แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal-MIT

เลขที่อ้างอิงโครงการ 1639
ชื่อโครงการ โครงการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal-MIT
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเพิ่มเติม
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ วว 0804/848
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 19 ม.ค. 2543
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด เมืองระยอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ 038-687244 038-687243 038-687242
โทรสาร 038-687243
อีเมล -
เว็บไซต์ -
พิกัดภูมิศาสตร์ 12.7027 101.16399999999999
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 วว 0804/848 - หนังสือเห็นชอบ
2 วว 0804/10094 - หนังสือเห็นชอบ
3 โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า (รายงานแผนปฏิบัติการมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบ) - รายงานฉบับสมบูรณ์
4 Monitor 2/2556 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 Monitor 1/2557 - MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)