แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสหกรรมชนิดปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 58/2538 (ประทานบัตรเลขที่ 25573/16063)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 4237
ชื่อโครงการ โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสหกรรมชนิดปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 58/2538 (ประทานบัตรเลขที่ 25573/16063)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.2/66
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 05 ม.ค. 2553
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ม.2 ต.ซับสมอทอด บึงสามพัน ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ หมายเลขประทานบัตร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- อนุญาตดำเนินการ เลขประทานบัตร
เลขที่ 25573/16063
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 การโอนประทานบัตร - OTHER