แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9277
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส. 1009.3/1055
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ม.ค. 2558
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก 1ก-9ก
ภาคผนวก 10-14ก
ภาคผนวก 15-20ก
ภาคผนวก 21ก-24ก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค-ง
ภาคผนวก จ ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก- 5ก
ภาคผนวก 6ก-12ก
ภาคผนวก 13ก-14ก
ภาคผนวก 15ก-17ก
ภาคผนวก 18ก
ภาคผนวก 18.1ก-19ก
ภาคผนวก 20ก
ภาคผนวก 21ก-24ก
ภาคผนวก ข-ค
ภาคผนวก ค1
ภาคผนวก ค2
ภาคผนวก ค3
ภาคผนวก ค4
ภาคผนวก ค5
ภาคผนวก ง- จ ฉ ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก 1-9ก
ภาคผนวก 10-17ก
ภาคผนวก 18-26ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง จ ฉ ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Chap 1
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5
ภาคผนวก ก-9ก
ภาคผนวก 10ก-15ก
ภาคผนวก 16ก-24ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง-จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)