แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 7046
ชื่อโครงการ โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/12496
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ต.ค. 2556
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนทางหลวงชนบทสาย สป. 2003 (ถนนบางนา-การ์เด้น) ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ กรมที่ดิน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
ภาคผนวก ก_ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ภาคผนวก ข_สำเนาหนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก ค_ผลน้ำ ม.ค.61
ภาคผนวก ค_ผลน้ำ ก.พ.61
ภาคผนวก ค_ผลน้ำ มี.ค.61
ภาคผนวก ค_ผลน้ำ เม.ย.61
ภาคผนวก ค_ผลน้ำ พ.ค.61
ภาคผนวก ค_ผลน้ำ มิ.ย.61
ภาคผนวก ค_LabCMS
ภาคผนวก ค_LabTestTech
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
ผนวก ก ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ผนวก ข สำเนาหนังสือเห็นชอบ
บทที่ 1_วิลลาจจิโอ บางนา
บทที่ 2_วิลลาจจิโอ บางนา
บทที่ 3_วิลลาจจิโอ บางนา
สารบัญ
สารบัญตาราง_วิลลาจจิโอ บางนา
สารบัญรูป_วิลลาจจิโอ บางนา
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 (ปก)
บทที่ 2-1
บทที่ 2-1 ภาพ
บทที่ 2-1 ผล
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 (หน้า)
บทที่ 2 (ตาราง)
บทที่ 2 (รูป)
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2_หน้า
บทที่ 2_ตาราง 2-1
บทที่ 2_ภาพโครงการ
บทที่ 2_ผล
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
บทที่ 2 (ผล)
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรองแบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
บทที่ 2_ผล
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)