แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9888
ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.4/2046
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 ก.พ. 2559
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางระกำ อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.4/2046 - หนังสือเห็นชอบ
2 ทส 1009.4/2046 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 2 ระยะดำเนินการ
ภาคผนวก 2 ระยะก่อสร้าง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 มาตรติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 บทสรุป
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1/9
ภาคผนวก 2/9
ภาคผนวก 3/9
ภาคผนวก 4/9
ภาคผนวก 5/9
ภาคผนวก 6/9
ภาคผนวก 7/9
ภาคผนวก 8/9
ภาคผนวก 9/9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 2 ระยะก่อสร้าง ภาพภ่าย
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ ภาพถ่าย
บทที่ 3 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 3 ระยะดำเนินการ
บทที่ 4
ภาคผนวก (1/7)
ภาคผนวก (2/7)
ภาคผนวก (3/7)
ภาคผนวก (4/7)
ภาคผนวก (5/7)
ภาคผนวก (6/7)
ภาคผนวก (7/7)
หน้าปก
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปกหน้า
ใบ ตต 1
ใบ ตต 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 2 ระยะก่อสร้าง ภาพภ่าย
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ
บทที่ 2 ระยะดำเนินการ ภาพถ่าย
บทที่ 3 ระยะก่อสร้าง
บทที่ 3 ระยะดำเนินการ
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2 (1/6)
ภาคผนวกที่ 2 (2/6)
ภาคผนวกที่ 2 (3/6)
ภาคผนวกที่ 2 (4/6)
ภาคผนวกที่ 2 (5/6)
ภาคผนวกที่ 2 (6/6)
ภาคผนวกที่ 3 (1/3)
ภาคผนวกที่ 3 (2/3)
ภาคผนวกที่ 3 (3/3)
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 ตาราง
บทที่ 2 ภาพถ่าย
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1-5
ภาคผนวก 2-5
ภาคผนวก 3-5
ภาคผนวก 4-5
ภาคผนวก 5-5
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดำเนินการ (เดิม บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด เป็น บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) - OTHER