แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9454
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.2/14231
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ธ.ค. 2557
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำเเพงเพชร ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2559
Cover PDA-C 2016
PDA-C-CH1
PDA-C-CH2
PDA-C-CH3
PDA-C-CH4
สารบัญ
Appendix-1
Appendix-2
Appendix-3
Appendix-4
Appendix-5
Appendix-6
Appendix-7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง ม.ค.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบที่ 1-6
เอกสารแนบที่ 7-13
เอกสารแนบที่ 14-17
เอกสารแนบที่ 18
เอกสารแนบที่ 19-21
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
Cover
PTTEP_PDA-C EXT_CH1
PTTEP_PDA-C EXT_CH2
PTTEP_PDA-C EXT_CH3
PTTEP_PDA-C EXT_CH4
Appendix part 1
Appendix part 2
Appendix part 3
Appendix part 4
Appendix part 5
Appendix part 6
Appendix part 7
Appendix part 8
Appendix part 9
Appendix part 10
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-3 (Part 1)
Appendix 1-3 (Part 2)
Appendix 1-3 (Part 3)
Appendix 1-3 (Part 4)
Appendix 1-3 (Part 5)
Appendix 4-7
Appendix 8-11
Appendix 12-24
Appendix 25-34
Appendix 35
Appendix 36-37
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-5
Appendix 6 (Part 1)
Appendix 6 (Part 2)
Appendix 6 (Part 3)
Appendix 6 (Part 4)
Appendix 7-8
Appendix 9
Appendix 10-19
Appendix 20-27
Appendix 28-32
Appendix 33-42
Appendix 43-50
Appendix 51-52
Appendix 53-54
Appendix 55
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-5
Appendix 6 (Part 1)
Appendix 6 (Part 2)
Appendix 6 (Part 3)
Appendix 6 (Part 4)
Appendix 6 (Part 5)
Appendix 7-14
Appendix 15-18
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 หนังสือเห็นชอบเปลี่ยนเเปลงจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - OTHER