แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

เลขที่อ้างอิงโครงการ 196
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/1385
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 09 มิ.ย. 2535
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน บางนา - ตราด ตำบล - อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ http://www.wave-watch.co.uk/
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
โครงการที่เกี่ยวข้อง (การขยายหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ระยะที่ 5 และ 6 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ต 2 จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 20 ส.ค. 2541 วว 0804/11459
ที่อยู่ พานทอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
1145
2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ระยะที่ 4 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ต 2 จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 13 พ.ย. 2540 วว 0804/15380
ที่อยู่ - พานทอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
1042
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ระยะที่ 3 บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด อุตสาหกรรม 09 มิ.ย. 2538 วว 0804/6889
ที่อยู่ ต.หนองไม้แดง เมือง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
573