แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ESCENT UBONRATCHATHANI ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13601
ชื่อโครงการ โครงการ ESCENT UBONRATCHATHANI ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/1223
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 28 ม.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท อบ.3058 ตำบล แจระแม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ESCENT UBONRATCHATHANI - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ESCENT UBONRATCHATHANI - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ มิ.ย. ถึง มิ.ย.2562
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2.1
ภาคผนวกที่ 4-2.2
ภาคผนวกที่ 4-2.3
ภาคผนวกที่ 4-3.1
ภาคผนวกที่ 4-3.2
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 5-1
ภาคผนวกที่ 5-2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2.1
ภาคผนวกที่ 4-2.2
ภาคผนวกที่ 4-2.3
ภาคผนวกที่ 4-2.3
ภาคผนวกที่ 4-2.4
ภาคผนวกที่ 4-2.5
ภาคผนวกที่ 4-2.6
ภาคผนวกที่ 4-2.7
ภาคผนวกที่ 4-3.1
ภาคผนวกที่ 4-3.2
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง พ.ค.2563
ส่วนหน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวกที่ 1-1
ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5
บทที่ 2
ภาคผนวกที่ 1-2
ภาคผนวกที่ 1-3
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)