แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารชุด ลายัน กรีน พาร์ค

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14669
ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุด ลายัน กรีน พาร์ค
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. พื้นที่ คุ้มครอง EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/12360
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 21 ก.ย. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ลายัน กรีน พาร์ค - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ลายัน กรีน พาร์ค - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ
บทที่ 3 ผลติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบ
ภาคผนวก 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 3 เอกสารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภาคผนวก 4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
ภาคผนวก 5 เอกสารตรวจเช็คเครื่องมือ
ภาคผนวก 6 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ภาคผนวก 7 เอกสารคนงานต่างด้าว
ภาคผนวก 8 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 8 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ภาคผนวก 9 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-246
ภาคผนวก 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก 11 ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)