แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่อ้างอิงโครงการ 12870
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี) -
ประเภทรายงาน ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่ พน. 0308/4561
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 03 พ.ย. 2557
ประเภทโครงการ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน -
เจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) -
สถานะของโครงการ เปิดดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต -
หมายเหตุ -

ขอบเขตพื้นที่โครงการ
Download
QR Code
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
   
ผลการค้นหารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานมาตรการและข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ประเภทเอกสาร
1 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก - หนังสือเห็นชอบ
2 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2560
1.ปก
2.ส่วนหน้า
3.สารบัญ
4.บทที่ 1
5.บทที่ 2
6.บทที่ 3
7.บทที่ 4
8.ภาคผนวก ก
9.ภาคผนวก ข
10.ภาคผนวก ค
11.ภาคผนวก ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
3 รอบ ม.ค. ถึง ธ.ค.2561
หน้าปก
เอกสารส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค และ ง
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)
4 รอบ ม.ค. ถึง มิ.ย.2562
ปก
เอกสารส่วนหน้า
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3.
บทที่ 4
ภาคผนวก1
ภาคผนวก2
ภาคผนวก3.1
ภาคผนวก3.1
ภาคผนวก4
ภาคผนวก5
- MONITOR (ไม่ระบุรอบ)