แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13513
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8703
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 24 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ บริเวณถนนรุ่งประชา ซอย - ถนน - ตำบล บางบำหรุ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
ปก
หนังสือแบบ ตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 (ปก)
บทที่ 2-1 (ตารางมาตรการ)
บทที่ 2-1 (ภาพมาตรการ)
บทที่ 2-2
บทที่ 3
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง (1)
ภาคผนวก ง (2)
ภาคผนวก ง (3)
ภาคผนวก ง (4)
ภาคผนวก ง (5)
ภาคผนวก ง (6)
ภาคผนวก ง (7)
ภาคผนวก ง (8)
ภาคผนวก ง (9)
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
ตารางที่ 2-2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ต.ค.2563
ปก
หนังสือรับรอง แบบตต
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ตารางที่ 2-1
ภาพโครงการ
ตารางที่ 2-2
บทที่ 3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)