แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9620
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/15741
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 29 ธ.ค. 2558
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ แนวท่อ 66 Flowlines [Operation] _เนื้อหา
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่ 1
หน้าปก+เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 2 Part 1
บทที่ 2 Part 2
บทที่ 3
บทที่ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปก
ส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก (1)
ภาคผนวก (2)
ภาคผนวก (3)
ภาคผนวก (4)
ภาคผนวก (5)
ภาคผนวก (6)
ภาคผนวก (7)
ภาคผนวก (8)
ภาคผนวก (9)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-6 (Part 1)
Appendix 1-6 (Part 2)
Appendix 7-9
Appendix 10-13
Appendix 14-16
Appendix 17
Appendix 18-22
Appendix 23-28
Appendix 29-30
Appendix 31-37
Appendix 38-46
Appendix 47-50
Appendix 51 (Part 1)
Appendix 51 (Part 2)
Appendix 51 (Part 3)
Appendix 52 (Part 1)
Appendix 52 (Part 2)
Appendix 52 (Part 3)
Appendix 53 (Part 1)
Appendix 53 (Part 2)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
เอกสารส่วนหน้า+สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก_1
ภาคผนวก_2
ภาคผนวก_3
ภาคผนวก_4
ภาคผนวก_5
ภาคผนวก_6
ภาคผนวก_7
ภาคผนวก_8
ภาคผนวก_9
ภาคผนวก_10
ภาคผนวก_11
ภาคผนวก_12
ภาคผนวก_13
ภาคผนวก_14
ภาคผนวก_15
ภาคผนวก_16
ภาคผนวก_17
ภาคผนวก_18
ภาคผนวก_19
ภาคผนวก_20
ภาคผนวก_21
ภาคผนวก_22
ภาคผนวก_23
ภาคผนวก_24
ภาคผนวก_25
ภาคผนวก_26
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-6 (Part 1)
Appendix 1-6 (Part 2)
Appendix 7-13
Appendix 14-19 (Part 1)
Appendix 14-19 (Part 2)
Appendix 20 (Part 1)
Appendix 20 (Part 2)
Appendix 20 (Part 3)
Appendix 20 (Part 4)
Appendix 21-23
Appendix 24 (Part 1)
Appendix 24 (Part 2)
Appendix 24 (Part 3)
Appendix 24 (Part 4)
Appendix 24 (Part 5)
Appendix 24 (Part 6)
Appendix 25-27
Appendix 28-31
Appendix 32-33 (Part 1)
Appendix 32-33 (Part 2)
Appendix 32-33 (Part 3)
Appendix 32-33 (Part 4)
Appendix 34-35
Appendix 36-41
Appendix 42-45
Appendix 46-48 (Part 1)
Appendix 46-48 (Part 2)
Appendix 46-48 (Part 3)
Appendix 46-48 (Part 4)
Appendix 49-51
Appendix 52 (Part 1)
Appendix 52 (Part 2)
Appendix 53
Appendix 54
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 หนังสือเห็นชอบเปลี่ยนเเปลงจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - OTHER
9 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 1/2562 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน