แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13225
ชื่อโครงการ โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/5308
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 17 เม.ย. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล - อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ -
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์ - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์ - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+2 สารบัญ
2.บทที่1 บทนำ
3.บทที่2 รายละเอียดของโครงการ
4.บทที่3 การปฏิบัติตามมาตรการฯ
5.บทที่4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.ภาคผนวก ก รูปภาพ
7.ภาคผนวก ข เอกสาร
8.ภาคผนวก ค หนังสือเห็นชอบ
9.1 ผลการตรวจวัดอากาศ
9.2 ผลการตรวจวัดเสียง
9.3 ผลการตรวจวัดสั่นสะเทือน
9.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
10.ภาคผนวก จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.ภาคผนวก ฉ ห้องปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
1.ปกหน้า ปกใน ตต1+ตต2 สารบัญ
2.บทที่1
3.บทที่2
4.1บทที่3
4.2บทที่3
5.บทที่4
6.1 ภาคผนวก ก
6.2 ภาคผนวก ก
6.2 ภาคผนวก ก
6.3 ภาคผนวก ก
6.4 ภาคผนวก ก
6.4 ภาคผนวก ก
6.5 ภาคผนวก ก
6.5 ภาคผนวก ก
6.6 ภาคผนวก ก
6.7 ภาคผนวก ก
7.1ภาคผนวก ข
7.2ภาคผนวก ข
7.3ภาคผนวก ข
7.4ภาคผนวก ข
7.5ภาคผนวก ข
7.6ภาคผนวก ข
7.7ภาคผนวก ข
7.8ภาคผนวก ข
7.9ภาคผนวก ข
7.10ภาคผนวก ข
8.1ภาคผนวก ค
9.1ภาคผนวก ง
9.2ภาคผนวก ง
9.3ภาคผนวก ง
9.4ภาคผนวก ง
10.ภาคผนวก จ
11.1ภาคผนวก ฉ
11.2ภาคผนวก ฉ
11.3ภาคผนวก ฉ
11.4ภาคผนวก ฉ
11.5ภาคผนวก ฉ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)