แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ครั้งที่ 4

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7374
ชื่อโครงการ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ครั้งที่ 4
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.9/2341
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 มี.ค. 2557
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ครั้งที่ 4 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ครั้งที่ 4 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
ปกหน้า
แบบ ตต.1 และ 2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ใบคั่นบท
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก ข-2
ภาคผนวก ข-3
ภาคผนวก ข-4
ภาคผนวก ข-5
ภาคผนวก ข-6
ภาคผนวก ข-7
ภาคผนวก ข-8(1)
ภาคผนวก ข-8(2)
ภาคผนวก ข-9
ภาคผนวก ข-10
ภาคผนวก ข-11
ภาคผนวก ข-12
ภาคผนวก ข-13
ภาคผนวก ข-14
ภาคผนวก ข-15
ภาคผนวก ข-16
ภาคผนวก ข-17
ภาคผนวก ข-18
ภาคผนวก ข-19
ภาคผนวก ข-20
ภาคผนวก ข-21
ภาคผนวก ข-22
ภาคผนวก ข-23
ภาคผนวก ข-24
ภาคผนวก ข-25
ภาคผนวก ข-26
ภาคผนวก ข-27
ภาคผนวก ข-28
ภาคผนวก ข-29
ภาคผนวก ข-30
ภาคผนวก ข-31
ภาคผนวก ข-32
ภาคผนวก ข-33
ภาคผนวก ข-34
ภาคผนวก ข-35
ภาคผนวก ข-36
ภาคผนวก ข-37
ภาคผนวก ข-38
ภาคผนวก ข-39
ภาคผนวก ข-40
ภาคผนวก ข-41
ภาคผนวก ข-42
ภาคผนวก ข-43
ภาคผนวก ข-44
ภาคผนวก ข-45
ภาคผนวก ข-46
ภาคผนวก ข-47
ภาคผนวก ข-48
ภาคผนวก ข-49
ภาคผนวก ข-50
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
01_ปก+ส่วนหน้า
02_บทที่ 1
03_บทที่ 2
04_บทที่ 3
05_บทที่ 4
06_ภาคผนวก ก
07_ภาคผนวก ข1-ข25
08_ภาคผนวก ข26-ข48
09_ภาคผนวก ค1-ค3
10_ภาคผนวก ค4-ค9
11_ภาคผนวก ง
12_ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
01_ส่วนที่1 ปก+ส่วนหน้า
02_บทที่ 1
03_บทที่ 2
04_บทที่ 3
05_บทที่ 4
05_บทที่ 4
06_ภาคผนวก ก
07_ภาคผนวก ข1-ข25
08_ภาคผนวก ข26-ข50
09_ภาคผนวก ค1-ค3
10_ภาคผนวก ค4-ค9
11_ภาคผนวก ง
12_ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
01.ส่วนหน้า
02.บทที่ 1
03.บทที่ 2
04.บทที่ 3
05.บทที่ 4
06.ภาคผนวก ก
07.ภาคผนวก ข1-ข10
08.ภาคผนวก ข11-ข20
09.ภาคผนวก ข21-ข30
10.ภาคผนวก ข31-ข37
11.ภาคผนวก ข38-ข49
12.ภาคผนวก ค
13.ภาคผนวก ง
14.ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
01.ส่วนหน้า
02.บทที่ 1
03.บทที่ 2
04.บทที่ 3
05.บทที่ 4
06.ภาคผนวก ก
07.ภาคผนวก ข1-ข10
08.ภาคผนวก ข11-ข20
09.ภาคผนวก ข21-ข30
10.ภาคผนวก ข31-ข40
11.ภาคผนวก ข41-ข50
12.ภาคผนวก ค
13.ภาคผนวก ง
14.ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)