แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียมและแหล่งใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก ของ บ.ปตท.สผ.สยาม จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9362
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียมและแหล่งใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก ของ บ.ปตท.สผ.สยาม จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/14328
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 พ.ย. 2558
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.2/14328 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวด5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
PKM & Nearby Area (PKM-B)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บบที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ภาคผนวก 1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
EIA CA&M Report_PKM & Nearby Area (ส่วนหน้า)_2-2019
Chapter 1_Introduction
Chapter 2_Mitigation
Chapter 3_Monitoring
Chapter-4_Conclusion
Attachment 1
Attachment 2
Attachment 3
Attachment 4
Attachment 5
Appendix 1
Appendix 2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-2 (Part1)
Appendix 1-2 (Part2)
Appendix 3-5
Appendix 6-9
Appendix 10 (Part1)
Appendix 10 (Part2)
Appendix 10 (Part3)
Appendix 11-18
Appendix 19-32
Appendix 33-41
Appendix 42
Appendix 43
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-4
Appendix 5-7 (Part1)
Appendix 5-7 (Part2)
Appendix 5-7 (Part3)
Appendix 8-9 (Part1)
Appendix 8-9 (Part2)
Appendix 10 (Part1)
Appendix 10 (Part2)
Appendix 10 (Part3)
Appendix 10 (Part4)
Appendix 11-18
Appendix 19
Appendix 20 (Part1)
Appendix 20 (Part2)
Appendix 21-29
Appendix 30-39
Appendix 40-46
Appendix 47-51
Appendix 52 (Part1)
Appendix 52 (Part2)
Appendix 52 (Part3)
Appendix 53
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-4
Appendix 5-7
Appendix 8-9 (Part1)
Appendix 8-9 (Part2)
Appendix 10-11
Appendix 12-17
Appendix 18-24
Appendix 25-26 (Part1)
Appendix 25-26 (Part2)
Appendix 27-28
Appendix 29-33
Appendix 34-41
Appendix 42-47
Appendix 48-49
Appendix 50
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)