แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14466
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/7315
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 มิ.ย. 2563
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล - อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ พ.ย. ถึง ธ.ค.2563
1.หน้าปก+ตต.1+ตต.2+สารบัญ
2.บทที่ 1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดโครงการ
4.บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบและมาตรการฯของโครงการ
7.ภาคผนวก ข รูปภาพ
8.ภาคผนวก ค เอกสาร
9.ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัด
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)