แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์)

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย
เลขที่อ้างอิงโครงการ 4609
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1008/9227
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 ธ.ค. 2553
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 14.2322 100.78092500000002
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 มาตราการป้องกัน 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
เนื้อหา
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค 1
ภาคผนวก ค 2
ภาคผนวก ค 3
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช 1
ภาคผนวก ช 2
ภาคผนวก ช 3
ภาคผนวก ช 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_บทที่ 1-ภาคผนวก ข
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_ภาคผนวก ค หน้า 1-95
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_ภาคผนวก ค หน้า 96-187
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_ภาคผนวก ง
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_ภาคผนวก จ-ฉ
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_ภาคผนวก ช หน้า 1-98
รายงานโรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_1_ภาคผนวก ช หน้า 99-168
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_บทที่ 1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_บทที่ 2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_บทที่ 3
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_บทที่ 4
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_เอกสารอ้างอิง
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ก
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ข
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ค-1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ค-2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ค-3
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ง
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก จ
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ฉ
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ช-1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ช-2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2561_2_ภาคผนวก ช-3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค_1
ภาคผนวก ค_2
ภาคผนวก ค_3
ภาคผนวก ค_4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_บทที่ 1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_บทที่ 2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_บทที่ 3
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_บทที่ 4
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ก
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ข
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ค_1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ค_2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ค_3
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ง
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก จ_1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก จ_2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก จ_3
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ฉ
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ช_1
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ช_2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_2563_1_ภาคผนวก ช_3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค_1
ภาคผนวก ค_2
ภาคผนวก ค_3
ภาคผนวก ค_4
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ_1
ภาคผนวก จ_2
ภาคผนวก จ_3
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช_1
ภาคผนวก ช_2
ภาคผนวก ช_3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
โรงไฟฟ้าวังน้อย_เนื้อหา
โรงไฟฟ้าวังน้อย_ภาคผนวก 1/2
โรงไฟฟ้าวังน้อย_ภาคผนวก 2/2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)