แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5385
ชื่อโครงการ โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. บ้านเอื้ออาทร
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.6/5871
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 มิ.ย. 2554
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถนนบ้านบุใหญ่พัฒนา ตำบลสูงเนิน สูงเนิน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 บ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 Monitor 1/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 2/2560 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
Monitor1/2562
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
Monitor รอบ2/2562
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
monitor2/2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) 1/2561 - Monitor รอบ มกราคม ถึง มิถุนายน