แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่อ้างอิงโครงการ 379
ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/8117
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ต.ค. 2536
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ศูนย์อุตสาหกรรมระยอง ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 02649–7000 02649–7777
โทรสาร 02 6497313-16 02649–7001
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.6552 101.31299999999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ เลขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/8117 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2560
หน้าปก
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
หน้าปก
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
หน้าปก
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวกุ6
ภาคผนวก7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
9 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนปกรายงานฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 5
ภาคผนวก ส่วนที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
10 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปกรายงานฯ
หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ส่วนที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
11 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
บทที่ 1-4
ภาคผนวกที่ 1 (1)
ภาคผนวกที่ 1 (2)
ภาคผนวกที่ 1 (3)
ภาคผนวกที่ 2-4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
12 วว 0804/15061 - รายงานการเปลี่ยนแปลง
13 ทส 1009/10034 - รายงานการเปลี่ยนแปลง
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)