แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่

เลขที่อ้างอิงโครงการ 5078
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/9836
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 23 ธ.ค. 2552
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ - หนังสือเห็นชอบ
2 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
1ส่วนปก
2สารบัญ
3บทที่1
4บทที่2
5บทที่3
6บทที่4
7บทที่5
8บทที่6
9ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ส่วนปก-สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ 2/2561 - Monitor รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม