แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 485
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/1736
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ก.พ. 2537
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวงและบางปะหัน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขทะเบียนโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก -1ข
ภาคผนวก 2ข-4ข
ภาคผนวก 5ข-8ข
ภาคผนวก 9ข-12ข
ภาคผนวก 13ข -ค
ภาคผนวก 13ข -ค
ภาคผนวก ง-1
ภาคผนวก ง-2
ภาคผนวก ง-3
ภาคผนวก ง-4
ภาคผนวก ง-5
ภาคผนวก ง-6
ภาคผนวก ง-7
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-8ข
ภาคผนวก 9ข-14ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง1
ภาคผนวก ง2
ภาคผนวก ง3
ภาคผนวก ง4
ภาคผนวก ง5
ภาคผนวก ง6-จ
ภาคผนวก ฉ-ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก 1ข-3ข
ภาคผนวก 4ข-7ข
ภาคผนวก 8ข-17ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง(1)
ภาคผนวก ง(2)
ภาคผนวก ง(3)
ภาคผนวก ง(4)
ภาคผนวก จ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่1
บทที่2
บทที่ 3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 1.2
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
ภาคผนวก 7
ภาคผนวก 8
ภาคผนวก 9
ภาคผนวก10.1
ภาคผนวก 10.2
ภาคผนวก 10.3
ภาคผนวก 10.4
ภาคผนวก 10.5
ภาคผนวก 10.6
ภาคผนวก 10.7
ภาคผนวก 10.8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) บริษัท สหรัตนนคร จำกัด อุตสาหกรรม 26 ม.ค. 2558 ทส 1009.3/952
ที่อยู่ ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง และ ตำบลบ้านคล้อ อำเภอบางปะหัน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
9649
2 การปรับปรุงผังแม่บทโครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร บริษัท สหรัตนนคร จำกัด อุตสาหกรรม 30 เม.ย. 2550 ทส 1009/3956
ที่อยู่ 103 ม.4 ต.บางพระครู นครหลวง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
2990