แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โบทานิก้า เขาใหญ่ (Botanica Khao Yai)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 6288
ชื่อโครงการ โครงการ โบทานิก้า เขาใหญ่ (Botanica Khao Yai)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Botanica Residence (ตั้งแต่วันที่ 09 มี.ค. 2555 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2557)
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/180
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 ม.ค. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมBotanica Residence - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ส่วนหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ - รายงานการเปลี่ยนแปลง