แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

เลขที่อ้างอิงโครงการ 14164
ชื่อโครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส(กกวล) 1005/3336
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 14 มี.ค. 2561
ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
1ก
2ก
1ข
2ข
3ข-6ข
7ข-10ข


จ-ฉ
ช-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก 1ก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 1ข
ภาคผนวก 2ข
ภาคผนวก 3ข
ภาคผนวก 4ข
ภาคผนวก 5ข
ภาคผนวก 6ข
ภาคผนวก 7ข
ภาคผนวก 8ข-9ข
ภาคผนวก 10ข
ภาคผนวก 11ข-12ข
ภาคผนวก 13ข-15ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
ตต.1
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก 1ก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก1ข-4ข
ภาคผนวก 5ข-8ข
ภาคผนวก 9ข-15ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง - ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
ตต.1
บทที่1
บทที่ 2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
ภาคผนวก 1ก-3ก
ภาคผนวก 1ข-9ข
ภาคผนวก 10ข-15ข
ภาคผนวก ค-ง
ภาคผนวก จ-ซ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)