แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3738
ชื่อโครงการ โครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/1210
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 15 ก.พ. 2553
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 มาตราการป้องกัน 1/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่4
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
ส่วนหน้า
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตราการติดตามฯ
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ
ปกภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)