แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ดีคอนโด เชียงใหม่ 4

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13152
ชื่อโครงการ โครงการ ดีคอนโด เชียงใหม่ 4
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1010.5/3332
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 07 มี.ค. 2562
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน สาธารณะเชื่อมกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด เชียงใหม่ 4 - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่1
บทที่2
บทที่3
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
บทที่1
บทที่2
บทที่3
ภาคผนวก 1
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)