แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7418
ชื่อโครงการ โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/5625
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ค. 2557
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ พื้นที่แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขประทานบัตร
เลขที่ L44/43
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ หยุดดำเนินการ

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 หนังสือเห็นชอบ - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)