แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดสรรคที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9751
ชื่อโครงการ โครงการจัดสรรคที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/11570
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 พ.ย. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางระมาด อำเภอ ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ภาคผนวก ก ใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ผนวก ข. หนังสือเห็นชอบ_นันทวัน ปิ่นเกล้า
ผนวก ง. ผลการวิเคราะห์น้ำ_นันทวัน ปิ่นเกล้า
บทที่ 1_ นันทวัน ปิ่นเกล้า
บทที่ 2_นันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์
บทที่ 3_นันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์
สารบัญ_นันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์
สารบัญตาราง_นันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์
สารบัญรูป_นันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์
รายงานชี้แจงเพิ่มเติม มค.-ธค. 60
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ภาคผนวก ก ใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
ภาคผนวก ค_เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ ม.ค.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ ก.พ.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ มี.ค.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ เม.ย.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ พ.ค.61
ภาคผนวก ง_ผลน้ำ มิ.ย.61
ภาคผนวก ง_LabCMS
ภาคผนวก ง_LabTestTech
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ข หนังสือเห็นชอบ(1-50)
ภาคผนวก ข_หนังสือเห็นชอบ(51-100)
ภาคผนวก ข_หนังสือเห็นชอบ(101-159)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 (ปก)
บทที่ 2-1
บทที่ 2-1 ภาพ
บทที่ 2-1 ผล
บทที่ 3
ภาคผนวก ก ตอนที่ 1
ภาคผนวก ก ตอนที่ 2
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 (หน้า)
บทที่ 2 (ตาราง)
บทที่ 2 (รูป)
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2_หน้า
บทที่ 2_ตาราง 2-1
บทที่ 2_ภาพโครงการ
บทที่ 2_ผล
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ปก
หนังสือรับรอง แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2_หน้า
บทที่ 2_ตาราง 2-1
บทที่ 2_ภาพโครงการ
บทที่ 2_ผล
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)