แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 759
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/4926
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 พ.ค. 2539
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 97-99 ของทางหลวงหมายเลข 117 สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ซอย - ถนน - ตำบล หนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66220
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 16.576322 100.151777
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร) - หนังสือเห็นชอบ
2 ผลการติดตามโครงการประสบอุทกภัยปี 2554 - การติดตามโครงการ
3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร) (1/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร) (2/2555) - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 แผนป้องกันน้ำท่วม - OTHER
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)