แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823

เลขที่อ้างอิงโครงการ 3017
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009/4108
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 พ.ค. 2550
ประเภทโครงการ เหมืองแร่
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต
- อนุญาตดำเนินการ ประทานบัตร
เลขที่ 21067/15823
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2547 - หนังสือเห็นชอบ
2 Monitor 1/2558 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 Monitor 1/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 Monitor 2/2555 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2561
บทที่1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 3
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
8 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารแนบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)