แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13454
ชื่อโครงการ โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/8234
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 มิ.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ มิ.ย. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดอากาศ
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดเสียง
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
8.ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
9.ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.ภาคผนวก จ ห้องปฏิบัติการ
11.ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบ
12.ภาคผนวก ช หนังสือเห็นชอบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก
7.ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
8.2ภาคผนวก ค
8.3ภาคผนวก ค
8.4ภาคผนวก ค
8.5ภาคผนวก ค
9.ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
11.ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ส.ค.2563
1. ปกหน้า + ปกใน + ตต1 2 + สารบัญ
2. บทที่ 1 บทนำ
3. บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
4. บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เเละมาตรการฯ
7. ภาคผนวก ข รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ
8. ภาคผนวก ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ
9. ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
10. ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)