แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย คาราเพซ หัวหิน เขาเต่า (โครงการ A) และโครงการอาคารชุดพื่อประกอบการพาณิช ร้านค้า สำนักงาน และเพื่อใช้ประกอบกิจการโรงแรม คาราเพซ หัวหิน เขาเต่า (โครงการ B) ของบริษัท วันเพลส เอสเตท จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 15100
ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุดพักอาศัย คาราเพซ หัวหิน เขาเต่า (โครงการ A) และโครงการอาคารชุดพื่อประกอบการพาณิช ร้านค้า สำนักงาน และเพื่อใช้ประกอบกิจการโรงแรม คาราเพซ หัวหิน เขาเต่า (โครงการ B) ของบริษัท วันเพลส เอสเตท จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4299
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 27 มี.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย หัวหิน 101 ถนน ทางหลวงหมายเลข 3325 ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - หนังสือเห็นชอบ
2 งานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - รายงานฉบับสมบูรณ์