แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5941
ชื่อโครงการ โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.3/3448
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 11 เม.ย. 2555
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ต.หนองหาร อ.สันทราย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) - หนังสือเห็นชอบ
2 มาตราการป้องกัน 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 monitor (ระยะดำเนินการ) ส่วนที่ 1 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 monitor (ระยะก่อสร้าง) ส่วนที่ 2 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 monitor (ระยะก่อสร้าง) ส่วนที่ 2 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ม.ค.-มิ.ย.62 เอื้ออาทร จ.เชียงใหม่ (หนองหาร)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
หน้าปกภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
ภาคผนวก ฉ.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.1
ภาคผนวก จ.2
ภาคผนวก ฉ.
ภาคผนวก ช.
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน