000108 ภูเก็ต
1094 บริษัท กะตะลากูน จำกัด 1 0835544000428 ภูเก็ต
1095 บริษัท ทรานส์-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1096 บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำกัด 0 0255556000156
1097 บริษัท ก๋องไทหล่ง อินดัสตรี จำกัด 1 0105533090940 ชลบุรี
1098 บริษัท พี.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105537113570 เชียงใหม่
1099 บริษัท เอ.พี.ซิตี้ปาร์ค จำกัด 1 0125535000441 นนทบุรี
1100 บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จำกัด 1 0105538022772 ปทุมธานี
1101 บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด 2 0105512002693 กรุงเทพมหานคร
1102 บริษัท นิรันดร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105538042099 กรุงเทพมหานคร
1103 บริษัท ซีไซด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105543089693 กรุงเทพมหานคร
1104 บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด 2 0105543012950 สงขลา
1105 บริษัท ห้วยแก้ว เรียลเอสเตท จำกัด 0 -
1106 บริษัท อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา 1 0105543099516 ชลบุรี
1107 บริษัท หยี่เต้ง กรุ๊ป จำกัด 2 0105544019249 ภูเก็ต
1108 บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0145541000164 พระนครศรีอยุธยา
1109 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด 8 0105539048783 กรุงเทพมหานคร
1110 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด 2 0105542066592 กรุงเทพมหานคร
1111 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด 1 0955544000079 ยะลา
1112 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด 1 0105537134488 กรุงเทพมหานคร
1113 บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด 8 0845539001446 สุราษฎร์ธานี
1114 บริษัท รัชธานีวิลล์ 1995 จำกัด 1 0105537096161 กรุงเทพมหานคร
1115 บริษัท เอ็มทีเอส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 -
1116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.อาร์.พรอพเพอร์ตี้ 1 0103538009782 พระนครศรีอยุธยา
1117 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 3 0107540000111 นนทบุรี
1118 บริษัท รัตน์นราทรและบุตร จำกัด 1 0865493000027 ระยอง
1119 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจทรัพย์พานิช 2 0103502003890 กรุงเทพมหานคร
1120 บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด 1 0745534001066 สมุทรสาคร
1121 บริษัท เควายสินทรัพย์ จำกัด 1 0835523000011 ภูเก็ต
1122 ห้งหุ้นส่วนจำกัด เลขวิสุทธิ์ 1 0423520000021 กรุงเทพมหานคร
1123 บริษัท BLCP POWER LIMITED 0 -
1124 บริษัท ราษฏร์ยินดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
1125 บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105537055693
1126 บริษัท อุบลชาติ จำกัด 1 0105538069752 กรุงเทพมหานคร
1127 บริษัท พี แอนด์ พี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0105536078142 กรุงเทพมหานคร
1128 บริษัท ปทุมทอง กรุ๊ป จำกัด 1 0655539000581
1129 บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 1 0205544005808 ชลบุรี
1130 บริษัท สุวลี จำกัด 1 0205522000307 ชลบุรี
1131 บริษัท สาทร พาร์ค จำกัด 1 -
1132 บริษัท เก็สท์ อินน์ มินิอ๊อฟฟิส บิลดิล จำกัด 1 -
1133 บริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด 0 0105544078385 กรุงเทพมหานคร
1134 บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด 1 0215530000051 ระยอง
1135 บริษัท ห้วยแก้ว เรียล เอสเตท จำกัด 0 -
1136 บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด 1 0105532027098 กรุงเทพมหานคร
1137 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองพัฒนา 1 0953538000214 ยะลา
1138 บริษัท พาวงศ์วัฒนา จำกัด 1 0305536001113 นครราชสีมา
1139 บริษัท ประสานมิตร เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 1 -
1140 บริษัท เพชรบุญมา จำกัด 1 0105537036826 กรุงเทพมหานคร
1141 บริษัท ทรายมณี จำกัด 3 0205544003139 ชลบุรี
1142 บริษัท โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน จำกัด 1 0105534006560
1143 บริษัท สิมิลาน่า ปาร์ค รีสอร์ท จำกัด 1 0835542002369 พังงา
1144 บริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด 1 0675538000065
1145 บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) 4 0107537000432 กรุงเทพมหานคร
1146 บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟนิ่ง จำกัด 0 0215542000710 ระยอง
1147 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 5 0525537000518 ลำปาง
1148 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) 2 0107539000057 กรุงเทพมหานคร
1149 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 5 0105544114560 ชลบุรี
1150 บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105534016981 กรุงเทพมหานคร
1151 บริษัท กระบี่ คอทเทจ จำกัด 0 0105535021856 กระบี่
1152 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 0 0105527004727 กรุงเทพมหานคร
1153 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 7 0105541068613 นครศรีธรรมราช
1154 บริษัท ลากูนา บีชคลับ จำกัด 0 -
1155 บริษัท โคราชรวมมิตร 99 จำกัด 1 0305538001315 นครราชสีมา
1156 บริษัท โรงแรมการิน จำกัด 1 0415539000117 อุดรธานี
1157 บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด 1 0105517005330 กรุงเทพมหานคร
1158 บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด 2 0105542054365 กรุงเทพมหานคร
1159 บริษัท สินดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105526014192 กรุงเทพมหานคร
1160 บริษัท เตียกุ่ยฮวด ลิฟวิ่งเพลส จำกัด 1 0115544006953 สมุทรปราการ
1161 บริษัท ศรีกมล เทรดดิ้ง จำกัด 1 -
1162 บริษัท ไม้ขาว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105543116003 ภูเก็ต
1163 บริษัท โบตานี่ ลอดจ์ จำกัด 1 0205539002201 ชลบุรี
1164 บริษัท สแกนดิเนเวียน วิลเลจ จำกัด 1 0105544012520 ชลบุรี
1165 บริษัท บางแคซิตี้ จำกัด 0 0105538088234 กรุงเทพมหานคร
1166 บริษัท ลอมป้า เมททอลส์ จำกัด 1 0205542005011 ชลบุรี
1167 บริษัท อุโตคุมปู ฮิตาชิ คอปเปอร์ ทูบ (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1168 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 2 0105505000451 กรุงเทพมหานคร
1169 บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด 2 0105538113808 กรุงเทพมหานคร
1170 บริษัท อยุธยาการแพทน์ จำกัด 0 0135538004928 พระนครศรีอยุธยา
1171 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 2 0107538000584 กรุงเทพมหานคร
1172 บริษัท วี.ที.แมนชั่น จำกัด 1 0105545026923 กรุงเทพมหานคร
1173 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด 1 0105532113601
1174 บริษัท เซ็นต์ปอล จำกัด 1 0105538091073 กรุงเทพมหานคร
1175 บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 15 0105539069501 กรุงเทพมหานคร
1176 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด 3 0105542021211 กรุงเทพมหานคร
1177 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุรินทร์ 93 1 0803536000803 นครศรีธรรมราช
1178 บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด 1 -
1179 บริษัท สุพรรณภูมิบ้านและที่ดิน จำกัด 1 0105533036473 กรุงเทพมหานคร
1180 บริษัท ต.วิวัฒน์พรอพเพอร์ตี จำกัด 1 0105537114665 กรุงเทพมหานคร
1181 บริษัท เซ็น คาร์ จำกัด 1 0105537065095 กรุงเทพมหานคร
1182 บริษัท กลอรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 2 0105541031914 กรุงเทพมหานคร
1183 บริษัท ภัทรบีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105542066584 ภูเก็ต
1184 บริษัท ทีไอจีไฮโค จำกัด 0 -
1185 บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล๊กซ์ จำกัด 0 0105543007107 ชลบุรี
1186 บริษัท ลานนาดาตากรุ๊ป จำกัด 1 0515537000267 ลำพูน
1187 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมบึงอินน์ 1 0403538002599 ขอนแก่น
1188 บริษัท กมลกิจอินเตอร์เฮ้าส์ จำกัด 1 0125537003316 นนทบุรี
1189 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 1 0107548000161 กรุงเทพมหานคร
1190 บริษัท วันชัย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105531057261 กรุงเทพมหานคร
1191 บริษัทคฤหาสน์สราสินี จำกัด 2 0105533073638 กรุงเทพมหานคร
1192 บรัท ทรัพย์บุญมา จำกัด 1 0105531097611 กรุงเทพมหานคร
1193 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 2 0105538080471
1194 บริษัท ไรมอน ทาวเวอร์ จำกัด 0 -
1195 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 1 0107536001362 กรุงเทพมหานคร
1196 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด 1 0105544092361 กรุงเทพมหานคร
1197 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค อพาร์เมนท์ 1 0503544005455 เชียงใหม่
1198 บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 0 0105542069044 กรุงเทพมหานคร
1199 บริษัท อมตะนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 -
1200 บริษัท กฤษดานคร จำกัด 2 0105530017249 กรุงเทพมหานคร
1201 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด 1 0105532020051 กรุงเทพมหานคร
1202 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 2 0105532040264 ชลบุรี
1203 บริษัท โชคนาบุญ จำกัด 1 0145544000173 พระนครศรีอยุธยา
1204 บริษัท เบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0845550000400 สุราษฎร์ธานี
1205 บริษัท ไทยโพลีนเอสเตอร์ จำกัด 1 -
1206 บริษัท ราม 65 เซ็นเตอร์ จำกัด 1 0105532079021 กรุงเทพมหานคร
1207 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด 1 0105532113890 กรุงเทพมหานคร
1208 บริษัท ไทยโพลีนคาร์บอเนต จำกัด 0 -
1209 บริษัท อโศก เคมีคอล จำกัด 0 0103518001859 กรุงเทพมหานคร
1210 บริษัท มหาวิศว์ จำกัด 0 0105522016549 กรุงเทพมหานคร
1211 บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด 2 0105544110998 ระยอง
1212 บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด 1 0105535087377 กรุงเทพมหานคร
1213 บริษัท แพมไทย บ้านและที่ดิน จำกัด 0 0105524005714 กรุงเทพมหานคร
1214 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด 3 0905531001250 สงขลา
1215 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 3 0125543002288 ราชบุรี
1216 บริษัท พราพลาซ่า จำกัด 1 -
1217 บริษัท ซี.เจ.แลนด์ จำกัด 1 0105534123574 กรุงเทพมหานคร
1218 บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105552018965 กรุงเทพมหานคร
1219 บริษัท เดวอน เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 -
1220 บริษัท สุรัตน์การศิลา จำกัด 2 0425534000160 เลย
1221 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 3 0105518011759 กรุงเทพมหานคร
1222 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 0 0107537000688 กรุงเทพมหานคร
1223 บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด 1 0105545131891 กรุงเทพมหานคร
1224 บริษัท วังเกษม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105537091177 กรุงเทพมหานคร
1225 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชฐพัฒนา 0 0103519001241 กรุงเทพมหานคร
1226 บริษัท เวลโกรว์ อินดัวทรีส์ จำกัด 1 0105530048462
1227 บริษัท ประภาวรรณ เอสเตท จำกัด 1 0105539015311 กรุงเทพมหานคร
1228 บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด 7 0135544004349 กรุงเทพมหานคร
1229 บริษัท ชิงเสียง-อมตะ เคมีคอล อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105545044221 กรุงเทพมหานคร
1230 บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด 1 0993000025873
1231 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด 1 0105523022992 กรุงเทพมหานคร
1232 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด 3 0105533075444 กรุงเทพมหานคร
1233 บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105539101951 ระยอง
1234 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด 1 0605546000044 นครสวรรค์
1235 บริษัท เทพธัญญาภา จำกัด 1 0105543078250 กรุงเทพมหานคร
1236 บริษัท บลู วอเตอร์ แอร์ จำกัด 0 0835546001677 ภูเก็ต
1237 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 3 0105533144501 กรุงเทพมหานคร
1238 บริษัท โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง จำกัด 1 0955545000242 ยะลา
1239 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 0107538000169 กรุงเทพมหานคร
1240 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1241 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 2 0105517005330 กรุงเทพมหานคร
1242 บริษัท เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105545129625 กรุงเทพมหานคร
1243 บริษัท ราชา โอเวอร์ชีส์ เทรดดิ้ง จำกัด 1 0105528033402 กรุงเทพมหานคร
1244 บริษัท วิชญเวช จำกัด 1 0125546000936 นนทบุรี
1245 บริษัท ซิตี้ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105531071069 กรุงเทพมหานคร
1246 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 54 0107538000665 กรุงเทพมหานคร
1247 บริษัท กัลฟ์ ยะลากรีน จำกัด 2 0105540087886 ยะลา
1248 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 0 0107545000306 ชลบุรี
1249 บริษัท อาร์.พี.บี.กรุ๊ป จำกัด 1 0655538000146
1250 บริษัท เอ.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด 1 0835529000111 ภูเก็ต
1251 บริษัท รวมชัย ประชารักษ์ จำกัด 1 0115538010090 สมุทรปราการ
1252 บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 2 0105536140387 กรุงเทพมหานคร
1253 บริษัท เวิลด์ เลชเชอร์ คลับ จำกัด 1 0105535006644 กรุงเทพมหานคร
1254 บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด 3 0105546143745 กรุงเทพมหานคร
1255 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 2 0105530032434 ชลบุรี
1256 บริษัท สวนธารประภา จำกัด 0 -
1257 บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) 4 0107537002419 กรุงเทพมหานคร
1258 บริษัท โอ เอ็ม เทคโนส จำกัด 1 0105544020573 พระนครศรีอยุธยา
1259 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคลดดิ้ง จำกัด 0 0105537003782 กรุงเทพมหานคร
1260 บริษัท แกรนด์เดียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 0125542002845 ปทุมธานี
1261 บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด 0 0105543047443 กรุงเทพมหานคร
1262 บริษัท ราชาวดี บูติก โฮเต็ล จำกัด 1 -
1263 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด 1 0105546057211 กรุงเทพมหานคร
1264 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 3 0715520000011 ชัยภูมิ
1265 บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 1 0105511005125 กรุงเทพมหานคร
1266 บริษัท ป่าตองสินทรัพย์ จำกัด 1 0835543000181 ภูเก็ต
1267 บริษัท กรองทอง อพาร์ทเม้นท์(บางกะปิ) จำกัด 2 0105544055415 กรุงเทพมหานคร
1268 บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 3 0105546060009 กรุงเทพมหานคร
1269 บริษัท เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 4 0105543079078 กรุงเทพมหานคร
1270 บริษัท ฮาริสัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105546031882
1271 บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด 1 0103512005453 กรุงเทพมหานคร
1272 บริษัท สินแพทย์ จำกัด 1 0105535086559 กรุงเทพมหานคร
1273 บริษัท ไทยรับเบอร์แคร์ จำกัด 0 -
1274 บริษัท บุญโรจน์ก่อสร้าง จำกัด 1 0105524005765 ชลบุรี
1275 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 3 0105538022080 กรุงเทพมหานคร
1276 บริษัท เซนเตอร์ พอยท์ ทาวเวอร์ จำกัด 1 0105545019544 กรุงเทพมหานคร
1277 บริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 0 -
1278 บริษัท เจริญสินธานี จำกัด 5 0115549012439 สมุทรปราการ
1279 บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียมบีช (2002) จำกัด 3 0205545005658 ชลบุรี
1280 บริษัท เพบเพิล เบ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105544071402 กรุงเทพมหานคร
1281 บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105523005788 กรุงเทพมหานคร
1282 บริษัท เพชรพิทักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105532107989 กรุงเทพมหานคร
1283 บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด 1 0105532108462 นนทบุรี
1284 บริษัท สยาม เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105552095692 กรุงเทพมหานคร
1285 บริษัท สยามคลิฟฟ์ จำกัด 1 -
1286 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต้ล จำกัด (มหาชน) 3 0107537001773 กรุงเทพมหานคร
1287 บริษัท สาทร เจ้าพระยา อาเคเดีย จำกัด 1 0105546090498 กรุงเทพมหานคร
1288 บริษัท วงศ์พิพัฒน์ จำกัด 1 0105528026040 กรุงเทพมหานคร
1289 บริษัท กอล์ฟลิงค์ จำกัด 1 0105545027385 กรุงเทพมหานคร
1290 บริษัท ยูไนเต็ด โฮมแลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105538002275 กรุงเทพมหานคร
1291 บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด 1 0105527006266 กรุงเทพมหานคร
1292 บริษัท เหมราช สระบุรีที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 3 0105531070445 กรุงเทพมหานคร
1293 บริษัท ปฐพากาศ จำกัด 1 0105546046880 กรุงเทพมหานคร
1294 บริษัท วิเกอร์ ซีสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105533036490 กรุงเทพมหานคร
1295 บริษัท กังวาล โฮลดิ้ง จำกัด 1 0705545000481 กรุงเทพมหานคร
1296 บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด 0 0115545003397 สมุทรปราการ
1297 บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด 0 0105547041903 กรุงเทพมหานคร
1298 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด 2 0245554001317 ฉะเชิงเทรา
1299 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนาวา 1 0103510004034 สมุทรปราการ
1300 บริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จำกัด 1 0745533000813 สมุทรสาคร
1301 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรัตน์มงคล 1 0743545001001 กรุงเทพมหานคร
1302 บริษัท บางกอก แฟรนไชส์ จำกัด 1 - กรุงเทพมหานคร
1303 บริษัท สวอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0115546010630 สมุทรปราการ
1304 บริษัท ที.เอส.ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105534069791 กรุงเทพมหานคร
1305 บริษัท หอพักบ้านอินทร จำกัด 1 0515546000363 ลำพูน
1306 บริษัท ชนชัย จำกัด 4 0105533045588 กรุงเทพมหานคร
1307 บริษัท ไขทัศน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105522014198 กรุงเทพมหานคร
1308 บริษัท ส.มีนชัยนันท์ จำกัด 1 0105531085272 เชียงใหม่
1309 บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2 0105531028180 กรุงเทพมหานคร
1310 บริษัท อัมบูรายา รีสอร์ท จำกัด 1 0105545051910 กรุงเทพมหานคร
1311 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) 0 0105538013072 กรุงเทพมหานคร
1312 บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด 2 -
1313 บริษัท ประเสริฐทัศน์ จำกัด 1 0105547018723 สมุทรปราการ
1314 บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105546135688 กรุงเทพมหานคร
1315 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 2 0105545082831 ระยอง
1316 บริษัท ศุภราช สวีท เพลส จำกัด 1 0105546101023 กรุงเทพมหานคร
1317 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด 2 0105537143932 กรุงเทพมหานคร
1318 บริษัท ฮาริสัน แลนด์ จำกัด 1 0105546031874 กรุงเทพมหานคร
1319 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 8 0107545000292 กรุงเทพมหานคร
1320 บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด 1 0105535082430
1321 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 9 0107536000307 กรุงเทพมหานคร
1322 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานแพรวอาภาทนายความและธุรกิจ 1 0703542000918
1323 บริษัท ตระกูลโฆษิต จำกัด 1 0775543000441
1324 บริษัท สยามซีพอร์ต เทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า จำกัด 1 -
1325 บริษัท เอกชัย การแพทย์ จำกัด 1 0 0745546002780 สมุทรสาคร
1326 บริษัท ตราฉัตร จำกัด 2 0105532007763 กรุงเทพมหานคร
1327 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค จำกัด 1 0105541076837 ภูเก็ต
1328 บริษัท ฝู๋ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0105539133772 นราธิวาส
1329 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไดเนีย กระบี่ จำกัด) 2 0835545001347 สงขลา
1330 บริษัท รุ่งพัฒนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105535105839 กรุงเทพมหานคร
1331 บริษัท บี.พี.แมนชั่น จำกัด 1 0135536002251 ปทุมธานี
1332 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 9 0107538000312 กรุงเทพมหานคร
1333 บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด 5 0105546122047 กรุงเทพมหานคร
1334 บริษัท ไดกิ นิคเกอิไทย จำกัด 0 -
1335 บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด 1 0105534057857 กรุงเทพมหานคร
1336 บริษัท ศรีเมือง เรียลเอสเตท จำกัด 1 0215539000119 ระยอง
1337 บริษัท บางเทา แกรนด์ จำกัด 2 0105536135260 ภูเก็ต
1338 บริษัท พรูเด้นเชียล อเวนิว จำกัด 1 0105533053637 กรุงเทพมหานคร
1339 บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด 1 0105546100141 ระยอง
1340 บริษัท กลางกรุง รีสอร์ท จำกัด 1 0105546071370 กรุงเทพมหานคร
1341 บริษัท เอส.อี.อินทาเนีย จำกัด 1 0125533003559 นนทบุรี
1342 บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด 2 0105534071361 กรุงเทพมหานคร
1343 บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด 1 0105546120125 กรุงเทพมหานคร
1344 บริษัท นีโอ แคปปิตอล จำกัด 1 0105546080107 กรุงเทพมหานคร
1345 บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105534076312 กรุงเทพมหานคร
1346 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 2 0105546041365 สมุทรปราการ
1347 บริษัท เอฟ.ที.เอ็น.จำกัด 1 0115556007771 สมุทรปราการ
1348 บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด 1 0255537000235
1349 บริษัท โกลแมนแลนด์ จำกัด 1 0105546148909 กรุงเทพมหานคร
1350 บริษัท ที.เอส.แกรนิต จำกัด 1 0105532080517
1351 บริษัท ทุ่งใหญ่เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 1 0805541000249 ปทุมธานี
1352 บริษัท สิงห์ไทย อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 2 -
1353 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 19 0994000697023
1354 บริษัท โรงพยาบาลศีครินทร์ จำกัด (มหาชน) 1 0105536125531 สงขลา
1355 บริษัท ฮั่วกี่ เปเปอร์ จำกัด 1 0105518008723 กรุงเทพมหานคร
1356 บริษัท การ์เด้น คริฟพาร์ค จำกัด 1 0105532005116 ชลบุรี
1357 บริษัท บ้านสวนฝรั่งเศส จำกัด 1 0105546130627 กรุงเทพมหานคร
1358 บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด 1 0835546003122 กรุงเทพมหานคร
1359 บริษัท ฮอสพิทอล เน็ทเวิร์ค จำกัด 1 -
1360 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด 1 0105530048993 กรุงเทพมหานคร
1361 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 4 0107545000322 ปทุมธานี
1362 บริษัท ซี.เอ.เอส พริ้นติ้ง ซิตี้ จำกัด 1 -
1363 บริษัท ก่อเลิศลักษณ์ จำกัด 1 0225542000078 ตราด
1364 บริษัท แอดวานซ์ พี.อี.ซี. จำกัด 1 0105540077741 กรุงเทพมหานคร
1365 บริษัท มุกดาราบีช รีสอร์ท จำกัด 1 0825545000227 พังงา
1366 บริษัท ลัดดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205547000122 น่าน
1367 บริษัท สยาม แอ็ท สยาม จำกัด 1 0105546103034 กรุงเทพมหานคร
1368 บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 5 0105532050162 กรุงเทพมหานคร
1369 บริษัท ไทรอัมพ์เรียลตี้ จำกัด 1 0105533037852 กรุงเทพมหานคร
1370 บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด 1 -
1371 บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด 2 0105521006841 สมุทรปราการ
1372 บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด 1 0105546137125 ภูเก็ต
1373 บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105538014524 กรุงเทพมหานคร
1374 บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด 0 -
1375 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 55 0107535000303 กรุงเทพมหานคร
1376 บริษัท จงรวยดี จำกัด 1 0125545010857 นนทบุรี
1377 บริษัท ภูเก็ตหาดกะตะ จำกัด 2 0835529000269 ภูเก็ต
1378 บริษัท นิรมนมั่นคง จำกัด 1 -
1379 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด 1 0105544104203 กรุงเทพมหานคร
1380 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด 5 0105547001596 กรุงเทพมหานคร
1381 บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 2 0105531060181 กรุงเทพมหานคร
1382 บริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด 1 0105541052067 กรุงเทพมหานคร
1383 บริษัท สุขุมวิทคราวน์ จำกัด 1 0105526001252 ชลบุรี
1384 บริษัท ณุศาศิริ แกรนด์ คอนโด จำกัด 1 0105547044431 กรุงเทพมหานคร
1385 บริษัท เอกมัย แลนด์ จำกัด 1 0105546147015 กรุงเทพมหานคร
1386 ณัฐชนันท์ นพคุณสวัสดิ์ 1 0105521004334 กรุงเทพมหานคร
1387 บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด 2 0105519007453 กรุงเทพมหานคร
1388 บริษัท เมซอง เดอวิลล์ จำกัด 1 -
1389 บริษัท ธีร์เอก จำกัด 1 0105547042012 กรุงเทพมหานคร
1390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะขนส่งอุทัยธานี 1 0603515000211
1391 บริษัท พงษ์พรรณ แมนชั่น จำกัด 1 0105540025635 กรุงเทพมหานคร
1392 บริษัท สุขุมวิท เซ็นเตอร์ พอยท์ จำกัด 1 0105545127070 กรุงเทพมหานคร
1393 บริษัท กะตะปาล์ม รีสอร์ท จำกัด 1 0835543005639 ภูเก็ต
1394 บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด 1 0105532046912 ภูเก็ต
1395 บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด 1 0105532100151 กรุงเทพมหานคร
1396 บริษัท สรัญญาพร็อพเพอร์ตี้ (2002) จำกัด 0 0125545006540 กรุงเทพมหานคร
1397 บริษัท ศรีศุวดี จำกัด 1 0105532066620 กรุงเทพมหานคร
1398 บริษัท เอสทีซี อพาร์ทเมนท์ จำกัด 1 0105547081166 กรุงเทพมหานคร
1399 บริษัท สินสยาม เคหะพัฒนา จำกัด 1 0835542001346 ภูเก็ต
1400 บริษัท ดวงจุลชาติ จำกัด (มหาชน) 1 0105544093279 กรุงเทพมหานคร
1401 บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 0105540080521 กรุงเทพมหานคร
1402 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 3 0105541070740 กรุงเทพมหานคร
1403 บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด 1 0105543070500 กรุงเทพมหานคร
1404 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 4 0105538054836 ชลบุรี
1405 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด 1 0105530036952 กรุงเทพมหานคร
1406 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105538146625 ระยอง
1407 บริษัท แอล เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เล้งกี่) 1 0205544003180 ชลบุรี
1408 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105546047142 กรุงเทพมหานคร
1409 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 23 0105533109209 กรุงเทพมหานคร
1410 บริษัท อมตะ ควอลิตี้วอเตอร์ จำกัด 0 -
1411 บริษัท ฟีน่า เอ็ซเทท จำกัด 1 0105546065345 กรุงเทพมหานคร
1412 บริษัท เค.วี.แมนชั่น จำกัด 2 0105537100052 กรุงเทพมหานคร
1413 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด 1 0835492000023 ภูเก็ต
1414 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 1 0105521021522 ชลบุรี
1415 บริษัท เวิลด์เบสท์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
1416 บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด 1 0705530000065
1417 บริษัท ไชยภาคย์การแร่ จำกัด 2 0715543000379 นครปฐม
1418 บริษัท วันชัยพัฒนสิน จำกัด 1 0105547006679 กรุงเทพมหานคร
1419 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 1 0105539081349 กรุงเทพมหานคร
1420 บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด 1 0105534024754 กรุงเทพมหานคร
1421 บริษัท เพาเวอร์ทีม โปรเกรส จำกัด 0 0125547008159 นนทบุรี
1422 บริษัท ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 -
1423 บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จำกัด 1 0365538000131 ชัยภูมิ
1424 บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและอิฐ จำกัด 0 0105506002580 ปทุมธานี
1425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล 1 0193537002156 สระบุรี
1426 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด 1 0105530034232 กรุงเทพมหานคร
1427 บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) 0 0107546000105 กรุงเทพมหานคร
1428 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด 0 0105547094390 กรุงเทพมหานคร
1429 บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด 1 0105538131521 กรุงเทพมหานคร
1430 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105547008388 กรุงเทพมหานคร
1431 บริษัท ภาคย์พร จำกัด 1 0505547002203 เชียงใหม่
1432 บริษัทหงษ์ทองแลนด์ จำกัด 1 0105537070617 กรุงเทพมหานคร
1433 บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม (1999) จำกัด 3 0205542007251 ชลบุรี
1434 บริษัท อมารี จำกัด 0 0105512004653 กรุงเทพมหานคร
1435 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 6 0107547000320 กรุงเทพมหานคร
1436 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 2 0107537002761 กรุงเทพมหานคร
1437 บริษัท เคเอสซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105546116161 กรุงเทพมหานคร
1438 บริษัท ลันตา รีเจ้นท์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105540081322 กรุงเทพมหานคร
1439 บริษัท แปซิฟิค พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105518003241 กรุงเทพมหานคร
1440 บริษัท แมคเคนนาแลนด์ จำกัด 2 0105546135831 กรุงเทพมหานคร
1441 บริษัท ไทยโดโน-เกน เกน จำกัด 0 0105537009136 ระยอง
1442 บริษัท อัญชลีวัน จำกัด 2 0205545003035 ชลบุรี
1443 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 2 0105547075484 กรุงเทพมหานคร
1444 บริษัท แนเชอรัล เพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 0105546094850 กรุงเทพมหานคร
1445 บริษัท วาสนา แอนด์ บุญ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 2 0105546065655 กรุงเทพมหานคร
1446 บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด 1 0105547092125 กรุงเทพมหานคร
1447 บริษัท อมตะแมนชั่น จำกัด 1 0205547024765 ชลบุรี
1448 บริษัท เหล่าธงสิงห์ พลาซ่า จำกัด 1 0105547123721 กรุงเทพมหานคร
1449 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) 1 0107540000073 กรุงเทพมหานคร
1450 บริษัท เอส.เอ็ม.เพลส จำกัด 1 0105544065585 กรุงเทพมหานคร
1451 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด 7 0105529046753 กรุงเทพมหานคร
1452 บริษัท กบินทร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0255546000081
1453 บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล จำกัด 0 0105546106947 กรุงเทพมหานคร
1454 บริษัท กู๊ดวิวเพลส จำกัด 1 0105546133804 สมุทรปราการ
1455 บริษัท วี.เค.เจ.จำกัด 1 0105532045088 กรุงเทพมหานคร
1456 บริษัท แม่รำพึงการ์เด้น บีช จำกัด 1 0105532110203 กรุงเทพมหานคร
1457 บริษัท ฟ้าละไม จำกัด 1 0105542057976 กรุงเทพมหานคร
1458 บริษัท พรรณาปยุกต์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105547095884 กรุงเทพมหานคร
1459 บริษัท โกลเด้นแลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด 0 0105544119359 กรุงเทพมหานคร
1460 บริษัท แพน เอเชีย เปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1461 บริษัท ภาวภัทร จำกัด 1 0105530029981 นนทบุรี
1462 บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด 2 0105539018841 กรุงเทพมหานคร
1463 บริษัท ไฮ-ไรซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 -
1464 บริษัท ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 1 0165544000203 ลพบุรี
1465 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105545033636 กรุงเทพมหานคร
1466 บริษัท ไวส์ พาวเวอร์ แลนด์ จำกัด 1 0105544104068 กรุงเทพมหานคร
1467 บริษัท สัจจพูนผล จำกัด 1 0105546148241 กรุงเทพมหานคร
1468 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด และ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 0 0105535155917 ระยอง
1469 บริษัท รัชฏา คอนคอร์ด จำกัด 1 -
1470 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1 0107536000528 กรุงเทพมหานคร
1471 บริษัท เหมืองหินราช จำกัด 3 0315534000152 บุรีรัมย์
1472 บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด 1 0315534000071 บุรีรัมย์
1473 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 1 0105547015716 กรุงเทพมหานคร
1474 บริษัท ศิลาสากล อุบลราชธานี จำกัด 0 0165536000488 อุบลราชธานี
1475 บริษัท โนวา มิราจ จำกัด 1 0205546016637 ชลบุรี
1476 บริษัท ยิปซั่มเวลธ จำกัด 1 0845546003220 สุราษฎร์ธานี
1477 บริษัท ไดร์ฟ อิน คอร์ท จำกัด 1 -
1478 บริษัท ดี.เค.เจ.จำกัด 1 0105534060386 กรุงเทพมหานคร
1479 บริษัท เจบีบี จำกัด 1 0115542003736 กรุงเทพมหานคร
1480 บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด 2 0205544001403 ชลบุรี
1481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น 1 -
1482 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด 3 0835531001391 ภูเก็ต
1483 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 1 0105546127391 สมุทรปราการ
1484 บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด 1 0105518012712 กรุงเทพมหานคร
1485 บริษัท ดาราใต้เหมืองแร่ จำกัด 0 0105546052251 สุราษฎร์ธานี
1486 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด 3 0105530017141 ปทุมธานี
1487 บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด 1 0105532062276 กรุงเทพมหานคร
1488 บริษัท พี.เค.โกลบอล จำกัด 1 0105546016409 ปทุมธานี
1489 บริษัท พานทองนคร จำกัด 1 0105543048237 สมุทรปราการ
1490 บริษัท เศรษฐีวรรณการเคหะ จำกัด 2 0105544078041 กรุงเทพมหานคร
1491 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 1 0107538000711 กรุงเทพมหานคร
1492 บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105526003476 กรุงเทพมหานคร
1493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง 1 0103515010709 กรุงเทพมหานคร
1494 บริษัท สหเรือง จำกัด 2 0345506000011 มุกดาหาร
1495 บริษัท เฮอริเทจ แอสเซท จำกัด 2 0105543069374 ภูเก็ต
1496 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัด 1 0105537046864 กรุงเทพมหานคร
1497 บริษัท พัทยา ซิตี้ จำกัด 1 0205534001974 ชลบุรี
1498 บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด 1 0105546127740 กรุงเทพมหานคร
1499 บริษัท วิลล่าพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0835538001043 ภูเก็ต
1500 บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด 1 0105526049077 กรุงเทพมหานคร
1501 บริษัท ศรีชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0155538000078 กรุงเทพมหานคร
1502 บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด 1 0115547010161 ชลบุรี
1503 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 0107536001273 กรุงเทพมหานคร
1504 บริษัท ธรรมนำสุข จำกัด 1 0105536073965 กรุงเทพมหานคร
1505 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด 1 0105547030227 กรุงเทพมหานคร
1506 บริษัท อนันต์ศักดิ์เจริญวิเศษสุข จำกัด 0 -
1507 บริษัท อินสไตล์ เอสเตท เอกมัย จำกัด 1 0105546145403 ปทุมธานี
1508 บริษัท ยูนานิมมิตี้ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0105546088868 กรุงเทพมหานคร
1509 บริษัท จตุรักษ์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105536087443 กรุงเทพมหานคร
1510 บริษัท เอกไอยรา เฮ้าส์ จำกัด 1 0105547059110 กรุงเทพมหานคร
1511 บริษัท โฮบิส จำกัด 1 0105547136246 กรุงเทพมหานคร
1512 บริษัท บี รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด 1 0105548046828 ภูเก็ต
1513 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด 1 0105548034668 กรุงเทพมหานคร
1514 บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอล จำกัด 1 0835533000952 ภูเก็ต
1515 บริษัท โคลินาส โฮลดิ้ง จำกัด 1 0835538001035 ภูเก็ต
1516 บริษัท วิศวพล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 1 0105539073320 ปทุมธานี
1517 บริษัท ทีซีซีซีแอล นราธิวาส จำกัด 2 0105547108552 กรุงเทพมหานคร
1518 บริษัท ปึกเตียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0765548000407
1519 บริษัท พระยาภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
1520 บริษัท ศรีสหคาม จำกัด 1 0105547048592 กรุงเทพมหานคร
1521 บริษัท ไดกินิคเกอิไทย จำกัด 0 -
1522 บริษัท ไทม์ เอเจนซี่ จำกัด 0 0103539038042 กรุงเทพมหานคร
1523 บริษัท นานา บ้านและที่ดิน จำกัด 2 0105546004702 กรุงเทพมหานคร
1524 บริษัท ณ วิมาน จำกัด 1 0105547006555 กรุงเทพมหานคร
1525 บริษัท เดวิดสัน จำกัด 2 0105548022813 กรุงเทพมหานคร
1526 บริษัท ลีลาวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0105547068828 ภูเก็ต
1527 บริษัท เพิ่มทรัพย์วิลล่า จำกัด 1 0835548003456 ภูเก็ต
1528 บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด 4 0105546141645 กรุงเทพมหานคร
1529 บริษัท ไทยอาศาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 0 -
1530 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) 1 0107548000277 ระยอง
1531 บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด 1 0715518000034 กรุงเทพมหานคร
1532 บริษัท อัลทิเมท เพซ จำกัด 0 0205555000730 ชลบุรี
1533 บริษัท ภูเก็ต แลนด์ โอนเนอร์ จำกัด 1 0105548119876 ภูเก็ต
1534 บริษัท สุขุมวิท โฮเต็ล จำกัด 1 0105516012723 กรุงเทพมหานคร
1535 บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 0105531082991 นนทบุรี
1536 บริษัท สุวรรณเอสเตท จำกัด 2 0105548055851 กรุงเทพมหานคร
1537 บริษัท โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 0107547000729 กรุงเทพมหานคร
1538 บริษัท ธนภูมิ เอสเตท จำกัด 2 0105524000186 กรุงเทพมหานคร
1539 บริษัท แกรนด์ศาลาแดงแอสเซท จำกัด 1 0105548022520 กรุงเทพมหานคร
1540 บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 4 0835531000033 ภูเก็ต
1541 บริษัท ท๊อปโก้ แลนด์ จำกัด 1 -
1542 บริษัท ฟีนาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105549145447 กรุงเทพมหานคร
1543 บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) 1 -
1544 บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 4 0105534096488 กรุงเทพมหานคร
1545 บรัท พูนภัทรสมบัติ จำกัด 1 0105535047626 กรุงเทพมหานคร
1546 บริษัท เปรมสิริ จำกัด 1 0105547119759 กรุงเทพมหานคร
1547 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) 0 0105521002749 กรุงเทพมหานคร
1548 บริษัท เอช ซี สตาร์ค จำกัด 1 0835522000255 ระยอง
1549 บริษัท สาธร ทรัพย์สิน จำกัด 1 0105537069481 กรุงเทพมหานคร
1550 บริษัท สตาร์พลัส เคมีคอล จำกัด 1 0105545012493 กรุงเทพมหานคร
1551 บริษัท นายารา เอสเตท จำกัด 1 0125548007130 นนทบุรี
1552 บริษัท สมหรรษา จำกัด 1 0105544063876 กรุงเทพมหานคร
1553 บริษัท สิรยศ จำกัด 2 0105548065202 กรุงเทพมหานคร
1554 บริษัท พีทีที โพลีนเอทิลีน จำกัด 1 0105547155119 กรุงเทพมหานคร
1555 บริษัท เดอะ พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105547090327
1556 บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105547095230 กรุงเทพมหานคร
1557 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด 2 0105530038734 กรุงเทพมหานคร
1558 บริษัท ทีซีซีซีแอล สุขุมวิท 24 จำกัด 0 0105547108561 กรุงเทพมหานคร
1559 บริษัท รีแคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105530048951 กรุงเทพมหานคร
1560 บริษัท ลองบีช ชะอำ รีสอร์ท จำกัด 1 0765536000024
1561 บริษัท เมทัลลิค เซคชั่น สตีล จำกัด 1 0105548017879 สมุทรปราการ
1562 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) 2 0107536000242
1563 บริษัท สยามฟิวเจอร์เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2 0107545000187 กรุงเทพมหานคร
1564 บริษัท เกื้อวัฒนา จำกัด 1 0105530029476 กรุงเทพมหานคร
1565 บริษัทนายารา จำกัด 1 0125547007420 นนทบุรี
1566 บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด 2 0105548087176 กรุงเทพมหานคร
1567 บริษัท เคอาร์ แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 2 0105533024131 กรุงเทพมหานคร
1568 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด 1 0105526001155 กรุงเทพมหานคร
1569 บริษัท อู่เงิน จำกัด 1 0105533107621 กรุงเทพมหานคร
1570 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด 1 0105533013546 กรุงเทพมหานคร
1571 บริษัท ทรีดอลฟินซ จำกัด 0 0105528009382 กรุงเทพมหานคร
1572 บริษัท ไทยออแกนิก เคมีคัลส์ จำกัด 0 0105546046596 เชียงใหม่
1573 บริษัท เอสที เฮนรี่ จำกัด 1 0105539025210 กรุงเทพมหานคร
1574 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด 3 0105548138366 กรุงเทพมหานคร
1575 บริษัท เดอะ เรนทรี โฮเท็ล จำกัด 1 0575545000726 เชียงราย
1576 บริษัท สยามแบลคมายนิ่ง จำกัด 1 0655546000290
1577 บริษัท โรงพยาบาลชัยปราการ จำกัด 1 0115536007270 สมุทรปราการ
1578 บริษัท ไทยโพลีนอะซีทัล จำกัด 0 -
1579 บริษัท เค.เอ็ม. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105543095031 กรุงเทพมหานคร
1580 บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 18 0105544065534 กรุงเทพมหานคร
1581 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพร แมนชั่น 1 0203548004944 ชลบุรี
1582 บริษัท ชะอำ บีช 2004 จำกัด 1 0765547000233
1583 บริษัท วิทูรธนากร จำกัด 0 0105534116390 กรุงเทพมหานคร
1584 บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) 0 0105537001631 กรุงเทพมหานคร
1585 บริษัท ซิตี้เรซิเดนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105543067576 กรุงเทพมหานคร
1586 บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด 2 0105548119892 กรุงเทพมหานคร
1587 บริษัท พี.พี.แมนชั่น เพลส จำกัด 1 0105548089896 กรุงเทพมหานคร
1588 บริษัท ฮาร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด 0 -
1589 บริษัท สถิตกิตติวงศ์สถาพร จำกัด 0 -
1590 บริษัท เขาหลัก ลากูน่า จำกัด 1 0825538000187 พังงา
1591 บริษัท คริสตัล ซิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 1 0105533084711 กรุงเทพมหานคร
1592 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2 0107544000043 นนทบุรี
1593 บริษัท โอ.พี. แมนชั่น จำกัด 1 0105538037460 กรุงเทพมหานคร
1594 บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด 1 0325546000322 สุรินทร์
1595 บริษัท ครัยโอไทย จำกัด 1 0135546005105 ปทุมธานี
1596 บริษัท 18 ศรีสหเทพ จำกัด 1 0105544079187 กรุงเทพมหานคร
1597 บริษัท ไซม์ แอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 0 -
1598 บริษัท เอ็ม.แอล.อพาร์เม้นท์ จำกัด 1 0105548074392 ปทุมธานี
1599 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด 4 0105546126859 กรุงเทพมหานคร
1600 บริษัท กรองทอง เพลส จำกัด 1 0105548148493 กรุงเทพมหานคร
1601 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นเรศนครา 1 0103548039099
1602 บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105530057879 กรุงเทพมหานคร
1603 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาชัยหาดใหญ่ (1997) 1 0903540000013 สงขลา
1604 บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด 1 0835548012846 ภูเก็ต
1605 บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด 1 0105544090695 กรุงเทพมหานคร
1606 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด 11 0105548005901 กรุงเทพมหานคร
1607 บริษัท เนอวานา พาราไดซ์ จำกัด 1 0105547101213 กรุงเทพมหานคร
1608 บริษัท วงศ์ชมสิน กรุ๊ป จำกัด 1 0775548002582
1609 บริษัท มหาราชนคร จำกัด 1 0105548044973 กรุงเทพมหานคร
1610 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีติกานต์ 1 0763549000425
1611 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดดวงใจ 1 0763546000238
1612 บริษัท พีเอสบี แลนด์ โครงการห้า จำกัด 1 0105546039743
1613 บริษัท ศรีสราญ จำกัด 1 0105548068988 กรุงเทพมหานคร
1614 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 3 0107537002354 กรุงเทพมหานคร
1615 บริษัท นิวจามจุรีกรุ๊ป จำกัด 2 0775534000205 ประจวบคีรีขันธ์
1616 บริษัท หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 -
1617 บริษท ณ หัวหิน จำกัด 1 0775548001535
1618 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด 3 0105531070496 กรุงเทพมหานคร
1619 บริษัท มิ่งเมือง จำกัด 1 0105495002457 กรุงเทพมหานคร
1620 บริษัท บูทิค บูเลอวาร์ด จำกัด 1 0105549036982 กรุงเทพมหานคร
1621 บริษัท อัญชลีพัฒนา จำกัด 1 0205547015715 ชลบุรี
1622 บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด 1 0105526001279 กรุงเทพมหานคร
1623 บริษัท แชลเลนจ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105533004741 กรุงเทพมหานคร
1624 บริษัท แอล เอช แอสเซท จำกัด 1 0105532108390 กรุงเทพมหานคร
1625 บริษัท สันทัดคอร์ท จำกัด 1 0105546106262 กรุงเทพมหานคร
1626 บริษัท อินสไตร์ เอสเตท เรสซิเดนท์ จำกัด 1 -
1627 บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด 1 0105529036821 กรุงเทพมหานคร
1628 บริษัท นภันต์ก่อสร้าง จำกัด 1 0835544004318 ภูเก็ต
1629 บริษัท กรีนฟิลด์ ปาร์ค จำกัด 0 -
1630 บริษัท พรรณสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105548160515 กรุงเทพมหานคร
1631 บริษัท เดือนเจ็ด จำกัด 1 0105546153856 กรุงเทพมหานคร
1632 บริษัท วี.แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด 1 0105542082911 กรุงเทพมหานคร
1633 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3 0107537000025 กรุงเทพมหานคร
1634 บริษัท สิรีน คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0105548150285 กรุงเทพมหานคร
1635 บริษัท ธารารมณ์ เอสเตท จำกัด 2 0105549053810 กรุงเทพมหานคร
1636 บริษัท ไชยยศ แลนด์ จำกัด 1 0105547078483 กรุงเทพมหานคร
1637 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด 2 0105538091529 กรุงเทพมหานคร
1638 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาพระราม 2 จำกัด 0 0105538019496 กรุงเทพมหานคร
1639 บริษัท พรธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105548005498 กรุงเทพมหานคร
1640 บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 0107546000385 ปทุมธานี
1641 บริษัท นันทวัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105545086918 กรุงเทพมหานคร
1642 บริษัท สนท.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105538067377 กรุงเทพมหานคร
1643 บริษัท พรทวีปาล์ม จำกัด 1 0845526000098 สุราษฎร์ธานี
1644 บริษัท แมกซ์ไพพ์ จำกัด 1 0835541000265 ภูเก็ต
1645 บริษัท กู๊ดวิลล์ แลนด์ จำกัด 2 0105548066241 นนทบุรี
1646 บริษัท เนเซลรัล วีล จำกัด 1 -
1647 บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จำกัด 1 0105549063386 กรุงเทพมหานคร
1648 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด 1 0105548097694 กรุงเทพมหานคร
1649 บริษัท กะรนวิว จำกัด 1 0105540070592 กรุงเทพมหานคร
1650 บริษัท เบตงซิตี้ พลาซ่า จำกัด 1 0955539000040 ยะลา
1651 บริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด 1 0835544003842 ภูเก็ต
1652 บริษัท เอกสิน การ์เด้นโฮม จำกัด 0 0125545008500 นนทบุรี
1653 บริษัท เอ็มบี ทาวเวอร์ จำกัด 1 0105538131571 กรุงเทพมหานคร
1654 บริษัท หัวหิน อาเคเดีย จำกัด 1 0105548126457 กรุงเทพมหานคร
1655 บริษัท พัทยากลางเซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด 1 0205548002609 ชลบุรี
1656 บริษัท เบล แอร์ พันวา จำกัด 1 0835546001782 ภูเก็ต
1657 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 3 0105547111537 กรุงเทพมหานคร
1658 บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด 4 0105548014250
1659 บริษัท ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จำกัด 1 0105549031026 กรุงเทพมหานคร
1660 บริษัท ภูเก็ตอยู่เจริญ จำกัด 1 0835546007039 ภูเก็ต
1661 บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0105548069054 กรุงเทพมหานคร
1662 บริษัท วัฒนเวช จำกัด 1 0225526000085 จันทบุรี
1663 บริษัท เดอะ เมจิก ลากูน จำกัด 1 -
1664 บริษัท หรรษาธานี จำกัด 1 0105548126244 กรุงเทพมหานคร
1665 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล จอมเทียน จำกัด 1 0205548005519 ชลบุรี
1666 บริษัท แปซิฟิค แมนชั่น จำกัด 2 0105532101212 กรุงเทพมหานคร
1667 บริษัท รักสกุล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105549097931 กรุงเทพมหานคร
1668 บริษัท ราชดำริ เรสซิเด็นซ์ จำกัด 1 0105543034431 กรุงเทพมหานคร
1669 บริษัท บานไม่รู้โรย สุวรรณภูมิ จำกัด 1 0115549001470 สมุทรปราการ
1670 บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105546060009 กรุงเทพมหานคร
1671 บริษัท บูทิค เรียลตี้ จำกัด 1 0105549003707 กรุงเทพมหานคร
1672 บริษัท ต.หิรัณย์จารึก จำกัด 1 0125541002621 นนทบุรี
1673 บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด 1 0105547024260 กรุงเทพมหานคร
1674 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด 2 0105549014377 ระยอง
1675 บริษัท ยิ่งร่ำรวย จำกัด 1 0105538138398
1676 บริษัท ไทวา พล่าซ่า จำกัด 1 -
1677 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 14 0107537001943 กรุงเทพมหานคร
1678 บริษัท สุราษฎร์ พอร์ท แอนด์ เทอร์มินอล จำกัด 1 0845548002441
1679 บริษัท พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1 0105547163065 กรุงเทพมหานคร
1680 บริษัท ร่วมบุญ โฮมเพลส จำกัด 0 0105546012756 กรุงเทพมหานคร
1681 บริษัท วรชุม จำกัด 1 0775549006387
1682 บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด 0 0105536092269 กรุงเทพมหานคร
1683 บริษัท เค.ดี.แอสเซท จำกัด 0 0105549052589 กรุงเทพมหานคร
1684 บริษัท ยูดีแลนด์ จำกัด 1 0415546000771 อุดรธานี
1685 บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด 0 -
1686 บริษัท สินชัย 1992 จำกัด 2 0195532000271 สระบุรี
1687 บริษัท วรโชติปราณบุรี จำกัด 1 0775549006409
1688 บริษัท เค เค เวิลด์ เรียล เอสเตท จำกัด 1 -
1689 บริษัท โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 -
1690 บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด 0 0123523000270 นนทบุรี
1691 บริษัท กมลา เบย์ เทอร์เรซ รีสอร์ท จำกัด 0 0105540018990 ภูเก็ต
1692 บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด 1 0105549120274 กรุงเทพมหานคร
1693 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา 0 0103528005407 กรุงเทพมหานคร
1694 บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำกัด 1 0105548162445 กรุงเทพมหานคร
1695 บริษัท กาล่า แพลน จำกัด 1 0105546136587 สมุทรปราการ
1696 บริษัท ศุภศิลาชัย จำกัด 2 0705539000211
1697 บริษัท เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพ็กซ์ จำกัด 1 0105530027660 กรุงเทพมหานคร
1698 บริษัท ปฐมวัฒนพาณิชย์การแร่ จำกัด 3 0735532000232 นครปฐม
1699 บริษัท อ่าวปอพัฒนา จำกัด 1 0105547050708 กรุงเทพมหานคร
1700 บริษัท ทรัพย์มงคล จำกัด 1 0103507002778 กรุงเทพมหานคร
1701 บริษัท อาร์ เอส โฮเต็ล จำกัด 1 0715538000714
1702 บริษัท บุญตวง จำกัด 1 0105525003707 กรุงเทพมหานคร
1703 บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0905542000641 สงขลา
1704 บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด 1 0105527022946 สมุทรปราการ
1705 บริษัท อินทสัมพันธ์ จำกัด 1 0105548018701 กรุงเทพมหานคร
1706 บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด 2 -
1707 บริษัท โรงแรมนครพิงค์ จำกัด 1 0105510005041 กรุงเทพมหานคร
1708 บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ศรีราชา) จำกัด 1 0105548013431 กรุงเทพมหานคร
1709 บริษัท สิริพัช แอส เซท จำกัด 1 0105544087970 กรุงเทพมหานคร
1710 บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0105545118852 กรุงเทพมหานคร
1711 บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด 1 0105549060271 กรุงเทพมหานคร
1712 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 0105539108042 กรุงเทพมหานคร
1713 บริษัท สุริวงศ์ คอมเพล็กซ์ จำกัด 1 0105533068511 กรุงเทพมหานคร
1714 บริษัท วิจิตรไพศาล จำกัด 1 0123540003940 นนทบุรี
1715 บริษัท เดอะฮาเว่น รีสอร์ท จำกัด 1 0105549037458
1716 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์เนอร์ จำกัด 1 0103554052344 กรุงเทพมหานคร
1717 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองวิเชียร 1 0673527000024
1718 บริษัท เค.พี.เอ็น. เรียลเอสเตท จำกัด 1 -
1719 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกาลีน 1 0523509000035 ลำปาง
1720 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) 1 0107547000231 กรุงเทพมหานคร
1721 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด 3 0105551063258 กรุงเทพมหานคร
1722 บริษัท บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์ จำกัด 0 0105532123356 ชลบุรี
1723 บริษัท ยายย่า จำกัด 0 0765548000016
1724 บริษัท เหล่าอมรกิจ จำกัด 0 0105525031263 กรุงเทพมหานคร
1725 บริษัท สุวรรณ เรสสิเด้นซ สวีท จำกัด 1 0105545123210 กรุงเทพมหานคร
1726 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 5 0105547117241 กรุงเทพมหานคร
1727 บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด 0 0105548022279 จันทบุรี
1728 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 1 0107536001389 กรุงเทพมหานคร
1729 บริษัท นิว ดี.บี.กรุ๊พ จำกัด 1 0105532039321 กรุงเทพมหานคร
1730 บริษัท อาร์ ไอ แอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 -
1731 บริษัท ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท จำกัด 1 0835543004527 ภูเก็ต
1732 บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด 1 0115545001530 สมุทรปราการ
1733 บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 -
1734 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 3 0105538099635 กรุงเทพมหานคร
1735 บริษัท ศุภราช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105547148244 กรุงเทพมหานคร
1736 บริษัท สวนวิจิตร จำกัด 1 0105523003980 กรุงเทพมหานคร
1737 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 0 0107537002761 กรุงเทพมหานคร
1738 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2 0107538000746 กรุงเทพมหานคร
1739 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 1 0105496000431 กรุงเทพมหานคร
1740 บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0115543007174 กรุงเทพมหานคร
1741 บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด 1 0105548097686 กรุงเทพมหานคร
1742 บริษัท วิชดา จำกัด 1 0205533003434 ชลบุรี
1743 บริษัท ป่าตองลอดจ์ ฮอลิเดย์ จำกัด 1 0835548003278 ภูเก็ต
1744 บริษัท ตั้งจิตนบ จำกัด 1 0105515001477 กรุงเทพมหานคร
1745 บริษัท ทับทิมทร จำกัด 1 0105547150699 กรุงเทพมหานคร
1746 บริษัท รัตนฤกษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3 0205546006437 ชลบุรี
1747 บริษัท เอสดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105548161937 กรุงเทพมหานคร
1748 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด 1 0105530047130 กรุงเทพมหานคร
1749 บริษัท พัทยา ซิตี้ 2005 จำกัด 1 0205548034519 ชลบุรี
1750 บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105543061560 กรุงเทพมหานคร
1751 บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด 1 0105547078262 กรุงเทพมหานคร
1752 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด 2 0105531064798 กรุงเทพมหานคร
1753 บริษัท ไกรสิน จำกัด 3 0105532082668 สระบุรี
1754 บริษัท ที.เค.ที. เพลส จำกัด 1 0105549016469 กรุงเทพมหานคร
1755 บริษัท ศราธร จำกัด 1 0105549097949 กรุงเทพมหานคร
1756 บริษัท บ้านแสนสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105547085111 กรุงเทพมหานคร
1757 บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จำกัด 1 0415528000048 อุดรธานี
1758 บริษัท ซามิราโน (ทองหล่อ 10) จำกัด 1 0105550039191 กรุงเทพมหานคร
1759 บริษัท เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จำกัด 2 -
1760 บริษัท ช.นิยม จำกัด 1 0415543000461 อุดรธานี
1761 บริษัท ลาวาณา บีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105551040070 กรุงเทพมหานคร
1762 บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 0107546000172 ระยอง
1763 บริษัท ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา จำกัด 1 0835550004201 ภูเก็ต
1764 บริษัท ชญาแมนชั่น จำกัด 1 0115548006231
1765 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 1 0105535150478 กรุงเทพมหานคร
1766 บริษัท หินหนึ่ง จำกัด 2 0345533000167 อุบลราชธานี
1767 บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105530010520 สมุทรปราการ
1768 บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรคเตอร์ จำกัด 2 0105545067093 กรุงเทพมหานคร
1769 บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105543085710 กรุงเทพมหานคร
1770 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 3 0105539076655
1771 บริษัท แสงทิพย์ เคหะกิจ จำกัด 1 0105532101581 กรุงเทพมหานคร
1772 บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0345546000471 อุบลราชธานี
1773 บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด 2 0205546011635 ชลบุรี
1774 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด 4 0105536123351 กรุงเทพมหานคร
1775 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 69 0107548000307 กรุงเทพมหานคร
1776 บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด 7 0205548021379 ชลบุรี
1777 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคขพัฒไมนิ่ง 0 0843538002137 สุราษฎร์ธานี
1778 บริษัท โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0105546067224 กรุงเทพมหานคร
1779 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่บดหินมุ่งเจริญ 3 0323509000070
1780 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด 3 0105549092084 ระยอง
1781 บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัด 3 0805537000256 นครศรีธรรมราช
1782 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2 0107536001371 กรุงเทพมหานคร
1783 บริษัท เกรส ไอวอรี่ จำกัด 1 0105541042088 กรุงเทพมหานคร
1784 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 0 0107535000371 กรุงเทพมหานคร
1785 บริษัท ไทย แวลู แคร์ จำกัด 1 0745550000702 สมุทรสาคร
1786 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด 1 0105538145319 กรุงเทพมหานคร
1787 บริษัท สยาม โฮม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105548162003 กรุงเทพมหานคร
1788 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 7 0107546000431 กรุงเทพมหานคร
1789 บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด 2 0105549107014 กรุงเทพมหานคร
1790 บริษัท ชบาญา แกรนด์ 1 ภูเก็ต จำกัด 1 -
1791 บริษัท สิทธิ์พรชัย จำกัด 1 0105548136584 กรุงเทพมหานคร
1792 บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105537086335 ปทุมธานี
1793 บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด 2 0105544030277 สมุทรปราการ
1794 บริษัท ภูเก็ต พี. อาร์. ดี. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0835549004367 ภูเก็ต
1795 บริษัท ทีซีซีซีแอล กรุงธน จำกัด 0 0105548162909 กรุงเทพมหานคร
1796 บริษัท เดอร์ม โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105548159118 กรุงเทพมหานคร
1797 บริษัท วี.พี.แอสเซ็ทส์ จำกัด 1 0105541060035 กรุงเทพมหานคร
1798 บริษัท เคเอส รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 2 0765547000471
1799 บริษัท วินโปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด 5 0835544004261 ภูเก็ต
1800 บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 0 -
1801 บริษัท วันดารา จำกัด 0 0105546145446 กรุงเทพมหานคร
1802 บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด 1 0835532002064 ภูเก็ต
1803 บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 2 0107548000668 กรุงเทพมหานคร
1804 บริษัท ซีคอน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105548164014 กรุงเทพมหานคร
1805 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 1 0105533135161 กรุงเทพมหานคร
1806 บริษัท เรียลเอสเตทเพลส จำกัด 1 0115550002581 สมุทรปราการ
1807 บริษัท พีซฟุลล์ เรสซิเด้นส์คอร์ป จำกัด 1 0835549002895 ภูเก็ต
1808 บริษัท เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 10 0107548000684 กรุงเทพมหานคร
1809 บริษัท ร่วมฤดี เอสเตท จำกัด 1 0105532122538 กรุงเทพมหานคร
1810 บริษัท สยามเบสท์เอ็นเตอร์ไพน์ จำกัด 1 0205544005662 ชลบุรี
1811 บริษัท โนวาพลาซ่า จำกัด 1 0105546109130 ชลบุรี
1812 บริษัท อพิโก แอล แอล ซี จำกัด 3 -
1813 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 0107537002168 สมุทรปราการ
1814 บริษัท พารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0105534076312 กรุงเทพมหานคร
1815 บริษัท ทีซีซีซี แอล นอร์ธ พาร์ค จำกัด 0 0105548116001 กรุงเทพมหานคร
1816 บริษัท ณุศาศิริกรุ๊ป จำกัด 1 -
1817 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด 0 0105538052728 กรุงเทพมหานคร
1818 บริษัท โซ้วกิมฮวด ดิซโพส เวซท์ (1999) จำกัด 0 -
1819 บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด 0 0105537063211 กรุงเทพมหานคร
1820 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 0107546000253 กรุงเทพมหานคร
1821 บริษัท เฟรเกรนท์ เรียลเอสเตล ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 1 0105554030695 กรุงเทพมหานคร
1822 บริษัท เจ เอส เอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105534006250 กรุงเทพมหานคร
1823 บริษัท จำปาและผูก จำกัด 1 0105546120320 กรุงเทพมหานคร
1824 บริษัท หินอ่อน จำกัด 4 0105499000459 กรุงเทพมหานคร
1825 บริษัท ฟลอราวิลล์ สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0105532044669 กรุงเทพมหานคร
1826 บริษัท ลีชัวร์ ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด 1 -
1827 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำกัด 3 0105551015385 กรุงเทพมหานคร
1828 บริษัท อมตะ สตีม ซัพพลาย จำกัด 0 -
1829 บริษัท อนันดา ดีเวลล็อปเม้นท์ ทู จำกัด 7 0115550001917 สมุทรปราการ
1830 บริษัท เพชรพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 -
1831 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105548017097 กรุงเทพมหานคร
1832 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) 0 0107537001854 สมุทรปราการ
1833 บริษัท ยูเรเซีย โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105529039277 กรุงเทพมหานคร
1834 บริษัท อินซาฟ เอสเตจ จำกัด 1 0105548135812 กรุงเทพมหานคร
1835 บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จำกัด 2 0305545001295 นครราชสีมา
1836 บริษัท อิตัลไทยเรียลเอ็ชเทท จำกัด 4 0105524027718 กรุงเทพมหานคร
1837 บริษัท วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 0 0835548002808 ภูเก็ต
1838 บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด 1 0105531025148 กรุงเทพมหานคร
1839 บริษัท ดี.เค.กู๊ดวิลส์ ทาว์เวอร์ จำกัด 1 0105547151245 กรุงเทพมหานคร
1840 บริษัท พีเอ็น เรียล พร็อพเพอร์ทริ จำกัด 1 0105548091050 กรุงเทพมหานคร
1841 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 0107537000475 ฉะเชิงเทรา
1842 บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0105542060128 กรุงเทพมหานคร
1843 บริษัท ศิราภา เรสซิเด้นท์ จำกัด 1 0245550000707
1844 บริษัท จินตวิศว์การโยธา จำกัด 1 0105542019471 ปทุมธานี
1845 บริษัท โคโค้ ปาล์ม โฮลเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2 0105543025547 กรุงเทพมหานคร
1846 บริษัท ไศลรุ่งเรือง จำกัด 1 0905540001224 สงขลา
1847 บริษัท กรุ๊ปวันพัฒนา จำกัด 1 0105548096248 กรุงเทพมหานคร
1848 บริษัท โกลบ แอสซอร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0105540007661 ชลบุรี
1849 บริษัท วันพลัสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105545091717
1850 บริษัท ทรัพย์สมนามพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0835546004609 ภูเก็ต
1851 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 18 จำกัด 0 0105542029964
1852 บริษัท ไอริสกรุ๊ป จำกัด 3 0105549022418 กรุงเทพมหานคร
1853 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด 3 0105534075481 กรุงเทพมหานคร
1854 บริษัท บูลล์โลตัส หัวหิน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0775548002957
1855 บริษัท เอชเอ็มซี โปรรีเมอรส์ จำกัด 0 -
1856 บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด 1 0105524017780 กรุงเทพมหานคร
1857 บริษัท เอเซียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105544061679 กรุงเทพมหานคร
1858 บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด 2 0105550046031 ระยอง
1859 บริษัท มะขามบีช จำกัด 1 0835550002208 ภูเก็ต
1860 บริษัท เอ็มทะเล จำกัด 1 0105550021691 กรุงเทพมหานคร
1861 บริษัท วิวทะเลมารีน่า บีช คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0205548033563 ชลบุรี
1862 บริษัท อำมาด๊าส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105544100682 กรุงเทพมหานคร
1863 บริษัท ศิลาธร จำกัด 1 0103523003741 กรุงเทพมหานคร
1864 บริษัท สิมิลันแมนชั่น จำกัด 1 0205550017863 ชลบุรี
1865 บริษัท สยามนุวัตร จำกัด 2 0105548126881 กรุงเทพมหานคร
1866 บริษัท เวอร์ติคอลเอสเตท จำกัด 0 0105547063486 กรุงเทพมหานคร
1867 บริษัท บาลีฮาย จำกัด 1 0205550005075 ชลบุรี
1868 บริษัท เอสแอนด์เอส สุขุมวิท จำกัด 1 0105548127194 กรุงเทพมหานคร
1869 บริษัท ซิตี้พลัสเรียลเอสเตท จำกัด 0 0105550045965 กรุงเทพมหานคร
1870 บริษัท ไดมอนด์ รัชดา จำกัด 1 0105550045949 กรุงเทพมหานคร
1871 บริษัท นิวแอนด์ดี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105550085100 กรุงเทพมหานคร
1872 บริษัท บูทิค เอสเอ2 จำกัด 1 0105550026685 กรุงเทพมหานคร
1873 บริษัท ปาร์คฟิโก้ จำกัด 1 0105550078634 กรุงเทพมหานคร
1874 หจก.ซิวเวอร์แซนด์ ชะอำ 1 -
1875 บริษัท วัชระสินทรัพย์ จำกัด 1 0105538068896 กรุงเทพมหานคร
1876 บริษัท ราฟเฟิลส์ วิลล่าพังงา จำกัด 1 0105550078481 กรุงเทพมหานคร
1877 บริษัท เขาหลักโอเรียนทอล จำกัด 1 0825549000213 พังงา
1878 บริษัท สิริพัชพัฒนา จำกัด 1 0105549097272 กรุงเทพมหานคร
1879 บริษัท เพริล์ ออย (อมตะ) จำกัด 1 -
1880 บริษัท โอ๊คทรี จำกัด 1 0105548045937 กรุงเทพมหานคร
1881 บริษัท เพริล์ ออย ออฟซอร์ จำกัด 1 -
1882 บริษัท บี เอส อิลาสโตเมอร์ส จำกัด 0 -
1883 บริษัท เพิร์ล ออย (อ่าวไทย) จำกัด 1 -
1884 บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด 2 0115550002999 สมุทรปราการ
1885 บริษัท นนทารมย์ จำกัด 1 0105549111429 กรุงเทพมหานคร
1886 บริษัท กรีนีโอ จำกัด 0 0105546118848 กรุงเทพมหานคร
1887 บริษัท ภูเก็ตโอเชี่ยนรีสอร์ท จำกัด 1 0835541003442 ภูเก็ต
1888 บริษัท จิสประพัจน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105550085568
1889 บริษัท กะตะ ซี บรีช รีสอร์ท จำกัด 1 0835544001173 ภูเก็ต
1890 บริษัท ลักกี้โกลบอลเรียลเอสเตท จำกัด 2 -
1891 บริษัท ไอแมคแอสเซท จำกัด 1 0105549137525 กรุงเทพมหานคร
1892 บริษัท ดีเวลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0925552000112 ตรัง
1893 บริษัท กะรน รอยัล โฮมบิลดิ้ง จำกัด 1 0835549011487 ภูเก็ต
1894 บริษัท รวยล้านล้าน จำกัด1 1 0105545091903 กรุงเทพมหานคร
1895 บริษัท แมนเนอร์พาร์ควัน จำกัด 1 0775550001261
1896 บริษัท เอส.เค.มิเนอรัลส์ จำกัด 1 0105515008579 กรุงเทพมหานคร
1897 บริษัท รสาพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0 -
1898 บริษัท กะตะ คาซ่าดิล จำกัด 1 -
1899 บริษัท พงษ์นเรศร์เรียลเอสเตท จำกัด 0 -
1900 บริษัท เฟริส์เอกมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105549075074 กรุงเทพมหานคร
1901 บริษัท คามินดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105549075074 กรุงเทพมหานคร
1902 บริษัท เคเอสเอเอส ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105550008903 กรุงเทพมหานคร
1903 บริษัท สันติตรานนท์ จำกัด 2 0505543003949 ลำปาง
1904 บริษัท แกรนด์แฮปปี้โฮม จำกัด 0 0105548105280 กรุงเทพมหานคร
1905 บริษัท เจนคระพัฒนาที่ดิน จำกัด 0 0105549128348 กรุงเทพมหานคร
1906 บริษัท วายแอลพี จำกัด 1 0105550118130 กรุงเทพมหานคร
1907 บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) 1 -
1908 บริษัท ไรมอนด์แลนด์ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 -
1909 บริษัท พาร์ครอยัล จำกัด 1 0105548038175 กรุงเทพมหานคร
1910 บริษัท เอกทวี อินดัสทรี จำกัด 1 0105538015776 พังงา
1911 บริษัท พุธผาศิลาละงู จำกัด 1 0915540000015 สตูล
1912 บริษัท 88 นาโนคอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105549097701 กรุงเทพมหานคร
1913 บริษัท พลัสพร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด 3 0105550051663 กรุงเทพมหานคร
1914 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105533016278 ชลบุรี
1915 บริษัท วิดสเต็น จำกัด 1 0205548031153 กรุงเทพมหานคร
1916 บริษัท นิรันดร์คาซ่า จำกัด 1 0105547067376 กรุงเทพมหานคร
1917 บริษัท เขาหลัก โกลด์เด็น เพลส จำกัด 1 0105550108584 พังงา
1918 บริษัท ศิลาไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด 1 0725547000179 สุพรรณบุรี
1919 บริษัท ซีซีดี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 2 0835549002020 ภูเก็ต
1920 บริษัท ปากน้ำ เอ็สเตท จำกัด 1 0105531032284 กรุงเทพมหานคร
1921 บริษัท ยูไนเต็ดพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105531084667 กรุงเทพมหานคร
1922 บริษัท เอพี แปซิฟิก สตาร์ (รัชดา) จำกัด 1 -
1923 บริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 0105541038277 กรุงเทพมหานคร
1924 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด 0 0105546136170 กรุงเทพมหานคร
1925 บริษัท ประภาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105554103307 กรุงเทพมหานคร
1926 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด 1 0105550087447 กรุงเทพมหานคร
1927 บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105537076950 กรุงเทพมหานคร
1928 บริษัท เค.พี.พี.สตรีม จำกัด 0 -
1929 บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด 0 0105546095210 กรุงเทพมหานคร
1930 บริษัท สเตชั่นแลนด์ จำกัด 0 0105538054721 กรุงเทพมหานคร
1931 บริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด 0 0745557000937 สกลนคร
1932 บริษัท บ้านอังสนา จำกัด 1 0105546078188 กรุงเทพมหานคร
1933 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0715550000133
1934 บริษัท อูเบะไนลอน (ประเทศไทย) จำกัด 0 0105538067962 กรุงเทพมหานคร
1935 บริษัท คริสตัลเพลสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0735550000044 นครปฐม
1936 บริษัท แอทวารด์อะโกร จำกัด (มหาชน) 0 -
1937 บริษัท เดซติเนชั่นพร็อพเพอร์ตี้ (ทรอปิคาน่า) จำกัด 1 0105550001305 ภูเก็ต
1938 บริษัท เกตเวย์เพาเวอร์ จำกัด 1 0105543056639 กรุงเทพมหานคร
1939 บริษัท พีทีทียูทิลิตี้ จำกัด 0 0105547094390 กรุงเทพมหานคร
1940 บริษัท พีทีทีโพรีเอทิลีนคอนซัลแทนท์ จำกัด 0 -
1941 บริษัท ซาลามาเดอร์เอ็นเนียยี่ (อีแอนด์พี) จำกัด 0 0105539117378 กรุงเทพมหานคร
1942 บริษัท พัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105540103598 กรุงเทพมหานคร
1943 บริษัท เควิลล์เอ็นเตอร์ไพน์ จำกัด 0 0105546025114 กรุงเทพมหานคร
1944 บริษัท เอสซีแอสเสจคอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0105532072841 กรุงเทพมหานคร
1945 บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 1 0105517003795 สมุทรปราการ
1946 บริษัท พริ้นเซสซีวิวรีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 0 0835550005452 ภูเก็ต
1947 บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด 3 0105549079126 กรุงเทพมหานคร
1948 บริษัท เอ็ม.เอ.ซี.ทูร์ จำกัด 1 0103540015824 กรุงเทพมหานคร
1949 บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด 1 0105533011853 กรุงเทพมหานคร
1950 บริษัท ภูเขียว ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด 1 -
1951 บริษัท ศูนย์การศึกษาและการบริหารสหเทคโนโลยี จำกัด 1 0105534024193 กรุงเทพมหานคร
1952 หจก.พี เอ็น ที่ดิน 1 0833531000473 ภูเก็ต
1953 บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6 0105550131624 กรุงเทพมหานคร
1954 บริษัท ป่าตองเมอร์ลิน จำกัด 1 0835528000141 ภูเก็ต
1955 บริษัท เอกเรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0205550019874 ชลบุรี
1956 บริษัท อดานิ เวลสปัน เอ็กซ์พลอเรชั่น ลิมิเต็ด 3 -
1957 บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ จำกัด 1 0105532064368 กรุงเทพมหานคร
1958 บริษัท เทรคอน จำกัด 0 0105542008665 กรุงเทพมหานคร
1959 โมนาลิซ่า 0 0103511010470 กรุงเทพมหานคร
1960 บริษัท บางกอก ทาวเวอร์ส เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0105526026972 กรุงเทพมหานคร
1961 ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด 2 0105552012266 กรุงเทพมหานคร
1962 บริษัท กรีน พอยท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551045331 กรุงเทพมหานคร
1963 บริษัท โอริน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105552108263 กรุงเทพมหานคร
1964 บริษัท มหาทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105550004789 กรุงเทพมหานคร
1965 บริษัท จิตเลิศ จำกัด 0 -
1966 บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จอมเทียน รีสอร์ท จำกัด 1 0205548015484 ชลบุรี
1967 บริษัท วิวทะเล ปาร์ค จำกัด 1 0205550017588 ชลบุรี
1968 บริษัท เชียร์ แอสเซท จำกัด 0 -
1969 บริษัท เดวารายา จำกัด 1 0105547023310 กรุงเทพมหานคร
1970 บริษัท เลควิว เทอเรส คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0835552001314 ภูเก็ต
1971 บริษัท พรปวีณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105547151571 กรุงเทพมหานคร
1972 บริษัท เฮส (ไทยแลนด์) จำกัด 1 -
1973 บริษัท มากอตโต จำกัด 3 0105533138861 สระบุรี
1974 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด 1 0115544000033 ฉะเชิงเทรา
1975 บริษัท ไอ พี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0115537003600 สมุทรปราการ
1976 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 1 0105513001194 กรุงเทพมหานคร
1977 บริษัท วี.อาร์.เอ็ม.พัฒนา จำกัด 0 0105549107774 กรุงเทพมหานคร
1978 บริษัท ทุนเท็กซ์ อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด 0 0105539060066 กรุงเทพมหานคร
1979 บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จำกัด 1 0325553000138 สุรินทร์
1980 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย),(สาขาวังสะพุง) 2 0105546135971 กรุงเทพมหานคร
1981 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด 1 0105535050244 กรุงเทพมหานคร
1982 บริษัท หัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยนวิว จำกัด 1 0765549001458
1983 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 1 0105550094052 กรุงเทพมหานคร
1984 บริษัท กรองทอง สุขุมวิท 85 จำกัด 1 0105552053248 กรุงเทพมหานคร
1985 บริษัท ปราณบุรีเทรดดิ้ง จำกัด 0 0105537020741 กรุงเทพมหานคร
1986 บริษัท เอ็น เอส แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ 0 -
1987 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลารัตน์หล่มสัก 1 0673523000038
1988 บริษัท เพิร์ลออย (อมตะ) จำกัด 0 -
1989 บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105545099092 นนทบุรี
1990 บริษัท ทรัพย์มงคล พัฒนา จำกัด 0 0105552051601 กรุงเทพมหานคร
1991 บริษัท สิริพัช เรียล เอสเตท จำกัด 0 0105552084950 กรุงเทพมหานคร
1992 บริษัท พูล แอสเสท จำกัด 0 0105551111198 กรุงเทพมหานคร
1993 บริษัท ลอฟท์ คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0205548017231 ชลบุรี
1994 บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105549107499 กรุงเทพมหานคร
1995 บริษัท ออริจิ้น เพลส จำกัด 0 0105548010891 สมุทรปราการ
1996 บริษัท คูณผลโฮลดิ้ง จำกัด 1 0505536000778 กรุงเทพมหานคร
1997 บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0105549011823 กรุงเทพมหานคร
1998 บริษัท ซิตี้โฮม เพลส จำกัด 1 0125550042885 นนทบุรี
1999 บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 0105547143692 กรุงเทพมหานคร
2000 บริษัท เจริญนคร พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105552114247 กรุงเทพมหานคร
2001 บริษัท บรรจงธานี จำกัด 1 0845547004840 สุราษฎร์ธานี
2002 บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด 1 0105528010089 กรุงเทพมหานคร
2003 บริษัท ริเวอร์ ไลฟ์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 0 0105553039982 ชลบุรี
2004 บริษัท ฟานารี รีสอร์ท เขาหลัก จำกัด 0 0105552062107 กรุงเทพมหานคร
2005 บริษัท รีสอร์ท จำกัด 0 -
2006 บริษัท สาธุประดิษฐ์ จำกัด 0 -
2007 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
2008 บริษัท อี จี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
2009 บริษัท คริสตัล ฟู้ด จำกัด 1 0105545084249 กรุงเทพมหานคร
2010 บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จำกัด 1 0125550046236 กรุงเทพมหานคร
2011 บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105546041390 กรุงเทพมหานคร
2012 บริษัท ทรอปิคอล เฮอริเทจ จำกัด 0 0105551096466 กรุงเทพมหานคร
2013 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0105537091533 กรุงเทพมหานคร
2014 บริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด 0 0705535000748
2015 บริษัท ฉางเถ่พัฒนาการแร่ จำกัด 1 0105547054681 เลย
2016 บริษัท เขาหินสวย จำกัด 2 0705551000391
2017 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินเลิศสุด 2 0703531000211
2018 บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนล แซนด์ ซัพพลาย จำกัด 2 0215535000301 ระยอง
2019 บริษัท ฝู่ไทยคอนสตัคชั่น จำกัด 0 0745551000129 สมุทรสาคร
2020 บริษัท เพิร์ลออย (ปิโตรเลียม) จำกัด 0 -
2021 บริษัท เพิร์ล ออย บางกอก จำกัด 0 -
2022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม 5 0103498000577 กรุงเทพมหานคร
2023 บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 2 0505532001460 เชียงใหม่
2024 บริษัท เอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 -
2025 ของบริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด 1 0905538003100 สงขลา
2026 บริษัท ตากกลกิจ (1996) จำกัด 1 0635539000131 ตาก
2027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว 0 0193534001264 สระบุรี
2028 บริษัท ภูเก็ตเก็บทรัพย์ธุรกิจ จำกัด 1 0835535001026 ภูเก็ต
2029 บริษัท พนาสนธิ์ กรีนเพลส จำกัด 1 0835546005338 กรุงเทพมหานคร
2030 บริษัท ดับเบิ้ลยู ลองบีช จำกัด 0 -
2031 บริษัท มอร์แกน ชาเลย์ จำกัด 1 0105552041240 กรุงเทพมหานคร
2032 บริษัท ไม้ขาว ดรีม จำกัด 2 0835551002520 ภูเก็ต
2033 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด 1 0105547128782 กรุงเทพมหานคร
2034 บริษัท สมุย โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105550061600 กรุงเทพมหานคร
2035 บริษัท เวนิชธุรกิจ จำกัด 1 0105537138769 กรุงเทพมหานคร
2036 บริษัท วา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551123765 กรุงเทพมหานคร
2037 บริษัท สตาร์เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105550034980 กรุงเทพมหานคร
2038 บริษัท ซิตี้ รีสอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105551085553 กรุงเทพมหานคร
2039 บริษัท เอกธง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0115550003944 สมุทรปราการ
2040 บริษัท บาห์รัต โฮเต็ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105551050547 กรุงเทพมหานคร
2041 บริษัท นายารา เรสซิเด้นส์ จำกัด 0 0125549013796 นนทบุรี
2042 บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด 0 0107535000290 กรุงเทพมหานคร
2043 บริษัท ปาร์ค โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 1 0105531063333 กรุงเทพมหานคร
2044 บริษัท ฟีน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105551010138 กรุงเทพมหานคร
2045 บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด 1 0105540017641 กรุงเทพมหานคร
2046 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) 1 0107551000258 กรุงเทพมหานคร
2047 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 3 0107548000650 กรุงเทพมหานคร
2048 บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด 0 0505532001460 เชียงใหม่
2049 บริษัท เพิร์ล ออย (ปิโตรเลียม) จำกัด 0 0105548077731 กรุงเทพมหานคร
2050 บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด 9 0100553000330
2051 บริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ แอลแอลซี 1 0505528000357 กรุงเทพมหานคร
2052 บริษัท คาร์นาร์วอน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด 1 -
2053 บริษัท ปตท.สผ.โครงการไทย จำกัด 0 0105550003669 กรุงเทพมหานคร
2054 บริษัท บิลเลี่ยนคอนโด จำกัด 1 0905545001991 สงขลา
2055 บริษัท อนันตศิลาเขาสามง่าม จำกัด 1 0705535000021
2056 บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด 1 0705534000213
2057 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเกาลีน 1 0523516000169 ลำปาง
2058 บริษัท พงศ์สุภากร จำกัด 1 0505550004203 ตาก
2059 บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด 0 0105548126350 เชียงใหม่
2060 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภูมิวัฒนา 0 0523522000132 ลำปาง
2061 บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด 1 0105529029298 สระบุรี
2062 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนกลำปาง 3 0523538000315 ลำปาง
2063 บริษัท สหศิลาภัณฑ์ราชบุรี จำกัด 1 0735521000112 นครปฐม
2064 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานพรทิพย์อุตสาหกรรมแต่งแร่ 1 0193523000121 สระบุรี
2065 บริษัท ซัมทอง ไมนิ่ง จำกัด 0 0325551000173 สุรินทร์
2066 บริษัท ปราจีนบุรี เหมืองหิน จำกัด 1 0105548094938
2067 บริษัท ชลิดา แกลลอรี สโตน จำกัด 1 0105537065559 นครราชสีมา
2068 บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด 2 0105551040398 กรุงเทพมหานคร
2069 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด 0 -
2070 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105551119601 กรุงเทพมหานคร
2071 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) 0 0107537001854 สมุทรปราการ
2072 บริษัท ทัช เอเซีย จำกัด 0 0105552032348 กรุงเทพมหานคร
2073 บริษัท ปาล์ม บีช รีสอร์ท จำกัด 1 0105530043398 กรุงเทพมหานคร
2074 บริษัท รุ่งสิริชัย ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 0 -
2075 บริษัท วิทยา ทวีวงศ์ทรัพย์ จำกัด 0 0835547002146 ภูเก็ต
2076 บริษัท ภูเก็ต ลีฟวิ่ง จำกัด 0 0835552003775 ภูเก็ต
2077 บริษัท ไทยซาน ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 0 0105545045634 ชลบุรี
2078 บริษัท เทวาศรม พัฒนา จำกัด 0 0105551075141 กรุงเทพมหานคร
2079 บริษัท พังงาวัสดุก่อสร้าง จำกัด 0 0835538002287 ภูเก็ต
2080 บริษัท แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) จำกัด 1 -
2081 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 0105533055079 กรุงเทพมหานคร
2082 บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด 1 0105544067243 ชลบุรี
2083 บริษัท เหล็กทรัพย์ตะวันออก จำกัด 0 0745551003489 สมุทรสาคร
2084 บริษัท เซเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด 0 0105533098096 กรุงเทพมหานคร
2085 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด 1 0105537003987 กรุงเทพมหานคร
2086 บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด 1 0105537091339 กรุงเทพมหานคร
2087 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด 1 0105550062126 กรุงเทพมหานคร
2088 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด 1 0105550048727 กรุงเทพมหานคร
2089 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด 1 0105553104041 นครสวรรค์
2090 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาร์ไอแอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด) 2 0105550087617 กรุงเทพมหานคร
2091 บริษัท เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 0105552127462 กรุงเทพมหานคร
2092 บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0 0105541042436 กรุงเทพมหานคร
2093 บริษัท พัฒนรัฐ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0745553001599 ปทุมธานี
2094 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0107544000043 นนทบุรี
2095 บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 11 0105550003227 กรุงเทพมหานคร
2096 บริษัท บุณสิตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105545113249 กรุงเทพมหานคร
2097 บริษัท เดอะ คริสตัล ป่าตอง จำกัด 1 0105552052144 สมุทรปราการ
2098 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) 0 0107547000419 กรุงเทพมหานคร
2099 บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด 1 0105549145005 กรุงเทพมหานคร
2100 บริษัท เซนส์ เอสเตท จำกัด 1 0105550094567 กรุงเทพมหานคร
2101 บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด 1 -
2102 บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด 2 0105551047031 กรุงเทพมหานคร
2103 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 1 0107538000509 พระนครศรีอยุธยา
2104 บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 10 0105545118836 กรุงเทพมหานคร
2105 บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 3 0105531005163 กรุงเทพมหานคร
2106 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด 2 0105547135207 สระบุรี
2107 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด 1 0105550053836 กรุงเทพมหานคร
2108 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด 2 0105553109000 กรุงเทพมหานคร
2109 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2 0105552021486 กรุงเทพมหานคร
2110 บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 1 0105550053861 กรุงเทพมหานคร
2111 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด 1 0105553104407
2112 บริษัท สหรัตนนคร จำกัด 1 0105531088981 กรุงเทพมหานคร
2113 บริษัท เครือเกรซ จำกัด 1 0105548155554 กรุงเทพมหานคร
2114 บริษัท สิทธารมย์ เรสสิเดนส์ จำกัด 0 0105554056694 กรุงเทพมหานคร
2115 บริษัท สหการ โฮลดิ้ง จำกัด 1 0105541022460 กรุงเทพมหานคร
2116 บริษัท เพชร พัทยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105552084551 กรุงเทพมหานคร
2117 บริษัท พี เอ แอล เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 -
2118 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด 2 0105546004851 ระยอง
2119 บริษัท เบลลา รอยัล จำกัด 1 0205549000634 ชลบุรี
2120 บริษัท แบงค์คอค ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 0105546089473 กรุงเทพมหานคร
2121 บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด 0 0105552124111 ระยอง
2122 บริษัท ลูกาโน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105553147254 กรุงเทพมหานคร
2123 บริษัท เดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0835550008079 ภูเก็ต
2124 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 11 0105552133918 สมุทรปราการ
2125 บริษัท เมล่า แกรนด์ จำกัด 1 0105550131071 กรุงเทพมหานคร
2126 บริษัท สมบัติเหลืองสุวรรณ จำกัด 0 0105514004103 กรุงเทพมหานคร
2127 บริษัท ทองหล่อสิบเจ็ด จำกัด 0 0105553084091 กรุงเทพมหานคร
2128 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 3 0107538000088 ชลบุรี
2129 บริษัท ศิลาผาสุข จำกัด 1 0765548000881
2130 บริษัท โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105553083426 กรุงเทพมหานคร
2131 บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด 1 0195547000701 สระบุรี
2132 บริษัท พรพลาซ่า พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105554011771 กรุงเทพมหานคร
2133 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4 0107554000119 สมุทรปราการ
2134 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 18 0105539104535 กรุงเทพมหานคร
2135 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 2 0105545093574 ชัยภูมิ
2136 บริษัท สมุยทาวเออร์ จำกัด 1 0105546148771 กรุงเทพมหานคร
2137 บริษัท เหมืองธารไศล จำกัด 1 0535538000112 อุตรดิตถ์
2138 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด 3 0105551074993 นครราชสีมา
2139 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 14 0107554000267 กรุงเทพมหานคร
2140 บริษัท อัลทิเมท เรียลเอสเตท จำกัด 0 0215552001239 ระยอง
2141 บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด 7 0105553035677 กรุงเทพมหานคร
2142 บริษัท อัจฉวัฒน์ พาร์ค จำกัด 1 0125554006140 กรุงเทพมหานคร
2143 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105532091519 กรุงเทพมหานคร
2144 บริษัท สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0125553014815 นนทบุรี
2145 บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด 1 0105554035221 กรุงเทพมหานคร
2146 บริษัท โลมามา จำกัด 1 0105554037401 กรุงเทพมหานคร
2147 บริษัท หัวหิน ซี สกาย โฮเต็ล จำกัด 1 0825554000196 พังงา
2148 บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105534119364 ชลบุรี
2149 บริษัท ที.เค.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105553062453 กรุงเทพมหานคร
2150 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 1 0105552116967 ราชบุรี
2151 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด 2 0105548089187 กรุงเทพมหานคร
2152 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 2 0105544067391 สมุทรปราการ
2153 บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด 2 0105502000663 ชลบุรี
2154 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด 1 0105552137611 กรุงเทพมหานคร
2155 บริษัท อุทัยธานีไบโอ เอเนอยี่ จำกัด 1 0105554040518
2156 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105516004925 กรุงเทพมหานคร
2157 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด 3 0105553039664 กรุงเทพมหานคร
2158 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด 2 0105553104431 กรุงเทพมหานคร
2159 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 1 0245552001310 ฉะเชิงเทรา
2160 บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) 0 0105528011875 กรุงเทพมหานคร
2161 บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) 6 0103525023196 กรุงเทพมหานคร
2162 Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co.,Ltd 0 -
2163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร 1 0603509000174
2164 บริษัท ฐาวิตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2 0105539084208 สระบุรี
2165 บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จำกัด 2 0345553000634 อุบลราชธานี
2166 บริษัท เชียงใหม่ทิน-ทังสเตน จำกัด 1 0505522000355 เชียงใหม่
2167 บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0205551009929 ระยอง
2168 บริษัท จี-วัน แลนด์ จำกัด 1 0105550021799 นนทบุรี
2169 บริษัท บลูสกาย ดีเวลลอปเม้นท์ 1 0105554079121 กรุงเทพมหานคร
2170 บริษัท สกุณา หงษีร์ จำกัด 1 0205554001716 ชลบุรี
2171 บริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105552041533 กรุงเทพมหานคร
2172 บริษัท เอเซีย ไทยหยวน คอนสตั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105553152550 สมุทรสาคร
2173 บริษัท รพีวิชญ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105548112669 กรุงเทพมหานคร
2174 บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี. เอสเตท จำกัด 0 0105550115548 กรุงเทพมหานคร
2175 บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 8 0105549005441 กรุงเทพมหานคร
2176 บริษัท ภคพล คอน-ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205552018115 ชลบุรี
2177 บริษัท กระบี่นครินทร์ จำกัด 1 0805552000202 กระบี่
2178 บริษัท ประจวบแกรนด์โฮเต็ล จำกัด 1 0775537000427
2179 บริษัท เดอะ เอสเตท จำกัด 1 0105550028041 กรุงเทพมหานคร
2180 บริษัท พัทยา มารินา โฮเต็ล จำกัด 1 0105516000695 ชลบุรี
2181 บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105541063051 กรุงเทพมหานคร
2182 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองศิลาทอง 3 0313551000074 บุรีรัมย์
2183 บริษัท ธารีน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0505550001212 เชียงใหม่
2184 บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จำกัด 1 0105555029747 กรุงเทพมหานคร
2185 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด 1 0105490000456 กรุงเทพมหานคร
2186 บริษัท ไพร์ด พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิวิลอปเมนท์ จำกัด 1 -
2187 บริษัท สยาม โอเรียลทัล ฮิลล์ จำกัด 2 0205555009826 ชลบุรี
2188 บริษัท บูรณสิทธิ์ จำกัด 1 0105549016655 กรุงเทพมหานคร
2189 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเสฎฐ์ชนะ 1 0773554000578
2190 บริษัท เชียงใหม่คอนเนอร์ จำกัด 1 0505553002767 เชียงใหม่
2191 บริษัท สุดทางรัก แลนด์ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205554022683 ชลบุรี
2192 บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด 0 0105522016247 กรุงเทพมหานคร
2193 บริษัท เบลาจิโอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205549020619 ชลบุรี
2194 บริษัท สตาร์ บรี โอ พลัส จำกัด 1 0205555006819 ชลบุรี
2195 บริษัท 12 คาแนล จำกัด 1 0205553006102 ชลบุรี
2196 บริษัท อิสเทิร์นแลนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0275550000260 ปทุมธานี
2197 บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0205537004851 ชลบุรี
2198 บริษัท ซาซ่า โฮเต็ล จำกัด 1 0115553007827 สมุทรปราการ
2199 บริษัท เอ-วัน พัทยา จำกัด 2 0205555008501 ชลบุรี
2200 บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด 0 0205553012587 ชลบุรี
2201 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด 5 0105519001072 กรุงเทพมหานคร
2202 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำกัด 0 0105555003110 กรุงเทพมหานคร
2203 บริษัท แอล เค โนเบิ้ล จำกัด 1 0205552016775 ชลบุรี
2204 บริษัท พลาซ่า แลนด์ จำกัด 1 0205555000055 ชลบุรี
2205 บริษัท โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จำกัด 1 0905554001159 สงขลา
2206 บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด 11 0105546144865 กรุงเทพมหานคร
2207 บริษัท วรรณี เพลส จำกัด 1 0205548034934 ชลบุรี
2208 บริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด 1 0105554133923 ระยอง
2209 บริษัท ไฮฮีโร่ จำกัด 1 0105538110043 กรุงเทพมหานคร
2210 บริษัท ธนวรรณ ครองทรัพย์ พัทยา จำกัด 3 0205550014171 ชลบุรี
2211 บริษัท แผ่นดินทอง พัฒนาที่ดิน จำกัด 1 0105551078921 ชลบุรี
2212 บริษัท ริชมอนด์ เอสเตท จำกัด 1 0105554150496 นนทบุรี
2213 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105555031491 นนทบุรี
2214 บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด 1 0835550004871 ภูเก็ต
2215 บริษัท เอ.เค.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105551085723 กรุงเทพมหานคร
2216 บริษัท อูเบอะ จำกัด 1 -
2217 บริษัท เดอะ สยาม โอเรียนทัล เทรดดิ้ง จำกัด 1 0205548000011 ชลบุรี
2218 บริษัท รุ่งเจริญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0215554001228 ระยอง
2219 บริษัท โนวา รอยัล บีช จำกัด 1 0205551024456 ชลบุรี
2220 บริษัท วัน บิวด์ พร็อพเพอตี้ จำกัด 1 -
2221 บริษัท จอมเทียน 9 คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0205554017892 ชลบุรี
2222 บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) 3 0107557000454 กรุงเทพมหานคร
2223 บริษัท วินซัม จำกัด 1 0105511004846 นนทบุรี
2224 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยานุสรณ์ เดเวลอปเม้นท์ 1 0503552001293 เชียงใหม่
2225 บริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 -
2226 บริษัท อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด 1 0105535068551 ขอนแก่น
2227 บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ จำกัด 1 0105555112822 กรุงเทพมหานคร
2228 บริษัท หลักบ้านธารา จำกัด 1 0835552002043 ภูเก็ต
2229 บริษัท บ้านสนามกอล์ฟ จำกัด 1 0765555000085
2230 บริษัท พรพลาซ่า จำกัด 1 0105531033663 กรุงเทพมหานคร
2231 บริษัท นุชินทร์พร จำกัด 2 0105548126201 กรุงเทพมหานคร
2232 บริษัท เชาว์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0105532040361 กรุงเทพมหานคร
2233 บริษัท ไอ คอนโด โฮลดิ้ง จำกัด 1 0835553007081 สระบุรี
2234 บริษัท รดาดาว ปาร์ค วิลล์ จำกัด 1 0775553001157
2235 บริษัท ซิลเวอร์ คอยน์ จำกัด 1 0125548011552 นนทบุรี
2236 บริษัท โคราช แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0305538000378 นครราชสีมา
2237 บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด 1 0105537017279 กรุงเทพมหานคร
2238 บริษัท อวิสต้า รีสอร์ท แอนด์สปา กะรน ภูเก็ต จำกัด 1 0835554005953 ภูเก็ต
2239 บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคิรีขันธ์ 2554) จำกัด 1 0105554079112 กรุงเทพมหานคร
2240 บริษัท ทรูสโตน จำกัด 3 0135547011087 สระบุรี
2241 บริษัท วีพีซี แมนชั่น จำกัด 1 0105555075994 กรุงเทพมหานคร
2242 บริษัท เชลซี วิลล่า จำกัด 1 0815552000865 กระบี่
2243 บริษัท ซีทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0105555039262 กรุงเทพมหานคร
2244 บริษัท เอส. อาร์. ซี. เชียงใหม่ จำกัด 1 0505554007185 เชียงใหม่
2245 บริษัท ฮวน ไทย ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 2 -
2246 บริษัท ตันบุญ จำกัด 1 0105552003127 กรุงเทพมหานคร
2247 บริษัท พาโซ เพลส จำกัด 1 0105555079094 กรุงเทพมหานคร
2248 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 29 0107537002567 ระยอง
2249 บริษัท โกลด์เด้น พาเลซ พัทยา จำกัด 3 0205555005006 ชลบุรี
2250 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 2 0105532003032 กรุงเทพมหานคร
2251 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1 0107536001001 กรุงเทพมหานคร
2252 บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0715554000481 กาญจนบุรี
2253 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาสิทธิ์ 1 0523503000068 เชียงใหม่
2254 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 2 0105535079005 พิษณุโลก
2255 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4 0107536001117 กรุงเทพมหานคร
2256 บริษัท เทเท็ก ไทยแลนด์ III, แอลแอลซี 1 0505528000357 กรุงเทพมหานคร
2257 บริษัท สิงห์บุรี จำกัด 1 0105549101016 นนทบุรี
2258 บริษัท มีสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 0105550112433 กรุงเทพมหานคร
2259 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 2 0105556020301 กรุงเทพมหานคร
2260 บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด 1 0105554018539 กรุงเทพมหานคร
2261 บริษัท สกายแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105539063341 กรุงเทพมหานคร
2262 บริษัท มิราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด 0 0105550051311 กรุงเทพมหานคร
2263 บริษัท เอ็ม จี พลัส จำกัด 1 0205554029912 ชลบุรี
2264 บริษัท พรรุ่งเรือง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105555086767 กรุงเทพมหานคร
2265 บริษัท ทรัพย์ในดินสินในน้ำนำโชค จำกัด 0 0105548008829 กรุงเทพมหานคร
2266 บริษัท ยูนิเวอร์เซล พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205555005871 ชลบุรี
2267 บริษัท ทวินช่า ออยล์ ลิมิเต็ด 1 -
2268 บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด 1 0105523002983 กรุงเทพมหานคร
2269 บริษัท สิราลัย จำกัด 1 -
2270 บริษัท ภูเก็ตวิลล่า โฮเต็ล จำกัด 1 0835553005828 ภูเก็ต
2271 บริษัท ปภานัน จำกัด 2 0105546110791 กรุงเทพมหานคร
2272 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำกัด 1 0105554149013 กรุงเทพมหานคร
2273 บริษัท อ่องเอี่ยม เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105554146677 กรุงเทพมหานคร
2274 บริษัท อีสเทิร์นซัน (2011) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0105554126455 กรุงเทพมหานคร
2275 บริษัท มีสไตล์ แลนด์ จำกัด 1 0105554057089 กรุงเทพมหานคร
2276 บริษัท บ้านรับลม จำกัด 1 0105554057933 นครราชสีมา
2277 บริษัท เรสซิเดนซ์เอเชีย จำกัด 1 0105554053962 กรุงเทพมหานคร
2278 บริษัท อธิพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0735553002650 นครปฐม
2279 บริษัท โอเชี่ยน อีเลฟเว่น จำกัด 0 0105553128179 กรุงเทพมหานคร
2280 บริษัท เขาหลัก บีช วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0835553003728 ภูเก็ต
2281 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด 1 0105485000109 กรุงเทพมหานคร
2282 บริษัท สยามสินธร จำกัด 6 0105530058476 กรุงเทพมหานคร
2283 บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105549023333 กรุงเทพมหานคร
2284 บริษัท ปุรณาการ จำกัด 1 0835553001610 ภูเก็ต
2285 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด 1 0105550087561 กรุงเทพมหานคร
2286 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด 1 0105553104423 กรุงเทพมหานคร
2287 บริษัท บุรีรัมย์นวรัตน์ จำกัด 2 0105535041954 บุรีรัมย์
2288 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด 3 0105550054140 กรุงเทพมหานคร
2289 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์(กาฬสินธุ์) จำกัด 2 0105553001357 กรุงเทพมหานคร
2290 บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด 0 -
2291 บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด 2 0105516007860 สิงห์บุรี
2292 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) 3 0107553000191 กรุงเทพมหานคร
2293 บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด 1 0305531000500 นครราชสีมา
2294 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด 1 0105549129891 ตาก
2295 บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด 2 0395549000081 หนองบัวลำภู
2296 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด 0 0105512000020 ปทุมธานี
2297 บริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2 0635533000016 ตาก
2298 บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด 1 0105555074149 กรุงเทพมหานคร
2299 บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด 1 0255555000969
2300 บริษัท บางกอก เค.เค. จำกัด 1 0105538001759 นนทบุรี
2301 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด 1 0105540102435 กาฬสินธุ์
2302 บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟ้ฟ้า จำกัด 2 0105551006009 กรุงเทพมหานคร
2303 บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 1 0107538000061 ชลบุรี
2304 บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด 0 -
2305 บริษัท เคอร์-แม็คจี (ประเทศไทย) จำกัด 1 -
2306 บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 4 0105553132257 กรุงเทพมหานคร
2307 บริษัท แอลไนน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105550057971 กรุงเทพมหานคร
2308 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 0 0105556004811 กรุงเทพมหานคร
2309 บริษัท มาบุญยง เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105534085923 กรุงเทพมหานคร
2310 บริษัท ฟ้าใสค้าวัสดุ จำกัด 1 0105544069866 กรุงเทพมหานคร
2311 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 1 0107537002451 กรุงเทพมหานคร
2312 บริษัท สเวน คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 0105548161317 สมุทรปราการ
2313 บริษัท สิชล รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด 1 0105550118512 กรุงเทพมหานคร
2314 บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0107545000331 กรุงเทพมหานคร
2315 บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 0105553071185 กรุงเทพมหานคร
2316 บริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 0125547009597 กรุงเทพมหานคร
2317 บริษัท ชลธนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205554018058 ชลบุรี
2318 บริษัท เค.ที.พร๊อพเพอร์ตี้ พิษณุโลก จำกัด 1 0655554000015
2319 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด 1 0105552135325 กรุงเทพมหานคร
2320 บริษัท มาเจสติค แมนเนจเม้นท์ จำกัด 1 0205551011869 ชลบุรี
2321 บริษัท เดอะ ลิฟวิ่ง ควอร์เทอส์ จำกัด 1 0105553132834 กรุงเทพมหานคร
2322 บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด 1 0105545098321 กรุงเทพมหานคร
2323 บริษัท เดย์เกนกรุ๊ป จำกัด 4 0105543065824 กรุงเทพมหานคร
2324 บริษัท จักรัตน์ 54 จำกัด 1 0105555018273 กรุงเทพมหานคร
2325 บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด 2 0115554014533 สมุทรปราการ
2326 บริษัท วี.เอส.เอ็น.พัฒนา จำกัด 1 0105552094785 กรุงเทพมหานคร
2327 บริษัท บลู สกาย ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 1 0105555066588 กรุงเทพมหานคร
2328 บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด 1 0105535026858 สมุทรปราการ
2329 บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด 8 0105547067741 กรุงเทพมหานคร
2330 บริษัท ทาร์เก็ตเพลซ จำกัด 2 0105542032558 กรุงเทพมหานคร
2331 บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105551053953 ปทุมธานี
2332 บริษัท อินซาฟดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0105533009883 กรุงเทพมหานคร
2333 บริษัท ศศิสมบัติ จำกัด 0 0105555051149 กรุงเทพมหานคร
2334 บริษัท อรดา จำกัด 1 0105532038952 กรุงเทพมหานคร
2335 บริษัท ไซมิส สุรวงศ์ จำกัด 1 0105555032951 กรุงเทพมหานคร
2336 บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด 1 0105543046803 กรุงเทพมหานคร
2337 บริษัท ซัน เซ็ท เรสซิเดนซ์ จำกัด 2 0205555006355 ชลบุรี
2338 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0205548001572 กรุงเทพมหานคร
2339 บริษัท โกลเด้น ซิตี้ เวอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 -
2340 บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 2 0107537001595 กรุงเทพมหานคร
2341 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด 2 0135553000881 ปทุมธานี
2342 บริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553004614 ชลบุรี
2343 บริษัท สยาม รอยัล ฮิลล์ จำกัด 1 0205555011006 ชลบุรี
2344 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 1 0107554000062 สมุทรสาคร
2345 บริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0835555008212 ภูเก็ต
2346 บริษัท บี อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0 0405527000231 ขอนแก่น
2347 บริษัท บ้านทัพพระยา จำกัด 1 0105555060571 กรุงเทพมหานคร
2348 บริษัท พริ้ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205555023136 ชลบุรี
2349 บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105554005216 กรุงเทพมหานคร
2350 บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด 0 0835533000952 ภูเก็ต
2351 บริษัท อวตาร์ เรสซิเดนซ์ 0 0105554138267 กรุงเทพมหานคร
2352 บริษัท พี.เอส.เอเซีย โปรเกรส จำกัด 3 0205546014227 ชลบุรี
2353 บริษัท สันติโชค จำกัด 0 0105532107431 กรุงเทพมหานคร
2354 บริษัท ซิตี้ เซ็นเตอร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0205554023671 ชลบุรี
2355 บริษัท ดี.อาร์.อุตตมะ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0205554030571 ชลบุรี
2356 บริษัท ไนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105531053206 กรุงเทพมหานคร
2357 บริษัท เซเว่นฮอลิเดย์โฮเต็ล จำกัด 1 0105526006998 กรุงเทพมหานคร
2358 บริษัท พรีม(ประเทศไทย) จำกัด 1 0105554143538 กรุงเทพมหานคร
2359 บริษัท กิตญาดา พาวิลเลี่ยน จำกัด 1 0205554020761 ชลบุรี
2360 บริษัท บ้านพัทยา (2553) จำกัด 1 0205553009373 ชลบุรี
2361 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0245553001194
2362 บริษัท รีฟ เอสเตท จำกัด 1 0105552020668 กรุงเทพมหานคร
2363 บริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด 1 0405554001960 ขอนแก่น
2364 บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24 0205552011153 ชลบุรี
2365 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จำกัด 1 0105535052964 กรุงเทพมหานคร
2366 บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด 2 0505552001287 เชียงใหม่
2367 บริษัท เอ.บี.เดคคอร์เรท จำกัด 3 0105551086681 กรุงเทพมหานคร
2368 บริษัท บลู สกาย แอสเสท จำกัด 1 0105556018935 กรุงเทพมหานคร
2369 บริษัท โนวัส เฮเว่น จำกัด 1 0105555057287 กรุงเทพมหานคร
2370 บริษัท เอส.พี วิลล์ จำกัด 1 0105550091924 กรุงเทพมหานคร
2371 บริษัท คนบ้านเรา จำกัด 5 0835542003977 ภูเก็ต
2372 โนวัส ไลฟ์ จำกัด 1 0105555057261 กรุงเทพมหานคร
2373 บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด 1 0105556001871 กรุงเทพมหานคร
2374 บริษัท นิวสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0835553001342 ภูเก็ต
2375 บริษัท ภูเก็ตมหาทรัพย์ จำกัด 1 0835555009839 ภูเก็ต
2376 บริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จำกัด 1 0135553009994 ปทุมธานี
2377 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105550024054 กรุงเทพมหานคร
2378 บริษัท วีเอส เอสเตท จำกัด 2 0905554003771 สงขลา
2379 บริษัท ทองธรรมจักร เอสเตท จำกัด 2 0205554009377 ชลบุรี
2380 บริษัท ทวาสินสิเหร่ จำกัด 1 0835551003259 ภูเก็ต
2381 บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด 1 0105553039923 กรุงเทพมหานคร
2382 บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด 2 0105533060595 กรุงเทพมหานคร
2383 บริษัท เอชบีวาย โฮม จำกัด 2 0205552022864 ชลบุรี
2384 บริษัท พีเอ็ม แฟมิลี่ จำกัด 2 0105556043123 กรุงเทพมหานคร
2385 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2 0107546000164 กรุงเทพมหานคร
2386 บริษัท สินทรัพย์ ดิงโก้ จำกัด 2 0125540001752 นนทบุรี
2387 บริษัท บี.ที. แอซเซ็ท จำกัด 2 0105555048989 กรุงเทพมหานคร
2388 บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด 2 0105554059413 กรุงเทพมหานคร
2389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซกา กรวดทราย 1 0433552001278 บึงกาฬ
2390 บริษัท ยิปซั่มเฮ้าส์ จำกัด 2 0845541001181 สุราษฎร์ธานี
2391 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด 3 0105539100131 กรุงเทพมหานคร
2392 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด 1 0105553004488 กรุงเทพมหานคร
2393 บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 0115537009021 สมุทรปราการ
2394 บริษัท เอส.เอ็น.พัทยา กรุ๊ป จำกัด 1 0205555020692 ชลบุรี
2395 บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105555019792 กรุงเทพมหานคร
2396 บริษัท บีแอล โฟร์ จำกัด 0 0105555098668 กรุงเทพมหานคร
2397 บริษัท เข็มแสด จำกัด 1 0105534002394 สมุทรสาคร
2398 บริษัท นารายา พร๊อพเพอตี้ จำกัด 2 -
2399 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด 4 0105545088759 กรุงเทพมหานคร
2400 บริษัท เดอะ เนเจอร์ บลู จำกัด 1 0835556005128 ภูเก็ต
2401 บริษัท กอลรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 2 -
2402 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำใส จำกัด 5 0105538077445
2403 บริษัท ไพศาลีพารวย สตีล จำกัด 1 0105552014846 กรุงเทพมหานคร
2404 บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด 2 0195526000043 สระบุรี
2405 บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด 3 0105533024696 กรุงเทพมหานคร
2406 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด 2 0105534002696 ปทุมธานี
2407 บริษัท บางสัก วิลลา จำกัด 1 0105552038621 กรุงเทพมหานคร
2408 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 2 0105528044137 กรุงเทพมหานคร
2409 บริษัท ซานต้า ครูซ กรุ๊ป จำกัด 3 0835550001562 ภูเก็ต
2410 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยาพรรณ 3 0203550005537 ชลบุรี
2411 บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด 2 0105549003987 กาฬสินธุ์
2412 บริษัท อิมเพเรี่ยม จำกัด 2 0205553022680 ชลบุรี
2413 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 1 0105516003937 กรุงเทพมหานคร
2414 บริษัท เฟรเกรนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105554030695 กรุงเทพมหานคร
2415 บริษัท ทาราวดี รีเจ้นท์ บีช จำกัด 2 0105550076739 กรุงเทพมหานคร
2416 บริษัท ภูธนรัตน์ จำกัด 2 0105550027959 นครราชสีมา
2417 บริษัท อีลิท แลนด์ จำกัด 1 0205554007234 ชลบุรี
2418 บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด 4 0195535000174 สระบุรี
2419 บริษัท กรีน ไมนิ่ง อินตัสตรี้ จำกัด 1 0715555000077
2420 บริษัท แร่มงคล จำกัด 2 0845532000177 สุราษฎร์ธานี
2421 บริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 3 0105554105776 กรุงเทพมหานคร
2422 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาลานนา 2 0503513000141 ลำพูน
2423 บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จำกัด 2 0105523012423 กรุงเทพมหานคร
2424 บริษัท เจ.พี.แอสเสท จำกัด 2 0105545121055 กรุงเทพมหานคร
2425 บริษัท เปรมสุขเรียลเอสเตท จำกัด 2 0205552017020 ชลบุรี
2426 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 4 0105534124325 กรุงเทพมหานคร
2427 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด 1 0105532074428 กรุงเทพมหานคร
2428 บริษัท บาซิส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 2 -
2429 บริษัท ซิตี้ การ์เด้น บี พระตำหนัก จำกัด 2 0205555030604 ชลบุรี
2430 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 0 0105532072972 กรุงเทพมหานคร
2431 บริษัท พัทยา โฮมทาวน์ แอนด์ บิสซิเนส ทู จำกัด 0 0205555027549 ชลบุรี
2432 บริษัท ธาราสุราลัย จำกัด 1 0835549006050 ภูเก็ต
2433 บริษัท ภูบุรี จำกัด 2 0835555003865 ภูเก็ต
2434 บริษัท ซันซิตี้โฮเต็ล พัทยา จำกัด 1 0205554008583 ชลบุรี
2435 บริษัท ศรีจำรูญ จำกัด 1 0835555003041 ภูเก็ต
2436 บริษัท ป่าตองไทยโฮเต็ล จำกัด 2 0835536000287 ภูเก็ต
2437 บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด 10 0835552005077 ภูเก็ต
2438 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 2 0105555021215 สมุทรปราการ
2439 บริษัท เอสซีพี โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 0205551013357 ชลบุรี
2440 บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 1 0105546017804 กรุงเทพมหานคร
2441 บริษัท ฌาณิ จำกัด 1 0105555004949 กรุงเทพมหานคร
2442 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด 1 0105553089408 กรุงเทพมหานคร
2443 บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 0105544044316 สมุทรปราการ
2444 บริษัท ตะวันจันทรา จำกัด 2 0205547025443 ชลบุรี
2445 บริษัท ซิตี้ การ์เด้น เอ พระตำหนัก จำกัด 1 0205555030591 ชลบุรี
2446 บริษัท นายารา พร็อพเพอตี้ จำกัด 0 0125549013788 นนทบุรี
2447 บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 7 0105553041481 สมุทรสาคร
2448 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จำกัด 2 0105556096057 กรุงเทพมหานคร
2449 บริษัท ทักรานา ดิเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 2 0835548009527 ภูเก็ต
2450 บริษัท วัชรพล จำกัด1 1 0105518003594 กรุงเทพมหานคร
2451 บริษัท สมวงศ์ จำกัด 2 0105527026755 กรุงเทพมหานคร
2452 บริษัท พร้อม เรียลเอสเตท จำกัด 2 0105551055662 กรุงเทพมหานคร
2453 บริษัท เซาธ สยามโดโลไมท์ จำกัด 1 0845553005275 สุราษฎร์ธานี
2454 บริษัท บ้านพร้อมพันธ์ จำกัด 3 0835549001066 ภูเก็ต
2455 บริษัท แกรนด์ทาวน์ โฮเต็ล จำกัด 1 0835555002516 ภูเก็ต
2456 บริษัท เจแอล ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 1 0835556000142 ภูเก็ต
2457 บริษัท บางเสร่ บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205556001039 ชลบุรี
2458 บริษัท โกลเบกซ์ ไทย จำกัด 2 0125556011540 นนทบุรี
2459 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 1 0255551000751 ปราจีนบุรี
2460 บริษัท แพนภูรีย์ จำกัด 2 0125556001242 นนทบุรี
2461 บริษัท บูทิค พรีเมียร์ อินน์ ซอย 11 จำกัด 2 0105555139674 กรุงเทพมหานคร
2462 บริษัท อิสยาภรณ์ จำกัด 0 0835553005861 ภูเก็ต
2463 บริษัท จีรภัทร์ เพรสทิจ จำกัด 2 0205556027763 ชลบุรี
2464 บริษัท เอกพัฒนกิจ กำจัด 3 0105548155741
2465 บริษัท กรีน สิริมา จำกัด 2 0835556011365 ภูเก็ต
2466 บริษัท แสงสุข เอสเตท จำกัด 2 0205556019400 ชลบุรี
2467 บริษัท ดีเวลแกรนด์ แอสเสท จำกัด 1 0105553122383 กรุงเทพมหานคร
2468 บริษัท วี เค เค เรียลเอสเตท จำกัด 2 0205554006629 ชลบุรี
2469 บริษัท สินทรัพย์ช่างเหมาไทย จำกัด 0 -
2470 บริษัท ไพร์เวท พาราไดซ์ จำกัด 1 0105545120083 นนทบุรี
2471 บริษัท ภูผาธารา จำกัด 1 0135549004886 ปทุมธานี
2472 บริษัท เอส.พี.ที.แมเนจเมนท์ จำกัด 1 0105545129633 กรุงเทพมหานคร
2473 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด 2 0105525028351 สุราษฎร์ธานี
2474 บริษัท เอช เอช จี จำกัด 0 0775549001229 กรุงเทพมหานคร
2475 บริษัท นครทรัพย์ธานี จำกัด 1 0105533009123 กรุงเทพมหานคร
2476 บริษัท ปัญจศรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0125551006297 นนทบุรี
2477 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0715550000133
2478 บริษัท ฮวนไทย ทราเวล กรุ๊ป จำกัด 1 -
2479 บริษัท พราว รีสอร์ท เกาะสมุย จำกัด 0 0105549060182 กรุงเทพมหานคร
2480 บริษัท อีเด็น พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0835556014810 ภูเก็ต
2481 บริษัท กูร์เมซเซ่ เวิลด์ จำกัด 0 0105548004785 กระบี่
2482 บริษัท เอไอเอ จำกัด 2 0100544007629 กรุงเทพมหานคร
2483 บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ สี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105554019926 กรุงเทพมหานคร
2484 บริษัท นิวมัลตี้ไมน์ จำกัด 1 0105527043021 กรุงเทพมหานคร
2485 บริษัท เดอะ แกรนด์ พัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105553093863 กรุงเทพมหานคร
2486 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวนมะลิ 1 -
2487 บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 0 0105547032866 กรุงเทพมหานคร
2488 บริษัท โนวา ลักส์ชัวรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 0 0205553026944 ชลบุรี
2489 บริษัท ออร่า ดรีม จำกัด 1 0735552001846 กรุงเทพมหานคร
2490 บริษัท เจแอล พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด 1 0835554002202 ภูเก็ต
2491 บริษัท ทูบี คาซ่า จำกัด 1 0105553064146 ปทุมธานี
2492 บริษัท แกรนด์ โอเชี่ยน ล็อดจ์จิ้ง จำกัด 1 0825552000491 พังงา
2493 บริษัท เอส. ที. พี กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด 1 0835550005576 ภูเก็ต
2494 บริษัท ลาลูน่า หัวหิน จำกัด 1 0205553010312 ชลบุรี
2495 บริษัท ลีฟวิ่ง แมทเธอร์ จำกัด 1 0105554068552 กรุงเทพมหานคร
2496 บริษัท เก้าเชือก จำกัด 1 0105535095094 กรุงเทพมหานคร
2497 บริษัท ภูเก็ตเสิร์ช แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 3 0835549014303 ภูเก็ต
2498 บริษัท พีจี แลนด์ จำกัด 1 0105553035880 กรุงเทพมหานคร
2499 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0107544000043 นนทบุรี
2500 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 18 0105544087228 กรุงเทพมหานคร
2501 บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด 5 0105535094136 กรุงเทพมหานคร
2502 บริษัท ซิลเวอร์แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด 2 0105544047170 กรุงเทพมหานคร
2503 บริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์(ไทยแลนด์) จำกัด 1 0105552090666 กรุงเทพมหานคร
2504 บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด 4 0105529040933 กรุงเทพมหานคร
2505 บริษัท เจ.ยู. อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0245553000716
2506 บริษัท กรองทอง วิลล่า จำกัด 2 0105551101150 กรุงเทพมหานคร
2507 บริษัท คลาสสิคคอลเซอร์วิส จำกัด 1 0105539130111 นนทบุรี
2508 บริษัท เมย์แฟร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0205549010761 ชลบุรี
2509 บริษัท โนวา เดอะ เลเจนด์ จำกัด 1 0205553006293 ชลบุรี
2510 บริษัท เกษม คอนโดเทล จำกัด 0 0835553001369 ภูเก็ต
2511 บริษัท สายัณห์มณี เพลช จำกัด 1 0115550010754 สมุทรปราการ
2512 บริษัท ยูทีลิตี้ แลนด์ จำกัด 0 0105553081695 กรุงเทพมหานคร
2513 บริษัท ยูเนี่ยน พัทยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105539101439 กรุงเทพมหานคร
2514 บริษัท แบงค์คอค ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105546089473 กรุงเทพมหานคร
2515 บริษัท โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำกัด 2 0105545111637 กรุงเทพมหานคร
2516 บริษัท ลูกาโน ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 0 0105553147254 กรุงเทพมหานคร
2517 บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 3 0505549004521 เชียงใหม่
2518 บริษัท รวี-วารี เรสซิเด้นท์ จำกัด 0 0505553004310 เชียงใหม่
2519 บริษัท เกษรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105539112392 กรุงเทพมหานคร
2520 บริษัท โทเทิ่ล ไบร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 0105553128934 กรุงเทพมหานคร
2521 บริษัท เดอะ คลิฟ เรสซิเดนท์ จำกัด 2 0205551014043 ชลบุรี
2522 บริษัท สา-ลา-ป้ า กรุ๊ป จา กัด 1 0775551001966
2523 บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด 0 0125552003411 นนทบุรี
2524 บริษัท ปราณีต แอนด์ ซัน 95 จำกัด 0 0305538001854 นครราชสีมา
2525 บริษัท กิจสมพงษ์ จำกัด 1 0105541030853 กรุงเทพมหานคร
2526 บริษัท เดอะ มาเร็ต จำกัด 1 0205552019162 ชลบุรี
2527 บริษัท รีเจนท์ กรีนเพราเวอร์ จำกัด 1 -
2528 บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0 -
2529 บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด 0 0205519000075 ชลบุรี
2530 บริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด 0 -
2531 บริษัท สิทธิรินทร์ จำกัด 0 0105537068124 กรุงเทพมหานคร
2532 บริษัท รอแย็ลบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 0 0775546000124 สมุทรสาคร
2533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล เรสซิเดนท์ 1 -
2534 บริษัท ชาร์เตอร์-จินต จำกัด 1 0105553093791 กรุงเทพมหานคร
2535 บริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ จำกัด 6 0105552025538 กรุงเทพมหานคร
2536 บริษัท วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0105554000320 กรุงเทพมหานคร
2537 บริษัท มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จำกัด 1 0105532075394 กรุงเทพมหานคร
2538 บริษัท จอมเทียน ฮอลิเดย์ จำกัด 4 0105532070678 กรุงเทพมหานคร
2539 บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด 2 0105529019861 กรุงเทพมหานคร
2540 บริษัท กรีนสยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0105553007681 กรุงเทพมหานคร
2541 บริษัท ที เอส ที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105532032466 กรุงเทพมหานคร
2542 บริษัท รวมโชคพัฒนา (พัทยา) จำกัด 3 0205539006613 ชลบุรี
2543 บริษัท เดลวี เพลส จำกัด 1 0105551078549 กรุงเทพมหานคร
2544 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮติ้ง จำกัด 0 0125543001877 นนทบุรี
2545 บริษัท วิสตาส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 1 0205553007010 ชลบุรี
2546 บริษัท ริชซี่ ริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 -
2547 บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด 3 0105530039315 กรุงเทพมหานคร
2548 บริษัท บ้านไทยร่มเกล้า จำกัด 2 0835550004545 ภูเก็ต
2549 บริษัท โฟล์ว ริเวอร์ โฮมเทล จำกัด 1 0495547000121 มุกดาหาร
2550 บริษัท วี ซี เขาหลัก จำกัด 1 0835553005470 ภูเก็ต
2551 บริษัท แทมมารินด์ ระยอง จำกัด 1 0215553002336 ระยอง
2552 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5 0107545000233 กรุงเทพมหานคร
2553 บริษัท โนวา เอ็กเพรส จำกัด 1 0205553005912 ชลบุรี
2554 บริษัท พี แอล อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 1 0135551009903 ปทุมธานี
2555 บริษัท ธรรมชาติลิขิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0825552000181 พังงา
2556 บริษัท บ้านร่มรื่น เพลส จำกัด 1 0205553015683 ชลบุรี
2557 บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 0105517013570 กรุงเทพมหานคร
2558 บริษัท โอ สวีทส์ จำกัด 1 0105548141821 กรุงเทพมหานคร
2559 บริษัท ทรงชัยเฉลิม จำกัด 1 0835551004590 ภูเก็ต
2560 บริษัท ช. ชัชพงษ์ จำกัด 1 0105552004263 สมุทรปราการ
2561 บริษัท อินทิรา รีสอร์ท จำกัด 2 0105548027343 กรุงเทพมหานคร
2562 บริษัท เซาท์เทิร์น ลากูน จำกัด 1 0825552000512 พังงา
2563 บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด 4 0105547083703 กรุงเทพมหานคร
2564 บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด 0 0105536067213 กรุงเทพมหานคร
2565 บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)2 1 -
2566 บริษัท อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 2 -
2567 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 1 0107538000118 กรุงเทพมหานคร
2568 บริษัท ดูดี แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553023007 ชลบุรี
2569 บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท จำกัด 1 0105548122907 กรุงเทพมหานคร
2570 บริษัท คลิฟไซด์ เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด 1 0205548025790 ชลบุรี
2571 บริษัท ซิตี้ รีสอร์ท แลนด์ จำกัด 1 0105552076876 กรุงเทพมหานคร
2572 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เนเชอรัล รีสอร์ท 1 0833546000270 ภูเก็ต
2573 บริษัท วีเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0103536037096 กรุงเทพมหานคร
2574 บริษัท ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 1 0505549004521 เชียงใหม่
2575 บริษัท แอล เอส เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0125545010849 นนทบุรี
2576 บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ สอง (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0105554007065 กรุงเทพมหานคร
2577 บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด 0 0205553005858 ชลบุรี
2578 บริษัท เบดร็อก ดีเวลลอปเม้นทส์ จำกัด 1 0105550117630 กรุงเทพมหานคร
2579 บริษัท พัทยา พาวิลเลียน แกรนด์ คอนโดเทล จำกัด 0 0205550009143 กรุงเทพมหานคร
2580 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด 1 0205548026371 ชลบุรี
2581 บริษัท ปิยะชาติ จำกัด 1 0105534029390 ปทุมธานี
2582 บริษัท ศิริมายา จำกัด 1 0105550073756 กรุงเทพมหานคร
2583 บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด 1 0105546125852 กรุงเทพมหานคร
2584 บริษัท เอ็มทะเล จำกัด 0 0105550021691 กรุงเทพมหานคร
2585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอลิเดย์ วิลล่า 1 0923544000077 ตรัง
2586 บริษัท บูลล์โลตัส คอนโดมิเนียมส์ จำกัด 1 0775552001242
2587 บริษัท เพอรี่ แอนด์ ซัน จำกัด 1 0105543032233 กรุงเทพมหานคร
2588 บริษัท ทรี พ้อยท์ส วอเตอร์วิว จำกัด 1 0825552000474 พังงา
2589 บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด 2 0505560013205 เชียงใหม่
2590 บริษัท ซินยอร์แรนพาราดิส จำกัด 1 0105550040122
2591 บริษัท แอล.พี.คอนเนคชั่น จำกัด 0 0835554004655 ภูเก็ต
2592 บริษัทไทยเทรสเชอร์ จำกัด 0 0835536002514 กระบี่
2593 บริษัท แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 1 0105554116581 กรุงเทพมหานคร
2594 บริษัท ศรีเจริญ พร็อพเพอตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2 0105538003522 กรุงเทพมหานคร
2595 บริษัท พี.เอ.แอล เรสซิเดนซ์ จำกัด 0 -
2596 บริษัท สี่หุ่น จำกัด 1 0205544002558 ชลบุรี
2597 บริษัท เลควูดแลนด์ จำกัด 1 0115532000157 สมุทรปราการ
2598 บริษัท กลาสเฮาส์ รัชดา จำกัด 0 0105533035019 กรุงเทพมหานคร
2599 บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จำกัด 1 0105554088821 กรุงเทพมหานคร
2600 บริษัท เวลตี้แลนด์ จำกัด 1 0105550011394 กรุงเทพมหานคร
2601 บริษัท เวสท์ อัดามัน จำกัด 1 0825552000482 พังงา
2602 บริษัทพริ้นเซส เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0835554002300 ภูเก็ต
2603 บริษัท เก็บทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด 2 0835553004198 ภูเก็ต
2604 บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด 2 0105548069836 กรุงเทพมหานคร
2605 บริษัท โรงพยาบาลศรีราชามหานคร จำกัด(มหาชน) 0 -
2606 บริษัทเดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0835550008079 ภูเก็ต
2607 บริษัท ณัฏฐณิชา เรสซิเดนซ์ จำกัด 1 0205553022469 ชลบุรี
2608 บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด 1 0205539001204 ชลบุรี
2609 บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0835551010964 ภูเก็ต
2610 บริษัท จีรภัทร์ แคปปิตอล จากัด 1 0205553009853 ชลบุรี
2611 บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด 1 0835544005055 ภูเก็ต
2612 บริษัท วินโปรเอ็นจิเนียร์ จำกัด 0 0835544004261 ภูเก็ต
2613 บริษัท พนาสนธิ์ เรสซิเด้นท์ จำกัด 2 0105550101725 กรุงเทพมหานคร
2614 บริษัท บี.พี.จี. เรียลตี้ จำกัด 1 0105551062294 กรุงเทพมหานคร
2615 บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด 1 0835553002926 ภูเก็ต
2616 บริษัท ภูเก็ต โมเดิร์น เพลส จำกัด 1 -
2617 บริษัท อัญรัตน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553012200 ชลบุรี
2618 บริษัท เดอะแกรนด์พัฒนา จำกัด 0 0105553059045 กรุงเทพมหานคร
2619 บริษัท อควาเรียส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105552099086 กรุงเทพมหานคร
2620 บริษัท เกษมทรัพย์ คอนโดเทล จำกัด 1 0105530023486 กรุงเทพมหานคร
2621 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0715550000133
2622 บริษัท เดอะเบย์คลิฟ จำกัด 1 0105550095288 ภูเก็ต
2623 บริษัท คิว ไลฟ์สไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 0 0105553009854 สุราษฎร์ธานี
2624 บริษัท บ้านเคียงหาด จำกัด 2 0775553001289
2625 บริษัท ยรรยง พัฒนา ด่านนอก จำกัด 1 0905551001573 สงขลา
2626 บริษัท รวี - วารี เรสซิเด้นซ์ จำกัด 1 0505553004310 เชียงใหม่
2627 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5 0107548000692 กรุงเทพมหานคร
2628 บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด 1 0105553128934 กรุงเทพมหานคร
2629 บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด 1 0105544048061 กรุงเทพมหานคร
2630 บริษัท ไอ - เซน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0 0105553074940 กรุงเทพมหานคร
2631 บริษัท เอ - สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0 0125553004275 ปทุมธานี
2632 บริษัท ปราณีต แอนด์ ซัน 95 จำกัด 1 0305538001854 นครศรีธรรมราช
2633 บริษัท บางแสนบีซ รีสอร์ท จำกัด 1 0205519000075 ชลบุรี
2634 บริษัท เอส.เออาร์. แอนด์ พี คอนสตรัคชั่น จำกัด 1 -
2635 บริษัท เจริญศิริ ทรัพย์สิน จำกัด 2 0205553005301 ชลบุรี
2636 บริษัท เดอะทรี พร็อพเพอร์ตี้ คอลเลคชั่น จำกัด 1 0105552115944 กรุงเทพมหานคร
2637 บริษัท สิทธิรินทร์ พัฒนา จำกัด 1 0105546107498 กรุงเทพมหานคร
2638 บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด 3 0105553071860 กรุงเทพมหานคร
2639 บริษัท รอแย็ลบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 1 0775546000124 สมุทรสาคร
2640 บริษัท สนิทวงศ์ จำกัด 1 0105521009786
2641 บริษัท ดิเอมไพร์ เชียงใหม่ (2552) จำกัด 0 0505546003630 เชียงใหม่
2642 บริษัท หงส์นครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105546092911 กรุงเทพมหานคร
2643 บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด 1 0105551094269 กรุงเทพมหานคร
2644 บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง จำกัด 1 0105549124202 กรุงเทพมหานคร
2645 บริษัท ทริบเปิล เอท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105549142910 กรุงเทพมหานคร
2646 บริษัท ป่าตองบีชโฮเต็ล (ภูเก็ต) จำกัด 1 0835518000025 ภูเก็ต
2647 บริษัท เอ็น แอล เอสเซ็ท จำกัด 0 -
2648 บริษัท แพ็ททริโมนี พร็อพเพอตี้ จำกัด 1 0105553040484 กรุงเทพมหานคร
2649 บริษัท ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0105550073314 กรุงเทพมหานคร
2650 บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3 0105552089803 กรุงเทพมหานคร
2651 บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0105553086255 กรุงเทพมหานคร
2652 บริษัท โปรลีฟวิ่ง จำกัด 1 0835552010143 ภูเก็ต
2653 บริษัท เอ็ม - โฮม เอสพีวี 2 จำกัด 1 0105544107849 ปทุมธานี
2654 บริษัท เวโลเช่ กรุ๊ป จำกัด 3 0835549016080 ภูเก็ต
2655 บริษัท โนวา ลักส์ชัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0205553026944 ชลบุรี
2656 บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด 1 0105533034896 กรุงเทพมหานคร
2657 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเมนท์ส์ จำกัด 0 0105552117955 กรุงเทพมหานคร
2658 บริษัท แอล พี คอนเนคชั่น จำกัด 1 0835554004655 ภูเก็ต
2659 บริษัท พลัส เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0105553045494 สมุทรสาคร
2660 บริษัท บ้านนำวงศ์ จำกัด 1 0105554036651 กรุงเทพมหานคร
2661 บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน จำกัด 0 0105548014250
2662 บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด 1 0105533131638 กรุงเทพมหานคร
2663 บริษัท หาดสำราญ จำกัด 1 0765553000479
2664 บริษัท สิทธารมย์ เรสสิเดนซ์ จำกัด 1 0105554056694 กรุงเทพมหานคร
2665 บริษัท โชคพลัส จำกัด 0 0105547005095 กรุงเทพมหานคร
2666 บริษัท แอสดีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105532113610 กรุงเทพมหานคร
2667 บริษัท วี เค เค เรียลเอสเตท จำกัด 1 0205554006629 ชลบุรี
2668 บริษัท แมรี่แลนด์ จำกัด 1 0105526015598 กรุงเทพมหานคร
2669 บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด 1 0805535000054 นครศรีธรรมราช
2670 บริษัท ไทยเทรสเซอร์ จำกัด 1 0835536002514 กระบี่
2671 บริษัท พัทยา แซงซ์ชัวอารี่ คอนโด จำกัด 1 0205552003771 ชลบุรี
2672 บริษัท ซันวิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0205553019379 ชลบุรี
2673 บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดาจำกัด 0 0305533000418 กรุงเทพมหานคร
2674 บริษัท ฟ้าประทาน แมนชั่น จำกัด 2 0205542003115 ชลบุรี
2675 บริษัท แพด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 1 0205554010120 ชลบุรี
2676 บริษัท เอเชียแกรนด์ จำกัด 1 0105552067648 กรุงเทพมหานคร
2677 บริษัท ซิลเวอร์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด 0 0105544047170 กรุงเทพมหานคร
2678 บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) 0 0107536001567 กรุงเทพมหานคร
2679 บริษัท เจ้าฟ้าบุรี จำกัด 1 -
2680 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 0107543000031 นนทบุรี
2681 บริษัท ริชชี่ ริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2 0105549055413 กรุงเทพมหานคร
2682 บริษัท พัทยา พาวิลเลี่ยน แกรนด์ คอนโดเทล จำกัด 1 0205550009143 กรุงเทพมหานคร
2683 บริษัท เซาท์ซี เขาหลัก จำกัด 1 0825553000397 พังงา
2684 บริษัท พัทยา บลูสกาย จำกัด 1 0105553134420 ชลบุรี
2685 บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 0105553087707 กรุงเทพมหานคร
2686 บริษัท ซีนิคอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0 0105553087707 กรุงเทพมหานคร
2687 บริษัท จีรภัทร์ แคปปิตอล จำกีด 0 0205553009853 ชลบุรี
2688 บริษัท จีรภัทร์ แคปปิตอล จำกัด 1 0205553009853 ชลบุรี
2689 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0105535140197 กรุงเทพมหานคร
2690 บริษัท บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ 2จำกัด 1 0105553125994 กรุงเทพมหานคร
2691 บริษัท พี.พรชัย เรียลเอสเตท จำกัด 1 0105553020149 กรุงเทพมหานคร
2692 บริษัท พี พรชัย เรียลเอสเตท จำกัด 0 0105553020149 กรุงเทพมหานคร
2693 บริษัท เจแอล พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 0 0835554002202 ภูเก็ต
2694 บริษัท พี เอส โอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 0505548003017 เชียงใหม่
2695 บริษัท วรโชติ ปราณบุรี จำกัด 1 0775549006409
2696 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0 0835551001558 ภูเก็ต
2697 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 3 0107536001222 นนทบุรี
2698 บริษัท ออล ซีซัน โฮเตล จำกัด 1 0905527000422 สงขลา
2699 บริษัท ออล ซีซัน โฮเต็ล จำกัด 0 0905527000422 สงขลา
2700 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 1 0105517003019 กรุงเทพมหานคร
2701 บริษัท โนวา เดอะเลเจนด์ จำกัด 0 0205553006293 ชลบุรี
2702 บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 1 0105554078647 กรุงเทพมหานคร
2703 บริษัท ชลสุธา จำกัด 1 0205547000611 ชลบุรี
2704 บริษัม สมุย บีชคลับ โอนเนอร์ จำกัด 3 0105550045485 กรุงเทพมหานคร
2705 บริษัท อาร์แดน ตุรกี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0205553021691 ชลบุรี
2706 บริษัท กรปภาโฮม แลนด์ จำกัด 1 0105552018914 กรุงเทพมหานคร
2707 บริษัท เอส.พี.ซี.หัวหิน จำกัด 1 0105550045051 กรุงเทพมหานคร
2708 บริษัท เชียงใหม่ใกล้หมอ จำกัด 1 0505538003910 เชียงใหม่
2709 บริษัท ป่าตอง ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด 1 0835553002900 ภูเก็ต
2710 บริษัท เบล แอร์ ป่าตองคอนโด จำกัด 1 0835553008177 ภูเก็ต
2711 บริษัท ซีรีน ภูเก็ต จำกัด 2 0835551009117 ภูเก็ต
2712 บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด 1 0665551000073
2713 บริษัท สไตล์ แอ็ด ซิกตี้วัน จำกัด 1 0105554023150 กรุงเทพมหานคร
2714 บริษัท ทรัพย์ธารี จำกัด 1 0775550002241
2715 บริษัท ซิลเวอร์ทรี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 1 0105554049337 กรุงเทพมหานคร
2716 บริษัท อมตะ แมนชั่น จำกัด 1 0205547024765 ชลบุรี
2717 บริษัท พังงา แลนด์ แอนด์ ทัวริสติค จำกัด 1 0835539000725 พังงา
2718 บริษัท ภูเก็ต วิลล่า โฮเต็ล จำกัด 0 0835553005828 ภูเก็ต
2719 บริษัท เหิง ย่วย อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจ จำกัด 1 0505554003244 เชียงใหม่
2720 บริษัท พรชลีวรรณจำกัด 3 0205553010096 ชลบุรี
2721 บริษัท บูทิค มิดเทียร์ 3 จำกัด 1 0105554070841 กรุงเทพมหานคร
2722 บริษัท แสนสิริ จำกัด 1 0105527035509 กรุงเทพมหานคร
2723 บริษัท เคพีเอ็น แอนด์ ทีดับบลิว แอสเซ็ท ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 0 0105554070581 กรุงเทพมหานคร
2724 บริษัท แหลมหงาดีเวลลอปเท้นท์จำกัด 1 0105551032026 กรุงเทพมหานคร
2725 บริษัท แบงค์ค็อก ไนท์บาซาร์ จำกัด 2 0105550098350 กรุงเทพมหานคร
2726 บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด 2 0105539047078 กรุงเทพมหานคร
2727 บริษัท ซี เครสวิว จำกัด 0 0205548032150 ชลบุรี
2728 บริษัท เธียรสิน พร็อพเพอร์ตี้ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 0835551009206 ภูเก็ต
2729 บริษัท บี ที วาย แอสเซทส์ จำกัด 2 0105554140938 กรุงเทพมหานคร
2730 บริษัท ชัยยุทธ เรียล เอสเตท จำกัด 1 0105534038747 กรุงเทพมหานคร
2731 บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด 0 0105551070491 กรุงเทพมหานคร
2732 บริษัท ไทยลิ้มรับเบอร์เทรตดิ้ง จำกัด 1 0105553062381 กรุงเทพมหานคร
2733 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 9 0107552000162 กรุงเทพมหานคร
2734 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) 0 0107535000273 กรุงเทพมหานคร
2735 บริษัท รุ่งพิทยะ จำกัด 0 -
2736 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดินขาว 1 0963538000451 นราธิวาส
2737 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมมังกร 1 0103539028365 เลย
2738 บริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด 1 0105503001523 กรุงเทพมหานคร
2739 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาสามง่ามแสงศิลา 1 0703531000172
2740 บริษัท ร็อคส์ ไมน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 6 0105543036115 กรุงเทพมหานคร
2741 บริษัท ศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 2 0735537002233 นครปฐม
2742 บริษัท ทรัพย์ยากร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2 0425547000201
2743 บริษัท ศิลาอารี จำกัด 3 0805527000067 นครศรีธรรมราช
2744 บริษัท โปรไมน์นิ่ง จำกัด 0 0105549130555 กรุงเทพมหานคร
2745 บริษัท ศิลาบุญเจริญพัฒนา จำกัด 1 0705533000236
2746 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างศิลา 2 0703531000181
2747 บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 0105533098096 กรุงเทพมหานคร
2748 บริษัท สินแร่ศรีวิชัย จำกัด 2 0805538000578 นครศรีธรรมราช
2749 บริษัท ซัมทอง ไมนิ่ง จำกัด 1 0325551000173 สุรินทร์
2750 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด 3 0925533000188 ตรัง
2751 บริษัท เอ็นนีโก้ ซัพลลาย จำกัด 0 0105524011587 กรุงเทพมหานคร
2752 บริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด 1 0115542003451 นนทบุรี
2753 บริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด 1 0735553000266 นครปฐม
2754 บริษัท หนองแคเคลย์ จำกัด 1 0105540013238 สระบุรี
2755 บริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จำกัด 1 0705535000098
2756 ห้างหุุ้นส่วนจำากัด มณีวรรณ์ (นครสวรรค์) 0 0603552000890
2757 บริษัท ทรัพย์หลวง จำกัด 1 0805550000523 นครศรีธรรมราช
2758 บริษัท อาเชี่ยน จำกัด 2 0505524000573 เชียงใหม่
2759 บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด 1 0195550000309 สระบุรี
2760 บริษัท เหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัด 2 0835552006723 ภูเก็ต
2761 บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทสไทย) จำกัด 1 0105529040097 ปทุมธานี
2762 บริษัท พาลิน จำกัด 1 0105537018160 เลย
2763 บริษัท พี.อาร์.เอส.โลจิสติค จำกัด 1 0105549094303 กรุงเทพมหานคร
2764 บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด 2 0515534000070 ลำพูน
2765 บริษัท ศิลาเพชรชุมพล จำกัด 1 0705544000071
2766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง 2 0923548000241 ตรัง
2767 บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) 0 0105528011875 กรุงเทพมหานคร
2768 บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อีเลคโตรเคมีคอล จำกัด 1 -
2769 บริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประเทศไทย จำกัด 1 0105508002200 สมุทรปราการ
2770 บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 1 0105535046379 กรุงเทพมหานคร
2771 บริษัท ชลบุรีสตีลมิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105538071048 กรุงเทพมหานคร
2772 บริษัท สยามสตีลมิลล์เซอร์วิสเซส จำกัด 1 0105538064491 กรุงเทพมหานคร
2773 บริษัท ที่ดินอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จำกัด 0 -
2774 บริษัท บี เอส ไอ เหล็กก่อสร้าง จำกัด 0 -
2775 บริษัท พี.เอ็ม.สตีล จำกัด 0 0105537126507 สมุทรปราการ
2776 บริษัท ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 1 0105538069680 กรุงเทพมหานคร
2777 บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด 1 0105531059701 พระนครศรีอยุธยา
2778 บริษัท ระยองลาภ จำกัด 1 -
2779 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอเซียอินดัสเตรียลพาร์ค (มาบตะพุด) จำกัด 1 0105533008658 กรุงเทพมหานคร
2780 บริษัท ชัยนันท์ บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด 1 0105536073906 กรุงเทพมหานคร
2781 บริษัท อมตะนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 -
2782 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0107537002761 กรุงเทพมหานคร
2783 บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 2 0105539028022 กรุงเทพมหานคร
2784 บริษัท อัลทิเมท เพลส จำกัด 1 -
2785 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด 1 0105531061802 กรุงเทพมหานคร
2786 บริษัท กรีนฟิลด์ ปาร์ค จำกัด 0 -
2787 บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด 1 0105548022279 จันทบุรี
2788 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 0 0107537002761 กรุงเทพมหานคร
2789 การ