แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าและแหล่งเสาเสถียรส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9651
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าและแหล่งเสาเสถียรส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/941
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 ม.ค. 2558
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2561
หน้าปก/ แบบ ตต.1/ แบบ ตต.2/ สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ พ.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก/ ตต.1/ ตต.2/ สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
เอกสารแนบ ส่วนที่ 3
เอกสารแนบ ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ ส่วนที่ 5
เอกสารแนบ ส่วนที่ 6
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
เอกสารแนบ ส่วนที่ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
หนังสือนำส่งรายงานฯ ครั้ง 2-2019 ระหว่างเดือนก.ค.ธ.ค.62
ตต.1
ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1-1
เอกสารแนบ 1-2
เอกสารแนบ 1-3
ภาคผนวก 1-1
ภาคผนวก 1-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Contents_PTO & STN_Ext
CH1_PTO & STN_Ext_Compliance Report_FN
CH2_PTO & STN_Ext_Compliance Report FN
CH3_PTO & STN_Ext_Compliance Report_FN
CH4_PTO & STN_Ext_Compliance Report_FN
Appendix 1-4 (Part 1)
Appendix 1-4 (Part 2)
Appendix 1-4 (Part 3)
Appendix 5-7
Appendix 8-11
Appendix 12
Appendix 13-14 (Part 1)
Appendix 13-14 (Part 2)
Appendix 15
Appendix 16-19
Appendix 20-26
Appendix 27-33
Appendix 34-41
Appendix 42
Appendix 43-44
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
Inner
CH1_PTO & STN_Ext_Compliance Report
CH2_PTO & STN_Ext_Compliance Report
CH3_PTO & STN_Ext_Compliance Report
CH4_PTO & STN_Ext_Compliance Report
Appendix 1-4 (Part 1)
Appendix 1-4 (Part 2)
Appendix 1-4 (Part 3)
Appendix 1-4 (Part 4)
Appendix 5-6
Appendix 7-14
Appendix 15-18
Appendix 19-23
Appendix 24-30
Appendix 31-33
Appendix 34-35
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Appendix 1-4 (Part 1)
Appendix 1-4 (Part 2)
Appendix 1-4 (Part 3)
Appendix 1-4 (Part 4)
Appendix 5-6
Appendix 7-14
Appendix 15-18
Appendix 19-24
Appendix 25-32
Appendix 33-34
Appendix 35
Appendix 36-37
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)