แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 9208
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/6342
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 02 มิ.ย. 2558
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา และ อ.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
เอกสารแนบ 1 หนังสือเก็นชอบโครงการจาก สผ.
เอกสารแนบ 2 สำเนาหนังสือรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภาคผนวก ก-1 ตัวอย่างบันทึกการฉีดพรมน้ำ
ภาคผนวก ก-2 แบบฟอร์มการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ภาคผนวก ก-3 แผนงานขั้นตอนการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวก ก-4 แบบฟอร์มการตรวจสภาพรถ
ภาคผนวก ก-5 แบบฟอร์มชี้แจงนโยบาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก-6 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวก ก-7 สัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาในการดูแลพันธุ์ไม้
ภาคผนวก ข-1 เอกสารแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Master Plan)
ภาคผนวก ข-2 แผนงาน CSR
ภาคผนวก ข-3 แผนฉุกเฉินของโครงการ
ภาคผนวก ข-4 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ครั้งที่ 1/2560
ภาคผนวก ข-5 แบบฟอร์มคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมฯ กนอ. 01/1
ภาคผนวก ข-6 รายชื่อโรงงานในนิคมฯ
ภาคผนวก ข-7 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและอัตราการระบาย
ภาคผนวก ข-9 แผนผังพื้นที่อุตสาหกรรมที่ไม่มีการระบายมลสารอากาศ
ภาคผนวก ข-10 เอกสารควบคุมดูแลจัดสรรอัตรการระบายมลสารอากาศในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติ
ภาคผนวก ข-12 แผนการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งและมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำเสียของโครงการ
ภาคผนวก ข-13 เอกสารแบบการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
ภาคผนวก ข-14 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียโรงงาน
ภาคผนวก ข-15 อัตราการไหลของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ภาคผนวก ข-16 เอกสารผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ข-17 เอกสารตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศ
ภาคผนวก ข-18 ผลการตรวจวัดลักษณะสมบัติน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ภาคผนวก ข-19 เอกสารแผนผังปลูกต้นไม้
ภาคผนวก ข-20 ผลการจัดทำข้อมูล Baseline เรื่องคุณภาพน้ำ คุณภาพดินตะกอนท้องน้ำ
ภาคผนวก ข-21 เอกสารสนับสนุนทุนงานวิจัย
ภาคผนวก ข-22 ตัวอย่างการดูแลรางระบายน้ำในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-23 ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Manifest)
ภาคผนวก ข-24 เอกสารประชุมวางแผนการบริหารจัดการของเสีย
ภาคผนวก ข-24 เอกสารประชุมวางแผนการบริหารจัดการของเสีย
ภาคผนวก ข-25 เอกสารแนวทางการจัดการของเสีย
ภาคผนวก ข-26 ปริมาณของเสียจากโรงงาน ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 60 และสำเนาใบกำกับการขนส่ง
ภาคผนวก ข-27 กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน
ภาคผนวก ข-28 เอกสารการแต่งตั้งจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-29 สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-30 เอกสารอบรม Safety Compliance Audit
ภาคผนวก ข-31 เอกสารทะเบียนข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายของโรงงานที่เข้าข่าย
ภาคผนวก ข-32 คู่มือความปลอดภัยและมาตรการต่างๆด้านความปลอดภัยของโรงงาน
ภาคผนวก ข-33 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงาน
ภาคผนวก ข-34 การฝึกซ้อมดับเพลิงหรือเหตุฉุกเฉินร่วมกับโรงงาน
ภาคผนวก ข-35 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาคผนวก ข-36 สรุปสถิติอุบัติเหตุภายในโครงการ
ภาคผนวก ข-37 รายชื่อและบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-38 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2560
ภาคผนวก ข-39 ข้อมูล รง.504
ภาคผนวก ข-40 การติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในพื้นที๋โครงการ
ภาคผนวก ข-41 สถิติอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3138
ภาคผนวก ข-42 สถิติปริมาณการใช้น้ำของพื้นที่อุตสาหกรรม/พาณิชยกรรมภายในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-43 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2560
ภาคผนวก ข-44 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค-1_ผลการตรวจวัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภาคผนวก ค-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
ภาคผนวก ค-3 ผลการตรวจวิเเคราะห์น้ำระบบ In-Eff
ภาคผนวก ค-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน
ภาคผนวก ค-5 ผลการตวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ภาคผนวก ง มาตรฐาน
ภาคผนวก จ Cert
ภาคผนวก ฉ Register
Content
ปกรายงาน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)