แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) จังหวัดสงขลา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 669
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) จังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/16076
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 10 พ.ย. 2538
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ฉลุง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) จังหวัดสงขลา - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 4) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 16 ต.ค. 2561 ทส 1010.3/14363
ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
12573
2 การเปลี่ยแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 08 พ.ค. 2557 ทส. 1009.3/5057
ที่อยู่ 9/6 หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
9274
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม 30 เม.ย. 2550 ทส 1009/3977
ที่อยู่ ตำบลฉลุง หาดใหญ่ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
2992