แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการอาคารชุด ริธึ่ม เจริญกรุง พาวิลเลี่ยม (Rhythm Charoenkrung Pavillion) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14487
ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุด ริธึ่ม เจริญกรุง พาวิลเลี่ยม (Rhythm Charoenkrung Pavillion) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/4390
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 มี.ค. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน เจริญกรุง ตำบล วัดพระยาไกร อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ริธึ่ม เจริญกรุง พาวิลเลี่ยม (Rhythm Charoenkrung Pavillion) - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ริธึ่ม เจริญกรุง พาวิลเลี่ยม (Rhythm Charoenkrung Pavillion) - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ เม.ย. ถึง มิ.ย.2563
1. ปกหน้า + ปกใน + ตต1 2 + สารบัญ
2. บทที่ 1
3. บทที่ 2
4. บทที่ 3
5. บทที่ 4
6. ภาคผนวก ก
7.1 ภาคผนวก ข
7.2 ภาคผนวก ข
8.1 ภาคผนวค ค
8.2 ภาคผนวก ค
8.3 ภาคผนวก ค
8.4 ภาคผนวก ค
9. ภาคผนวก ง
10. ภาคผนวก จ
11. ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
1.ปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯของโครงการ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.1ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8.2ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)