แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9292
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/13290
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 พ.ย. 2557
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ทส 1009.2/13290 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.พ. ถึง มี.ค.2560
Cover page
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ มี.ค. ถึง เม.ย.2560
Cover page
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ส.ค. ถึง ส.ค.2560
Cover page
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ย. ถึง ก.ย.2561
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Cover page
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
Cover page
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
ปกใน
แบบ ตต.2
หนังสือรับรองรายงาน
สารบัญ
บทที่ 1 Introduction
บทที่ 2 Audit
บทที่ 3 Monitering
บทที่ 4 Conclusion
ภาคผนวก 1.1
ภาคผนวก 1.2
ภาคผนวก 1.3
ภาคผนวก 1.4
ภาคผนวก 1.5
ภาคผนวก 1.6
ภาคผนวก 1.7
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก 24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
ภาคผนวก 28
ภาคผนวก 29
ภาคผนวก 30
ภาคผนวก 31
ภาคผนวก 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก 34
ภาคผนวก 35
ภาคผนวก 36
ภาคผนวก 37
ภาคผนวก 38
ภาคผนวก 39
ภาคผนวก 40
ภาคผนวก 41
ภาคผนวก 42
ภาคผนวก 43
ภาคผนวก 44
ภาคผนวก 45
ภาคผนวก 46
ภาคผนวก 47
ภาคผนวก 48-1
ภาคผนวก 48-2
ภาคผนวก 49
ภาคผนวก 50
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1. หน้าปก
2. แบบ ตต.1
3. แบบ ตต.2
4. สารบัญ
5. บทที่ 1 บทนำ
6. บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
7. บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 2-16
ภาคผนวกที่ 17-29
ภาคผนวกที่ 30-39
ภาคผนวกที่ 40-66
ภาคผนวกที่ 67
ภาคผนวกที่ 68-70
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1_Cover
2_หนังสือรับรองรายงาน
3_แบบ ตต.2
4_Content
5_Chapter 1 Introduction
6_Chapter 2 Audit
7_Chapter 3 Monitoring
8_Chapter 4 Conclusion
Cover Page
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก 10
ภาคผนวก 11
ภาคผนวก 12
ภาคผนวก 13
ภาคผนวก 14
ภาคผนวก 15
ภาคผนวก 16
ภาคผนวก 17
ภาคผนวก 18
ภาคผนวก 19
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก 21
ภาคผนวก 22
ภาคผนวก 23
ภาคผนวก 24
ภาคผนวก 25
ภาคผนวก 26
ภาคผนวก 27
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)