แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ผลิตปิโตรเลียม แหล่งดงยาง และแหล่งลานตาบัว แปลง L22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9293
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตปิโตรเลียม แหล่งดงยาง และแหล่งลานตาบัว แปลง L22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/13455
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 พ.ย. 2557
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.2/13455 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ผลิตปิโตรเลียม แหล่งดงยาง และแหล่งลานตาบัว แปลงแอล 22/43 ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ส.ค. ถึง ต.ค.2560
หน้าปก+ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติตามฯ DYG-A (Well Reliquishment)_[Final]
สารบัญ DYG-A
บทที่ 1 DYG-A (ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและรื้อถอนโครงสร้าง)_Final
บทที่ 2 DYG-A (ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและรื้อถอนโครงสร้าง) Part 1_Final
บทที่ 2 DYG-A (ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและรื้อถอนโครงสร้าง) Part 2_Final
บทที่ 3 DYG-A _ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและการรื้อถอนโครงสร้าง_ Final
บทที่ 4 DYG-A (ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและการรื้อถอนโครงสร้าง) Final
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)