แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร (ฐานหลุมผลิตลานกระบือ-เอฟเอฟ (LKU-FFF))

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14959
ชื่อโครงการ โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร (ฐานหลุมผลิตลานกระบือ-เอฟเอฟ (LKU-FFF))
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.2/9988
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 22 ก.ค. 2562
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ แปลงสัมปทานแปลงเอส 1 ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร (ฐานหลุมผลิตลานกระบือ-เอฟเอฟ (LKU-FFF)) - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
เอกสารส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ
บทที่่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามฯ
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก_Part 1
ภาคผนวก_Part 2
ภาคผนวก_Part 3
ภาคผนวก_Part 4
ภาคผนวก_Part 5
ภาคผนวก_Part 6
ภาคผนวก_Part 7
ภาคผนวก_Part 8
ภาคผนวก_Part 9
ภาคผนวก_Part 10
ภาคผนวก_Part 11
ภาคผนวก_Part 12
ภาคผนวก_Part 13
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
Cover
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendix 1-3 (Part 1)
Appendix 1-3 (Part 2)
Appendix 4 (Part 1)
Appendix 4 (Part 2)
Appendix 5-6
Appendix 7-18
Appendix 19
Appendix 20-21 (Part 1)
Appendix 20-21 (Part 2)
Appendix 20-21 (Part 3)
Appendix 22-23
Appendix 24-29
Appendix 30-33
Appendix 34-37
Appendix 38-42
Appendix 43-46
Appendix 47-50
Appendix 51
Appendix 52
Appendix 53
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)