แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ: การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12913
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ: การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.4/7460
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 26 มิ.ย. 2558
ประเภทโครงการ คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2561
เอกสารส่วนหน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1-5
เอกสารแนบ 6-10
เอกสารแนบ 11-14
เอกสารแนบ 15-17
เอกสารแนบ 18
เอกสารแนบ 19-25
เอกสารแนบ 26-30
เอกสารแนบ 31-35
เอกสารแนบ 36-40
เอกสารแนบ 41-45
เอกสารแนบ 46-47
เอกสารแนบ 48-50
เอกสารแนบ 51-55
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
2 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1-2
เอกสารแนบ 3-7
เอกสารแนบ 10-11
เอกสารแนบ 12-13
เอกสารแนบ 14-15
เอกสารแนบ 16-17
เอกสารแนบ 18-22
เอกสารแนบ 23
เอกสารแนบ 24-28
เอกสารแนบ 29-32
เอกสารแนบ 33
เอกสารแนบ 34-37
เอกสารแนบ 38-40
เอกสารแนบ 41-43
เอกสารแนบ 44 (1)
เอกสารแนบ 44 (2)
เอกสารแนบ 44 (3)
เอกสารแนบ 44-50
ภาคผนวก
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2562
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ (1)
เอกสารแนบ (2)
เอกสารแนบ (3)
เอกสารแนบ (4)
เอกสารแนบ (5)
เอกสารแนบ (6)
เอกสารแนบ (7)
เอกสารแนบ (8)
เอกสารแนบ (9)
เอกสารแนบ (10)
เอกสารแนบ (11)
เอกสารแนบ (12)
เอกสารแนบ (13)
เอกสารแนบ (14)
เอกสารแนบ (15)
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2563
หน้าปก
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2-6
เอกสารแนบ 7-8
เอกสารแนบ 9-1
เอกสารแนบ 9-2
เอกสารแนบ 9-3
เอกสารแนบ 9-4
เอกสารแนบ 9-5
เอกสารแนบ 9 6-12
เอกสารแนบ 13-14
เอกสารแนบ 15-16
เอกสารแนบ 17-20
เอกสารแนบ 21-25
เอกสารแนบ 26-29
เอกสารแนบ 30-32
เอกสารแนบ 33
เอกสารแนบ 34
เอกสารแนบ 35-38
เอกสารแนบ 39-40
เอกสารแนบ 41-42
เอกสารแนบ 43-44
เอกสารแนบ 45-1
เอกสารแนบ 45-2 - 46
เอกสารแนบ 47-48
เอกสารแนบ 49-50
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
5 รอบ ก.ค. ถึง ธ.ค.2563
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)