แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร

เลขที่อ้างอิงโครงการ 13041
ชื่อโครงการ โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/15321
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 30 พ.ย. 2560
ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ซอย - ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร - หนังสือเห็นชอบ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร - รายงานฉบับสมบูรณ์
3 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
รายงานผลการตรวจวัด
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกกชน
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
รายงานผลการตรวจวัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกกชน
หน้าปก
ปกหลัง
สารบัญ
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
สารบัญ
หนังสือขึ้นทะเบียนเอกชน
บทที่1
บทที่2
บทที่3-1
บทที่3-2
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก14
ภาคผนวก15
ภาคผนวก16
ภาคผนวก17
ภาคผนวก18
ภาคผนวก19
ภาคผนวก20
ภาคผนวก21
ภาคผนวก22
ภาคผนวก23
ภาคผนวก23
ภาคผนวก24
ภาคผนวก25
ภาคผนวก26
ภาคผนวก26
ภาคผนวก27
ภาคผนวก28
ภาคผนวก29
ภาคผนวก30
ภาคผนวก31
ภาคผนวก32
ภาคผนวก33
ภาคผนวก34
ภาคผนวก35
ภาคผนวก36
ภาคผนวก37
ภาคผนวก38
ภาคผนวก39
ภาคผนวก40
ภาคผนวก41
ภาคผนวก42
ภาคผนวก43
ภาคผนวก44
รายงานผลการตรวจวัด1
รายงานผลการตรวจวัด2
รายงานผลการตรวจวัด3
รายงานผลการตรวจวัด4
รายงานผลการตรวจวัด5
รายงานผลการตรวจวัด6
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ1
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ3
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ4
แบบสำรวจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
6 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก14
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
7 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2564
หน้าปก
แบบ ตต.1
แบบ ตต.2
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
ภาคผนวก6
ภาคผนวก7
ภาคผนวก8
ภาคผนวก8
ภาคผนวก9
ภาคผนวก10
ภาคผนวก11
ภาคผนวก11
ภาคผนวก12
ภาคผนวก12
ภาคผนวก13
ภาคผนวก13
ปกหลัง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)