แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6406
ชื่อโครงการ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/8582
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 ก.ย. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ถนนสายคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภทหาดใหญ่ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมิฮิว) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว) 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม