แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14974
ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.7/539
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 ม.ค. 2564
ประเภทโครงการ พลังงาน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ตาก และ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณาประเมินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - หนังสือเห็นชอบ