แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ The Key พระราม 3

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14484
ชื่อโครงการ โครงการ The Key พระราม 3
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/17776
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 25 ธ.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม 3 ตำบล บางโคล่ อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key พระราม 3 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key พระราม 3 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-2
ภาพโครงการ
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
ตารางที่ 2-2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-2
ภาพโครงการ
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)