แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5967
ชื่อโครงการ โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/4820
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 พ.ค. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.คลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 มาตรการป้องกัน 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)