แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14893
ชื่อโครงการ โครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/16168
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 ธ.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน อบจ.รย. 0101 สายบ้านหนองมะหาด - บ้านชายกระป่อม ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2564
1.ปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯของโครงการ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
8.1ภาคผนวก ค เอกสาร
8.2ภาคผนวก ค เอกสาร
8.3ภาคผนวก ค เอกสาร
8.4ภาคผนวก ค เอกสาร
9.ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.1ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
11.2ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
12.ภาคผนวก ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)